Skip to main content

Branschen står redo att göra transporterna fossilfria

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 14:00 CET

– Ett fossiloberoende transportsystem är ingen utopi. Men för att vi ska nå dit krävs ett tydligt och långsiktigt politiskt ledarskap. FFF-utredningen, som idag presenteras, visar att det finns fungerande lösningar. Nu är det upp till våra politiker att fatta de nödvändiga besluten, för att ge förutsättningar för de investeringar som behövs. Det säger Lena Bruce, vice vd för Svebio och talesperson för nätverket BioDriv, som består av svenska biodrivmedelsintressenter. 

– När Alliansregeringen för några år sedan formulerade målet om en fossiloberoende fordonsflotta var det ett djärvt mål. Den utredning som nu läggs fram visar att regeringens mål kan nås och hur det kan nås. Vi i biodrivmedelsbranschen har arbetat för att skynda på omställningen till ett hållbart transportsystem men har saknat de långsiktiga politiska besluten. Utredningens förslag med en tydligare styrning på klimatnytta och konkreta utsläppsmål med kontrollstationer, är därför välkomna. 

– Redan 2012 uppnådde Sverige EU-målet för 2020, 10 procent förnybart i transportsektorn. Nu är vi redo för nästa steg. Målet för år 2020 måste höjas och tydligare utsläppsreduktionsmål måste sättas för 2030. Vi är redo att realisera målet om en fossilfri transportsektor bara de politiska besluten kommer på plats, säger Lena Bruce. Vi stödjer utredningens syn att hållbara biodrivmedel som har högst klimatnytta bör premieras. Utredningens ambition om att utforma delmål och styra mot minskade klimatutsläpp är positiv. 

– Vi står bakom utredningens förslag på reduktionskvoter för utsläpp istället för volymkvoter för biodrivmedel. Detta ger en ambitiös och kostnadseffektiv kvotplikt för biodrivmedel. 

– Vi välkomnar utredningens förslag om stöd för biodrivmedel som framställs med nya tekniker från exempelvis skogsråvara och avfall. Den premiemodell som föreslås av utredningen är ett alternativ för hur ett stöd skulle kunna utformas. Den svenska skogen har en enorm potential att förse oss med klimateffektiva biodrivmedel och produktionen kan bli ett viktigt komplement till skogsnäringens befintliga produktion. 

– För fossilfrihet krävs ett tydligt och långsiktigt klimatpolitiskt ledarskap som stimulerar industriell tillväxt och därmed tusentals nya arbetstillfällen. Vi uppmanar därför våra politiker att ta till sig utredningens förslag för att snabbt minska transporternas klimatpåverkan. Vi hoppas på en konstruktiv debatt som resulterar i breda majoritetsöverenskommelser i riksdagen. Först då får industrin den politiska stabilitet som behövs för de kommande stora investeringarna och Sverige kan befästa ställningen som en ledande nation inom förnybar transportteknik. 

– Utmaningen som utredningen presenterar kan verka svindlande, men den visar också på fantastiska möjligheter för svensk miljöteknik och för nya svenska jobb. Svensk skogsindustri och svensk fordonsindustri kan spela en ledande roll i den globala utvecklingen av hållbara biodrivmedel och fossilfria fordon, säger Gustav Melin vd Svebio. 

För ytterligare information kontakta Lena Bruce, tel 08-441 70 83,
eller Gustav Melin, tel 070-5244400.

Fakta:
Utredningen om FossilFri Fordonstrafik (FFF-utredningen) tillsattes av regeringen för att identifiera åtgärder som reducerar transportsektorns beroende av fossila bränslen i linje med visionen om klimatneutrala transporter år 2050. Utredningen har letts av Thomas B Johansson, Lunds Universitet

Utredningen visar att minskad energianvändning till följd av effektivisering, elektrifiering och förändrade transportbeteenden gör att biodrivmedel kan stå för mer än hälften av energibehovet för framtidens transporter. På kort sikt kan den inhemska produktionen av biodrivmedel öka tiofalt och den har en potential att öka ytterligare på lång sikt med nya råvaror och avfallsprodukter från svenskt jord- och skogsbruk. Sverige kan i framtiden bli ett exportland av hållbara biodrivmedel med stor klimatnytta. BioDriv, är ett nätverk för organisationer och företag som vill skynda på omställningen till en fossilfri transportsektor och gynna hållbara biodrivmedel. 


Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy