Media no image

Svedbergs förvärv av Macro skapar möjligheter till ökad tillväxt

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2017 09:00 CET

Efter förvärvet av Macro den 1 december 2016 har vi nu två varumärken att gå till marknaden med. Svedbergs kommer att etablera tre tydliga säljorganisationer, Macro, Svedbergs konsument (fack- och byggvaruhandel) och Svedbergs Projekt. Ökat fokus inom respektive säljorganisation skall ge ökad tillväxt.

Nytt försäljningsbolag – Svedbergs Projekt
Svedbergs Projekt blir ett nytt försäljningsbolag för distributionskanalerna grossist och projekt. Organisationen till det nya bolaget hämtas huvudsakligen från befintlig organisation men ökade säljresurser och supporttjänster kommer att tillföras. Nuvarande vice VD Stefan Svensson blir VD i det nya bolaget.

Tre koncerngemensamma funktioner
Koncerngemensamma funktioner skapas, Inköp, Ekonomi och Produktutveckling. Chef för respektive område blir; Tony Arwidsson - Inköp, nuvarande inköpschef för Svedbergs, Stefan Augustsson - CFO i Svedbergs och Jörgen Carlsson – Produktutveckling, tidigare produktchef för Macro.

Ny Försäljningschef för fackhandeln i Svedbergs:
Mikael Höög, Försäljningschef för Svedbergs i Sverige, blir Svedbergs nya Nordenchef med ansvar för all försäljning till fack- och byggvaruhandeln.

Johan Aspemar, VD för Macro Design
Johan Aspemar som varit VD i Macro de senaste tre åren, fortsätter som VD i Macro Design AB, som är ett helägt dotterbolag till Svedbergs.

Ny koncernledning
Från och med 1 februari kommer Johan Aspemar, VD för Macro Design, att ingå i koncernledningen. Utöver Johan ingår: Fredrik Björkman - CEO, Stefan Svensson - VD Svedbergs Projekt, Stefan Augustsson – CFO, Tony Arwidsson – Inköpschef och Dan Pettersson, Produktionschef Svedbergs.

Samtliga förändringar gäller från 1 februari 2017.

Dalstorp den 18 januari 2017

Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Fredrik Björkman
VD, Koncernchef

Macro design AB är ett av nordens ledande duschföretag. Produktkonceptet omfatta sortimentet duschväggar, duschkabiner, möbler, badkar, blandare, wc och tillbehör. Alla duschar tillverkas i fabriken i Laholm och allt säljs under varumärket MACRO DESIGN.
MACRO DESIGN har en stark position inom fackhandeln på svenska och norska marknaden.

Svedbergs i Dalstorp AB är ett av nordens ledande badrumsföretag. Produktkonceptet omfattar ett sortiment för hela badrummet så som möbler, duschar, badkar, handdukstorkar, blandare, wc och tillbehör. Allt säljs under varumärket SVEDBERGS. Över 75 procent av produkterna tillverkas i fabriken i Dalstorp och det ger fördelar när det gäller flexibilitet, ledtider, logistik och miljö. Produkterna säljs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland och Baltikum. SVEDBERGS har en stark position i de nordiska länderna och produkterna säljs både till konsument- och proffsmarknaden.

Denna information är sådan information som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 januari 2017 kl. 9 CET.

Efter förvärvet av Macro den 1 december 2016 har vi nu två varumärken att gå till marknaden med. Svedbergs kommer att etablera tre tydliga säljorganisationer, Macro, Svedbergs konsument (fack- och byggvaruhandel) och Svedbergs Projekt. Ökat fokus inom respektive säljorganisation skall ge ökad tillväxt.

Läs vidare »
Media no image

Nytt antal röster i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) efter omvandling av aktier

Pressmeddelanden   •   Dec 30, 2016 13:00 CET

Enligt bolagsordningen i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), har innehavare av aktier av serie A rätt att begära omvandling av en eller flera av dessa till lika antal aktier serie B. När en sådan omvandling har skett, har Svedbergs en skyldighet enligt lag att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under december 2016 har, på aktieägares begäran, 1 272 000 aktier av serie A omvandlats till
1 272 000 aktier av serie B. Per den 30 december 2016, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier och röster i Svedbergs till 21 200 000. Samtliga aktier utgör aktier av serie B.

