Media-no-image

Energibranschens investeringslöfte om 300 miljarder kr nås tre år tidigare!

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 11:12 CET

Energibranschen befäster sin roll som viktig samhällsmotor och som en av landets största investerare. Samtidigt som svensk industris investeringar på senare år minskat, har energibranschens investeringar legat på rekordnivå. I år blir det 36,5 miljarder kronor, enligt färsk statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Nästa år väntas en mindre nedgång.

Årets energiinvesteringar överstiger det som satsas inom byggverksamhet (5,2 miljarder), varuhandeln (10,7) samt transporter och magasinering (19,7). Energibranschens satsningar sker dessutom i en tid då hela samhällsekonomin går på sparlåga.

År 2008 flaggade energibranschen för investeringar på 300 miljarder kr under tioårsperioden 2009-2018. Den nivån nås redan i början av nästa år. Kjell Jansson, Svensk Energis vd, säger i en kommentar:

– Vårt löfte då kändes möjligen något utmanande. Därför är det extra roligt att vi uppfyller löftet redan tre år tidigare. Energibranschen är därmed en viktig ekonomisk samhällsmotor. Vi visar i handling att vi satsar våra resurser för framtiden och våra kunder.

Grovt sett kan investeringarna delas in i tre ungefär jämbördiga kategorier ekonomiskt sett:

  • Den massiva utbyggnaden av vindkraften. Vi har redan nått den nivå som tidigare bedömdes vara möjlig år 2018.
  • Övrig kraftproduktion - uppgradering och modernisering av kärnkraft och vattenkraft samt kommuner som byggt kraftvärmeverk. Det senare är samtidig produktion av el och värme.
  • Elnätssidan svarar för återstoden. De gångna tio åren har satsningar bland annat gjorts på att vädersäkra elnäten, mer än 5.000 mil hängande kabel har grävts ned, alla 5,2 miljoner elmätare har bytts och utbyggnaden av morgondagens smarta elnät har påbörjats.

Enligt SCB väntas energiinvesteringarna nästa år hamna marginellt lägre - på 35,9 miljarder kr. De kommande tre åren satsar Svenska kraftnät 12 miljarder kr och totalt 50-55 miljarder fram till år 2025. Investeringarna omfattar anslutning av elproduktion (framför allt vindkraft och effekthöjningar i kärnkraft), marknadsintegration (bland annat utlandsförbindelser) samt reinvesteringar i nuvarande anläggningar (ledningar och stationer).


Vill du veta mer?

Kjell Jansson, Svensk Energis vd, mobil 070 584 8481
Folke Sjöbohm, marknadsstatistiker, mobil 070-419 26 97
Kalle Karlsson, kommunikationschef, mobil 073 301 7368

​Energibranschen befäster sin roll som viktig samhällsmotor och som en av landets största investerare. Samtidigt som svensk industris investeringar på senare år minskat, har energibranschens investeringar legat på rekordnivå. I år blir det 36,5 miljarder kronor, enligt färsk statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Nästa år väntas en mindre nedgång.

Läs vidare »
Media-no-image

Ännu en domstolsseger för elnätsbranschen: "Kommunala elnätsföretag får gå med vinst”

Pressmeddelanden   •   2014-11-19 14:28 CET

Kommunalt ägda elnätsföretag ska jämställas med alla andra elnätsföretag. Det är innebörden av Kammarrättens i Jönköpingutslag i ett mål gällande Borås Stad. Kammarrätten undanröjer Förvaltningsrättens dom som innebar att kommunal elnätsverksamhet skulle lyda under självkostnadsprincipen.

Ronald Liljegren, chefsjurist på Svensk Energi, tycker att Kammarrättens dom är helt riktig och borde för mer än 100-talet kommunalt ägda elnätsföretag innebära en lättnadens suck:

– Den här domen har stor principiell betydelse. I synnerhet som motsatsen – om Kammarrätten hade dömt annorlunda – skulle ha skapat stor osäkerhet och problem i kommunerna. Den yttersta konsekvensen skulle då ha blivit att många kommuner kanske skulle sälja av sin verksamhet. Kammarrättens dom är vidare helt i enlighet med intentionerna vid elmarknadens avreglering år 1996.

