Media-no-image

Vattenmagasinen nu över 90 procent: "Vattenkraften mot ett nytt rekordår"

Pressmeddelanden   •   2015-08-12 14:54 CEST

En sen och utdragen vårflod kombinerat med sommarens myckna regnande har fyllt på de svenska vattenmagasinen rejält - dessa har nu nått en fyllnadsgrad på drygt 90 procent. Tillrinningen hittills under året är den tredje högsta sedan år 1950. "I år kan vi gå emot ett nytt produktionsrekord för vattenkraften", säger Magnus Thorstensson, Svensk Energis marknadsanalytiker.

Under den gångna veckan steg vattenmagasinen från 89,7 till 90,4 procent. Det innebär att kulmen ännu inte nåtts för vårfloden – även om kurvan senaste veckan börjat vika av. Magnus Thorstensson igen:

– Den nuvarande noteringen för vattenmagasinen är den 14:e högsta sedan år 1950 för motsvarande period. Förra veckan uppvisade ett litet trendbrott såtillvida att magasinsnivåerna sjönk i de flesta älvarna, men fortsatte att öka i Luleälven. Och då den är så stor, uppvägde detta minskningen i de övriga.

Vattenkraftproduktionen har också varit hög i år. Hittills i år uppgår den till 46,2 TWh, vilket kan jämföras med 47,2 motsvarande vecka under rekordåret 2012 då produktionen summerade till 78 TWh.

Magnus Thorstensson avslutar:

– Även om de senaste väderprognoserna pekar på torrare väder framöver, så är den hydrologiska balansen i Norden stark i nuläget; ett överskott på drygt 10 TWh. Sannolikt kommer vattenkraftproduktionen att bli fortsatt hög genom hösten. Men en utebliven höstflod – liknande år 2008 – skulle kunna förändra situationen. 

Vill du veta mer? 
Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se 
Kontaktperson: Magnus Thorstensson , Svensk Energis marknadsanalytiker, mobilnummer 0733 925761 
Kalle Karlsson 
, Svensk Energis kommunikationschef, mobilnummer 0733 017368

En sen och utdragen vårflod kombinerat med sommarens myckna regnande har fyllt på de svenska vattenmagasinen rejält - dessa har nu nått en fyllnadsgrad på drygt 90 procent. Tillrinningen hittills under året är den tredje högsta sedan år 1950. "I år kan vi gå emot ett nytt produktionsrekord för vattenkraften", säger Magnus Thorstensson, Svensk Energis marknadsanalytiker.

Läs vidare »
Media-no-image

Dr Yijun Shi är vinnare av Framtidspriset 2015!

Pressmeddelanden   •   2015-06-29 14:48 CEST

Dr. Yijun Shi tilldelas 2015 års Framtidspris då han är ett lysande exempel på vad som händer när forskarens nyfikenhet förs samman med entreprenörens engagemang av akademin. Yijun är sedan två år verksam vid Luleå tekniska universitet där han såg möjligheterna med glycerol, en restprodukt från biobränsletillverkning, som innan bara setts som ett problem. Genom att förädla glycerol kan det göras till ett 100 procent nedbrytbart smörjmedel, Sustainalube.

Sustainalube har en stor potential på marknaden, där läckage av smörjmedel i dag är ett stort problem. Att tillverkningen dessutom är enkel och kostnadseffektiv och att smörjmedlet presterar bättre än dagens produkter gör det till en stark innovation som kommer att konkurrera med traditionella smörjmedel för ett stort antal tillämpningar.

Framtidspriset är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Ny Teknik, Svensk Energi, Swedbank, Teknikföretagen. Syf­tet är att stimulera unga människors intresse och nyfiken­het för att lösa framtidens utmaningar. Priset består av ett stipendium på 100 000 kronor till personlig utveckling och förkovran inom sitt gebit.

Vill du veta mer?
Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se
Kontaktperson: Helena Olssén helena.olssén@svenskenergi.se

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

​Dr. Yijun Shi tilldelas 2015 års Framtidspris då han är ett lysande exempel på vad som händer när forskarens nyfikenhet förs samman med entreprenörens engagemang av akademin. Yijun är sedan två år verksam vid Luleå tekniska universitet där han såg möjligheterna med glycerol, en restprodukt från biobränsletillverkning, som innan bara setts som ett problem.

Läs vidare »
Media-no-image

Acceptansen för dagens svenska kärnkraft är fortsatt hög

Pressmeddelanden   •   2015-06-16 13:16 CEST

Nästan sju av tio svenskar anser att vi ska fortsätta att använda de kärnreaktorer som finns idag. Det är bara en femtedel som vill avveckla genom politiska beslut, samma nivå som före Fukushima. Andelen osäkra ökar något.

Det visar en en nationell opinionsundersökning som genomförts av Novus i maj 2015 på uppdrag av Analysgruppen, som samverkar med Svensk Energi. Undersökningen har genomförts med liknande frågeställningar sedan 2007. Drygt tusen personer i den svenska allmänheten besvarade frågorna i denna webbaserade undersökning.

Undersökningen visar att män är fortsatt mer positiva till kärnkraft än kvinnor samt att äldre personer är något mer positiva än yngre. Samma tendens har funnits under lång tid. 19% av de svarande ville i maj 2015 avveckla kärnkraften genom politiska beslut, vilket är samma nivå som före olyckan i Fukushima. 34% vill vid behov ersätta befintliga svenska kärnkraftsreaktorer med nya och en lika stor andel vill använda dagens reaktorer livstiden ut. Acceptansen för den kärnkraft vi har idag är alltså fortsatt hög.

På en direkt för/emot-fråga om att vid behov riva gamla reaktorer och ersätta dem med nya på samma plats är det tre av tio som är emot detta. ”Detta har varit konstant så länge som frågan har ställts, förutom direkt efter Fukushima då andelen som är emot ökade till 37%”, säger Viktor Wemminger på Novus.

Var tredje svensk blir ibland orolig vid tanken på kärnkraft, vilket är samma andel som i den förra undersökningen (oktober 2014), av dessa känner fyra av tio en djup oro. Man oroar sig främst för effekterna av en potentiell olycka, följt av frågor kring avfallshantering och slutförvar. Endast 2% är oroliga för åldrande kärnkraftverk. Störst osäkerhet råder när det gäller kärnkraft i Ryssland jämfört med Sverige och övriga världen. Kärnkraftverk anses fortsatt som säkrast i Sverige, bara 7% anser dem vara osäkra.

Drygt sex av tio av de intervjuade säger sig ha hört eller sett något om kärnkraft den senaste tiden. Av dem har var femte blivit mer positivt inställd till kärnkraft jämfört med tidigare medan 65% inte påverkats alls i sin uppfattning. Intervjuerna genomfördes veckan efter nyheten om förtida stängning av två reaktorer i Ringhals.

”Vår undersökning pekar på relativt små förändringar i den allmänna opinionen”, säger Mattias Lantz, ordförande för Analysgruppen som beställt undersökningen. ”Sammantaget har andelen negativt inställda återgått till samma nivåer som före olyckan i Fukushima, men mer tydligt är att andelen osäkra ökar i nästan samtliga frågor.”

Analysgruppen har sedan 1997 följt den svenska opinionen angående kärnkraft. Denna rapport visar på vad den svenska allmänheten sett eller hört om kärnkraft den senaste tiden samt hur deras inställning påverkats på grund av detta. Undersökningen har genomförts med hjälp av webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Totalt har 1142 intervjuer genomförts under perioden 7–12 maj 2015, deltagarfrekvensen var 57%.

Analysgruppen är sedan januari 2015 knuten till Svensk Energi, som är elbranschens samlade röst. Analysgruppen tillhörde tidigare Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, KSU, som ägs av de svenska kärnkraftsföretagen.

För mer information kontakta:
Mattias Lantz, tel: 0730 - 454 384
epost: analysgruppen@svenskenergi.se

Se hela undersökningen på Analysgruppens hemsida: www.analys.se

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Nästan sju av tio svenskar anser att vi ska fortsätta att använda de kärnreaktorer som finns idag. Det är bara en femtedel som vill avveckla genom politiska beslut, samma nivå som före Fukushima. Andelen osäkra ökar något.

