Media-no-image

Svenskarna vill kunna påverka sin elkostnad – med teknikens hjälp

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 10:08 CEST

Svensk Energis senaste Elmätare visar att en tredjedel av de elkunder som väljer avtal gör det för att aktivt kunna påverka sina elkostnader. Över hälften kan tänka sig att anpassa sin elanvändning över dygnet för att spara pengar. Men helst vill elkunden vara aktiv på ett passivt sätt – genom automatik för smartaste energianvändning.

Två av tre elkunder i Svensk Energis konsumentbarometer Elmätaren vet att elpriset varierar över dygnet. Över hälften är också beredda att anpassa sitt beteende – exempelvis köra tvätt- och diskmaskin eller justera värmen i huset nattetid – för att spara pengar.   

– Det finns idag möjlighet att få ett timavtal där priset varierar över dygnet. Det är kanske mest intressant för eluppvärmda villor med styrsystem som skulle kunna reglera elanvändningen för uppvärmning. Samtidigt är det viktigt att veta att priset snabbt kan variera, särskilt på vintern, det finns därmed en risk att räkningen blir högre än med ett vanligt rörligt pris. Det gäller helt enkelt att vara aktiv och ha koll, säger Malin Thorsén, projektledare för Ladda Sverige på Svensk Energi. 

Många är intresserade av nya tjänster som automatiskt ger effektivare energianvändning. Framförallt att värmesystemet anpassar sig efter väderprognos eller går ner under natten. Men också tjänster som varnar om att elkostnaden är på väg att bli högre än normalt eller en möjlighet att betala fast pris på el oavsett hur mycket som används. 

– Vi ser gärna att fler aktörer än elbranschen bidrar till att skapa tjänster som gör det lätt för kunden att få överblick och skapa sig kunskap om sin el- och energianvändning. Den automatik som kunderna efterfrågar är inte långt borta. Det ska vara enkelt att vara elkund vare sig man vill vara bekväm eller aktiv, avslutar Malin Thorsén.

Elkundernas topp 5 - Önskade energitjänster:

  1. Värmesystem som automatiskt anpassar sig efter väderprognoser, solinstrålning och inomhustemperatur (76 %)
  2. Värmesystem som automatiskt minskar temperaturen på natten eller arbetstid (74 %)
  3. Funktion som varnar för om elräkningen är på väg att bli högre än vanligtvis (68 %)
  4. Betala fast pris oavsett hur mycket hur mycket man använder (49 %)
  5. Betala fast pris för en viss inomhustemperatur (44 %)

För mer information, kontakta Malin Thorsén, projektledare Ladda Sverige, tel 0701-64 44 26 alt malin.thorsen@svenskenergi.se

eller Kalle Lindholm, pressansvarig, tel 0709-96 25 90 alt kalle.lindholm@svenskenergi.se

Mer information finns på vår hemsida, http://www.svenskenergi.se/Pressrum/Pressmeddelanden/

Svensk Energi - Swedenergy - AB
101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31
Tel: 08-677 25 00, Fax 08-677 25 06
E-post: info@svenskenergi.se , Hemsida: www.svenskenergi.seSvensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Svensk Energis senaste Elmätare visar att en tredjedel av de elkunder som väljer avtal gör det för att aktivt kunna påverka sina elkostnader. Över hälften kan tänka sig att anpassa sin elanvändning över dygnet för att spara pengar. Men helst vill elkunden vara aktiv på ett passivt sätt – genom automatik för smartaste energianvändning.

Läs vidare »
Zu8ejuycbpm8inxhyzga

Äntligen positivt skattebesked vid försäljning av egenproducerad el

Pressmeddelanden   •   2014-06-13 13:08 CEST

Elbranschen har länge arbetat för att det ska bli så enkelt som möjligt för privatpersoner att kunna producera sin egen el.

Media-no-image

Hur ersätter vi kärnkraftens effekt? ”Vi kan inte vänta länge till”

Pressmeddelanden   •   2014-05-21 14:56 CEST

Den svenska kärnkraften har efter några år av uppgraderingar åter börjat producera el stabilt och med större kapacitet. Inte minst betyder den höjda effekten större marginaler mot elbrist. Det är dags att börja planera för hur kärnkraftens egenskaper ska ersättas den dag den börjar tas ur drift.

