Skip to main content

Etisk kompetens för säkrare vård

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 08:02 CEST

Erica Falkenström. Fotograf: Eva Dalin.

Förutsättningarna för att utveckla och tillämpa den etiska kompetensen bland chefer i vården är viktigare än någonsin i en tid med svåra prioriteringar. Det visar avhandlingen ”Verksamhetschefens etiska kompetens. Om identifiering och hantering av intressekonflikter i hälso- och sjukvården” som Erica Falkenström vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, disputerar med den 19 oktober.

Idag har verksamhetschefen ofta svårt att identifiera och hantera intressekonflikter på ett etiskt välgrundat sätt. Därför behövs det bättre förutsättningar för att utveckla och tillämpa den etiska kompetensen bland verksamhetschefer i hälso- och sjukvården, säger Erica Falkenström.

Hälso- och sjukvården är till för att hjälpa människor som behöver vård och omsorg. Dess mål är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Lagen ställer krav på såväl tillgänglighet, vårdkvalitet, patientsäkerhet, som respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet. Samtidigt är resurserna i hälso- och sjukvården begränsade, vilket ställer krav på avvägningar och prioriteringar på olika nivåer. Detta reser krav på vårdgivarens etiska kompetens. Inte minst gäller detta verksamhetschefen som ansvarar för att vårdpersonalen ges förutsättningar för att klara sina uppgifter.

Det finns såväl svenska som internationella etablerade etiska principer och värdegrunder som är avsedda att vägleda den medicinska praktiken. Därtill ingår etik i yrkesutbildningar för exempelvis läkare och sjuksköterskor. Frågan är dock om detta utgör tillräckliga förutsättningar för att kunna hantera dagens och framtidens intressekonflikter och etiska dilemman.

 – Bristfällig etisk kompetens hos verksamhetschefer när det gäller att hantera intressekonflikter kan leda till beslut som får negativa konsekvenser för såväl patienter, närstående, personal, arbetsmiljö, ekonomi, som för verksamhetschefens egen hälsa. Med bättre handlingsförutsättningar i styrsystem och organisation, mer kunskap och uppgifts-relaterad kompetensutveckling för verksamhetscheferna som ställs inför dessa svåra beslut kan vi få en säkrare sjukvård, säger Erica Falkenström.

Disputationen äger rum den 19 oktober 2012 kl. 13:00 i Stora hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40.

Avhandlingen finns att läsa och hämta hem i fulltext från publikationsdatabasen Diva.
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:545082

För ytterligare information
Erica Falkenström, Institutionen för pedagogik och didaktik, mobil 0705-94 60 07, e-post erica.falkenstrom@edu.su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy