Skip to main content

Taggar

EU:s medlemsländer har röstat ja till kriterier för hormonstörande ämnen

Nyheter   •   Jul 05, 2017 08:52 CEST

En majoritet av EU:s medlemsländer har nu godkänt EU-kommissionens förslag till vetenskapliga kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen. Sverige röstade dock nej till förslaget eftersom man är rädd för att kriterierna inte kommer att ge ett tillräckligt starkt skydd för hälsa och miljö.

EU-observatoriet för nanomaterial är lanserat

Nyheter   •   Jun 16, 2017 09:00 CEST

ECHA har publiserat en ny websida som ger tillgång till information om nanomaterial på den europeiska marknaden. Websidan är tillgänglig på 23 språk och vänder sig till både allmänhet och industri. Det här är det första skedet av Europeiska Unionens Observatorium för Nanomaterial (EUON).

Boverket står fast vid loggboksförslag i ny konsekvensutredning

Nyheter   •   Maj 04, 2017 09:35 CEST

​I rapporten slår Boverket fast att de negativa ekonomiska effekterna från ett dokumentationssystem på bo-stadsbyggandet troligtvis är små .Vidare säger rapporten att fördelarna av ett dokumentationssystem främst kommer att tillfalla samhället i form av en bättre folkhälsa och bättre förutsättningar att minska miljöpåverkan och att hushålla med naturresurser.

SundaHus växer och söker miljökonsult/kundansvarig till marknadsavdelningen

SundaHus växer och söker miljökonsult/kundansvarig till marknadsavdelningen

Nyheter   •   Maj 02, 2017 06:00 CEST

SundaHus fortsätter att växa och vi söker en miljökonsult/kundansvarig för tillsvidareanställning på heltid till vårt kontor i Mjärdevi Center, Linköping.

Dags för anmälan till vårens utbildningar för leverantörer och producenter av byggvaror

Nyheter   •   Apr 11, 2017 11:55 CEST

SundaHus erbjuder heldagsutbildningar för leverantörer och producenter av byggvaror. För mer information, datum och program se vår hemsida.

Miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö kommer inte att kunna nås till 2020

Nyheter   •   Mar 31, 2017 09:32 CEST

I den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmål giftfri miljö slår Kemikalieinspektionen fast att målet inte är nått och inte heller kommer att nås med de åtgärder och styrmedel som redan finns eller är beslutade. Halterna av en del kända miljögifter minskar efter att ämnena har förbjudits, medan andra ämnen, som högfluorerade ämnen, samtidigt ökar.

Polycarbonate plastic will soon get stricter assessments in SundaHus

Nyheter   •   Mar 20, 2017 15:11 CET

Since the monomer bisphenol A, which is used to manufacture polycarbonate plastic, is now classified as a phase-out substance (classified as toxic to reproduction), products with significant amounts of polycarbonate plastic are soon going to get a "C +" - assessment in SundaHus Material Data. This change is expected to occur within the next 1-3 months.

New criteria for PVC to be released soon

Nyheter   •   Mar 20, 2017 15:07 CET

The purpose of our new criteria is to open up the possibility for a risk perspective in SundaHus-assessments of PVC products. In the SundaHus current criteria, there are requirements on the residual monomer content for polymers built up of the phase out substances. In addition to this we plan to introduce corresponding criteria for processes associated with the manufacture of PVC.

Färg och lim med allergiframkallande konserveringsmedel ibland felmärkta

Nyheter   •   Mar 13, 2017 10:32 CET

I en nyligen utförd Kemikalieinspektion-tillsynsprojekt visade det sig att inte alla färg- och lim-produkter innehållande allergiframkallande konserveringsmedel var korrekt märkta. Det är viktigt att färg och lim med allergiframkallande ämnen har rätt klassificering och märkning så att yrkesmålare använder rätt skyddsutrustning och på så sätt kan minska risken för allergier.

Polykarbonatplast får snart en strängare bedömning i SundaHus

Nyheter   •   Mar 02, 2017 15:34 CET

Eftersom ämnet bisfenol A, som används för tillverkning av polykarbonatplast, numera klassificeras som ett utfasningsämne (den klassificeras som reproduktionsstörande) så kommer produkter med väsentliga mängder polykarbonatplast att få en ”C+”-bedömning i SundaHus Miljödata.

