Media-no-image
Hap2qd49yb4wl8xfwepiyq Abpldozkyrz8dpammthgpa

Potential att utveckla vattenkraften – från energi till energi och effekt

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 08:50 CET

Vattenkraften blir ännu viktigare när en större mängd elproduktion som varierar med vädret byggs och när kärnkraftens effekt ska ersättas. Potentialen för en större mängd elproduktion från vattenkraften har bedömts tidigare, men med de nya förutsättningarna hamnar effektbegreppet mer i fokus än tidigare.

Svensk Energi välkomnar till en energilunch den 2 december där vi tar upp kraftsystemets ökade behov av reglerresurser när mer elproduktion som varierar med vädret byggs. Vi tar avstamp i en rapport som beskriver vattenkraftens roll och vikten av att tillföra mer effekt i kraftsystemet.

Vid lunchen deltar Skellefteå Kraft som konkret studerat hur Skellefteälven skulle kunna generera mer effekt och reglerförmåga. Vi får också höra Svensk Vattenkraftförening berätta om ett EU-projekt som går ut på att identifiera de småskaliga anläggningar i Europa som är mest lämpade att renovera och investera i.

Tid: 2 december 2015 kl 11:30–13:00
Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71b vid Norra Bantorget, Stockholm
Medverkande: Gun Åhrling-Rundström , vattenkraftsansvarig Svensk Energi Hans Kreisel , vd Skellefteå Kraft Gunvor Axelsson , ordförande Svensk Vattenkraftförening

Pernilla Winnhed , vd Svensk Energi

Vi bjuder på lunch efteråt. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Cecilia Söder, 08-677 26 24, eller e-post: cecilia.soder@svenskenergi.se .

Välkomna!

Kalle Karlsson

Informationschef

Om oss
Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

​Vattenkraften blir ännu viktigare när en större mängd elproduktion som varierar med vädret byggs och när kärnkraftens effekt ska ersättas. Potentialen för en större mängd elproduktion från vattenkraften har bedömts tidigare, men med de nya förutsättningarna hamnar effektbegreppet mer i fokus än tidigare.

Läs vidare »
Media-no-image

Svensk Energis stämma fällde ny energibranschförening

Pressmeddelanden   •   2015-11-24 14:37 CET

Med fyra rösters marginal röstade Svensk Energis extrastämma ned stadgeförslaget för en ny gemensam branschförening för medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. Det skedde på Arlanda på tisdagsmorgonen och därmed faller just nu idén om en ny förening från och med stundande årsskifte. Vid den första omröstningen i oktober fick styrelsernas förslag stöd av medlemmarna. En majoritet stödde således styrelsens förslag – men majoriteten var inte tillräckligt stor.

Voteringen utföll med röstsiffrorna 77-44. Det hade krävts två tredjedels majoritet för att få igenom förslaget. Beslutet innebär att Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme kvarstår som två separata föreningar. Den samverkan som redan sker sedan länge i form av gemensamma konferenser, ställningstaganden i olika sakfrågor och kring lokaler och administration kommer att fortsätta.

Anders Ericsson, Svensk Energis styrelseordförande, uttryckte besvikelse efteråt och tror innerst inne ändå på någon form av omtag:

– Till syvende och sist är dock åsiktsskillnaderna ganska små. Det är min förhoppning att vi i fortsatt medlemsdialog kan hitta en bra lösning som också vinner medlemmarnas tydliga stöd.

Oenigheten har gällt den regionala verksamhetens hantering i stadgarna inför framtiden. Anders Ericsson igen:

– Tyvärr fann vi inte medlemmarnas fulla stöd vid denna andra omröstning vilket jag och styrelsen beklagar då vi ser behovet av en ny gemensam branschförening och en förnyelse för hela branschen. Men det gemensamma arbetet som vi gjort bland medlemmarna i de båda föreningarna har ändå varit viktigt för att öka samsynen i energibranschen och starkare möta omvärldens krav framöver.

Styrelsen för Svensk Energi kommer att ta upp en ny dialog med medlemmarna om hur dagens beslut påverkar föreningens kommande verksamhet.

