Media-no-image

Tjugo procent av husägarna överväger egen elproduktion

Pressmeddelanden   •   2014-04-24 14:53 CEST

En av fem svenska husägare funderar på att investera i egen elproduktion de närmaste fem åren i form av solceller på taket eller egna små vindkraftverk. Ännu fler, drygt en tredjedel, av de som bor på en gård eller i en villa i glesbygd överväger egen elproduktion. Det visar senaste versionen av Elmätaren, elbranschens konsumentbarometer.

I sommar kan solcellerna gå i taket

Att installera solceller blir allt vanligare. Den total effekten hos de solceller som installerades 2013 är nästan lika stor som den total effekten av alla solceller tidigare installerade i hela Sverige. Det innebär att tillväxttakten för solceller är enorm, även om det totala elen som produceras än så länge är liten jämfört med andra kraftkällor.

Enligt Elmätaren uppger drygt 20 procent av Sveriges villaägare att de överväger att investera i egen elproduktion det närmaste året. Bland de som bor på "gård eller villa i glesbygd" är det mer än en tredjedel som funderar på saken. Det vanligaste skälet till intresset för att producera sin egen el är att göra det för att spara pengar (58%), följt av miljöskäl (51%) och att man vill vara så självförsörjande som möjligt (50%).

Olönsamhet och krångel orsak till motstånd

Totalt 71 procent av respondenterna är inte intresserade av att producera sin egen energi. I första hand beror det på att det är omöjligt med boendesituationen eller praktiskt svårt. Hos villaägarna utgörs hindren i första hand av att de inte tror att det lönar sig (39 procent) följt av att det är praktiskt svårt eller omöjligt med boendesituationen (30 procent) samt att det är/verkar krångligt (22 procent).

-  Det som krävs för att få fart på den egna elproduktionen är enkelhet och ekonomiska incitament. Exempelvis det föreslagna skatteavdraget och att regelverket ändras så att det blir lönsamt att sälja den el man själv inte använder. Just nu verkar det finnas vissa skattetekniska hinder som vi hoppas att politikerna löser innan beslutet i maj, säger Helena Olssén, el- och samhällsanalytiker på Svensk Energi.

Om Elmätaren:

Elmätaren är elbranschens konsumentbarometer, som kommer ut fyra gånger om året. Undersökningen genomfördes av United Minds den 28-30 mars 2013, och är den femte i ordningen. Svarsinsamlingen skedde genom digitala enkäter som distribuerades enligt riksrepresentativa kvoter med avseende på kön, ålder och region. Totalt deltog 1030 personer i åldrarna 18 år och äldre.

Vill du veta mer?

Läs mer på http://www.svenskenergi.se/Pressrum/Pressmeddelanden/

Kontaktperson:
Malin Thorsén, projektledare rnamn.efternamn@svenskenergi.se eller telefon 08-677 26 94

En av fem svenska husägare funderar på att investera i egen elproduktion de närmaste fem åren i form av solceller på taket eller egna små vindkraftverk. Ännu fler, drygt en tredjedel, av de som bor på en gård eller i en villa i glesbygd överväger egen elproduktion. Det visar senaste versionen av Elmätaren, elbranschens konsumentbarometer.

Läs vidare »
Media-no-image

Tänd ett ljus för Earth Hour

Pressmeddelanden   •   2014-03-31 09:57 CEST

Svensk Energi vill utveckla Earth Hour till att tända ljus på platser på jorden där el saknas. Genom samarbete med organisationen GIVEWATTS installeras solenergilampor i Kenya i en process som kan liknas vid en elektrifiering utbyggd efter ett växande behov.

Idag, den 29 mars, inträffar årets Earth Hour. Alla svenskar uppmanas att släcka sina lampor under en timme i en symbolhandling för klimatet. ”Var med i Earth Hour och släck för en ljusare framtid du också!”, skriver arrangerande WWF på sin hemsida.

Svensk Energi vill vända på det resonemanget: ”Tänd för en ljusare framtid.”

1,3 miljarder människor saknar el – en femtedel av jordens befolkning. Här eldar människor istället fotogen, kol och ved för att få ljus. Det innebär hälsorisker, höga hushållskostnader och klimatpåverkan, men också sämre förutsättningar för studier och utveckling.

– Vi ifrågasätter inte Earth Hour, klimatfrågan behöver lyftas. Vi ifrågasätter symbolhandlingen – att släcka ljuset – som kan sprida fel uppfattning om el. Vi tror att bristen på el är ett mycket större problem i världen, säger Svensk Energis vd Kjell Jansson.

Svensk Energi, med de svenska elföretagen, har samarbetat i drygt två år med organisationen GIVEWATTS genom att skänka solenergilampor åt skolbarn och deras familjer i Kenya. Det ger bättre studiemiljö, jämfört med skenet från fotogenlampor eller brinnande trädstickor. Inomhusluften blir bättre och pengar sparas in eftersom fotogen står för 10–40 procent av familjernas inkomster. Hittills har över 2 000 lampor installerats med elbranschens stöd.

De solpaneler som följer med lamporna används också för laddning av mobiltelefoner, som annars är kostsamt och tidskrävande. Här finns möjligheter att bygga ut med ännu fler funktioner i ett elsystem som utvecklas underifrån, efter människors behov. I många länder skulle det krävas enorma investeringar för att producera el på ett traditionellt sätt – med stora kraftverk och sammanlänkade elledningar. Här är förnybar solenergi en optimal teknik.

– Inför Earth Hour i år har vår personal startat en insamlig av lampor som de finansierar med egna pengar. Det har gett 30 lampor som direkt kommer användarna till nytta. Vi tackar gärna Earth Hour för att få denna draghjälp säger Kjell Jansson och avslutar:

– Vi är stolta över att bidra till en utveckling som direkt gagnar klimatet också. Men det finns ännu mer att göra för utbyggnaden av ett elsystem baserat på förnybar solenergi. Därför vill vi utveckla Earth Hour till att sprida elektricitetens fördelar till platser där el inte finns idag.
 

Vill du veta mer?

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se . Kontaktpersoner:
Kjell Jansson, vd Svensk Energi, mobiltel 0705-84 84 81
Kalle Lindholm, pressansvarig Svensk Energi, mobiltel 0709-96 25 90

Svensk Energi vill utveckla Earth Hour till att tända ljus på platser på jorden där el saknas. Genom samarbete med organisationen GIVEWATTS installeras solenergilampor i Kenya i en process som kan liknas vid en elektrifiering utbyggd efter ett växande behov.

Läs vidare »
Media-no-image

Svenskarna ser positivt på elens roll men vet lite om elens klimatfördelar

Pressmeddelanden   •   2014-03-24 09:21 CET

En klar majoritet av Sveriges befolkning anser att el har en viktig roll för en hållbar framtidsutveckling och att el är klimatvänligt. Det visar en undersökning av United Minds på Svensk Energis uppdrag.

Rent generellt är trenden tydlig och positiv om elens roll och betydelse för utvecklingen av det hållbara samhället:

  • 7 av 10 anser att mer el istället för fossila bränslen bidrar till ett mer hållbart samhälle (4 procent upp sedan år 2011).
  • 77 procent anser att el har en allt större roll för att minska oljeberoendet.
  • 6 av 10 anger el som bästa ersättning för miljömässigt sämre drivmedel i till exempel bilar (7 procent upp sedan år 2011).

– En majoritet menar att el har en viktig roll att spela för en hållbar framtid. Det är glädjande att hela 70 procent håller med om att el är mer klimatvänligt än fossila bränslen. Förhoppningsvis dröjer det inte länge innan elbilar slår igenom stort. Det skulle göra verklig skillnad för klimatet eftersom transporter står för de absolut största koldioxidutsläppen i Sverige, kommenterar Helena Olssén, el- och samhällsanalytiker på Svensk Energi.

Många är också osäkra på om svensk el är klimatneutral. Nästan en fjärdedel svarar att de inte vet, och nästan hälften av dem som har svarat är tveksamma eller negativa. Å andra sidan är inställningen mer positiv till påståendet att vi i Sverige har miljövänligare el än i de flesta andra länder.

– Troligen är begreppet klimatneutral inte tydligt? Med det menar vi att elproduktionen just har mycket små utsläpp av koldioxid och där är svensk el i världsklass, säger Helena Olssén.

Fler än hälften av de tillfrågade vet inte att svensk el till 97 procent produceras från energikällor med mycket små utsläpp av koldioxid. Under 2013 bidrog kärnkraften med 43 procent, vattenkraften med 42 procent, vindkraften med sex procent, och övrig kraft – främst kraftvärme med biobränslen, med 9 procent.

Undersökningen är baserad på svaren från ett kvoterat slumpmässigt urval av över 1 000 svenskar i åldrarna 18 år och äldre. De som svarat representerar svenska folket i genomsnitt när det gäller kön, ålder och regional spridning.

 
Vill du veta mer?

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se . Kontaktpersoner:

Helena Olssén, El- och samhällsanalytiker Svensk Energi, mobiltel 0708-94 26 37

Malin Thorsén, projektledare Ladda Sverige, mobiltel 0701-64 44 26


En klar majoritet av Sveriges befolkning anser att el har en viktig roll för en hållbar framtidsutveckling och att el är klimatvänligt. Det visar en undersökning av United Minds på Svensk Energis uppdrag.

Läs vidare »
Media-no-image

Vårfloden tjuvstartade med rekord: Näst högsta veckovärdet sedan 1950

Pressmeddelanden   •   2014-03-19 14:28 CET

Vecka 11 gav tillrinningarna motsvarande nästan en TWh (1 000 000 000 kWh) elenergi. Det är det näst högsta värdet för vecka 11 under perioden 1950-2013. De senaste veckornas tillrinningar – och den senaste – visar på en profil som indikerar vårflod. Statistiskt sett borde föregående veckas tillrinning inträffa fem veckor senare, vecka 16/17. Tillrinningen föregående vecka är tre gånger så hög som medelvärdet för vecka 11.

Under årets elva första veckor har tillrinningarna givit nästa 7 TWh som kan jämföras med medelvärdet 4,5 TWh, säger Folke Sjöbohm, statistiker på Svensk Energi:

– Skillnaden jämfört med medel är cirka två veckors vattenkraftsproduktion så här års. De högre tillrinningarna har fått avsänkningen av vattenmagasinen att avta något och nivåerna ligger några procent högre än medel.

Hur det fortsatta vädret kommer att utveckla sig är svårt att sia om, säger han:

– Från energisynpunkt är långdragen vårflod att föredra då det minskar risken för spill av vatten. En tidig vårflod är också till fördel då det finns mer vatten i magasinen och risken blir lägre för kapacitetsbrist i vattenkraften. Det normala är att så här års är avsänkning av magasinen och att de är i det närmaste är tomma när vårfloden startar.

Här kan du läsa aktuellt magasinsläge (öppnas i nytt fönster).

Vill du veta mer?
Kontaktperson: Folke Sjöbohm, Svensk Energis produktionsanalys och statistik, mobil
070-419 26 97 folke.sjobohm@svenskenergi.se

Kalle Karlsson, Svensk Energis informationschef, mobil 073-301 73 68 kalle.karlsson@svenskenergi.se

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Vecka 11 gav tillrinningarna motsvarande nästan en TWh (1 000 000 000 kWh) elenergi. Det är det näst högsta värdet för vecka 11 under perioden 1950-2013. De senaste veckornas tillrinningar – och den senaste – visar på en profil som indikerar vårflod. Statistiskt sett borde föregående veckas tillrinning inträffa fem veckor senare, vecka 16/17.

Läs vidare »
Media-no-image

Energiinvesteringarna når ständigt nya höjder: ”Nästan tio gånger mer än byggindustrin!”

Pressmeddelanden   •   2014-03-11 09:21 CET

Energiinvesteringarna i Sverige når ständigt nya höjder. Enligt Statistiska Centralbyrån väntas energiinvesteringarna i år öka med 21 procent till 39,9 miljarder kr – nytt rekord. Energibranschens roll som motor i den svenska ekonomin befästs därmed ytterligare.

Kjell Jansson, Svensk Energis vd, påpekar att branschen fortsätter vara en aktiv investerare vars satsningar år för år blir allt viktigare:

– Under senare års finanskris, då andra sektorer har svajat med minskade investeringar, har energibranschen stått stark. Skulle SCB:s prognos för året förverkligas, kommer energibranschen att svara för 42 procent av landets industriinvesteringar. Det är värt att hålla i minnet under ett valår.

– Energibranschen tar ett starkt samhällsansvar. Våra årliga satsningar är nästan tio gånger mer än den samlade byggindustrin i Sverige. För dem förutspås i år investeringar på 4,2 miljarder kr.

De senaste tio åren har branschen investerat cirka 280 miljarder kr. Energibranschen håller därmed – med råge – den utveckling som aviserades för sex år sedan. Där utlovades investeringar på 300 miljarder kr under perioden 2008-2018.

Kjell Jansson igen:

– Under den gångna tioårsperioden ingår i investeringarna stora satsningar på elnätssidan. 57.000 kilometer oisolerad blanktråd i skogsterräng har vädersäkrats – det mesta är nu kablar i marken. Hela utbyggnaden av vindkraften är ungefär en tredjedel av gjorda satsningar. Resten handlar om effektiviseringar i övrig elproduktion; vattenkraften, effekthöjningar i kärnkraften och nya kraftvärmeverk.

 
Vill du veta mer?

Kontaktperson: Kjell Jansson, Svensk Energis VD, mobil 070-584 84 81 kjell.jansson@svenskenergi.se

Kalle Karlsson, Svensk Energis informationschef, mobil 073-301 73 68 kalle.karlsson@svenskenergi.se

Helena Olssén, el- och samhällsanalytiker, mobil 070-894 26 37 helena.olssen@svenskenergi.se

Energiinvesteringarna i Sverige når ständigt nya höjder. Enligt Statistiska Centralbyrån väntas energiinvesteringarna i år öka med 21 procent till 39,9 miljarder kr – nytt rekord. Energibranschens roll som motor i den svenska ekonomin befästs därmed ytterligare.

Läs vidare »
Media-no-image

Nya tjänster behöver komplettera timmätning för att aktivera elkunderna

Pressmeddelanden   •   2014-03-04 09:43 CET

Timmätningsavtal är ett steg på vägen till mer aktiva elkunder, men som Energi-marknadsinspektionens nya rapport visar så är det få som väljer avtalsformen. För att fler kunder ska bli medvetna om sin energianvändning och därmed också mer aktiva så anser Svensk Energi att det krävs mer utvecklade tjänster som mätvärden i realtid – men också att det blir enklare att få betalt för egen elproduktion.

Energimarknadsinspektionens (Ei) rapport ”Uppföljning av timmätningsreformen" visar att knappt 9000 svenska kunder har bytt till timbaserade avtal drygt ett år efter att lagen infördes. Anders Richert, Svensk Energis nätchef, kommenterar:

– Resultatet är förväntat med tanke på att avtalstypen är ny och att elpriset under året varit relativt stabilt och lågt. Många kunder vill heller inte ta den ökade ekonomiska risk och krav på aktivt engagemang som timavtalen ställer. Vi ser därför att det krävs mer än dagens timavtal för att elkunderna enkelt ska få kunskap om sin elanvändning och se nyttan av sina aktiva val. Det ska vara enkelt och bra för elkunden.

Svensk Energi och EL - elmaterielleverantörerna arbetar tillsammans i Proaktivt Forum för att skapa en standardiserad mätarlösning som bland annat ger elkunden tillgång till mätdata i realtid vilket skapar förutsättningar för nya tjänster på marknaden som kan göra det enkelt för kunden att vara aktiv utan att behöva ha koll på elpriset varje timme.

Svensk Energi har också uttalat sitt stöd för regeringens förslag om ett skatteavdrag för småskalig elproduktion som matas ut på elnätet - en annan åtgärd som föreningen anser ger mer aktiva elkunder.

– Egen elproduktion höjer sannolikt kundernas medvetenhet om värdet och vikten av tillgång till el, liksom det egna energibeteendet. Elbranschen har under ett antal år försökt påverka politiker i frågan om att elkunden ska kunna kvitta egen elproduktion mot sin elanvändning. Liggande förslag om skatteavdrag är ett steg på vägen mot mer aktiva kunder, avslutar Anders Richert.