På fyra år har kärnkraftens effekt (produktionsförmåga) ökat med 600 MW till nivån 9 530 MW vid senaste årsskiftet. Dessa uppgraderingar – som inte är helt klara ännu – innebär att mer el kan produceras. Det gäller såväl momentant, när elbehovet är stort tidvis under vintern i Sverige, och över året då ett visst energibehov ska täckas.

– Kärnkraften bidrar starkt till att vi har tillräcklig effekt i stunder när elbehovet är stort. Svenska kraftnät som äger stamnätet och ansvarar för Sveriges elbalans räknar med att 90 procent av kärnkraftens totala effekt finns tillgänglig vid en ansträngd situation, säger Svensk Energis vd Kjell Jansson och gör en jämförelse med vindkraften:

– En skillnad mot kärnkraften är att vindkraftens effekt inte kan tillgodogöras momentant vid situationer av stort elbehov. Svenska kraftnät räknar med att 6 procent av vindkraftens totala effekt finns tillgänglig vid en ansträngd situation. Den stora utbyggnaden av vindkraft ger däremot Sverige ett värdefullt tillskott av förnybar el, vilket bidrar till att täcka energibehovet. Under år 2013 installerades 725 MW vindkraft, mer än hela kärnkraftens uppgradering hittills.

Fakta som dessa om elproduktionen är enligt Kjell Jansson oerhört viktiga att beakta. Kraftslagen kompletterar varandra i elsystemet, men två sådana kraftslag som till exempel vindkraft och kärnkraft kan aldrig fullt ut ersätta varandra.

Kjell Jansson instämmer i Svenska kraftnäts syn på att den dag då kärnkraften börjar tas ur drift så är det effektfrågan som är den stora utmaningen. Svensk Energi efterlyser därför en politisk medvetenhet om detta när en ny politisk mandatperiod står för dörren och en eventuell energikommission kan bli aktuell efter valet.

– Med tanke på nya investeringskrav kan det bli aktuellt att viss kärnkraft börjar tas ur drift redan runt år 2020. Effektbrist kan alltså ganska snart vara ett faktum. Utmaningen är än större eftersom kärnkraften främst finns i södra Sverige som redan har underskott på elproduktion, säger Kjell Jansson.

När det gäller produktionen från kärnkraften förra året nådde både Ringhals och Forsmark sina bästa resultat på tio år. I Oskarshamn drogs resultatet ned av problem i reaktor 1 och 2.

Vill du veta mer?

Kontaktpersoner:
Kjell Jansson, vd Svensk Energi, mobiltel 0705-84 84 81
Kalle Lindholm, pressansvarig Svensk Energi, mobiltel 0709-96 25 90

Den svenska kärnkraften har efter några år av uppgraderingar åter börjat producera el stabilt och med större kapacitet. Inte minst betyder den höjda effekten större marginaler mot elbrist. Det är dags att börja planera för hur kärnkraftens egenskaper ska ersättas den dag den börjar tas ur drift.

Läs vidare »
Cowvg1saoupw5aqzpszq

Elsajten - ett nytt läromedel som visar vägen till framtida jobb

Pressmeddelanden   •   2014-05-20 14:48 CEST

Sveriges elföretag har stort behov av elkraftstekniker och högskoleingenjörer. Idag finns dock brist på sådan kompetens. Antalet ungdomar som söker sig till eltekniska utbildningar är för få, vilket elbranschen vill ändra på. Som ett led i det arbetet lanseras nu Elsajten för att väcka intresse om energifrågor redan i högstadieåldern.

Media-no-image

EBR Metod- och Maskindagar – elnätsbranschen invaderar Gävle

Pressmeddelanden   •   2014-05-15 13:23 CEST

Cirka 2.000 personer väntas till Läkerol Arena i Gävle under nästa vecka. Det är den svenska elnätsbranschens egen ”olympiad” – den stora tekniska mönstringen som arrangeras vart fjärde år av Svensk Energi. Denna gång är Gävle Energi medarrangör och ännu en gång blir EBR Metod- och maskindagar en publik succé.