Vill du veta mer?
Anders Ericsson, Svensk Energis styrelseordförande, mobilnummer 0727289606
Kalle Karlsson, Svensk Energis kommunikationschef, mobilnummer 0733017368

Med fyra rösters marginal röstade Svensk Energis extrastämma ned stadgeförslaget för en ny gemensam branschförening för medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. Det skedde på Arlanda på tisdagsmorgonen och därmed faller just nu idén om en ny förening från och med stundande årsskifte. Vid den första omröstningen i oktober fick styrelsernas förslag stöd av medlemmarna.

Läs vidare »
Media-no-image

Potential att utveckla vattenkraften – från energi till energi och effekt

Pressmeddelanden   •   2015-11-18 10:58 CET

Vattenkraften blir ännu viktigare när en större mängd elproduktion som varierar med vädret byggs och när kärnkraftens effekt ska ersättas. Potentialen för en större mängd elproduktion från vattenkraften har bedömts tidigare, men med de nya förutsättningarna hamnar effektbegreppet mer i fokus än tidigare.

Svensk Energi välkomnar till en energilunch den 2 december där vi tar upp kraftsystemets ökade behov av reglerresurser när mer elproduktion som varierar med vädret byggs. Vi tar avstamp i en rapport som beskriver vattenkraftens roll och vikten av att tillföra mer effekt i kraftsystemet.

Vid lunchen deltar Skellefteå Kraft som konkret studerat hur Skellefteälven skulle kunna generera mer effekt och reglerförmåga. Vi får också höra Svensk Vattenkraftförening berätta om ett EU-projekt som går ut på att identifiera de småskaliga anläggningar i Europa som är mest lämpade att renovera och investera i.

Tid:2 december 2015 kl 11:30–13:00
Plats:Norra Latin, Drottninggatan 71b vid Norra Bantorget, Stockholm
Medverkande:

Gun Åhrling-Rundström, vattenkraftsansvarig Svensk Energi
Hans Kreisel, vd Skellefteå Kraft
Gunvor Axelsson, ordförande Svensk Vattenkraftförening
Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi

Vi bjuder på lunch efteråt. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Cecilia Söder, 08-677 26 24, eller e-post: cecilia.soder@svenskenergi.se.

Välkomna!

Kalle Karlsson
Informationschef

Vattenkraften blir ännu viktigare när en större mängd elproduktion som varierar med vädret byggs och när kärnkraftens effekt ska ersättas. Potentialen för en större mängd elproduktion från vattenkraften har bedömts tidigare, men med de nya förutsättningarna hamnar effektbegreppet mer i fokus än tidigare.

Läs vidare »
Media-no-image

World Energy Councils årliga jämförelse: Sveriges energisystem näst bäst i världen

Pressmeddelanden   •   2015-11-11 09:11 CET

Sverige hamnar på andra plats i World Energy Councils årliga ranking av 130 länders energipolitik, och är ett av två länder med en AAA-ranking. Politiken utvärderas i tre dimensioner; miljömässig hållbarhet, energisäkerhet (bl.a. leveranssäkerhet) och energijämlikhet (bl.a. kostnad för kund). Förstaplatsen går till Schweiz, och tredjeplatsen till Norge.

Lanseringen av rankingen sker idag samtidigt i Stockholm, Istanbul och Geneve. I Stockholm presenteras rapporten av World Energy Councils generalsekreterare Christoph Frei på konferensen ”Business, Energy and Climate – Before and after Paris” kl.10.35 till kl. 12.00 i Näringslivets hus på Storgatan 19. Rapporten kommer att kommenteras av Sveriges energiminister Ibrahim Baylan och en expertpanel.

Maria Sunér Fleming, ordförande i World Energy Councils Svenska Medlemskommitté, kommenterar placeringen:

- Det är glädjande att Sverige faller ut så väl i indexet med en bra balans mellan de tre dimensionerna. Samtidigt är det en beskrivning av historien och inte av framtiden. Två områden pekas ut som nyckelområden för framtiden. Dels hur den miljömässiga hållbarheten ska kunna öka i transportsektorn. Dels vad som i framtiden ska ersätta de kärnkraftsreaktorer som nu är på väg att stängas.

- Vi har i dagsläget både en Miljömålsberedning och en Energikommission som inom de närmaste åren ska lägga fram förslag till långsiktig politik på såväl klimat- som energiområdet. Hur väl dessa lyckas i att balansera de tre dimensionerna, kommer att vara avgörande för framtida placeringar för Sverige.