Snart lanserar vi nya kriterier för PVC

Nyheter   •   Mar 02, 2017 12:00 CET

I SundaHus nuvarande kriterier finns det krav om restmonomerhalten av utfasningsämnena akrylnitril, butadien och propylenoxid i plast och gummi. Som tillägg till detta inför vi motsvarande kriterier för tillverkningsprocesser kopplad till PVC. De nya kriterierna för PVC har varit ute på remiss och vi har fått mestadels positiv återkoppling.

ByggDialog ställer ambitiösa krav på emissioner

Nyheter   •   Mar 02, 2017 10:25 CET

Som ett led i att nå sina interna miljömål, och för att hjälpa sina kunder ytterligare, har ByggDialog tecknat ett avtal med SundaHus som möjliggör miljömedvetna val av produkter i byggnaderna. Genom ett systematiskt arbetssätt kommer Byggdialog att kunna välja material och produkter som har minimal negativ hälso- eller miljömässig påverkan och kan på så sätt bidra till ett mer hållbart byggande.

ECHA bedömer att risken för återvunnet gummi i produkter är låg

Nyheter   •   Mar 01, 2017 12:32 CET

Kemikaliemyndigheten ECHA har utvärderat risken för ämnen i återvunnet gummi som används på konstgräsplan. Slutsatsen utifrån den data de granskat är att den oro för spelare på dessa platser, inklusive barn, och för arbetstagare som installerar och underhåller dem är mycket låg.

EU ställer högre krav på innehåll av fosfor i maskindiskmedel

Nyheter   •   Mar 01, 2017 11:22 CET

Efter den 1 januari 2017 ställs det högre krav på innehållet i maskindiskmedel för hela EU. Maskindiskmedel som innehåller mer än 0,3 viktprocent fosfor per disk inte säljas till konsumenter i EU.

Fyra ftalater erkänns som hormonstörande för människa inom EU

Nyheter   •   Feb 27, 2017 10:42 CET

Ftalatmjukgörarna DEHP, DBP, DIBP och BBP har förts upp som hormonstörande för människa i REACH kandidatförteckningen. Det är första gången några ämnen har tillskrivits dessa egenskaper inom ramen för REACH och det innebär att det i framtiden kan bli svårare för producenter i EU att få tillstånd att använda dessa fyra ämnen i sina produkter.

Visualisering av rättigheter i projekt

Visualisering av rättigheter i projekt

Nyheter   •   Feb 07, 2017 15:32 CET

För att ge projektledare och miljösamordnare en överblick av projektdeltagarnas rättigheter i olika projekt lanserar SundaHus en ny funktion som möjliggör för projektledare att se vem som har registrerings- och granskningsrättigheter i projekten. Den nya funktionaliteten kommer att bidra till effektivare styrning och uppföljning.

Synpunkter angående remissförslaget för PVC

Nyheter   •   Feb 03, 2017 10:43 CET

Nu kan ni läsa en sammanställning av de remissvar från användare, experter och materialleverantörer angående remissförslaget för PVC samt de svar som SundaHus har angett för det.

Tillverkare och importörer skyldiga att informera om biocider i varor

Nyheter   •   Feb 02, 2017 16:35 CET

Tillverkare och importörer är skyldiga att informera konsumenter om varorna är biocidbehandlade. De bär ansvar för att varorna är behandlade med ett verksamt ämne som är tillåtet inom EU, enligt EU:s biocidförordning. Det gäller både varor som tillverkas inom EU och varor som importeras för försäljning inom EU. Reglerna gäller från och med den 1 mars 2017.

Konstgräs sprider mer mikroplast än förväntat

Nyheter   •   Jan 20, 2017 11:26 CET

IVL Svenska Miljöinstitutet har funnit i sin kartläggning att gummigranulat från konstgräsplaner är den näst största källan till spridning av mikroplaster (efter väg- och däckslitage). Konstgräsplaner inom fotbollen blir allt vanligare och IVL uppskattar att varje fotbollsplan blir av med omkring tre till fem ton granulat årligen, framförallt vid snöskottning.

Bisfenol A numera på ECHAs kandidatförteckning

Nyheter   •   Jan 13, 2017 08:14 CET

Ämnet bisfenol A, som används för tillverkning av epoxibindemedel och polykarbonatplast, har lagts till på kemikaliemyndigheten ECHAs kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Detta innebär bl.a. att företag som säljer produkter innehållande 0,l % eller mer av bisfenol A är skyldiga att lämna information om detta till konsumenter som begär det.