Läs vidare »
Media-no-image

Svensk Energi om kärnkraftsbeskedet: "Äventyra inte kommissionens arbetsro"

Pressmeddelanden   •   2015-04-28 14:11 CEST

"Oroande – men inte helt oväntat", säger Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, om Vattenfalls besked på tisdagen om en sannolik tidigareläggning av stängningen för kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2. Plötsligt kan vi få en allvarligare försörjningstrygghet i Syd- och Västsverige och risk för att Energikommissionen inte får den arbetsro som kommissionen förtjänar.

Svensk Energi har sedan länge välkomnat Energikommissionens stundande arbete, så att det skapas - om möjligt - en bred blocköverskridande överenskommelse som kan ligga till grund för energipolitiken under 2020- och 2030-talen. Hon säger:

– Vikande lönsamhet och ökande kostnader, som Vattenfall anger som huvudskäl, har jag full förståelse för. Det är uppenbart att den höjda effektskatten utgör ett hot mot svensk kärnkraft. Den motsvarar efter senaste höjningen 6 öre/kWh i ett läge då marknadspriset på elbörsen ligger runt 25 öre. Marknaden bedömer elpriset de kommande tre-fyra åren som stabilt på den låga nivån. Dagens besked gör det tydligt att lönsamheten är pressad.

Pernilla Winnhed påminner om de stora förändringar som just nu präglar energimarknaden och elproduktionssystemet. Det är mycket viktigt att Energikommissionen skapar goda marknadsmässiga förutsättningar för investeringar i svensk elproduktion.

– Det är en stor utmaning att anpassa marknaden och systemet till de nya förutsättningarna. Att vi nu ser tidigareläggningar av utfasningen av kärnkraft oroar – men det är en naturlig konsekvens av kostnadsläget. Vi behöver arbetsro för energikommissionen. Risken nu är att vi alltför tidigt får en ökad polarisering, vilket inte gagnar det helhetsgrepp som är nödvändigt att Energikommissionen tar.


Vill du veta mer?

Kontaktperson:
Pernilla Winnhed
, Svensk Energis vd, mobilnummer 0701-644440
Bosse Andersson, vice vd och stabschef, mobilnummer 0709-413889
Kalle Karlsson, kommunikationschef, mobilnummer 0733-017368

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

"Oroande – men inte helt oväntat", säger Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, om Vattenfalls besked på tisdagen om en sannolik tidigareläggning av stängningen för kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2. Plötsligt kan vi få en allvarligare försörjningstrygghet i Syd- och Västsverige och risk för att Energikommissionen inte får den arbetsro som kommissionen förtjänar.

Läs vidare »
Media-no-image

Sex av tio anser att el är bästa ersättaren till bensin och diesel

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 10:11 CET

El är nyckeln till en mer hållbar transportsektor. Det visar Elmätaren, Svensk Energis konsumentbarometer. 63 procent av de tillfrågade anser att el är det som bäst kan ersätta bensin och diesel som drivmedel för bilar - en ökning med 17 procent på tre år.

Nya sätt att producera el och nya användningsområden för el – främst inom transportsektorn – sätter också sina spår i konsumenternas syn på elens roll i ett mer hållbart samhälle. Idag instämmer sju av tio i påståendet att el är en bra lösning för ett hållbart samhälle, vilket är en ökning med sex procent på tre år. Allt fler anser också att elen i framtiden spelar en allt större roll för att minska oljeberoendet i samhället.

El är en del av lösningen för ett hållbart samhälle

En klar majoritet av de tillfrågade, 82 procent, ser positivt på energieffektivisering. De flesta anger både ekonomi och miljö som drivkraft, men om man behöver välja en så går ekonomin före miljön.

Det sätts även stor tilltro till att tekniska lösningar ska göra jobbet. 80 procent tror att det blir vanligare med lösningar som automatiskt reglerar elanvändningen i hemmet och nästan lika många är övertygade om att ny energieffektiv teknik bidrar till mindre klimat- och miljöpåverkan i framtiden.