Arrangemanget är uppdelat på tvådagarspass. Tisdag-onsdag kommer den första omgången för att på åtta utomhusstationer ta del av befintlig teknik – både beprövad och nyheter – som rör elnätsområdet. Hundratalet utställare har också aviserat sin närvaro.

Mats Andersson, projektledare för EBR Metod- och maskindagar, säger:

– Energibranschen i sin helhet har på senare år blivit en stark ekonomisk motor i samhällsekonomin. Enligt SCB slår branschen nytt investeringsrekord för innevarande år. Och där är elnätssidan en väsentlig del.

EBR står för ElByggnadsRationalisering och är branschens eget samarbete – med anor från 1960-talet – för att bygga elnät både säkert och rationellt. Cirka 200 experter i branschen arbetar fortlöpande i många arbetsgrupper under EBR-hatten. Mats Andersson igen:

– EBR torde vara en unik branschsatsning. Genom att följa rekommendationerna inom EBR anses elnätsbranschen spara cirka en miljard kronor årligen!

Enligt Mats Andersson är EBR Metod- och Maskindagar en viktig avstämningspunkt vart fjärde år – både för elnätsföretagen, entreprenörer, konsulter och underleverantörer. Det är en unik möjlighet att under två dagar få en uppdatering av det senaste – både inom teknik och metoder.

Energibranschen har ett närmast gigantiskt rekryteringsbehov när det gäller ingenjörer och tekniker med energi- eller elkraftskompetens de kommande fem åren – cirka 8.000. Av det skälet erbjuds skolorna i regionen att göra studiebesök. Här väntas inemot 200 elever och lärare.

Mats Andersson avslutar:

– Vi glädjer dessutom hotellnäringen i Gävle och Sandviken. Inte ett hotellrum finns att uppbringa de här dagarna.

Cirka 2.000 personer väntas till Läkerol Arena i Gävle under nästa vecka. Det är den svenska elnätsbranschens egen ”olympiad” – den stora tekniska mönstringen som arrangeras vart fjärde år av Svensk Energi. Denna gång är Gävle Energi medarrangör och ännu en gång blir EBR Metod- och maskindagar en publik succé.

Läs vidare »
Media-no-image

Svensk Energi befarar besvikelse: Bara skattereduktion för överskottsel

Pressmeddelanden   •   2014-04-29 17:02 CEST

Svensk Energis vd, Kjell Jansson, uttrycker stor förvåning efter tisdagens hearing med skatteutskottet och näringsutskottet i riksdagen gällande mikroproduktion av el. Budskapet från utskotten var att överskottselen – som levereras ut på elnätet – ska ges bort till nätägaren. Och att den enda ersättningen för elproducenten blir 60 öre/kWh i skattereduktion.

Om förslaget inom kort klubbas i riksdagen befarar Kjell Jansson att de engagerade privatpersoner, som vill producera egen el, kommer att uppleva detta som en stor motgång:
– I vart fall skulle innebörden vara ett avsteg från tidigare utfästelser med många besvikna människor, som varit tidigt ute och satsat på egna vind- eller solelsanläggningar. En och annan lär nog uppleva detta som ett svek från statsmakterna.

Privatpersoner, som investerar i egna anläggningar, gör stora privatekonomiska åtaganden. Återbetalningstiden kommer med liggande förslag att ligga kanske tiotals år bort i tiden. Därmed är risken, menar Kjell Jansson, att luften går ur entusiasterna. Dessutom är det ett avsteg från de utfästelser som gjorts – inte minst i pressmeddelande från energiminister Anna-Karin Hatt.

Kjell Jansson hoppas nu att statsmakterna står upp för kommande beslut, som torde bli omtvistat:
– Detta är en utveckling som inte elbranschen på något sätt har någon del i. Tvärtom, vi har sedan första dagen applåderat utvecklingen med egenproduktion av el och ansett det vara en viktig fråga att driva.

Vill du veta mer?
Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se .
Kontaktperson: Kjell Jansson, Svensk Energis vd, mobiltel 0705-84 84 81
Helena Olssén, el- och samhällsanalytiker, mobiltel 0708-94 26 37

Svensk Energis vd, Kjell Jansson, uttrycker stor förvåning efter tisdagens hearing med skatteutskottet och näringsutskottet i riksdagen gällande mikroproduktion av el. Budskapet från utskotten var att överskottselen – som levereras ut på elnätet – ska ges bort till nätägaren. Och att den enda ersättningen för elproducenten blir 60 öre/kWh i skattereduktion.