Europa leder dimensionen miljömässig hållbarhet i indexet med tydliga klimatmål. Christoph Frei, generalsekreterare för World Energy Council, kommenterar Europas resultat:

- En kombination av fortsatt avindustrialisering, högre energieffektivitet och mer förnybar energi har möjliggjort för många länder i Europa att frikoppla ekonomisk tillväxt från växthusgasutsläpp. Dock är sjunkande konkurrenskraft och förändrade kundönskemål en växande oro i regionen.

- Vi ser också ett antal europeiska länder återfinns på observationslistan över länder vars placering försämras i indexet, så som Tyskland, Storbritannien och Italien. Detta är länder som genomgår stora och snabba transformationer och har betydande utmaningar när det gäller sina energisystem.

Svensk Energi har det svenska sekretariatet. Mer information om indexet och rankingen här http://www.worldenergy.org/data/trilemma-index/

Mediekontakter

Maria Sunér Fleming, ordförande Svenska World Energy Council 073 - 301 73 15
Kalle Karlsson, pressansvarig, 073 3017368
Inge Pierre, sekreterare Svenska World Energy Council 070 – 539 54 26 – för kontakt med Christoph Frei

________________________________________

Om World Energy Council

World Energy Council är en global think-tank på energiområdet. World Energy Councils syfte är att främja prisvärd, pålitlig energi med låg miljöpåverkan till största nytta för alla människor globalt.

World Energy Council bildades redan 1923 och finns idag i 95 länder. Mer än 3000 organisationer är medlemmar och representerar regeringar, privata och statliga företag, universitet, icke-statliga organisationer och andra energirelaterade intressenter.

www.worldenergy.org

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Sverige hamnar på andra plats i World Energy Councils årliga ranking av 130 länders energipolitik, och är ett av två länder med en AAA-ranking. Politiken utvärderas i tre dimensioner; miljömässig hållbarhet, energisäkerhet (bl.a. leveranssäkerhet) och energijämlikhet (bl.a. kostnad för kund). Förstaplatsen går till Schweiz, och tredjeplatsen till Norge.

Läs vidare »
Media-no-image

Stämmobeslut: På väg mot en ny gemensam energibranschförening

Pressmeddelanden   •   2015-10-21 15:56 CEST

En tydlig majoritet av medlemmarna i Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi har idag ställt sig bakom styrelsernas förslag till att bilda en ny gemensam branschförening med hela energisystemet som grund. Besluten fattades vid en gemensam stämma i Stockholm. Ambitionen är att den nya föreningen ska vara på plats den 1 januari 2016.

De båda föreningarna har idag vid respektive stämma tagit ett viktigt steg mot bildandet av en ny förening. Nu fortsätter arbetet och beslutet ska bekräftas av de både föreningarnas medlemmar den 24 november. Vi har ägnat mycket kraft åt samtal och tycker att vi kommit fram till en bra kompromiss, säger Anders Ericsson, Svensk Energis ordförande:

– Nu känns det bra att majoriteten röstat för förslaget. Vi kommer att fortsätta dialogen fram till den 24 november då medlemmarna möts igen för att bekräfta dagens beslut.

– Våra möten runt landet har visat att branschen tillsammans vill möta de utmaningar vi står inför inom energibranschen. Vi vill bli mer aktiva i samhällsutvecklingen, fortsätta att stärka relationerna till våra kunder och andra centrala intressenter. Allt detta för att kunna stärka Sveriges konkurrenskraft och långsiktigt säkerställa sunda affärer för alla medlemsföretagen, avslutar Anders Östlund, ordförande för Svensk Fjärrvärme.

Den nya föreningen kommer att vara en sammanslutning av företag inom den svenska energibranschen som ska tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i branschrelaterade och näringspolitiska frågor. Den ska företräda företagen i relation till andra samhällsaktörer i Sverige och EU.

Den nya gemensamma föreningens främsta uppgift är att bidra till goda affärsmässiga villkor för medlemmar som med sin verksamhet vill verka för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara och resurseffektiva energisystem. Därmed skapas förutsättningar för medlemsföretagen att erbjuda kunderna och samhället en energiförsörjning som långsiktigt kan säkra försörjningstrygghet, konkurrenskraft för Sverige och en god miljö.

