Domen avseende Buildor AB:s intrång i Svedbergs immateriella rättigheter är avgjord

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2018 14:00 CEST

Buildor AB stämdes av Svedbergs i juli 2017 för upphovsrättsintrång på grund av att Buildor använt upphovsrättsskyddat bildmaterial.

Patent- och marknadsdomstolen kom i sin dom fram till att Buildor skall betala ersättning till Svedbergs för intrång i immateriella rättigheter samt ersättning för rättegångskostnader, på totalt 346 000 kronor.

”Svedbergs är ett starkt varumärke för badrumsinredning i Norden. Det är viktigt för oss att värna våra immateriella rättigheter så att vi fortsätter att bygga vårt varumärke” säger Sofia Axelsson VD för Svedbergskoncernen.

Domen överklagades till Patent- och marknadsöverdomstolen men prövningstillstånd beviljades ej, vilket meddelades den 17 oktober 2018. Domen i Patent- och marknadsdomstolen står därför fast.

Dalstorp den 19 oktober 2018 

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker.

Buildor AB stämdes av Svedbergs i juli 2017 för upphovsrättsintrång på grund av att Buildor använt upphovsrättsskyddat bildmaterial.

Läs vidare »

Valberedning utsedd i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 15:00 CEST

Årsstämman beslutade i april i år om principer för bildande av valberedning. I enlighet med de principerna har de tre röstmässigt största ägarna per 31 augusti, utsett varsin representant till valberedningen.

Johan Wester har utsetts till ordförande i valberedningen representerande Stena Adactum. Ricard Wennerklint representerar If Skadeförsäkring AB och Bengt Belfrage representerar Nordea Fonder. Anders Wassberg, styrelsens ordförande, ingår också i valberedningen. Totalt representerar valberedningen 49 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningens uppgift är bland annat att arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ordförande till en eventuell extra stämma och/eller årsstämma.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i samband med kallelse till stämma.

Aktieägare som vill föreslå styrelseledamöter kan vända sig till Anders Wassberg
på 0734-27 08 01.

Dalstorp den 18 oktober 2018

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker.

Årsstämman beslutade i april i år om principer för bildande av valberedning. I enlighet med de principerna har de tre röstmässigt största ägarna per 31 augusti, utsett varsin representant till valberedningen.

Läs vidare »

Svedbergkoncernens vice VD lämnar bolaget

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 10:04 CEST

Fredrik Björkman vice VD i Svedbergskoncernen har beslutat sig för att lämna bolaget.

Fredrik började i koncernen 2006 och har under åren varit med i många viktiga förändringsprojekt.

”Jag vill tacka Fredrik för hans bidrag till Svedbergskoncernen och för ett gott samarbete” säger Sofia Axelsson VD för Svedbergskoncernen.

Datum när Fredrik kommer att lämna är ännu inte satt.

Dalstorp den 30 augusti 2018

Sofia Axelsson, VD 

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker.

​Fredrik Björkman vice VD i Svedbergskoncernen har beslutat sig för att lämna bolaget.

Läs vidare »

Kristina Laurelii ny CFO i Svedbergs (publ.)

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 12:13 CEST

Kommuniké från Årsstämma Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 11:00 CEST

Årsstämma hölls den 24 april 2018 i Dalstorp och vid stämman var 59 procent av aktiekapitalet och rösterna representerade.

Stämman beslutade att utdela 2,25 kr per aktie med två utbetalningar 1,25 kr i maj och 1,00 kr i november 2018, totalt 47,5 Mkr. Avstämningsdagar för utdelningen beslutades till 26 april och 8 november vilket innebär utbetalning beräknas ske 2 maj och 13 november 2018.

På årsstämman omvaldes Anders Wassberg till styrelseordförande och till ordinarie styrelseledamöter omvaldes, förutom Anders Wassberg, Jan Svensson, Martin Svanstedt, Anette Frumerie och Ingrid Osmundsen. Anders Ilstam hade avböjt omval.

Till revisorer valdes Ernst & Young AB.

Stämman beslutade anta styrelsens förslag avseende principer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade även att ge styrelsen bemyndigande att genomföra riktade nyemissioner i förvärvssyfte, som maximalt uppgår till 10 procent av antalet aktier i bolaget.

Stämman avslutades med att ordföranden tackade avgående styrelseledamot Anders Ilstam för hans insatser för bolaget.

Dalstorp den 26 april 2018

Styrelsen

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker.

Årsstämma hölls den 24 april 2018 i Dalstorp och vid stämman var 59 procent av aktiekapitalet och rösterna representerade.