Läs vidare »
Media-no-image

Tjugo procent av husägarna överväger egen elproduktion

Pressmeddelanden   •   2014-04-24 14:53 CEST

En av fem svenska husägare funderar på att investera i egen elproduktion de närmaste fem åren i form av solceller på taket eller egna små vindkraftverk. Ännu fler, drygt en tredjedel, av de som bor på en gård eller i en villa i glesbygd överväger egen elproduktion. Det visar senaste versionen av Elmätaren, elbranschens konsumentbarometer.

I sommar kan solcellerna gå i taket

Att installera solceller blir allt vanligare. Den total effekten hos de solceller som installerades 2013 är nästan lika stor som den total effekten av alla solceller tidigare installerade i hela Sverige. Det innebär att tillväxttakten för solceller är enorm, även om det totala elen som produceras än så länge är liten jämfört med andra kraftkällor.

Enligt Elmätaren uppger drygt 20 procent av Sveriges villaägare att de överväger att investera i egen elproduktion det närmaste året. Bland de som bor på "gård eller villa i glesbygd" är det mer än en tredjedel som funderar på saken. Det vanligaste skälet till intresset för att producera sin egen el är att göra det för att spara pengar (58%), följt av miljöskäl (51%) och att man vill vara så självförsörjande som möjligt (50%).

Olönsamhet och krångel orsak till motstånd

Totalt 71 procent av respondenterna är inte intresserade av att producera sin egen energi. I första hand beror det på att det är omöjligt med boendesituationen eller praktiskt svårt. Hos villaägarna utgörs hindren i första hand av att de inte tror att det lönar sig (39 procent) följt av att det är praktiskt svårt eller omöjligt med boendesituationen (30 procent) samt att det är/verkar krångligt (22 procent).

-  Det som krävs för att få fart på den egna elproduktionen är enkelhet och ekonomiska incitament. Exempelvis det föreslagna skatteavdraget och att regelverket ändras så att det blir lönsamt att sälja den el man själv inte använder. Just nu verkar det finnas vissa skattetekniska hinder som vi hoppas att politikerna löser innan beslutet i maj, säger Helena Olssén, el- och samhällsanalytiker på Svensk Energi.

Om Elmätaren:

Elmätaren är elbranschens konsumentbarometer, som kommer ut fyra gånger om året. Undersökningen genomfördes av United Minds den 28-30 mars 2013, och är den femte i ordningen. Svarsinsamlingen skedde genom digitala enkäter som distribuerades enligt riksrepresentativa kvoter med avseende på kön, ålder och region. Totalt deltog 1030 personer i åldrarna 18 år och äldre.

Vill du veta mer?

Läs mer på http://www.svenskenergi.se/Pressrum/Pressmeddelanden/

Kontaktperson:
Malin Thorsén, projektledare rnamn.efternamn@svenskenergi.se eller telefon 08-677 26 94

En av fem svenska husägare funderar på att investera i egen elproduktion de närmaste fem åren i form av solceller på taket eller egna små vindkraftverk. Ännu fler, drygt en tredjedel, av de som bor på en gård eller i en villa i glesbygd överväger egen elproduktion. Det visar senaste versionen av Elmätaren, elbranschens konsumentbarometer.

Läs vidare »
Media-no-image

Tänd ett ljus för Earth Hour

Pressmeddelanden   •   2014-03-31 09:57 CEST

Svensk Energi vill utveckla Earth Hour till att tända ljus på platser på jorden där el saknas. Genom samarbete med organisationen GIVEWATTS installeras solenergilampor i Kenya i en process som kan liknas vid en elektrifiering utbyggd efter ett växande behov.

Idag, den 29 mars, inträffar årets Earth Hour. Alla svenskar uppmanas att släcka sina lampor under en timme i en symbolhandling för klimatet. ”Var med i Earth Hour och släck för en ljusare framtid du också!”, skriver arrangerande WWF på sin hemsida.