Den nya branschföreningen erbjuder medlemskap till företag som i Sverige bedriver handel, distribution, lagring eller omvandling av energi, samt svenska vattenregleringsföretag.


Vill du veta mer?

Kontaktperson:
Kalle Karlsson
, Svensk Energis kommunikationschef, mobilnummer 0733017368

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

En tydlig majoritet av medlemmarna i Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi har idag ställt sig bakom styrelsernas förslag till att bilda en ny gemensam branschförening med hela energisystemet som grund. Besluten fattades vid en gemensam stämma i Stockholm. Ambitionen är att den nya föreningen ska vara på plats den 1 januari 2016.

Läs vidare »
Media-no-image

Ökad användning av biobränslen för energi – vilka är utmaningarna?

Pressmeddelanden   •   2015-10-06 09:29 CEST

För att skapa morgondagens förnybara och uthålliga energisamhälle är förväntningarna höga på biobränslena. Temat är aktuellt inte minst för den pågående Energikommissionen. Vilka förväntningar kan vi ha på biobränslena? Vad säger andra aktörer med intresse av skogen? Vilka utmaningar finns på miljösidan? Bland annat dessa frågor försöker vi besvara vid en energilunch den 14 oktober.

Svensk Energi välkomnar till en energilunch den 14 oktober för att närmare belysa ökad användning av biobränslen i energiförsörjningen. Vi går igenom aktuella frågeställningar och ger en lägesrapport av dagens användning av biobränslen. Specifikt hur biobränslena, med deras egenskaper, används för elproduktion i den helhet som präglar elsystemet.

Energisektorn är inte ensam om intresset för skogen. Vi får höra Skogsindustriernas syn på användningen av skogen/biobränslena. De viktiga miljö- och hållbarhetsfrågorna kopplade till utnyttjandet av skogens resurser tas upp. EU:s perspektiv i frågan är intressant, biobränslena är aktuella där i diskussionen om hållbarhetskriterier.

Vi får också veta hur ett energiföretag med kraftvärme i sin portfölj tänker. Är villkoren för kraftvärme bra idag och vilka ekonomiska överväganden görs vid investeringar till exempel?

Tid: 14 oktober 2015 kl 11:30–13:00
Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71b vid Norra Bantorget, Stockholm
Medverkande: Carina Håkansson , vd Skogsindustrierna
  Gustav Melin , vd Svebio
  Anna Wolf , sakkunnig energi, Naturskyddsföreningen
  Anders Östlund , vd Öresundskraft, ordförande i Svensk Fjärrvärme
  Pernilla Winnhed , vd Svensk Energi

Vi bjuder givetvis på lunch efteråt. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Cecilia Söder, 08-677 26 24, eller e-post: cecilia.soder@svenskenergi.se .

Välkomna!

Kalle Karlsson
Informationschef 

För att skapa morgondagens förnybara och uthålliga energisamhälle är förväntningarna höga på biobränslena. Temat är aktuellt inte minst för den pågående Energikommissionen. Vilka förväntningar kan vi ha på biobränslena? Vad säger andra aktörer med intresse av skogen? Vilka utmaningar finns på miljösidan? Bland annat dessa frågor försöker vi besvara vid en energilunch den 14 oktober.

Läs vidare »
Media-no-image

Nytt mobilspel ska lysa upp Sverige

Pressmeddelanden   •   2015-09-30 15:42 CEST

Den 1 oktober lanseras mobilspelet "Drivkraft" där Sverige ska elektrifieras och lysas upp, pusselbit för pusselbit - landskap för landskap. Här utmanas både användarens strategiska tänk och elkunskaper. Spelet riktar sig främst till energibranschens medarbetare, men är fritt för vem som helst att ladda ner. Spelet har tagits fram av Svensk Energis projekt Ladda Sverige, i samarbete med den prisade digitala upplevelsebyrån Sticky Beat, med målet att skapa stolthet bland energibranschens medarbetare som varje dag arbetar med den fantastiska produkten el.