Dalstorp den 30 december 2016

Svedbergs i Dalstorp AB (publ)
Styrelsen

SVEDBERGS I DALSTORP AB är ett av nordens ledande badrumsföretag. Produktkonceptet omfattar ett sortiment för hela badrummet så som möbler, duschar, badkar, handsukstorkar, blandare, wc och tillbehör. Allt säljs under varumärket SVEDBERGS. Över 75 procent av produkterna tillverkas i fabriken i Dalstorp och det ger fördelar när det gäller flexibilitet, ledtider, logistik och miljö. Produkterna säljs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland och Baltikum. SVEDBERGS har en stark position i de nordiska länderna och produkterna säljs både till konsument- och proffsmarknaden. 

Denna information är sådan information som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2016 kl. 13 CET.

Enligt bolagsordningen i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), har innehavare av aktier av serie A rätt att begära omvandling av en eller flera av dessa till lika antal aktier serie B. När en sådan omvandling har skett, har Svedbergs en skyldighet enligt lag att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Läs vidare »
Media no image

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) tillträder, via ett helägt dotterbolag, rörelsen i Macro International Aktiebolag

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 13:30 CET

Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), har idag den 1 december 2016, via ett av Svedbergs helägt dotterbolag, tillträtt rörelsen i Macro International Aktiebolag, (”Macro”). Information om Svedbergs förvärv av Macros rörelse har tidigare offentliggjorts i samband med avtalstecknande den 7 november 2016.

Köpeskillingen för Macro uppgår till 185 Mkr. 170 Mkr av köpeskillingen erlades i kontanta medel och resterande 15 Mkr erläggs 24 månader efter tillträdesdagen. Finansiering av förvärvet har skett med banklån och med egna medel.

Macro, med säte i Laholm i Halland, är en av Skandinaviens ledande tillverkare av duschkabiner och duschväggar. I Macros sortimentet ingår även egendesignade badrumsmöbler, blandare och tillbehör. Under 2015 omsatte rörelsen 165 Mkr och rörelseresultatet uppgick till 14 Mkr. Efter förvärvet uppgår den nya koncernens omsättning till 612 Mkr och rörelseresultat uppgår till 69 Mkr baserat på en proforma resultaträkning för räkenskapsåret 2015. Genom Svedbergs förvärv av Macro skapas Nordens ledande företag inom badrumsmöbler och dusch. De båda premiumvarumärkena kompletterar varandra väl.

Beståendet av Svedbergs förvärv av rörelsen i Macro är beroende av att Stena Adactum AB, moderbolag till Ballingslöv International AB, förvärvar 5,5 miljoner B-aktier, motsvarande cirka 26 procent av röster och kapital i Svedbergs, av Sune Svedberg senast den 30 december 2016. Avtal härom tecknades den 9 november 2016 och som ett led i detta har styrelsen, på Sune Svedbergs begäran, beslutat att låta omvandla samtliga av Sune Svedbergs 1 272 000 A-aktier till B-aktier. När omvandlingen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB kommer antalet aktier och röster i Svedbergs att uppgå till 21 200 000, varav samtliga 21 200 000 aktier utgör B-aktier.

Frågor besvaras av:

Fredrik Björkman, VD och koncernchef i Svedbergs, +46 321 53 30 26

Dalstorp den 1 december 2016

Styrelsen

Svedbergs i Dalstorp ABär ett av nordens ledande badrumsföretag. Produktkonceptet omfattar ett sortiment för hela badrummet så som möbler, duschar, badkar, handdukstorkar, blandare, wc och tillbehör. Allt säljs under varumärket SVEDBERGS. Över 75 procent av produkterna tillverkas i fabriken i Dalstorp och det ger fördelar när det gäller flexibilitet, ledtider, logistik och miljö. Produkterna säljs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland och Baltikum. SVEDBERGS har en stark position i de nordiska länderna och produkterna säljs både till konsument- och proffsmarknaden.