Svensk Energi vill vända på det resonemanget: ”Tänd för en ljusare framtid.”

1,3 miljarder människor saknar el – en femtedel av jordens befolkning. Här eldar människor istället fotogen, kol och ved för att få ljus. Det innebär hälsorisker, höga hushållskostnader och klimatpåverkan, men också sämre förutsättningar för studier och utveckling.

– Vi ifrågasätter inte Earth Hour, klimatfrågan behöver lyftas. Vi ifrågasätter symbolhandlingen – att släcka ljuset – som kan sprida fel uppfattning om el. Vi tror att bristen på el är ett mycket större problem i världen, säger Svensk Energis vd Kjell Jansson.

Svensk Energi, med de svenska elföretagen, har samarbetat i drygt två år med organisationen GIVEWATTS genom att skänka solenergilampor åt skolbarn och deras familjer i Kenya. Det ger bättre studiemiljö, jämfört med skenet från fotogenlampor eller brinnande trädstickor. Inomhusluften blir bättre och pengar sparas in eftersom fotogen står för 10–40 procent av familjernas inkomster. Hittills har över 2 000 lampor installerats med elbranschens stöd.

De solpaneler som följer med lamporna används också för laddning av mobiltelefoner, som annars är kostsamt och tidskrävande. Här finns möjligheter att bygga ut med ännu fler funktioner i ett elsystem som utvecklas underifrån, efter människors behov. I många länder skulle det krävas enorma investeringar för att producera el på ett traditionellt sätt – med stora kraftverk och sammanlänkade elledningar. Här är förnybar solenergi en optimal teknik.

– Inför Earth Hour i år har vår personal startat en insamlig av lampor som de finansierar med egna pengar. Det har gett 30 lampor som direkt kommer användarna till nytta. Vi tackar gärna Earth Hour för att få denna draghjälp säger Kjell Jansson och avslutar:

– Vi är stolta över att bidra till en utveckling som direkt gagnar klimatet också. Men det finns ännu mer att göra för utbyggnaden av ett elsystem baserat på förnybar solenergi. Därför vill vi utveckla Earth Hour till att sprida elektricitetens fördelar till platser där el inte finns idag.
 

Vill du veta mer?

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se . Kontaktpersoner:
Kjell Jansson, vd Svensk Energi, mobiltel 0705-84 84 81
Kalle Lindholm, pressansvarig Svensk Energi, mobiltel 0709-96 25 90

Svensk Energi vill utveckla Earth Hour till att tända ljus på platser på jorden där el saknas. Genom samarbete med organisationen GIVEWATTS installeras solenergilampor i Kenya i en process som kan liknas vid en elektrifiering utbyggd efter ett växande behov.

Läs vidare »
Media-no-image

Svenskarna ser positivt på elens roll men vet lite om elens klimatfördelar

Pressmeddelanden   •   2014-03-24 09:21 CET

En klar majoritet av Sveriges befolkning anser att el har en viktig roll för en hållbar framtidsutveckling och att el är klimatvänligt. Det visar en undersökning av United Minds på Svensk Energis uppdrag.

Rent generellt är trenden tydlig och positiv om elens roll och betydelse för utvecklingen av det hållbara samhället:

  • 7 av 10 anser att mer el istället för fossila bränslen bidrar till ett mer hållbart samhälle (4 procent upp sedan år 2011).
  • 77 procent anser att el har en allt större roll för att minska oljeberoendet.
  • 6 av 10 anger el som bästa ersättning för miljömässigt sämre drivmedel i till exempel bilar (7 procent upp sedan år 2011).

– En majoritet menar att el har en viktig roll att spela för en hållbar framtid. Det är glädjande att hela 70 procent håller med om att el är mer klimatvänligt än fossila bränslen. Förhoppningsvis dröjer det inte länge innan elbilar slår igenom stort. Det skulle göra verklig skillnad för klimatet eftersom transporter står för de absolut största koldioxidutsläppen i Sverige, kommenterar Helena Olssén, el- och samhällsanalytiker på Svensk Energi.