Mobilspelet Drivkraft kräver såväl klurighet och planeringsförmåga som kunskap och går ut på att man ska tända upp hela Sverige, landskap för landskap, i totalt 25 banor. Detta genom att binda samman punkter som producerar el med punkter som behöver el för att få liv och lysas upp. Uppgiften slutförs också med gemensam insats – det krävs nämligen många spelare för att tända upp ett landskap till 100 procent. För att göra det behövs både kunskap och klurighet tillsammans med förmåga att hantera både hinder och oväntade händelser på vägen.

Spel – ett annorlunda men självklart val

– Personligen tycker jag att vi jobbar i Sveriges coolaste bransch och vi har funderat mycket på hur vi kan väcka samma stolthet bland alla oss som arbetar med el och energi. Vi kom fram till att ett spel var rätt väg. Det är ett bra verktyg för att väcka känslor och bygga kunskap på ett lustfyllt och engagerat sätt. Spelet är dessutom uppbyggt så att det illustrerar mycket av det vi faktiskt åstadkommer varje dag – att med gemensamma insatser ge hela Sverige drivkraft, säger Malin Thorsén, projektledare för Ladda Sverige.

– Medarbetarna i energibranschen är ju våra hjältar, det är de som får vårt samhälle att fungera, säger Henric Byström, projektledare på Sticky Beat. Men för att det ska fungera krävs lagarbete och med det här spelet vill vi illustrera både den enskildes betydelse och alla gemensamt. Det finns en drivkraft att spela banorna på så få drag som möjligt, men också att gemensamt tända upp Sverige.

Drivkraft är utvecklat inom ramen för Ladda Sverige, ett branschgemensamt projekt som drivs av Svensk Energi och kommer att vara tillgängligt för iPhone (App Store) och Android-mobiler (Google Play).

Vill du veta mer?
Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se/drivkraft
Kontaktperson: Malin Thorsén malin.thorsen@svenskenergi.setel: 0701-64 44 26

Den 1 oktober lanseras mobilspelet "Drivkraft" där Sverige ska elektrifieras och lysas upp, pusselbit för pusselbit - landskap för landskap. Här utmanas både användarens strategiska tänk och elkunskaper. Spelet riktar sig främst till energibranschens medarbetare, men är fritt för vem som helst att ladda ner.

Läs vidare »
Media-no-image

Ökad användning av biobränslen för energi – vilka är utmaningarna?

Pressmeddelanden   •   2015-09-30 10:49 CEST

För att skapa morgondagens förnybara och uthålliga energisamhälle är förväntningarna höga på biobränslena. Temat är aktuellt inte minst för den pågående Energikommissionen. Vilka förväntningar kan vi ha på biobränslena? Vad säger andra aktörer med intresse av skogen? Vilka utmaningar finns på miljösidan? Bland annat dessa frågor försöker vi besvara vid en energilunch den 14 oktober.

Svensk Energi välkomnar till en energilunch den 14 oktober för att närmare belysa ökad användning av biobränslen i energiförsörjningen. Vi går igenom aktuella frågeställningar och ger en lägesrapport av dagens användning av biobränslen. Specifikt hur biobränslena, med deras egenskaper, används för elproduktion i den helhet som präglar elsystemet.

Energisektorn är inte ensam om intresset för skogen. Vi får höra Skogsindustriernas syn på användningen av skogen/biobränslena. De viktiga miljö- och hållbarhetsfrågorna kopplade till utnyttjandet av skogens resurser tas upp. EU:s perspektiv i frågan är intressant, biobränslena är aktuella där i diskussionen om hållbarhetskriterier.

Vi får också veta hur ett energiföretag med kraftvärme i sin portfölj tänker. Är villkoren för kraftvärme bra idag och vilka ekonomiska överväganden görs vid investeringar till exempel?

Tid: 14 oktober 2015 kl 11:30–13:00
Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71b vid Norra Bantorget, Stockholm
Medverkande:
Carina Håkansson, Skogsindustriernas vd
Anna Wolf
, sakkunnig energi, Naturskyddsföreningen
Anders Östlund, Öresundskrafts vd, ordförande i Svensk Fjärrvärme
Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd

Vi bjuder givetvis på lunch efteråt. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Cecilia Söder, 08-677 26 24, eller e-post: cecilia.soder@svenskenergi.se.

Välkomna!