Målet drivs av en boråsadvokat som ifrågasatt ett antal beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Borås. Självkostnadsprincipen är grundläggande för kommunal verksamhet i allmänhet. Men Kammarrätten i Jönköping konstaterar att ellagens bestämmelser om skäliga nätpriser och intäktsram är att anse som sådan speciallag som medför att självkostnadsprincipen inte ska gälla för kommunala elnätsföretag.

Alla kommuninnevånare ska behandlas lika – den så kallade likställighetsprincipen. Om detta säger nu Kammarrätten:

– Eftersom avgiftsuttagen i elnätsverksamheten regleras i ellagen medför inte heller likställighetsprincipen att de överklagade besluten är olagliga.

Huruvida målet förs vidare till Högsta förvaltningsdomstolen är oklart i nuläget. I så fall förutsätts prövningstillstånd.

Vill du veta mer?

Kjell Jansson, Svensk Energis vd, mobil 070 584 8481
Ronald Liljegren, Svensk Energis chefsjurist, mobil 070 344 5642
Kalle Karlsson, kommunikationschef, mobil 073 301 7368

Kommunalt ägda elnätsföretag ska jämställas med alla andra elnätsföretag. Det är innebörden av Kammarrättens i Jönköpingutslag i ett mål gällande Borås Stad. Kammarrätten undanröjer Förvaltningsrättens dom som innebar att kommunal elnätsverksamhet skulle lyda under självkostnadsprincipen.

Läs vidare »
Media-no-image

Nära 2,3 miljoner kunder har fått större förtroende för elbranschen

Pressmeddelanden   •   2014-11-18 12:50 CET

Det är lättare att förstå vart man ska vända sig. Elbranschen tar mer och bättre ansvar. Kundservicen funkar bättre och fakturan har blivit lättare att begripa. Sedan år 2004 har miljontals kunder fått ökat förtroende för elbranschen. Det visar tio års mätningar genomförda av Ipsos på uppdrag av branschorganisationen Svensk Energi.

Sammantaget är elkunderna mycket mer positiva till elföretagen idag än för tio år sedan då mätningarna började. Det gäller allt från upplevelsen av branschens ansvarstagande till att det är lätt att förstå vart man ska vända sig för att ställa frågor. Jämfört med år 2013 har 630 000 kunder fått ett ökat förtroende för branschen. De som varit direkt negativa i olika frågor har minskat med 10–30 procentenheter sedan år 2003 i de årliga Ipsos-mätningarna.

Jättelyft i upplevelsen av kundservice och elräkningen
De tidigare problemen kring kundservice är i stort sett helt borta. Tio års arbete har lett till att drygt 4,2 miljoner fler svenskar än tidigare anser att elräkningen får godkänt, både när det gäller begriplighet och korrekthet. Jämfört med år 2003 har antalet elanvändare som är missnöjda med elräkningens begriplighet mer än halverats och antalet kunder som är nöjda med densamma nästan dubblerats.

– Vi ser en miljonförflyttning i positiv riktning inom alla kundrelaterade frågor. Detta i kombination med att kunderna blir alltmer medvetna om elens värde och vad man får för pengarna visar att det gemensamma och målmedvetna arbete som påbörjades i branschen för tio år sedan har gett resultat. Det ger också motivation att fortsätta förbättringsarbetet, för det finns fortfarande saker att göra och förbättra. Det ska vara enkelt och bra för elkunden, säger Malin Thorsén, projektledare för Ladda Sverige, Svensk Energi.

Det första stora förbättringsarbetet i elbranschen genomfördes åren 2004–2009 i ett arbete som fick namnet Kundoffensiven. Sedan år 2011 har det fortsatt via projektet Ladda Sverige, som enligt plan ska pågå i fem år. Sedan bottennoteringen år 2006 har förtroendet för elbranschen ökat stadigt för varje år.

Vill du veta mer?

Mer information om Ipsos mätningar finns på vår webbplats här

Kontaktpersoner:
Kalle Karlsson, kommunikationschef, tel 08-677 28 18, kalle.karlsson@svenskenergi.se
Malin Thorsén, projektledare, tel 08-677 26 94, malin.thorsen@svenskenergi.se

Det är lättare att förstå vart man ska vända sig. Elbranschen tar mer och bättre ansvar. Kundservicen funkar bättre och fakturan har blivit lättare att begripa. Sedan år 2004 har miljontals kunder fått ökat förtroende för elbranschen. Det visar tio års mätningar genomförda av Ipsos på uppdrag av branschorganisationen Svensk Energi.

Läs vidare »
Media-no-image

Stora investeringar i energi – vad styr och vad kostar ny el?

Pressmeddelanden   •   2014-11-12 13:59 CET

Energisektorn och framför allt elsystemet är en stor investerare. Svensk Energi och Elforsk samarrangerar en Energilunch kring investeringar. Vad kostar elen från nya anläggningar och vilka strategiska överväganden görs vid investeringar? Inför en stundande energikommission kan vi lova att mycket matnyttigt serveras.

Energibranschen har på senare år varit ett allt viktigare lokomotiv i den svenska ekonomin. Från år 2009 ligger nivån på runt 300 miljarder kronor fram till år 2018. Och utmaningar finns: Ambitioner om ökad andel förnybart och en kärnkraft som på sikt ska ersättas till exempel.

Det är många faktorer att ta hänsyn till och många faktorer som styr hur investeringarna ser ut. Under en energilunch den 19 november vill Svensk Energi och Elforsk reda ut begreppen kring investeringar främst med fokus på elsektorn.

Elforsk – Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklingsföretag – inleder dagens övning med resultat från rapporten ”El från nya anläggningar”. Rapporten uppdateras vart tredje år med produktionskostnader för olika kraftslag, såväl utan skatter och bidrag som med dessa.

Vattenfall, vars roll är under förändring, berättar om faktorer att ta hänsyn till och strategiska överväganden vid investeringar i nya anläggningar. Svenska kraftnät, som har ansvar för hela Sveriges elbalans ger en lägesbild av nätinvesteringarna nu och framöver. Lunchen avslutas med att Swedbank belyser samhällsvikten av investeringar i infrastruktur.

Tid: onsdagen den 19 november 2014, kl 11:30–13:00, inklusive lunch
Plats: Svensk Energi, Olof Palmes gata 31, 6 trappor
Medverkande: Helena Sellerholm, ansvarig programområde el o värme, Elforsk

Andreas Regnell, strategichef, Vattenfall

Magnus Stephansson, finansdirektör, Svenska kraftnät

Marita Ljung, senior advisor Public Affairs, Swedbank

Vi bjuder givetvis på lunch efteråt. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Cecilia Söder, 08-677 26 24, eller e-post: cecilia.soder@svenskenergi.se .

Välkomna!

Kalle Karlsson
Informationschef

Energisektorn och framför allt elsystemet är en stor investerare. Svensk Energi och Elforsk samarrangerar en Energilunch kring investeringar. Vad kostar elen från nya anläggningar och vilka strategiska överväganden görs vid investeringar? Inför en stundande energikommission kan vi lova att mycket matnyttigt serveras.

Läs vidare »
Media-no-image

Svensk Energi om Kammarrättens domar: "Myndigheten talar mot bättre vetande!"

Pressmeddelanden   •   2014-11-10 16:49 CET

Elnätsföretagen fick rätt på alla väsentliga punkter i måndagens domar från Kammarrätten i Jönköping gällande intäktsramarna för perioden 2012-2015. Det innebär att två instanser nu har tillbakavisat Energimarknadsinspektionens talan rakt av. Kjell Jansson, Svensk Energis vd, uttrycker förvåning över myndighetens påstående att elnätskostnaderna nu stiger med 60 miljarder kr.

Tvisten gäller de högsta ramarna för elnätsföretagens intäkter, som de har rätt att ta ut av kunderna. Tvistefrågan gäller bland annat vilken avkastning ("wacc") som elnätsföretagen har rätt att utnyttja. Energimarknadsinspektionen accepterar 5,2 procent. Branschen - med stöd av Kammarrätten - säger 6,5 procent. Hur Ei hamnar på 60 miljarder kr är för branschen obegripligt.