Om timbaserat avtal
Det politiska beslutet som trädde i kraft den 1 oktober 2012 betyder att elkunden utan kostnad kan få timvis mätning av sin elanvändning - givet att man har ingått ett elavtal med ett elhandelsföretag där priset är baserat på en period kortare än en månad. Ett timavtal innebär att elpriset varierar mer än månadsvis, till exempel från timme till timme, eller att elpriset är olika på dagen och på natten. För kunder som aktivt styr sin elanvändning till de tider då elpriset är som lägst så kan ett timbaserat avtal bidra till en lägre månadskostnad. Samtidigt finns en risk för en högre månadskostnad än ett traditionellt månadsbaserat avtal.

Om skatteavdrag för egen elproduktion
Regeringen har nyligen tagit fram förslag på skatteavdrag för småskalig elproduktion som matas ut på nätet med 60 öre/kWh upp till 30000 kWh/år. Om propositionen antas av riksdagen ger detta en stimulans till produktionen av el i hemmiljö. Huvuddelen av dessa anläggningar är solcellsbaserade och prisutvecklingen på anläggningar samt detta skatteavdrag torde, förutom andra värden, leda till en återbetalningstid på investeringarna på mindre än 10 år.

Läs mer om arbetet i Proaktivt Forum i "Branschvision om smarta mätare" och  "Proaktivt forum för elmätare - från elmätare till energiserviceenhet".

Vill du veta mer?

Anders Richert, enhetschef nät samt handel & försäljning, Svensk Energi
telefon: 08-677 26 93
e-post: anders.richert@svenskenergi.se

Helena Olssén, El- och samhällsanalytiker, Svensk Energi
telefon: 070-894 26 37
e-post: helena.olssen@svenskenergi.se


Timmätningsavtal är ett steg på vägen till mer aktiva elkunder, men som Energi-marknadsinspektionens nya rapport visar så är det få som väljer avtalsformen. För att fler kunder ska bli medvetna om sin energianvändning och därmed också mer aktiva så anser Svensk Energi att det krävs mer utvecklade tjänster som mätvärden i realtid – men också att det blir enklare att få betalt för egen elproduktion.

Läs vidare »
Media-no-image

Elbranschens egen högskoleingenjörsutbildning: ”Framgång för tre universitet och för branschen”

Pressmeddelanden   •   2014-02-26 10:49 CET

Till sommaren utexamineras de första högskoleingenjörerna med inriktning på elkraftteknik som därmed genomgått den unika distansutbildning som elbranschen startade i samarbete med de tre nordligaste universiteten – Luleå Tekniska Universitet, Mittuniversitetet och Umeå Universitet – för tre år sedan. ”Studenterna får en bra arbetslivsanknytning som berikar utbildningen, samtidigt som vi kan förse branschen med den välutbildade arbetskraft som de är i behov av”, säger Anders Söderholm, rektor vid Mittuniversitetet.

Kjell Jansson, Svensk Energis vd, är stolt över att den här satsningen blivit en enda framgångssaga:
– Satsningen är unik för branschen. Utbildningen har också inneburit att universiteten har samverkat på ett helt nytt sätt. Sedan är det roligt att utbildningen år för år lockat nytt rekordstort antal förstahandssökande till de 90 utbildningsplatserna.

Energibranschen har ett mycket stort rekryteringsbehov de kommande fem åren – cirka 8 000 ingenjörer och tekniker med antingen energi- eller elkraftutbildning. Utbildningssystemet klarar dock inte av att täcka det behovet. Kjell Jansson igen:
– För att säkra rätt kompetens har elbranschen har helt enkelt tagit saken i egna händer. De medlemsföretag som är garantifinansiärer för utbildningen agerar mycket framsynt.

Som finansiärer för den första treårsperioden återfinns dessa företag: Bodens Energi, Fortum Power & Heat, Härjeåns Nät, Härnösands Elnät, Jämtkraft, Luleå Energi Elnät, PiteEnergi, Skellefteå Kraft, Statkraft Sverige, Sundsvall Elnät, Umeå Energi Elnät, Vattenfall och Åsele Kraft. Utbildningen motsvarar 180 högskolepoäng.