Läs vidare »

Flexibilitet från Svedbergs inspirerar på Nordbygg

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 15:44 CEST

Att inspirera på många olika sätt är Svedbergs filosofi på Nordbygg 2018. Alla nyheter så klart men det handlar också om att involvera kunderna.

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2018 14:00 CET

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma 24 april 2018, kl. 15.00 på bolagets huvudkontor i Dalstorp.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 18 april 2018. Dels senast 19 april 2018 klockan 12, anmäla sig på info@svedbergs.se eller per post till Svedbergs, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp alternativt per telefon 0321-53 30 00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 18 april 2018, genom förvaltarens omsorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att få utöva sin rösträtt vid årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns på Svedbergs hemsida. Biträde åt aktieägare får medföras om aktieägaren anmäler vederbörande i samband med anmälan till stämman.

Var vänlig och ange följande i anmälan:

Namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuellt namn på biträde

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängden.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Verkställande direktörens anförande.

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och särskilt granskningsintyg avseende ersättningar och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

8. Beslut om:

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

c) Avstämningsdagar för utdelning.

d) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

10. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer.

11. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter, samt val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

12. Val av valberedning.

13. Beslut om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra riktade nyemissioner i förvärvssyfte, som maximalt uppgår till 10 procent av antalet aktier i bolaget

15. Övriga frågor.

16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkten 1 – Val av ordförande på årsstämman:

Valberedningen, som består av Anders Wassberg, Johan Wester, Ricard Wennerklint och Bengt Belfrage, föreslår Anders Wassberg.

Punkterna 8 b och 8 c på dagordningen – Utdelning och avstämningsdag:

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,25 kronor per aktie som utdelas med 1,25 kr/aktie i maj 2018 och med 1,00 kr/aktie i november 2018. Som avstämningsdag för utdelningen i maj föreslås
26 april, 2018 och som avstämningsdag för utdelningen i november föreslås den 8 november 2018. Med dessa avstämningsdagar beräknas utdelningen utbetalas, genom Euroclear Sweden AB, 2 maj 2018 respektive den 15 november 2018.

Punkterna 9–11 på dagordningen – Val av styrelse och revisorer samt beslut om arvoden

Valberedningen föreslår följande:

Totalt arvode till styrelsens inklusive ersättnings- och revisionsutskott utgår med 1 300 000 kr
(1 500 000).

 • Att arvode till ordföranden utgår med 400 000 kronor (400 000 kronor fg år) och till var och en av de ledamöter som inte är anställda i bolaget utgår arvode med 200 000 kronor (200 000 kronor fg år).
 • Arvode till ersättnings- respektive revisionsutskott utgår med totalt 100 000 kr
  (100 000 kronor fg år)
 • Att arvoden till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.
 • Att antalet styrelseledamöter skall vara 5 (6), inklusive ordförande och utan suppleanter.
 • Att välja revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period av ett år, det vill säga till årsstämman 2019 och att inga revisorssuppleanter utses.
 • Att till ordförande omvälja Anders Wassberg.
 • Att till ledamöter omvälja Anders Wassberg, Martin Svalstedt, Jan Svensson, Anette Frumerie och Ingrid Osmundsen. Anders Ilstam har avböjt omval.

Uppgifter om alla styrelseledamöter finns på www.svedbergs.se

Punkten 12 – Val av valberedning – principer för hur valberedning skall inrättas

En aktieägarmajoritet kommer på årsstämman att föreslå oförändrade principer för hur valberedningen skall inrättas.

Principerna för att inrätta valberedning finns att tillgå på bolagets hemsida.

Punkten 13 – Principer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar fastställa principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom koncernen.

Styrelsens förslag innebär i korthet att befattningshavarnas fasta lön skall motsvara den aktuella befattningens ansvar och komplexitet samt befattningshavarens prestationer.

Utöver fast lön kan befattningshavarna erhålla rörlig lön baserad på koncernens resultatförbättring. Rörlig lön får maximalt uppgå till 50 procent av den fasta ersättningen och ej vara semester- eller pensionsgrundande. Befattningshavarnas pensioner skall vara premiebestämd och följa ITP-planen.

Styrelsens fullständiga förslag finns på bolagets hemsida.

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 10 procent av aktiekapitalet det vill säga 2 120 000 aktier eller 2 650 000 kronor.

Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen och om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock ska baseras på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna emittera aktier för att säkerställa köpeskillingslikviden i samband med förvärv av andra företag, delar av företag eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädning om knappt tio procent av aktiekapitalet och rösterna.

