Skip to main content

Sju Wallenberg Academy Fellows till Stockholms universitet

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2017 10:05 CET

Johanna Rickne, Institutet för social forskning, är en av sju framstående forskare vid Stockholms universitet som får årets Wallenberg Academy Fellows. Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Kungl. Vetenskapsakademien

Idag kom besked om vilka unga framstående forskare som får årets Wallenberg Academy Fellows. Av 24 nu utnämnda Fellows kommer sju att vara verksamma vid Stockholms universitet, vilket gör universitetet till det lärosäte som i år beviljats flest Wallenberg Academy Fellows.

Syftet med satsningen Wallenberg Academy Fellows är att stärka Sverige som forskningsnation genom att behålla de största talangerna i landet och genom att rekrytera unga, internationella forskare till svenska universitet. De sju forskarna vid Stockholms universitet är: Stefano Bonetti, Maria Hermanns, Claudia Mohr, Dan Petersen, Johanna Rickne, Rike Stelkens och Jiayin Yuan.

Stefano Bonetti: Utforskar okända territorier i kvantvärlden
Framtidens datorer kommer sannolikt att byggas av kvantmaterial som utnyttjar de annorlunda fenomen som uppstår i den mikroskopiska värld där kvantfysikens lagar härskar. Stefano Bonetti vid Fysikum undersöker hittills outforskade företeelser i kvantvärlden med syftet att skapa en grundläggande förståelse för kvantmaterial.

– Det är fascinerande att vi tack vare framstegen i experimentella möjligheter, kan börja titta direkt på de mikroskopiska och ultrasnabba skalorna. Förhoppningen är att bättre förstå dessa lagar och hur naturen fungerar, säger Stefano Bonetti.

I kartläggningen av kvantmateriens okända territorier använder han en ny typ av strålning, terahertz- och röntgenlasrar, som kan kontrollera och titta på den mikroskopiska världen vid de ultrasnabba tidskalorna. Projektet kommer att öka förståelsen för kvantvärlden och kan även bidra med byggstenar till morgondagens informations- och kommunikationsteknik.

Maria Hermanns: Jakten på nya exotiska material
Teoretiska upptäckter av ny exotisk materia öppnade ett helt nytt forskningsfält inom materialfysiken och ledde till Nobelpriset 2016. Maria Hermanns, Kölns universitet, ska undersöka vilka nya teoretiska materietillstånd som är möjliga att förverkliga, och vilka egenskaper de nya materialen då får.

– Exotiska material har väldigt ovanliga egenskaper. Till exempel kan det finnas kvasi-partiklar i sådana material som har bara en bråkdel av en elektronladdning, trots att vi vet att elektroner inte kan brytas ner i mindre bitar, säger Maria Hermanns.

Förhoppningen är att dessa nya material ska kunna användas i nya generationer av elektronik och supraledare, och även i framtida kvantdatorer. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Maria Hermanns att vara verksam vid Fysikum, Stockholms universitet.

Claudia Mohr: Hur påverkar mänskliga utsläpp molnen?
Utsläpp från bilar, flyg och industrier påverkar formationen av moln i atmosfären. Claudia Mohr, Karlsruhe Institute of Technology, kommer att detaljstudera hur vattenånga kondenserar kring aerosolpartiklar eller luftburna partiklar, för att bättre förstå hur mänsklig aktivitet förändrar molnbildningen och hur det i sin tur kan påverka klimatet.

– Som atmosfärforskare med ett särskilt intresse för aerosolpartiklar är moln ett naturligt ämne att studera: Vi vet att aerosolpartiklar påverkar klimatet genom att ändra molns egenskaper. Men det finns inte så mycket kunskap om samspelet mellan aerosolpartiklar och moln. Jag hoppas kunna öka förståelsen för hur aerosolpartiklar, speciellt från konstgjorda källor, påverkar moln och därmed klimatet, säger Claudia Mohr.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer hon att vara verksam vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet.

Dan Petersen: De abstrakta rummens geometri
Dan Petersen är verksam inom algebraisk geometri, ett idag mycket omfattande forskningsfält med många förbindelser till såväl andra delar av matematiken som andra vetenskaper. Hans specialområde, teorin för modulirum, har bland annat kopplingar till talteori och den moderna fysikens strängteori.

– Ofta i matematisk forskning motiveras man av en vag känsla av att till synes helt olika fenomen måste höra samman på något sätt, eller av att det måste finnas en allmän och systematisk förklaring till något som kan observeras i enkla fall som man klarar av att räkna ut. Så är det även i mitt projekt: målet är att upptäcka nya kopplingar, tankesätt och principer som förklarar och systematiserar det som idag bara är en härva av lösa trådar, säger Dan Petersen, Köpenhamns universitet.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer han att vara verksam vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet.

Johanna Rickne: Kön, karriärer och politisk representation
Arbetsmarknaden och politiken är präglad av betydande ojämlikheter när det gäller kön, utrikes bakgrund och samhällsklass. Vilka konsekvenser får dessa ojämlikheter och hur påverkas graden av ojämlikhet av olika politiska reformer?

– Jämställdhet är inte något som händer av sig själv, utan något som kräver konkreta politiska åtgärder. Tidigare reformer som individuell beskattning, utbyggnad av barnomsorgen och delad föräldraförsäkring har varit centrala för att jämställheten kommit så pass långt i Sverige jämfört med andra länder. Vi har dock lång väg kvar att gå och det är viktigt att förstå hur dagens reformer påverkar samhället, säger Johanna Rickne, Institutet för social forskning.

Hon ska nu fortsätta att undersöka effekter av olika politiska reformer och samhälleliga förändringar.

Rike Stelkens: Går evolution snabbare tack vare hybrider?
Vi lever i en värld där takten i miljöförändringarna utgör ett allvarligt hot mot biologisk mångfald. För att undvika utrotning när miljön försämras måste arter utvecklas. Rike Stelkens vid Zoologiska institutionen kommer att undersöka hur hybridisering – där olika arter eller populationer utbyter gener – kan hjälpa en art att utveckla nya egenskaper som gör att den kan överleva i en ny omgivning.

– Att studera hybridisering kan hjälpa oss att svara på den fråga som redan Darwin på sin tid var fascinerad av, och som fortfarande är en av de mest grundläggande frågorna i den evolutionära biologin: Hur utvecklas nya arter, säger Rike Stelkens.

Jiayin Yuan: Skräddarsydda kolmembran kan generera framtidens energi
Aktivt kol har sedan andra världskriget använts i allt från gasmasker till vattenfilter för att rena luft eller vatten från oönskade ämnen. Jiayin Yuan vid Clarkson University, New York, utvecklar metoder för att framställa moderna och funktionella kolmembran som är specialdesignade för vissa kemiska reaktioner och energiframställning.

– Porösa kol har varit ett av mina senaste forskningsämnen. Det är framförallt ett tvärvetenskapligt ämne som sammanfogar den nuvarande forskningsvågen av porösa kolatomer med modern membranteknik, ett klassiskt exempel som kombinerar grundläggande vetenskap med avancerad materialteknik, säger Jiayin Yuan.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer han att flytta sin verksamhet till Institutionen för material- och miljökemi, Stockholms universitet.

Wallenberg Academy Fellows
Programmet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och har inrättats i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien och de svenska universiteten. Anslaget som följer med utnämningen uppgår till mellan 5 och 14 miljoner kronor per forskare under fem år bland annat beroende på ämnesområde. Efter den första periodens slut har forskarna möjlighet att söka stöd för ytterligare fem års finansiering. Sedan starten 2012 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse anslagit totalt 1,4 miljarder kronor inom programmet och totalt har 174 unga forskare utsetts till Academy Fellows.

Wallenbergprogrammets webbplats

Kontakt
Stefano Bonetti, e-post: stefano.bonetti@fysik.su.se, tel: 08-553 786 55
Maria Hermanns, e-post: maria.hermanns@physics.gu.se
Claudia Mohr, e-post: claudia.mohr@aces.su.se, tel: 08-674 75 49
Dan Petersen, e-post: dan.petersen@math.su.se
Johanna Rickne, e-post: johanna.rickne@sofi.su.se, tel: 070-433 73 88
Rike Stelkens, e-post: rike.stelkens@zoologi.su.se, tel: 08-16 42 23
Jiayin Yuan, e-post: jyuan@clarkson.edu

Stockholms universitet - hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder.
En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy