Skip to main content

Ekdungens förskola i Sverigetopp!

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2017 15:08 CEST

Förskolan granskades första gången i oktober 2014 och erhöll då 92 poäng och blev således certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem, som mäter kvaliteten i verksamheten. Kravet är minst 60 poäng totalt och lägst steg 3 inom samtliga 11 kvalitetsområden.

Under ledning av förskolechefen och utvecklingsgruppen bedriver förskolan ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

- Detta är verkligen ett härligt kvitto på att vårt arbetssätt och pedagogernas engagemang i barnens omsorg, fostran och undervisning ger utdelning säger Susanne Ahlberg som är stolt förskolechef på Ekdungens förskola. Vi har fått ett mycket bra underlag genom rapporten som vi kommer att använda i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Häri ingår att koppla Ekdungens vidare arbete till forskning och beprövad erfarenhet.

I rapporten om certifieringen kan vi läsa att förskolan sedan föregående granskning framförallt utvecklat sitt arbete inom områdena Utveckling och lärande samt Arbetssätt och pedagogroll.

Ekdungens förskola kännetecknas av engagemang och förtroende. Pedagogerna är fokuserade på utveckling av verksamheten samt barnens lärande men även av den egna rollen och förskolans metoder och arbetssätt.

Relationerna mellan pedagoger, barn, vårdnadshavare och ledning präglas av respekt och tillit som bygger på kommunikation och öppenhet.

Förskolans styrkor är en tydlig organisation och ett engagerat ledarskap på alla nivåer som skapar förutsättningar för ett systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete inom samtliga områden.

Förskolan arbetar med ständiga förbättringar av undervisningen och arbetar medvetet och strukturerat med att utmana och stimulera varje barns utveckling och lärande. Vidare har förskolan dokumenterade metoder för att bedriva ett långsiktigt utvecklingsarbete av arbetssätt och den egna pedagogrollen med koppling till aktuell forskning.

- Vi trodde att Midgårdsskolans resultat i början av året, på 106 poäng, skulle bli mycket svårslaget. Att nu Ekdungens förskola når 112 poäng är en anmärkningsvärd händelse. Dessa fina resultat på våra förskolor och Låg- och Mellanstadieskolor borgar för att vi i framtiden kommer att se ännu bättre resultat när dessa elever går ut klass 9. Svalövs kommun har bland de bästa skolorna i Sverige när det gäller systematiskt kvalitetsarbete. Det är fantastiskt, säger Torbjörn Ekelund, Bildningsnämndens ordförande.

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 13.850 invånare.