Kalle Karlsson
Informationschef

För att skapa morgondagens förnybara och uthålliga energisamhälle är förväntningarna höga på biobränslena. Temat är aktuellt inte minst för den pågående Energikommissionen. Vilka förväntningar kan vi ha på biobränslena? Vad säger andra aktörer med intresse av skogen? Vilka utmaningar finns på miljösidan? Bland annat dessa frågor försöker vi besvara vid en energilunch den 14 oktober.

Läs vidare »
Li3eanorb5cuffrncovf

Amanda undrar över el - ny barnbok vill väcka nyfikenhet kring el och teknik

Pressmeddelanden   •   2015-09-02 14:20 CEST

Amanda undrar över el är en faktasaga i bilderboksformat för nyfikna 3–6-åringar. Med utgångspunkt i barns vardag berättar boken hur el produceras, visar elens resa till våra hem och vad den används till. Boken har tagits fram i nära samarbete med Natur och Teknik-utvecklare inom förskolan och till boken kommer det även att finnas en arbetshandledning och en materialsats.

Media-no-image

Vattenmagasinen nu över 90 procent: "Vattenkraften mot ett nytt rekordår"

Pressmeddelanden   •   2015-08-12 14:54 CEST

En sen och utdragen vårflod kombinerat med sommarens myckna regnande har fyllt på de svenska vattenmagasinen rejält - dessa har nu nått en fyllnadsgrad på drygt 90 procent. Tillrinningen hittills under året är den tredje högsta sedan år 1950. "I år kan vi gå emot ett nytt produktionsrekord för vattenkraften", säger Magnus Thorstensson, Svensk Energis marknadsanalytiker.

Under den gångna veckan steg vattenmagasinen från 89,7 till 90,4 procent. Det innebär att kulmen ännu inte nåtts för vårfloden – även om kurvan senaste veckan börjat vika av. Magnus Thorstensson igen:

– Den nuvarande noteringen för vattenmagasinen är den 14:e högsta sedan år 1950 för motsvarande period. Förra veckan uppvisade ett litet trendbrott såtillvida att magasinsnivåerna sjönk i de flesta älvarna, men fortsatte att öka i Luleälven. Och då den är så stor, uppvägde detta minskningen i de övriga.

Vattenkraftproduktionen har också varit hög i år. Hittills i år uppgår den till 46,2 TWh, vilket kan jämföras med 47,2 motsvarande vecka under rekordåret 2012 då produktionen summerade till 78 TWh.

Magnus Thorstensson avslutar:

– Även om de senaste väderprognoserna pekar på torrare väder framöver, så är den hydrologiska balansen i Norden stark i nuläget; ett överskott på drygt 10 TWh. Sannolikt kommer vattenkraftproduktionen att bli fortsatt hög genom hösten. Men en utebliven höstflod – liknande år 2008 – skulle kunna förändra situationen. 

Vill du veta mer? 
Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se 
Kontaktperson: Magnus Thorstensson , Svensk Energis marknadsanalytiker, mobilnummer 0733 925761 
Kalle Karlsson 
, Svensk Energis kommunikationschef, mobilnummer 0733 017368

En sen och utdragen vårflod kombinerat med sommarens myckna regnande har fyllt på de svenska vattenmagasinen rejält - dessa har nu nått en fyllnadsgrad på drygt 90 procent. Tillrinningen hittills under året är den tredje högsta sedan år 1950. "I år kan vi gå emot ett nytt produktionsrekord för vattenkraften", säger Magnus Thorstensson, Svensk Energis marknadsanalytiker.

Läs vidare »

Kommande evenemang 1 evenemang

02 Dec 11:30

Svensk Energi välkomnar till en energilunch

2015-12-02, 11:30 - 13:00
Norra Latin, Drottninggatan 71b vid Norra Bantorget, Stockholm

Om Svensk Energi

Elbranschens gemensamma röst

Svensk Energi är bransch- och intresseorganisationen för landets elförsörjningsföretag, (nät-, elhandel- och elproduktion). Föreningen är elbranschens samlade röst för att tillvarata medlemmarnas och branschens intressen. En annan uppgift är att vara centrum för kompetensuppbyggnad och informationsspridning, såväl inom som utom branschen.

Länkar