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Följande handlingar kommer från och med 31 mars 2018 att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Dalstorp och på bolagets hemsida, www.svedbergs.se

 • Årsredovisning inklusive koncernredovisning och revisionsberättelse
 • Styrelsens yttrande avseende förslag till utdelning
 • Revisorernas yttrande över ersättning till ledande befattningshavare
 • Styrelsens fullständiga förslag rörande punkt 13, principer för ersättning till ledande
  befattningshavare
 • Fullmaktsformulär

Kopior av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som så begär.

Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Totalt antal aktier uppgår till 21 200 000 B-aktier. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

Dalstorp i mars 2018

Styrelsen

Informationen i denna kallelse är sådan som Svedbergs skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 23 mars 2018, kl. 14.00

Information beträffande kallelse lämnas av VD Sofia Axelsson på 0321-53 30 00.

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker.

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma 24 april 2018, kl. 15.00 på bolagets huvudkontor i Dalstorp.

Läs vidare »

Svedbergs badrum svämmar över av nyheter.

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 14:06 CET

Knappt har året inletts förrän det är dags för en flod av spännande nyheter från badrumsföretaget i det lilla samhället Dalstorp i Västergötland. Svedbergs kommer på bred front och visar att formgivning och funktion kan gå hand i hand. Bland nyheterna märks möbelserien DK, ett flexibelt lådsystem, duschserien Ritual och fler handdukstorkar.

Valberedning utsedd i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 14:00 CEST

Årsstämman beslutade i april i år om principer för bildande av valberedning. I enlighet med de principerna har de tre röstmässigt största ägarna per 31 augusti, utsett varsin representant till valberedningen.

Johan Wester har utsetts till ordförande i valberedningen representerande Stena Adactum. Ricard Wennerklint representerar If Skadeförsäkring AB och Bengt Belfrage representerar Nordea Fonder. Anders Wassberg, styrelsens ordförande, ingår också i valberedningen. Totalt representerar valberedningen 49 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningens uppgift är bland annat att arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ordförande till en eventuell extra stämma och/eller årsstämma.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i samband med kallelse till stämma.

Aktieägare som vill föreslå styrelseledamöter kan vändas sig till Anders Wassberg
på 0734-27 08 01.

Dalstorp den 13 oktober 2017

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker.

Årsstämman beslutade i april i år om principer för bildande av valberedning. I enlighet med de principerna har de tre röstmässigt största ägarna per 31 augusti, utsett varsin representant till valberedningen.

Läs vidare »

Sofia Axelsson ny VD och Koncernchef för Svedbergs

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2017 08:04 CEST

Sofia Axelsson blir från och med 9 oktober 2017 ny VD och Koncernchef för Svedbergs, med
moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB. Hon efterträder Fredrik Björkman som varit VD sedan 2013.

Anders Wassberg, styrelseordförande i Svedbergs i Dalstorp AB, ger följande kommentar till skiftet. 

”Sofia Axelsson kommer att fortsätta att bygga koncernen och förstärker bolagets kommersiella
kompetens. Det kommersiella är en viktig hörnsten i verksamhetens utveckling framåt.
Erfarenheterna kommer både från branschen och utanför den, senast som Marknadsdirektör i
Husqvarna Group.

Fredrik Björkman kommer att fortsätta som vice VD i ledningen för koncernen, där han bland annat återtar rollen som Ekonomi- och Finansdirektör. Ett viktigt område att arbeta med blir att inom valda områden fortsätta integrationen av det senaste förvärvet Macro Design som gjordes i slutet av 2016.”

För ytterligare information kontakta;
Anders Wassberg, styrelsens ordförande, telefon +46 734 27 08 01

SVEDBERGS startades 1920 och koncernen är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs och Macro Design. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp utanför Ulricehamn och dotterbolaget Macro Design i Laholm.

Denna information är sådan information som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 8 CET.

Sofia Axelsson blir från och med 9 oktober 2017 ny VD och Koncernchef för Svedbergs, med moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB. Hon efterträder Fredrik Björkman som varit VD sedan 2013.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD Svedbergskoncernen
 • sonpfiyha.kaaxxzelvsssmronog@sxcvebpdbpmeriugsvb.sypeid
 • +46 321 53 30 04

 • Presskontakt
 • vVD Svedbergskoncernen
 • frxsedcjrienk.mubjpboruykmdxanwa@sczvedzdbemerfbgsak.sqyert
 • +46 321 53 30 26

Om Svedbergs

Svedbergs – Dagen börjar i badrummet och avslutas där.

Svedbergs utvecklar, tillverkar och marknadsför möbler och tillbehör för hela badrummet. Företaget grundades 1920 i Dalstorp där huvudkontor och tillverkning lever kvar. Kunderna finns i hela Norden samt i Storbritannien. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm – Small Cap.
Läs mer på www.svedbergs.se

Adress