Många är också osäkra på om svensk el är klimatneutral. Nästan en fjärdedel svarar att de inte vet, och nästan hälften av dem som har svarat är tveksamma eller negativa. Å andra sidan är inställningen mer positiv till påståendet att vi i Sverige har miljövänligare el än i de flesta andra länder.

– Troligen är begreppet klimatneutral inte tydligt? Med det menar vi att elproduktionen just har mycket små utsläpp av koldioxid och där är svensk el i världsklass, säger Helena Olssén.

Fler än hälften av de tillfrågade vet inte att svensk el till 97 procent produceras från energikällor med mycket små utsläpp av koldioxid. Under 2013 bidrog kärnkraften med 43 procent, vattenkraften med 42 procent, vindkraften med sex procent, och övrig kraft – främst kraftvärme med biobränslen, med 9 procent.

Undersökningen är baserad på svaren från ett kvoterat slumpmässigt urval av över 1 000 svenskar i åldrarna 18 år och äldre. De som svarat representerar svenska folket i genomsnitt när det gäller kön, ålder och regional spridning.

 
Vill du veta mer?

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se . Kontaktpersoner:

Helena Olssén, El- och samhällsanalytiker Svensk Energi, mobiltel 0708-94 26 37

Malin Thorsén, projektledare Ladda Sverige, mobiltel 0701-64 44 26


En klar majoritet av Sveriges befolkning anser att el har en viktig roll för en hållbar framtidsutveckling och att el är klimatvänligt. Det visar en undersökning av United Minds på Svensk Energis uppdrag.

Läs vidare »
Media-no-image

Vårfloden tjuvstartade med rekord: Näst högsta veckovärdet sedan 1950

Pressmeddelanden   •   2014-03-19 14:28 CET

Vecka 11 gav tillrinningarna motsvarande nästan en TWh (1 000 000 000 kWh) elenergi. Det är det näst högsta värdet för vecka 11 under perioden 1950-2013. De senaste veckornas tillrinningar – och den senaste – visar på en profil som indikerar vårflod. Statistiskt sett borde föregående veckas tillrinning inträffa fem veckor senare, vecka 16/17. Tillrinningen föregående vecka är tre gånger så hög som medelvärdet för vecka 11.

Under årets elva första veckor har tillrinningarna givit nästa 7 TWh som kan jämföras med medelvärdet 4,5 TWh, säger Folke Sjöbohm, statistiker på Svensk Energi:

– Skillnaden jämfört med medel är cirka två veckors vattenkraftsproduktion så här års. De högre tillrinningarna har fått avsänkningen av vattenmagasinen att avta något och nivåerna ligger några procent högre än medel.

Hur det fortsatta vädret kommer att utveckla sig är svårt att sia om, säger han:

– Från energisynpunkt är långdragen vårflod att föredra då det minskar risken för spill av vatten. En tidig vårflod är också till fördel då det finns mer vatten i magasinen och risken blir lägre för kapacitetsbrist i vattenkraften. Det normala är att så här års är avsänkning av magasinen och att de är i det närmaste är tomma när vårfloden startar.

Här kan du läsa aktuellt magasinsläge (öppnas i nytt fönster).

Vill du veta mer?
Kontaktperson: Folke Sjöbohm, Svensk Energis produktionsanalys och statistik, mobil
070-419 26 97 folke.sjobohm@svenskenergi.se

Kalle Karlsson, Svensk Energis informationschef, mobil 073-301 73 68 kalle.karlsson@svenskenergi.se

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Vecka 11 gav tillrinningarna motsvarande nästan en TWh (1 000 000 000 kWh) elenergi. Det är det näst högsta värdet för vecka 11 under perioden 1950-2013. De senaste veckornas tillrinningar – och den senaste – visar på en profil som indikerar vårflod. Statistiskt sett borde föregående veckas tillrinning inträffa fem veckor senare, vecka 16/17.

Läs vidare »

Om Svensk Energi

Elbranschens gemensamma röst

Svensk Energi är bransch- och intresseorganisationen för landets elförsörjningsföretag, (nät-, elhandel- och elproduktion). Föreningen är elbranschens samlade röst för att tillvarata medlemmarnas och branschens intressen. En annan uppgift är att vara centrum för kompetensuppbyggnad och informationsspridning, såväl inom som utom branschen.

Länkar