– För varje år använder vi el till allt fler saker. Förutom att el gör livet bekvämare så kan en ökad elanvändning bidra till en både renare och effektivare framtid, där elbilar kanske är det tydligaste exemplet. I Sverige har vi redan en väldigt ren elproduktion och genom satsningar på forskning och innovation så kan vi utveckla nya produktionslösningar som också kan spridas till andra länder. En mänskligare värld går på el – det gäller idag och det gäller i morgon, säger Malin Thorsén, projektledare för Ladda Sverige hos Svensk Energi.

Vill du veta mer?

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se
Kontaktperson: Malin Thorsén förnamn.efternamn@svenskenergi.se , tel 08-677 26 94

Om Elmätaren:

Elmätaren är elbranschens konsumentbarometer. Undersökningen genomfördes av United Minds i december 2014. Svarsinsamlingen skedde genom digitala enkäter som distribuerades enligt riksrepresentativa kvoter med avseende på kön, ålder och region. Totalt deltog 1047 personer i åldrarna 18 år och äldre. 

El är nyckeln till en mer hållbar transportsektor. Det visar Elmätaren, Svensk Energis konsumentbarometer. 63 procent av de tillfrågade anser att el är det som bäst kan ersätta bensin och diesel som drivmedel för bilar - en ökning med 17 procent på tre år.

Läs vidare »
Media-no-image

Högsta instans ger inte prövningstillstånd: "Nu hoppas vi på konstruktiv dialog"

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 16:37 CET

Högsta förvaltningsdomstolen ger inte Energimarknadsinspektionen prövningstillstånd i den fleråriga tvisten gällande elnätsföretagens intäktsramar för åren 2012-2015. Därmed ligger Kammarrättens beslut fast. Detta besked mottas med försiktig glädje hos Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd.

– Äntligen kan vi sätta punkt för åratals juridiska tvister. Nu vet vi vad som gäller. Det är min förhoppning att vi nu kan övergå till en konstruktiv dialog om hur vi gemensamt utvecklar morgondagens elnät – inte minst till glädje för kunderna. Morgondagens allt smartare elnät är en utmaning i sig att förverkliga. I den processen behöver kunderna, elnätsföretagen och tillsynsmyndigheten gå hand i hand.

Pernilla Winnhed betonar vikten av att parterna har sina givna roller. Och tillägger:

– Det är min bestämda målsättning att vi gentemot Energimarknadsinspektionen ska utveckla bra relationer, så att vi – för kundernas och samhällets bästa – tryggar en utveckling där svensk elnätsverksamhet ska ligga i den internationella frontlinjen.

Ronald Liljegren, Svensk Energis chefsjurist, förklarar vad som nu gäller för elnätsföretagen:

– Högsta förvaltningsdomstolens beslut innebär att Kammarrättens dom ligger fast, att en övergångsmetod inte ska tillämpas och att kalkylräntan (avkastningen) fastställs till 6,5 procent realt före skatt. Således ska den så kallade schablonmetoden gälla fullt ut med 6,5 procents avkastningsränta.

De elnätsföretag som inte överklagat – eller i sin överklagan inte begärt en justering av avkastningsräntan – har nu tre månader på sig att begära hos Energimarknadsinspektionen att få en intäktsram som motsvarar vad Kammarrätten kom fram till. Svensk Energi ska inom kort ge närmare information om hur detta kan gå till.

Vill du veta mer?

Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, telefon 086772500
Ronald Liljegren, Svensk Energis chefsjurist, telefon 0703445642
Kalle Karlsson, Svensk Energis kommunikationschef, mobilnummer 0733017368

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Högsta förvaltningsdomstolen ger inte Energimarknadsinspektionen prövningstillstånd i den fleråriga tvisten gällande elnätsföretagens intäktsramar för åren 2012-2015. Därmed ligger Kammarrättens beslut fast. Detta besked mottas med försiktig glädje hos Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd.

Läs vidare »
Media-no-image
Hap2qd49yb4wl8xfwepiyq Abpldozkyrz8dpammthgpa

Elcertifikatuppgörelsen med Norge – ett bra och ett dåligt besked!