Denna information är sådan information som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2016 kl. 13.30 CET.

Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), har idag den 1 december 2016, via ett av Svedbergs helägt dotterbolag, tillträtt rörelsen i Macro International Aktiebolag, (”Macro”). Information om Svedbergs förvärv av Macros rörelse har tidigare offentliggjorts i samband med avtalstecknande den 7 november 2016.

Läs vidare »
Media no image

Sune Svedberg tecknar avtal om försäljning av 5,5 miljoner B-aktier i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) till Stena Adactum AB

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 08:13 CET

Styrelsen i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), har informerats om att ett avtal idag den 9 november 2016 har tecknats mellan huvudägaren Sune Svedberg och Stena Adactum AB, (”Stena Adactum”), avseende aktieöverlåtelse av 5,5 miljoner B-aktier i Svedbergs, motsvarande cirka 26 procent av antalet aktier och röster. I samband med aktieöverlåtelsen kommer samtliga Sune Svedbergs A-aktier omvandlas till B-aktier.

Fullföljandet av aktieöverlåtelsen från Sune Svedberg till Stena Adactum är villkorat av att Svedbergs förvärvar rörelsen i Macro International Aktiebolag, (”Macro”), samt att förvärvet av Macros rörelse godkänns av Svedbergs aktieägare den 30 november 2016 på extra bolagsstämma. Båda affärerna är således villkorade av varandra.

Ytterligare information om Svedbergs förvärv av Macros rörelse framgår av separat pressmeddelande den 7 november 2016.

Frågor besvaras av:

Fredrik Björkman, VD och koncernchef i Svedbergs, +46 702 896876

Dalstorp den 9 november 2016

Styrelsen

Svedbergs i Dalstorp ABär ett av nordens ledande badrumsföretag. Produktkonceptet omfattar ett sortiment för hela badrummet så som möbler, duschar, badkar, handdukstorkar, blandare, wc och tillbehör. Allt säljs under varumärket SVEDBERGS. Över 75 procent av produkterna tillverkas i fabriken i Dalstorp och det ger fördelar när det gäller flexibilitet, ledtider, logistik och miljö. Produkterna säljs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland och Baltikum. SVEDBERGS har en stark position i de nordiska länderna och produkterna säljs både till konsument- och proffsmarknaden.

Denna information är sådan information som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2016 kl. [16.30] CET.

Styrelsen i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), har informerats om att ett avtal idag den 9 november 2016 har tecknats mellan huvudägaren Sune Svedberg och Stena Adactum AB, (”Stena Adactum”), avseende aktieöverlåtelse av 5,5 miljoner B-aktier i Svedbergs, motsvarande cirka 26 procent av antalet aktier och röster.

Läs vidare »
Media no image

Svedbergs förvärvar rörelsen i Macro International Aktiebolag

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2016 16:29 CET

Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), och Macro International Aktiebolag, (”Macro”), har tecknat ett avtal där Svedbergs köper rörelsen av Macro. Genom förvärvet av Macro skapas Nordens ledande badrumsföretag inom badrumsmöbler och dusch.

Köpeskillingen är 185 Mkr och tillträdesdagen är den 1 december 2016. Affären är villkorad av att Svedbergs aktieägare godkänner affären på en extra bolagsstämma och av att Stena Adactum AB förvärvar 26 procent av aktierna i Svedbergs av Sune Svedberg.

Om extra bolagsstämma i Svedbergs den 30 november 2016 beslutar om att godkänna förvärv av Macros rörelse, har Sune Svedberg och Anna Svedberg anmält till valberedningen att de vill frånträda sina platser i styrelsen. Under ovanstående förutsättningar har valberedningen föreslagit att nyval till styrelsen ska ske av Anders Wassberg, VD och koncernchef Ballingslöv International och Martin Svalstedt, VD Stena Adactum AB, istället för Sune Svedberg och Anna Svedberg.

