Skip to main content

Taggar

Media no image

Miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö kommer inte att kunna nås till 2020

Nyheter   •   Mar 31, 2017 09:32 CEST

I den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmål giftfri miljö slår Kemikalieinspektionen fast att målet inte är nått och inte heller kommer att nås med de åtgärder och styrmedel som redan finns eller är beslutade. Halterna av en del kända miljögifter minskar efter att ämnena har förbjudits, medan andra ämnen, som högfluorerade ämnen, samtidigt ökar.

Media no image

Polycarbonate plastic will soon get stricter assessments in SundaHus

Nyheter   •   Mar 20, 2017 15:11 CET

Since the monomer bisphenol A, which is used to manufacture polycarbonate plastic, is now classified as a phase-out substance (classified as toxic to reproduction), products with significant amounts of polycarbonate plastic are soon going to get a "C +" - assessment in SundaHus Material Data. This change is expected to occur within the next 1-3 months.

Media no image

New criteria for PVC to be released soon

Nyheter   •   Mar 20, 2017 15:07 CET

The purpose of our new criteria is to open up the possibility for a risk perspective in SundaHus-assessments of PVC products. In the SundaHus current criteria, there are requirements on the residual monomer content for polymers built up of the phase out substances. In addition to this we plan to introduce corresponding criteria for processes associated with the manufacture of PVC.

Media no image

Färg och lim med allergiframkallande konserveringsmedel ibland felmärkta

Nyheter   •   Mar 13, 2017 10:32 CET

I en nyligen utförd Kemikalieinspektion-tillsynsprojekt visade det sig att inte alla färg- och lim-produkter innehållande allergiframkallande konserveringsmedel var korrekt märkta. Det är viktigt att färg och lim med allergiframkallande ämnen har rätt klassificering och märkning så att yrkesmålare använder rätt skyddsutrustning och på så sätt kan minska risken för allergier.

Media no image

Polykarbonatplast får snart en strängare bedömning i SundaHus

Nyheter   •   Mar 02, 2017 15:34 CET

Eftersom ämnet bisfenol A, som används för tillverkning av polykarbonatplast, numera klassificeras som ett utfasningsämne (den klassificeras som reproduktionsstörande) så kommer produkter med väsentliga mängder polykarbonatplast att få en ”C+”-bedömning i SundaHus Miljödata.

Media no image

Snart lanserar vi nya kriterier för PVC

Nyheter   •   Mar 02, 2017 12:00 CET

I SundaHus nuvarande kriterier finns det krav om restmonomerhalten av utfasningsämnena akrylnitril, butadien och propylenoxid i plast och gummi. Som tillägg till detta inför vi motsvarande kriterier för tillverkningsprocesser kopplad till PVC. De nya kriterierna för PVC har varit ute på remiss och vi har fått mestadels positiv återkoppling.

Media no image

ByggDialog ställer ambitiösa krav på emissioner

Nyheter   •   Mar 02, 2017 10:25 CET

Som ett led i att nå sina interna miljömål, och för att hjälpa sina kunder ytterligare, har ByggDialog tecknat ett avtal med SundaHus som möjliggör miljömedvetna val av produkter i byggnaderna. Genom ett systematiskt arbetssätt kommer Byggdialog att kunna välja material och produkter som har minimal negativ hälso- eller miljömässig påverkan och kan på så sätt bidra till ett mer hållbart byggande.

Media no image

ECHA bedömer att risken för återvunnet gummi i produkter är låg

Nyheter   •   Mar 01, 2017 12:32 CET

Kemikaliemyndigheten ECHA har utvärderat risken för ämnen i återvunnet gummi som används på konstgräsplan. Slutsatsen utifrån den data de granskat är att den oro för spelare på dessa platser, inklusive barn, och för arbetstagare som installerar och underhåller dem är mycket låg.

Media no image

EU ställer högre krav på innehåll av fosfor i maskindiskmedel

Nyheter   •   Mar 01, 2017 11:22 CET

Efter den 1 januari 2017 ställs det högre krav på innehållet i maskindiskmedel för hela EU. Maskindiskmedel som innehåller mer än 0,3 viktprocent fosfor per disk inte säljas till konsumenter i EU.

Media no image

Fyra ftalater erkänns som hormonstörande för människa inom EU

Nyheter   •   Feb 27, 2017 10:42 CET

Ftalatmjukgörarna DEHP, DBP, DIBP och BBP har förts upp som hormonstörande för människa i REACH kandidatförteckningen. Det är första gången några ämnen har tillskrivits dessa egenskaper inom ramen för REACH och det innebär att det i framtiden kan bli svårare för producenter i EU att få tillstånd att använda dessa fyra ämnen i sina produkter.

Visualisering av rättigheter i projekt

Visualisering av rättigheter i projekt

Nyheter   •   Feb 07, 2017 15:32 CET

För att ge projektledare och miljösamordnare en överblick av projektdeltagarnas rättigheter i olika projekt lanserar SundaHus en ny funktion som möjliggör för projektledare att se vem som har registrerings- och granskningsrättigheter i projekten. Den nya funktionaliteten kommer att bidra till effektivare styrning och uppföljning.

Media no image

Synpunkter angående remissförslaget för PVC

Nyheter   •   Feb 03, 2017 10:43 CET

Nu kan ni läsa en sammanställning av de remissvar från användare, experter och materialleverantörer angående remissförslaget för PVC samt de svar som SundaHus har angett för det.

Media no image

Tillverkare och importörer skyldiga att informera om biocider i varor

Nyheter   •   Feb 02, 2017 16:35 CET

Tillverkare och importörer är skyldiga att informera konsumenter om varorna är biocidbehandlade. De bär ansvar för att varorna är behandlade med ett verksamt ämne som är tillåtet inom EU, enligt EU:s biocidförordning. Det gäller både varor som tillverkas inom EU och varor som importeras för försäljning inom EU. Reglerna gäller från och med den 1 mars 2017.

Media no image

Konstgräs sprider mer mikroplast än förväntat

Nyheter   •   Jan 20, 2017 11:26 CET

IVL Svenska Miljöinstitutet har funnit i sin kartläggning att gummigranulat från konstgräsplaner är den näst största källan till spridning av mikroplaster (efter väg- och däckslitage). Konstgräsplaner inom fotbollen blir allt vanligare och IVL uppskattar att varje fotbollsplan blir av med omkring tre till fem ton granulat årligen, framförallt vid snöskottning.

Media no image

Bisfenol A numera på ECHAs kandidatförteckning

Nyheter   •   Jan 13, 2017 08:14 CET

Ämnet bisfenol A, som används för tillverkning av epoxibindemedel och polykarbonatplast, har lagts till på kemikaliemyndigheten ECHAs kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Detta innebär bl.a. att företag som säljer produkter innehållande 0,l % eller mer av bisfenol A är skyldiga att lämna information om detta till konsumenter som begär det.

Media no image

Remiss för BREEAM-SE 2017 ute nu

Nyheter   •   Dec 20, 2016 08:18 CET

Nu finns det möjlighet att lämna in synpunkter till SGBC om de förslag som tagits fram för BREEAM-SE 2017. Manualen för BREEAM-SE ska uppdateras i enlighet med BRE:s nya manual, BREEAM International New Construction 2016 (NC 2016). Läs mer på SGBCs webbplats.

Media no image

Hormonstörande ämnen utgör ett hot mot världshälsan

Nyheter   •   Dec 14, 2016 10:00 CET

I ett internationellt upprop skriver hundratalet forskare att Europa och världssamfundet nu måste agera mot hormonstörande ämnen. De menar också att precis som debatten om klimatförändringar har debatten om denna fråga lidit av förvrängningar av bevisen.

Media no image

Förbjudna kemikalier hittade i elektriska lågprisprodukter

Nyheter   •   Dec 13, 2016 11:27 CET

Vid stickprovskontroller genomförda av Kemikalieinspektionen under 2016 hittades förbjudna kemikalier i 38 % av de elektriska lågprisprodukterna. Bland varorna som analyserades finns bl.a. hörlurar, cykellampor och USB-kontakter. Totalt kontrollerades 154 elektriska och elektroniska produkter från 84 företag.

Media no image

Stora skillnader mellan EU-länders tolkning av biocidregler

Nyheter   •   Dec 13, 2016 08:16 CET

En ny studie från Kemikalieinspektionen visar att europeiska länder gör olika bedömningar av var gränsen går mellan biocidprodukter och biocidbehandlade varor. Resultaten visar också att många varor som marknadsförs på den europeiska marknaden som t.ex. ”antibakteriella” eller ”luktfria” saknar information om vilka kemiska ämnen de är behandlade med.

Media no image

Remiss om nytt kriterium för bedömning av PVC

Nyheter   •   Dec 01, 2016 16:57 CET

I SundaHus nuvarande kriterier finns det krav om restmonomerhalten av utfasningsämnena akrylnitril, butadien och propylenoxid i plast och gummi. Som tillägg till detta föreslår vi motsvarande kriterier för tillverkningsprocesser kopplad till PVC. Syftet med vårt nya förslag är att öppna upp för möjligheten att ha ett riskperspektiv i SundaHus-bedömningar av PVC-produkter.