Yvonne Ruwaida satsar på elbranschen
En av eleverna, som går ut till sommaren, är Yvonne Ruwaida – mångårig politiker för miljöpartiet, både som riksdagsledamot och senast oppositionsborgarråd i Stockholm. Hon sommarjobbade i fjol på Tranås Energi och säger så här:
– Mitt intresse för sol- och vindkraft samt elens betydelse för både miljön och ekonomin gjorde att jag valde att läsa en så teknisk utbildning som den till elkraftsingenjör. Jag trodde nog aldrig att jag skulle läsa och uppskatta kurser som kraftelektronik, reglerteknik och datorkommunikation. Men de behövs vid sidan av kurser som ellära, elanläggningsteknik, hållbar elenergianvändning och elkraftsekonomi för att få en grundförståelse för dagens elkraftsfrågor. Att elnätet, elens kvalitet och planering av elnät skulle vara så spännande, det var en överraskning.

– Det finns många typer av jobb för en elkraftsingenjör. En sak många inte tänker på är att en elkraftsingenjör jobbar mycket med människor i både kundkontakter och som arbets- eller projektledare. Jobbet passar många fler än de som söker utbildningarna idag. En stor bonus är att de flesta jag träffat i elkraftsbranschen verkar ha intressanta och varierande arbetsuppgifter och samtidigt väldigt kul på jobbet. Det hade även jag på mitt första sommarjobb som elkraftsingenjör."

Underlättar rekryteringen
Om utbildningen, och erfarenheterna hittills, säger Mats Näsström, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet:
– Samarbetet med elkraftindustrin är viktigt, speciellt nu när marknaden alltmer dräneras på elkraftingenjörer genom stora pensionsavgångar, vilket medför att behovet av välutbildade ingenjörer ökar markant. Distansutbildningen innebär att många kan genomföra en elkraftutbildning på sin hemort vilket underlättar för företag att hitta utbildade ingenjörer på andra orter än universitetsorter.

Anders Söderström, rektor vid Mittuniversitetet, ger denna kommentar:
– Ett nära samarbete med arbetslivet är ett prioriterat område för Mittuniversitetets utbildningar och elkraftsingenjör är ett bra exempel på det.

Lennart Nilsson, utbildningsledare för de tekniska utbildningarna vid Umeå universitet, är väldigt nöjd med samarbetet med elbranschen men även med samarbetet mellan de tre lärosätena:
– Det visar också på hur viktigt industrin anser att utbildningen är och det ger många positiva återkopplingar på utbildningen. Alla tre lärosätena bidrar med sina spetskompetenser och de olika delarna har sammanfogats till ett fungerande program med en röd tråd och en bra progression genom hela programmet.

Industrins medverkan i utbildningen borgar, enligt Lennart Nilsson, för att studenterna är väl rustade för att möta yrkeslivet den dag de tar sin examen.

Vill du veta mer?
Kontaktperson: Kjell Jansson, Svensk Energis VD, mobil 070-584 84 81 kjell.jansson@svenskenergi.se
Kalle Karlsson, Svensk Energis informationschef, mobil 073-301 73 68 kalle.karlsson@svenskenergi.se


Till sommaren utexamineras de första högskoleingenjörerna med inriktning på elkraftteknik som därmed genomgått den unika distansutbildning som elbranschen startade i samarbete med de tre nordligaste universiteten – Luleå Tekniska Universitet, Mittuniversitetet och Umeå Universitet – för tre år sedan.

Läs vidare »
Media-no-image

Tydligare information om elavtal – rätt väg menar Svensk Energi

Pressmeddelanden   •   2014-02-21 12:10 CET

Så kallade anvisningsavtal som kunder får när de är nyinflyttade är nödvändiga för att alla kunder ska få tillgång till el direkt. Dessa avtal kan vara dyrare än andra avtal men med förbättrad information hoppas Svensk Energi att alla kunder ska känna att de vill vara aktiva.

Under gårdagens möte med energiminister Anna-Karin Hatt la Svensk Energi fram rekommendationer med följande innehåll:

Svensk Energi påminner om att byte av elhandelsföretag ska ske 14 dagar från anmälan till nätkoncessionshavaren (elnätsföretaget på orten), enligt ellagen och allmänna avtalsvillkoren.