Kjell Jansson igen:

– Vi anser att myndigheten - tyvärr - talar mot bättre vetande. Ei målar upp en skräckbild för landets elnätskunder som inte har verklig grund. Långt ifrån alla elnätsföretag har ens haft för avsikt att utnyttja de maximala ramarna.

Energimarknadsinspektionen säger i sin kommentar efter domarna att elnätsavgifterna under perioden skulle kunna uppgå till 196 miljarder kr. Den siffran har - under processens gång – myndigheten själv backat ifrån. Därför, säger Kjell Jansson, är det synnerligen anmärkningsvärt att myndigheten vidhåller densamma.

Kjell Jansson vill avvakta med ytterligare kommentarer i väntan på en närmare analys av domarna.

Vill du veta mer?

Kjell Jansson, Svensk Energis vd, mobil 070 584 8481
Ronald Liljegren, Svensk Energis chefsjurist, mobil 070 344 5642
Anders Pettersson, ansvarig för regleringsfrågorna, Svensk Energi, mobil 070 894 2649

​Elnätsföretagen fick rätt på alla väsentliga punkter i måndagens domar från Kammarrätten i Jönköping gällande intäktsramarna för perioden 2012-2015. Det innebär att två instanser nu har tillbakavisat Energimarknadsinspektionens talan rakt av. Kjell Jansson, Svensk Energis vd, uttrycker förvåning över myndighetens påstående att elnätskostnaderna nu stiger med 60 miljarder kr.

Läs vidare »
Media-no-image

Fördubblat elbilsintresse på ett år

Pressmeddelanden   •   2014-11-06 10:00 CET

På ett år har intresset för elbilar ökat med 50 procent med omtanken om miljön som största drivkraft. Samtidigt anser många att elbilen fortfarande är för dyr för att den ska ses som ett verkligt alternativ. Det visar Elmätaren, Svensk Energis konsumentbarometer. Bättre batterier och låga elpriser ger dock hopp om att marknaden ska få sig en skjuts.

Fyrtio procent av de tillfrågade i årets tredje Elmätare planerar att köpa ny bil inom tre år. Av dessa överväger tre av tio att köpa en elbil, en ökning med tio procentenheter på ett år. Miljöhänsyn är det överlägset viktigaste skälet till att välja el som drivmedel (58 procent), men ekonomin spelar också in (28 procent).

Trots växande intresse finns det flera anledningar till att vi inte ser ännu fler elbilar på gatorna. Malin Thorsén, projektledare för Ladda Sverige på Svensk Energi kommenterar:

– Framför allt upplever svenskarna (37 procent) att elbilar är dyra. Det stämmer om man bara ser till inköpskostnaden, men både driftskostnader och reservdelar är billigare än för en diesel- eller bensinbil. Till exempel kostar det omkring tre kronor att tanka med el jämfört med drygt tio kronor för annat bränsle.

Ett annat argument för att inte köpa en elbil är bilens räckvidd, det vill säga hur långt det går att köra på en full laddning. Nästan 30 procent av de tillfrågade anser att körsträckan är begränsad. Henrik Wingfors, ansvarig för elfordon på Svensk Energi, menar att även detta är en sanning med modifikation.

– För många som överväger att köpa en elbil, är rädslan att stå utan el i batteriet en sak som talar till elbilens nackdel. En genomsnittlig svensk bilresa är dock kortare än 4 mil, så för de allra flesta räcker elbilens batteri till och från jobbet till vardags. Man måste dock ladda bilen över natten eller på arbetsplatsen, en vana som man snabbt lär sig. Batterierna utvecklas också ständigt. Dessutom inser de flesta som prövat en elbil hur lätt och rolig den är att köra.

Detta visar sig också i att fordonsflottan växer. Nyligen rapporterade Power Circle om att antalet laddbara fordon i Sverige ökade med 414 stycken under oktober månad, trots att supermiljöbilspremien tillfälligt är slut. Hittills i år har de laddbara fordonen ökat med 122 procent, eller 3 922 fordon. I slutet av oktober fanns totalt 7 144 laddbara fordon. 60 procent av dessa är laddhybrider och 40 procent fordon med enbart eldrift.