Bakgrund

Svedbergs har idag tecknat ett avtal om att förvärva rörelsen i Macro International AB som är ett dotterbolag till Ballingslöv International AB. Stena Adactum AB, som är moderbolag till Ballingslöv International AB, har för avsikt att förvärva 26 procent av aktierna i Svedbergs av Sune Svedberg. Båda affärerna är villkorade av varandra. I samband med aktieöverlåtelsen kommer samtliga Sune Svedbergs A-aktier i Svedbergs att omvandlas till B-aktier.

Macro, med säte i Laholm, är en av Skandinaviens ledande tillverkare av duschar. Macro säljer utöver duschar även badrumsmöbler, blandare och tillbehör. Macro har 56 anställda och finns huvudsakligen på de svenska och norska marknaderna. Omsättningen under 2015 uppgick till 165 Mkr med ett rörelseresultat (EBIT) om 14,2 Mkr (8,6%). Macro förväntas ha en fortsatt positiv utveckling och beräknas nå en lönsamhet i nivå med Svedbergs inom de närmsta åren.

Genom förvärvet av Macro skapas Nordens ledande badrumsföretag inom badrumsmöbler och dusch. Verksamheterna bedöms komplettera varandra både produkt- och marknadsmässigt.

Avtal om förvärv av Macros rörelse

Svedbergs förvärvar, via ett helägt dotterbolag, inkråmet i Macro och den preliminära köpeskillingen för rörelsen uppgår till 185 Mkr vilken baseras på rörelsens nettotillgångar per 30 juni 2016 exklusive finansiella koncerninterna skulder och fordringar, skattefordringar,
skatteskulder och likvida medel.

Köpeskilling om 170 Mkr erläggs på tillträdesdagen den 1 december 2016 och 15 Mkr erläggs 24 månader efter tillträdesdagen. Finansiering av förvärvet sker med banklån och med egna medel.

Vid förvärvet av Macro uppkommer skattemässigt avdragsgilla immateriella tillgångar om
ca 125 Mkr, vilka ger en positiv skatteeffekt om ca 27 Mkr i Svedbergskoncernen fördelat över de kommande fem åren. Fastigheten, som ingår i rörelsen, har av en extern värderingsman bedömts ha ett övervärde om ca 10 Mkr. Synergier i samband med förvärvet beräknas till minst 10 Mkr per år inom två år.

Övrigt

Enligt ett av styrelsen inhämtat uttalande från Aktiemarknadsnämnden utgör förvärvet av Macros rörelse en sådan transaktion som enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2012:05 kräver godkännande av bolagsstämma i Svedbergs. Förvärvet av Macros rörelse har därför villkorats av godkännande vid extra bolagsstämma i Svedbergs.

Styrelsen har inhämtat en s.k. ”Fairness Opinion” från KPMG som stödjer att förvärvet av Macros rörelse, ur ett finansiellt perspektiv är skäligt (fair) för Svedbergs aktieägare.

Styrelsen föreslår mot bakgrund av ovanstående att en extra bolagsstämma i Svedbergs den 30 november 2016 beslutar att godkänna Svedbergs förvärv av Macros rörelse.

Pressmeddelande med kallelse till den extra bolagsstämman sker separat. Inför bolagsstämman kommer styrelsens redogörelse enligt AMN 2012:05 vilken även innefattar fullständigt förslag till beslut samt utlåtandet (fairness opinion) från KPMG att hållas tillgängliga för aktieägarna på sätt som framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman.

Om extra bolagsstämma i Svedbergs, den 30 november 2016, beslutar om att godkänna förvärv av Macros rörelse, har Sune Svedberg och Anna Svedberg anmält till valberedningen att de vill frånträda sina platser i styrelsen. Under ovanstående förutsättningar har valberedningen föreslagit att nyval till styrelsen ska ske av Anders Wassberg, VD och koncernchef Ballingslöv International och Martin Svalstedt, VD Stena Adactum AB, istället för Sune Svedberg och Anna Svedberg.