Branschens åtaganden:

  • Kunder som flyttar in i nytt boende utan ha valt elhandelsföretag ska få ett avtal som benämns anvisat avtal med anvisat pris. Kunderna ska informeras om att de har ett anvisat avtal med anvisat pris och att de ska ta kontakt med kundcenter för att finna avtal som passar dem bättre.
  • Kunder vars avtal löper ut med ett elhandelsföretag ska enligt redan gällande regler informeras 90–60 dagar i förväg om att avtalet löper ut och de konsekvenser detta får. För kunder som inte valt en ny avtalsform ska kunden på fakturan få besked om att avtalet löpt ut och att kunden nu därför fått ett rörligt, 1-årigt, 3-årigt eller annat tidsbundet avtal och uppmanas att kontakta kundcenter för att försöka hitta avtal som passar bättre.

En enkätundersökning bland Svensk Energis medlemsföretag visar att elhandelsföretagen generellt sett är bra på att informera sina kunder om vikten av att välja avtal. Den visar också att även om anvisade kunder i genomsnitt betalar mer än andra kunder så handlar det oftast om kunder med låg elanvändning. Det är främst lägenhetskunder som har anvisningsavtal och som stannar kvar längst i dessa avtal, trots att de flesta av kunderna får information flera gånger om året. För dessa kunder handlar det om 30 till 50 kronor per månad i merkostnad.

– Vi delar uppfattningen att huvuddelen av de anvisade kunderna betalar mer än aktiva kunder. Passiva kunder innebär högre risker för elhandelsföretagen då uppsägningstiden är kort. Dessutom kostar det att fullgöra den informationsplikt som den här typen av avtal medför, säger Svensk Energis vd Kjell Jansson.

Intressant är att en femtedel av de anvisade kunderna har avtal som är billigare eller minst lika bra som de avtal som aktiva kunder får. En del av de anvisade kunderna skulle därför förlora på att göra ett aktivt val. Enkätsvaren visar att tre av fyra kunder med anvisningsavtal bor i lägenhet med låg elanvändning medan knappt två av hundra bor i villa med elvärme.

– Kom ihåg att kunderna utan besvär kan ändra sitt avtal. En uppsägningstid på 14 dagar gäller för kunder med anvisningsavtal, men hos de flesta elhandelsföretag räcker det med ett samtal till kundtjänst för att få ett nytt avtal redan samma dag, avslutar Kjell Jansson.

Läs Svensk Energis enkätundersökning här och bilder från undersökningen här

Vill du veta mer?
Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se . Kontaktpersoner:
Kjell Jansson, vd Svensk Energi, mobiltel 0705-84 84 81
Magnus Thorstensson, marknadsanalytiker Svensk Energi, mobiltel 0733-92 57 61Så kallade anvisningsavtal som kunder får när de är nyinflyttade är nödvändiga för att alla kunder ska få tillgång till el direkt. Dessa avtal kan vara dyrare än andra avtal men med förbättrad information hoppas Svensk Energi att alla kunder ska känna att de vill vara aktiva.

Läs vidare »
Lp9wa5kr7b7qqnvlyjaw

Elbranschen ökar mest i förtroende

Pressmeddelanden   •   2014-02-14 09:39 CET

Sedan 2011 har förtroendet för elbranschen ökat med 17 procent. Det visar en jämförelse med sju andra branscher som United Minds gjort på uppdrag av Svensk Energi. Även Svensk Kvalitetsindex årliga mätning bekräftar att förtroendet för el- och energibranschen fortsätter att öka.

Media-no-image

Nya energi- och klimatpolitiska mål i EU: Äntligen ett klimatmål för 2030!

Pressmeddelanden   •   2014-01-22 16:16 CET

Idag presenterade EU-kommissionen ett nytt ramverk för energi- och klimatpolitiken för 2030. Ramverket innehåller ett klimatmål för EU enligt vilket utsläppen ska minska med 40 procent jämfört med 1990 och ett mål för att öka andelen förnybar energi till 27 procent år 2030. Det senare målet kommer inte att fördelas på medlemsstaterna, utan det blir upp till varje medlemsstat om man vill ställa upp nationella mål eller inte. När det gäller mål om energieffektivisering återkommer EU-kommissionen till frågan senare i år.