Elbranschen tar initiativ
Sverige har ett politiskt mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Elbranschen är självklart med och driver denna utveckling. Några exempel:

  • Ett företag i elbranschen som går i bräschen för fler elbilar är Öresundskraft, som jobbar med en elbilspool för både företag och privatpersoner. Bilen bokas enkelt via webben och kunden betalar en fast månadsavgift och för den tid bilen lånas. Initiativet är ett samarbete med elbilspoolföretaget Move About.
  • Jämtkraft, Sundsvall Elnät och Mittuniversitetet samarbetar i projektet Laddinfrastruktur längs Green Highway. Förutom utbyggnaden av laddstationer ska även ett forskarteam med Mittuniversitetet i spetsen undersöka samhällets och enskilda bilisters inställning till den laddinfrastruktur som byggs ut. Energimyndigheten är med och finansierar projektet med 7,4 miljoner kronor. Totalt 11 snabbladdare och 82 smartladdningsstationer ska installeras i Västernorrland och Jämtlands län fram till den 15 maj 2015.
  • Svensk Energi har nyligen uppdaterat sin vägledning för företag, privatpersoner, bostadsföretag och andra som vill veta hur man ska gå till väga för att sätta upp en laddstation. Läs mer här:http://www.svenskenergi.se/Pressrum/Nyheter/Det-ska-vara-latt-att-satta-upp-en-laddstation/

Vill du veta mer om undersökningen?

Malin Thorsén, projektledare Ladda Sverige, tel: 08-677 26 94
malin.thorsen@svenskenergi.se

​På ett år har intresset för elbilar ökat med 50 procent med omtanken om miljön som största drivkraft. Samtidigt anser många att elbilen fortfarande är för dyr för att den ska ses som ett verkligt alternativ. Det visar Elmätaren, Svensk Energis konsumentbarometer. Bättre batterier och låga elpriser ger dock hopp om att marknaden ska få sig en skjuts.

Läs vidare »
Media-no-image

Inbjudan till Energilunch – onsdagen den 19 november:Stora investeringar i energi – vad styr och vad kostar ny el?

Pressmeddelanden   •   2014-11-05 11:30 CET

Energisektorn och framför allt elsystemet är en stor investerare. Svensk Energi och Elforsk samarrangerar en Energilunch kring investeringar. Vad kostar elen från nya anläggningar och vilka strategiska överväganden görs vid investeringar? Inför en stundande energikommission kan vi lova att mycket matnyttigt serveras.

Energibranschen har på senare år varit ett allt viktigare lokomotiv i den svenska ekonomin. Från år 2009 ligger nivån på runt 300 miljarder kronor fram till år 2018. Och utmaningar finns: Ambitioner om ökad andel förnybart och en kärnkraft som på sikt ska ersättas till exempel.

Det är många faktorer att ta hänsyn till och många faktorer som styr hur investeringarna ser ut. Under en energilunch den 19 november vill Svensk Energi och Elforsk reda ut begreppen kring investeringar främst med fokus på elsektorn.

Elforsk – Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklingsföretag – inleder dagens övning med resultat från rapporten ”El från nya anläggningar”. Rapporten uppdateras vart tredje år med produktionskostnader för olika kraftslag, såväl utan skatter och bidrag som med dessa.

Vattenfall, vars roll är under förändring, berättar om faktorer att ta hänsyn till och strategiska överväganden vid investeringar i nya anläggningar. Svenska kraftnät, som har ansvar för hela Sveriges elbalans ger en lägesbild av nätinvesteringarna nu och framöver. Lunchen avslutas med att Swedbank belyser samhällsvikten av investeringar i infrastruktur.

Tid:
onsdagen den 19 november 2014, kl 11:30–13:00, inklusive lunch

Plats:
Svensk Energi, Olof Palmes gata 31, 6 trappor

Medverkande:
Helena Sellerholm, ansvarig programområde el o värme, Elforsk
Andreas Regnell, strategichef, Vattenfall
Magnus Stephansson, finansdirektör, Svenska kraftnät
Marita Ljung, senior advisor Public Affairs, Swedbank

Vi bjuder givetvis på lunch efteråt. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Cecilia Söder, 08-677 26 24, eller e-post: cecilia.soder@svenskenergi.se .

