Skip to main content

Nyhetsinformation inom lärarutbildning

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 14:55 CET

Nedan ser du information om några av våra senast utgivna böcker inom lärarutbildning. Du kan läsa mer på länkarna intill och beställa recensionsex. på vår hemsida. Därifrån kan du också ladda hem omslagsbilder från vår presswebb. Har du frågor så kontakta förläggare Louise Bjar 046-31 22 24 eller förlagsassistent Gun Malmros 046-31 21 94.
VARFÖR NATIONELLA PROV? – framväxt, dilemman, möjligheter av Christian Lundahl
Varför har vi nationella prov? Varför ser de ut som de gör? Vilka problem respektive förtjänster bär de med sig? I boken sammanställs de nationella provens historia fram till nutid – en historia om professionsgränser, styrning, legitimitet och kriser och om den moderna skolans framväxt.
Nationella prov, ämnesprov, diagnostiska material och kursprov är kunskapsbedömningar som staten ansvarar för. Från 1920-talet fram till slutet av 1990-talet har centralt utarbetade prov i huvudsak getts i språkämnen och matematik, för att därefter expandera kraftigt vad gäller både ämnen och åldrar. 2009 införs exempelvis obligatoriska prov i årskurs 3.
För att lärare ska kunna göra etiskt och pedagogiskt försvarbara bedömningar behövs insikter om bedömandets positiva och negativa konsekvenser. I boken presenteras också alternativa bedömningsformer som komplement och kontrast till de nationella proven.
Läs mer www.studentlitteratur.se/33478

BARNS INFLYTANDE I FÖRSKOLAN – en fråga om demokrati av Elisabeth Arnér
Vårt samhälle strävar efter att barn ska kunna komma till tals och säga sin mening. Hur kan lärare i förskolan utveckla sitt arbete med demokrati och inflytande? Hur kan barns röster göras hörda i en verksamhet som av tradition är styrd av vuxna? Hur kan barns sökande efter meningsfulla initiativ gynnas? Boken handlar om barns möjligheter till inflytande i förskolan, om vuxnas strävan efter att gynna barns initiativ till det som är meningsfullt för dem.
Läs mer www.studentlitteratur.se/33267

VÄGAR TILL SVENSKT SKRIFTSPRÅK FÖR VUXNA OCH ANDRASPRÅKSINLÄRARE av Åsa Wedin
Vad innebär det att som vuxen lära sig läsa och skriva på ett nytt språk, ett språk som kanske till och med använder ett annat skriftsystem än vad man själv är van vid? Vilka särskilda villkor gäller för vuxnas utveckling av läsning och skrivning på svenska som andraspråk? Hur skapar man förutsättningar för en effektiv undervisning där deltagarna får möjlighet att utveckla de färdigheter som de själva ser som meningsfulla? Som lärare i svenska för invandrare och svenska som andraspråk möter man elever med vitt skilda förkunskaper och erfarenheter, något som ställer stora krav på lärarens egna kunskaper om språk och språkutveckling.
Läs mer www.studentlitteratur.se/33491
Fakta om Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur.
Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och
lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur
för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma.
Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen.
Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda.
Verksamheten finns i Lund.