Pressmeddelanden   •   2015-03-13 10:49 CET

De svenska och norska energiministrarna presenterade idag en uppgörelse kring elcertfikatsystemet. Uppgörelsen innebär en revidering av det befintliga avtalet om elcertifikat mellan Sverige och Norge. Det nya avtalet innebär att det gemensamma målet i elcertifikatsystemet justeras från 26,4 TWh till 28,4 TWh, varav svenska konsumenter ska finansiera 30 TWh. Ambitionshöjningen sker således helt och hållet på den svenska sidan.

Samtidigt anger avtalet att den svenska regeringen ska lägga fram ett förslag till riksdagen under år 2015 om att ta bort gällande undantag från skatteplikt om skatt på energi för sådan vindkraftsel som inte levereras yrkesmässigt och för övrig el från förnybara energikällor som inte levereras yrkesmässigt. Förslaget ska gälla för anläggningar som sätts i drift efter 1 juli 2016 och vars installerade produktionskapacitet leder till en årlig elproduktion som överstiger ungefär den som effektgränsen i Norge om 100 kVA leder till.

Svensk Energi och dess systerorganisation Energi Norge har tidigare gemensamt påpekat det olyckliga i att höja ambitionen i elcertifikatsystemet just nu.

Ambitionshöjningen har dålig timing. Vi har i dagsläget en mycket stark kraftbalans i Sverige och hela Norden då vi producerar betydligt mer el än vad vi använder. Med de begränsningar som finns i överföringsförbindelser är det mycket tveksamt ur samhällsekonomisk synvinkel att subventionera ytterligare kraftproduktion. Den vindkraft som byggs nu kommer dessutom att tas ur drift ungefär samtidigt som nuvarande kärnkraftverk behöver fasas ut av åldersskäl. Politiska mål för utbyggnad av förnybar elproduktion åtföljs dessutom inte av matchande åtgärder för att tillkommande elproduktion kan ersätta användning av fossil energi. Kraftproduktionen måste vidare klara sig på egna meriter.

Alla producenter måste träffas av elmarknadens prissignaler. Något annat är ohållbart i längden. Utsläppshandelssystem måste tillåtas verka och vara det styrmedel som driver utvecklingen mot minskade utsläpp i kraftsektorn. Cecilia Kellberg, ansvarig för elcertifikatfrågor, kommenterar:

– Regeringen uttalade ju sin vilja att öka ambitionen i elcertifikatsystemet redan i regeringsförklaringen. Även om man, som Ibrahim Baylan sa på presskonferensen, måste tänka långsiktigt när det gäller elproduktionen – och som han poängterar ställa om systemet i god tid då en stor del av elproduktionen på sikt kommer att falla för åldersstrecket – så går det inte att komma ifrån att timingen för denna ambitionshöjning är mycket dålig. De vindkraftverk som byggs i dag kommer inte att hjälpa oss i någon större utsträckning när exempelvis kärnkraften börjar falla för åldersstrecket. Vindkraften är dessutom snart konkurrenskraftig och då bör man fundera på hur länge och hur mycket stöd man ska ge eftersom detta påverkar elmarknaden i stor utsträckning.

Svensk Energi är mycket positiv till att skatteundantaget för vindkraftsel nu tas bort. Detta gör att förutsättningarna för olika tekniker blir mer likvärdiga, säger Cecilia Kellberg. Och avslutar:

- Vi har noterat att undantaget utnyttjas i allt högre utsträckning av professionella aktörer, vilket inte var avsikten när skatteundantaget infördes. Därför är det glädjande att regeringen under 2015 ska lägga fram ett förslag till riksdagen om att ta bort undantaget.

Vill du veta mer?

Kontaktperson: Cecilia Kellberg, mobilnummer 0709885141
Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, telefon 086772500
Kalle Karlsson, Svensk Energis kommunikationschef, mobilnummer 0733017368

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

​De svenska och norska energiministrarna presenterade idag en uppgörelse kring elcertfikatsystemet. Uppgörelsen innebär en revidering av det befintliga avtalet om elcertifikat mellan Sverige och Norge. Det nya avtalet innebär att det gemensamma målet i elcertifikatsystemet justeras från 26,4 TWh till 28,4 TWh, varav svenska konsumenter ska finansiera 30 TWh.