Välkomna!

Kalle Karlsson
Informationschef

Energisektorn och framför allt elsystemet är en stor investerare. Svensk Energi och Elforsk samarrangerar en Energilunch kring investeringar. Vad kostar elen från nya anläggningar och vilka strategiska överväganden görs vid investeringar? Inför en stundande energikommission kan vi lova att mycket matnyttigt serveras.

Läs vidare »
Media-no-image

Svensk Energi till Löfven: ”Ge energikommissionen full frihet”

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 16:05 CEST

Svensk Energi välkomnar onsdagens besked om en kommande energikommission, enligt uppgörelsen mellan (S) och (MP) – ett flerårigt krav från energibranschen. Det säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd, i en första kommentar: ”Dock är det viktigt att Stefan Löfven gör allvar av sina tidigare löften att kommissionen i lugn och ro ska arbeta sig igenom den mängd svåra frågor som behöver hanteras”.

Det är helheten och långsiktigheten som är viktig för energimarknadens aktörer. Kjell Jansson:

– Sverige behöver en blocköverskridande energiuppgörelse som verkligen en bred majoritet står bakom och som har förutsättningar att stå pall under ett antal mandatperioder. Därför är det viktigt att tidigare misstag inte görs om utan att kommissionen får arbeta lugnt och metodiskt. Hela energisystemet måste omfattas. Svensk Energi är gärna med i arbetet.

Detaljerna i uppgörelsen är ännu inte kända. Kjell Jansson – med egen erfarenhet från två tidigare energikommissioners arbete – betonar vikten av öppenhet och lösningsvilja som en förutsättning för att hitta en långsiktigt hållbar energipolitik:

– Det är därför med viss oro som vi noterar ingångsvärdena som kommissionen har att förhålla sig till. De kan uppfattas som begränsande och hämmande mot öppenheten. Vi förutsätter därför att Löfvén håller fast vid sina tidigare uttalanden om vikten av öppenhet, att ingångsvärdena kan ändras med tiden och att en energikommission får tillräckligt stort utrymme för att leverera en ny i riksdagen förankrad energipolitik.

Svensk Energi vill särskilt betona tre områden:

  • Gårdagens huvudfråga gällde energitillgången. Fokus nu måste ligga på att hantera morgondagens viktigaste fråga – nämligen tillräcklig effekt. El måste finnas alla sekunder, minuter och timmar även de kallaste vinterdagarna. Att ersätta tre reaktorer i framtiden med exempelvis vindkraft en tioårsvinter skulle enligt Svenska Kraftnät kräva 52.000 MW – motsvarande ungefär 17.000 vindkraftverk. Hur ska vi få plats – både geografiskt och i plånboken?
  • Energieffektivisering leder till ökad elanvändning via elbilar, värmepumpar med mera. Nya datorhallar ökar också elbehovet. Därför måste kommissionen ha med i beräkningen att framtidens elanvändning ökar.
  • Att redan på förhand utgå från stängning av ett antal reaktorer är en olycklig låsning. Att inte ens få utreda ny svensk kärnkraft känns onödigt bakbundet.

Kjell Jansson avslutar:
– Vi har ett elsystem i dag som håller internationell världsklass med ytterst små utsläpp av klimatgaser. Vi är bäst i EU. Låt oss utveckla detta ytterligare till gagn för industrins konkurrenskraft, elkundernas bekvämlighet och – inte minst – för klimatets skull.

Vill du veta mer?

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se
Kontaktperson: Kjell Jansson, Svensk Energis vd, mobiltelefon 0705 848481
Kalle Karlsson, Svensk Energis kommunikationschef, mobil 0733017368 

Svensk Energi välkomnar onsdagens besked om en kommande energikommission, enligt uppgörelsen mellan (S) och (MP) – ett flerårigt krav från energibranschen. Det säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd, i en första kommentar: ”Dock är det viktigt att Stefan Löfven gör allvar av sina tidigare löften att kommissionen i lugn och ro ska arbeta sig igenom den mängd svåra frågor som behöver hanteras”.