Svensk Energi har det senaste året drivit en linje som innebär att EU:s energi- och klimatpolitik bör vila på ett mål för att minska utsläppen av växthusgaser och åtgärder för att förbättra den inre marknaden för energi. Cecilia Kellberg, miljö- och klimatansvarig på Svensk Energi kommenterar:

- Ramverket är en förväntad kompromiss. Självklart finns det många saker som återstår att studera, men på det stora hela ser det bra ut. Klimatmålet ligger i nivå med vad vi hade förväntat oss och anser vara rimligt utifrån tidigare gjorda analyser av EU-kommissionen. Likaså verkar den fördelning mellan handlande och icke-handlande sektor som indikeras vara rimligt avvägd.

Cecilia Kellberg fortsätter:

- Målet för förnybar energi anser vi inte som nödvändigt. Inte heller behövs ett mål för energieffektivisering. Målet för förnybar energi är emellertid identiskt med den nivå som andelen förnybar energi skulle hamna på om det enbart fanns ett klimatmål för 2030. Eftersom målet inte fördelas ut på medlemsstaterna kan man fråga sig hur pass styrande det kan bli. Vi får också hoppas att de länder som väljer att ställa upp nationella mål och åtgärder fokuserar på sektorer där det finns ett behov av att minska andelen fossila bränslen och att de styrmedel de väljer fungerar väl med den inre energimarknaden.

Utöver målen föreslår EU-kommissionen en förändring i EU:s utsläppshandelssystem. Det ska inrättas en marknadsstabilitetsreserv när nästa handelsperiod inleds 2021. Det innebär att det blir en automatisk justering av hur mycket utsläppsrätter som ska auktioneras ut utifrån hur stor skillnaden är mellan mängden utfärdade utsläppsrätter på marknaden och faktiska utsläpp.

- Vi är mycket positiva till att EU-kommissionen föreslår ett klimatmål för 2030. En anpassning av den årliga reduktionsfaktorn i utsläppshandelssystemet så snart som möjligt i enlighet med målet ser vi som prioritet nummer ett när det gäller reformering av utsläppshandeln. Den marknadsstabilitetsreserv som EU-kommissionen nu föreslår kan ha positiva effekter på sikt, men vi behöver analysera förslaget närmare för att kunna uttala oss mer bestämt, säger Cecilia Kellberg

EU-kommissionen föreslår vidare ett antal indikatorer för att utvärdera utvecklingen gällande energiprisskillnader mellan olika handelspartners, diversifiering av energitillförsel, sammanlänkningskapacitet mellan länder med mera.

En rapport om energipriser och energikostnader åtföljs också ramverket.

- Det är viktigt att en diskussion om EU: konkurrenskraft och den energiintensiva industrins förutsättningar förs samtidigt som energi- och klimatpolitiken diskuteras. Att t.ex. elintensiv kan fortsätta verka i länder som Sverige, med koldioxidsnål elproduktion, är viktigt både för ekonomi och miljö, avslutar Cecilia Kellberg.

Vill du veta mer?

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se .
Kontaktpersoner:
Cecilia Kellberg, miljö- och klimatansvarig Svensk Energi, mobiltel 070-988 51 41
Kalle Lindholm, pressansvarig, mobiltel 070-996 25 90


Idag presenterade EU-kommissionen ett nytt ramverk för energi- och klimatpolitiken för 2030. Ramverket innehåller ett klimatmål för EU enligt vilket utsläppen ska minska med 40 procent jämfört med 1990 och ett mål för att öka andelen förnybar energi till 27 procent år 2030.

Läs vidare »

Bilder & Videor 6 bilder

Om Svensk Energi

Elbranschens gemensamma röst

Svensk Energi är bransch- och intresseorganisationen för landets elförsörjningsföretag, (nät-, elhandel- och elproduktion). Föreningen är elbranschens samlade röst för att tillvarata medlemmarnas och branschens intressen. En annan uppgift är att vara centrum för kompetensuppbyggnad och informationsspridning, såväl inom som utom branschen.

Länkar