Frågor kring förvärvet besvaras av:
Anders Ilstam, ordförande i Svedbergs, +46 706 307602
Fredrik Björkman, VD och koncernchef i Svedbergs, +46 321 533026

Dalstorp den 7 november 2016

Styrelsen[1]

[1] Det noteras särskilt att styrelseledamöterna Sune Svedberg och Anna Svedberg inte har deltagit i styrelsens beredning och beslut gällande förvärvet av rörelsen i Macro.

Svedbergs i Dalstorp AB är ett av nordens ledande badrumsföretag. Produktkonceptet omfattar ett sortiment för hela badrummet så som möbler, duschar, badkar, handdukstorkar, blandare, wc och tillbehör. Allt säljs under varumärket SVEDBERGS. Över 75 procent av produkterna tillverkas i fabriken i Dalstorp och det ger fördelar när det gäller flexibilitet, ledtider, logistik och miljö. Produkterna säljs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland och Baltikum. SVEDBERGS har en stark position i de nordiska länderna och produkterna säljs både till konsument- och proffsmarknaden.

Denna information är sådan information som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2016 kl. 16.30 CET.

Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), och Macro International Aktiebolag, (”Macro”), har tecknat ett avtal där Svedbergs köper rörelsen av Macro. Genom förvärvet av Macro skapas Nordens ledande badrumsföretag inom badrumsmöbler och dusch.

Läs vidare »
Media no image

Valberedning utsedd i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2016 15:00 CET

Årsstämman beslutade i april i år om principer för bildande av valberedning. I enlighet
med de principerna har de tre röstmässigt största ägarna per 31 augusti, utsett varsin representant till valberedningen.

Martin Svalstedt har utsetts att representera Sune Svedberg, Ricard Wennerklint har utsetts till ordförande i valberedningen representerande If försäkringsbolag och Bengt Belfrage representerar Nordea Fonder. Anders Ilstam, styrelsens ordförande, ingår också i valberedningen.

Totalt representerar valberedningen 68 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningens uppgift är bland annat att arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ordförande till en eventuell extra stämma och/eller årsstämma.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i samband med kallelse till stämma.

Aktieägare som vill föreslå styrelseledamöter kan vändas sig till Anders Ilstam på
070 630 76 02.

Dalstorp den 1 november 2016

Svedbergs i Dalstorp AB är ett av nordens ledande badrumsföretag. Produktkonceptet omfattar ett sortiment för hela badrummet så som möbler, duschar, badkar, handdukstorkar, blandare, wc och tillbehör.  Allt säljs under varumärket SVEDBERGS.
Över 75 procent av produkterna tillverkas i fabriken i Dalstorp och det ger fördelar när det gäller flexibilitet, ledtider, logistik och miljö. Produkterna säljs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland och Baltikum. SVEDBERGS har en stark position i de nordiska länderna och produkterna säljs både till konsument- och proffsmarknaden.  

Årsstämman beslutade i april i år om principer för bildande av valberedning. I enlighet med de principerna har de tre röstmässigt största ägarna per 31 augusti, utsett varsin representant till valberedningen.

Läs vidare »
Media no image

Svedbergs ingår avsiktsförklaring om förvärv av rörelsen i badrumsföretaget Macro International. Sune Svedberg, huvudägare i Svedbergs, ingår avsiktsförklaring att sälja 26 procent av aktierna till Stena Adactum.

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2016 08:04 CEST

Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) (”Svedbergs”) har undertecknat en avsiktsförklaring med Macro International AB (”Macro”) om förvärv av Macros rörelse. Macro ägs av Ballingslöv International AB, ett dotterbolag till Stena Adactum AB (”Stena Adactum”). Macro är en av Skandinaviens ledande tillverkare av duschar och badrumsprodukter. Macros omsättning uppgick under 2015 till 165 miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick till cirka nio procent av omsättningen. Genom Svedbergs förvärv av Macro skapas Nordens ledande företag inom badrumsmöbler och dusch. De båda varumärkena kompletterar varandra väl och stärker erbjudandet till kunderna. 