Läs vidare »
Media-no-image
Hap2qd49yb4wl8xfwepiyq Abpldozkyrz8dpammthgpa

Vårflod på gång – då laddar Sverige sina batterier

Pressmeddelanden   •   2015-03-12 10:32 CET

Vattnet i våra strömmande vattendrag är likt skogen och malmen naturtillgångar som utgör grunden för den svenska industrin. Vi har i över 100 år utnyttjat vattenkraften som en energikälla för elproduktion. Den är förnybar och har mycket låga klimatutsläpp.

Vårfloden är en viktig period i vattenkraftsåret. Den kan komma snabbt men variationerna är stora – både när och var i landet den inträffar och vilken storlek den får. Vårfloden fyller magasinen med vatten inför årets vattenkraftsproduktion. Företagen med vattenkraft är förberedda och planerar sin produktion över året, det finns också en övergripande planering för vattenkraften där vatten kan lagras från år till år i flerårsmagasin.

I det korta perspektivet används också vattenkraften för reglering (utjämning) av svängningar i elanvändning och elproduktion. Det senare blir mer och mer aktuellt när elproduktion som svänger med vädret – främst vind- och solkraft – ökar i omfattning.

Under en Energilunch på Folkets Hus i Stockholm den 19 mars ges en lägesbild över kraftläget – som sammanfattas varje vecka på Svensk Energis webbplats. Vi berättar om vattenkraftens olika roller och hur vattnet regleras under året och mellan åren. Vi tar upp hur ett föränderligt klimat påverkar planering och säkerhetsarbete. Men vattenkraft handlar inte bara om storskalig verksamhet, där vårfloden är i fokus. Vi visar därför också vattenkraften i det lokala samhället, vattenkraften finns mitt ibland oss och har där en betydelse på många sätt.

Tid:Torsdagen den 19 mars kl 11.30–13.00
Plats:Folkets Hus, Barnhusgatan 12–14, konferensrum 201
Medverkande:

Gun Åhrling-Rundström, vattenkraftsansvarig, Svensk Energi
Jonas Bengtsson, vd, Vattenregleringsföretagen
Sten Bergström, professor, tidigare klimatexpert vid SMHI
Ola Palmquist, vattenkraftschef, Tekniska Verken i Linköping

Vi bjuder givetvis på lunch efteråt. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Cecilia Söder, 08-677 26 24, eller e-post: cecilia.soder@svenskenergi.se.

Välkomna!

Kalle Karlsson
Informationschef

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Vattnet i våra strömmande vattendrag är likt skogen och malmen naturtillgångar som utgör grunden för den svenska industrin. Vi har i över 100 år utnyttjat vattenkraften som en energikälla för elproduktion. Den är förnybar och har mycket låga klimatutsläpp.

Läs vidare »
Media-no-image

Svensk Energi: ”mycket positivt att regeringen tillsätter en energikommission”

Pressmeddelanden   •   2015-03-06 15:36 CET

Svensk Energi välkomnar regeringens beslut att tillsätta en energikommission. Det är bra att frågan om elsystemets effekt får stor vikt.

Efter att ha tagit del av direktiven till utredningen är Svensk Energi mycket positiv till hur arbetet läggs upp. Många aktiva i energidebatten har lyft frågan om att klara Sveriges effektbehov, att ha tillgänglig produktionskapacitet i varje sekund som kan matcha kundernas elbehov. I energikommissionen ges nu möjligheter att brett analysera hur det är möjligt att klara detta i ett elsystem där allt större andel av vår elproduktion är beroende av de aktuella väderförhållandena.

– Arbetet delas upp i kunskapsinhämtning, analys och slutligen i en tredje avslutande etapp med förhandling om möjliga lösningar. Därmed bör det finnas goda möjligheter att enas om hur problembilden ser ut och vilka lösningar som kan och bör väljas, säger Pernilla Winnhed, nytillträdd vd på Svensk Energi.

Det känns angeläget att se på det framtida elsystemet ur flera perspektiv. Traditionellt har det mesta kretsat kring vilka kraftslag som ska tillåtas och alltför ofta har olika kraftslag ställts mot varandra, som om de vore utbytbara fullt ut. Olika kraftslag har olika egenskaper och olika tillgänglighet och kraftsystemet behöver en mix av olika produktionssätt. Då får vi ett robust system som kan garantera säkra leveranser, oavsett om det är en varm sommardag eller en kall vinterdag med tre gånger så högt elbehov.