Samtidigt har Sune Svedberg, huvudägare och styrelseledamot i Svedbergs, och Stena Adactum undertecknat en avsiktsförklaring där Stena Adactum ska förvärva 5,5 miljoner B-aktier i Svedbergs av Sune Svedberg. Stena Adactum kommer efter aktieförvärvet att inneha cirka 26 procent och Sune Svedberg cirka 2,5 procent av samtliga utgivna aktier i Svedbergs. I samband med aktieöverlåtelsen kommer samtliga Sune Svedbergs A-aktier omvandlas till B-aktier. 

Svedbergs förvärv av rörelsen från Macro respektive Stena Adactums förvärv av aktier i Svedbergs är villkorade av varandra samt genomförd due diligence. Förhandlingar förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2016 och förvärv av rörelse respektive aktier kan ske först efter godkännande av berörda styrelser. 

Vid frågor kontakta:
Anders Ilstam, ordförande i Svedbergs, +46 706 307602
Fredrik Björkman, VD och koncernchef i Svedbergs, +46 702 896876

Dalstorp den 9 september 201
Styrelsen

SVEDBERGS I DALSTORP AB är ett av nordens ledande badrumsföretag. Svedbergs sortiment möjliggör en personlig och individuell stil i badrumet med flera designuttryck, inbyggd funktion och hög kvalité. Allt säljs under varumärket SVEDBERGS. Över 75 procent av sortimentet tillverkas i fabriken i Dalstorp vilket ger fördelar när det gäller kvalité, flexibilitet, logistik och miljö. SVEDBERGS sortiment marknadsförs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland och Baltikum och försäljning sker till både konsument- och proffsmarknad. 

Denna information är sådan information som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2016 kl. 8.00 CET.

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker.

Svedbergs ingår avsiktsförklaring om förvärv av rörelsen i badrumsföretaget Macro International. Sune Svedberg, huvudägare i Svedbergs, ingår avsiktsförklaring att sälja 26 procent av aktierna till Stena Adactum.

Läs vidare »
Zrpqfoasuhizthjolbbe

Ny känsla med smart WC-modul

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2016 16:02 CEST

Marknadens första WC-modul i glas för S-låsmontage är här. De nya WC-modulerna från Svedbergs kan enkelt ersätta de traditionella, golvstående modellerna. Samtidigt som hela badrummet får ett estetiskt lyft blir det enklare att hålla rent och fräscht.

Uc4rfdnel1eevxt5ke3a

Svedbergs Forma - nu i grått

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2016 10:21 CET

Forma har med sitt avskalade och tydliga formspråk snabbt blivit en succé. En möjlighet för alla som ställer höga krav på form och funktion, men ändå vill ha obegränsade möjligheter. Förutom ljus ek, svart ek och vit adderar vi nu färgen grå. Dessutom går det att få detaljer i den trendriktiga nyansen guld.

Kep2uropr3ozmrmbghii

Skapa – tänk lite mindre

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2016 09:10 CET

1 februari lanserade Svedbergs den nya badrumsserien Skapa. En möbelserie som ger de små badrummen en framtid. Alla de ytor med potential som aldrig fått en ärlig chans. Möbelserien är framtagen i samarbete med formgivarna Ehlén Johansson och Mia Lagerman.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknadskoordinator
  • Presskontakt
  • kickili.xdumljadunrrgvqgiken@svedbyucebuergsif.se
  • 0321-533000

Om Svedbergs

Svedbergs – Dagen börjar i badrummet och avslutas där.

Svedbergs utvecklar, tillverkar och marknadsför möbler och tillbehör för hela badrummet. Företaget grundades 1920 i Dalstorp där huvudkontor och tillverkning lever kvar. Kunderna finns i hela Norden samt i Storbritannien. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm – Small Cap.
Läs mer på www.svedbergs.se

Adress