Av direktiven framgår att energikommissonen ska ha ett särskilt fokus på el med uppdraget att lämna ett underlag till en bred politisk överenskommelse om energipolitikens inriktning, med fokus på tiden år 2025 och framåt.

– Det är viktigt att arbetet även inkluderar ramverket för elmarknaden. Det räcker inte att ha tillåtelse att bygga morgondagens elproduktion. Det gäller att marknadsförutsättningarna ger möjlighet till lönsamhet för den nya elproduktion som behövs när nuvarande kärnkraft börjar falla för åldersstrecket, säger Pernilla Winnhed.

Vill du veta mer?

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se

Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi, tel: 08–6772500, pernilla.winnhed@svenskenergi.se

Kalle Lindholm, pressansvarig, tel: 0709–962590, kalle.lindholm@svenskenergi.se 

Svensk Energi välkomnar regeringens beslut att tillsätta en energikommission. Det är bra att frågan om elsystemets effekt får stor vikt.

Läs vidare »
Media-no-image

Vårflod på gång – då laddar Sverige sina batterier

Pressmeddelanden   •   2015-03-04 11:02 CET

Vattnet i våra strömmande vattendrag är likt skogen och malmen naturtillgångar som utgör grunden för den svenska industrin. Vi har i över 100 år utnyttjat vattenkraften som en energikälla för elproduktion. Den är förnybar och har mycket låga klimatutsläpp.

Vårfloden är en viktig period i vattenkraftsåret. Den kan komma snabbt men variationerna är stora – både när och var i landet den inträffar och vilken storlek den får. Vårfloden fyller magasinen med vatten inför årets vattenkraftsproduktion. Företagen med vattenkraft är förberedda och planerar sin produktion över året, det finns också en övergripande planering för vattenkraften där vatten kan lagras från år till år i flerårsmagasin.

I det korta perspektivet används också vattenkraften för reglering (utjämning) av svängningar i elanvändning och elproduktion. Det senare blir mer och mer aktuellt när elproduktion som svänger med vädret – främst vind- och solkraft – ökar i omfattning.

Under en Energilunch på Folkets Hus i Stockholm den 19 mars ges en lägesbild över kraftläget – som sammanfattas varje vecka på Svensk Energis webbplats. Vi berättar om vattenkraftens olika roller och hur vattnet regleras under året och mellan åren. Vi tar upp hur ett föränderligt klimat påverkar planering och säkerhetsarbete. Men vattenkraft handlar inte bara om storskalig verksamhet, där vårfloden är i fokus. Vi visar därför också vattenkraften i det lokala samhället, vattenkraften finns mitt ibland oss och har där en betydelse på många sätt.

Tid: Torsdagen den 19 mars kl 11.30–13.00
Plats: Folkets Hus, Barnhusgatan 12–14, konferensrum 201
Medverkande: Gun Åhrling-Rundström , vattenkraftsansvarig, Svensk Energi
Jonas Bengtsson , vd, Vattenregleringsföretagen
Sten Bergström , professor, tidigare klimatexpert vid SMHI
Ola Palmquist , vattenkraftschef, Tekniska Verken i Linköping

Vi bjuder givetvis på lunch efteråt. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Cecilia Söder, 08-677 26 24, eller e-post: cecilia.soder@svenskenergi.se .

Välkomna!

Kalle Karlsson
Informationschef 

​Vattnet i våra strömmande vattendrag är likt skogen och malmen naturtillgångar som utgör grunden för den svenska industrin. Vi har i över 100 år utnyttjat vattenkraften som en energikälla för elproduktion. Den är förnybar och har mycket låga klimatutsläpp.

Läs vidare »

Om Svensk Energi

Elbranschens gemensamma röst

Svensk Energi är bransch- och intresseorganisationen för landets elförsörjningsföretag, (nät-, elhandel- och elproduktion). Föreningen är elbranschens samlade röst för att tillvarata medlemmarnas och branschens intressen. En annan uppgift är att vara centrum för kompetensuppbyggnad och informationsspridning, såväl inom som utom branschen.

Länkar