Läs vidare »
Media-no-image

Inbjudan till Energilunch – onsdagen den 1 oktober: 100 procent förnybar el – går det?

Pressmeddelanden   •   2014-09-24 10:11 CEST

100 procent förnybara energikällor i elsystemet. Är det möjligt samtidigt som vi ställer krav att el ska finnas dygnets alla timmar, året runt? Svensk Energi välkomnar till Energilunch den 1 oktober på temat. Ett utmärkt tillfälle att ställa de frågor du har.

Den första oktober belyser vi utmaningen att få in mer förnybar energi i elsystemet. Svensk Energis vd Kjell Jansson inleder med att beskriva hur olika kraftkällor samverkar i det svenska elsystemet. Det handlar om olika grad av planerbara källor (kärnkraft, vattenkraft och biobränsleeldad kraftvärme) och väderberoende flödande källor (främst vind- och solkraft).

Maria Sunér Fleming ger näringslivets syn på alternativen för ny baskraft i ljuset av kärnkraftens utfasning. Gaskraft är till exempel ett alternativ. Från Svenska kraftnät kommer Oskar Sämfors och visar bland annat behovet av ökad reglerkraft när den väderberoende kraften ökar i systemet.

Energilunchen avslutas med fil.dr Per Kågeson, aktuell med boken ”Farväl till kärnkraften?”. Han har analyserat utbyggnad av ny kärnkraft och två alternativ. I det ena studerar han ökad utbyggnad av vindkraft kombinerad med stärkta elnät och lagringsmöjligheter, medan det andra scenariot bygger på fördubblad biobränslekraft i svensk kraftvärme.

Många begrepp får sin förklaring denna dag på kort tid. Ta chansen att få en inblick i de utmaningar vi står inför. Kanske är det extra intressant nu när det politiska landskapet också är under förändring i Sverige.

Tid: onsdagen den 1 oktober 2014, kl 11:30–13:00, lunch avslutar

Plats: Svensk Energi, Olof Palmes gata 31, 6 t

Medverkande:
Kjell Jansson, vd Svensk Energi
Maria Sunér Fleming, energi- och klimatexpert Svensk Näringsliv
Oskar Sämfors, Svenska kraftnäts balanstjänstenhet
Per Kågeson, fil.dr miljö- och energisystemanalys och författare

Vi bjuder givetvis på lunch efteråt. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Cecilia Söder, 08-677 26 24, eller e-post: cecilia.soder@svenskenergi.se .


Välkomna!


Kalle Karlsson
Informationschef

100 procent förnybara energikällor i elsystemet. Är det möjligt samtidigt som vi ställer krav att el ska finnas dygnets alla timmar, året runt? Svensk Energi välkomnar till Energilunch den 1 oktober på temat. Ett utmärkt tillfälle att ställa de frågor du har.

Läs vidare »
Media-no-image

Inbjudan till Energilunch – onsdagen den 1 oktober:

Pressmeddelanden   •   2014-09-19 10:33 CEST

100 procent förnybara energikällor i elsystemet. Är det möjligt samtidigt som vi ställer krav att el ska finnas dygnets alla timmar, året runt? Svensk Energi välkomnar till Energilunch den 1 oktober på temat. Ett utmärkt tillfälle att ställa de frågor du har.

Den första oktober belyser vi utmaningen att få in mer förnybar energi i elsystemet. Svensk Energis vd Kjell Jansson inleder med att beskriva hur olika kraftkällor samverkar i det svenska elsystemet. Det handlar om olika grad av planerbara källor (kärnkraft, vattenkraft och biobränsleeldad kraftvärme) och väderberoende flödande källor (främst vind- och solkraft).

Maria Sunér Fleming ger näringslivets syn på alternativen för ny baskraft i ljuset av kärnkraftens utfasning. Gaskraft är till exempel ett alternativ. Från Svenska kraftnät kommer Oskar Sämfors och visar bland annat behovet av ökad reglerkraft när den väderberoende kraften ökar i systemet.

Energilunchen avslutas med fil.dr Per Kågeson, aktuell med boken ”Farväl till kärnkraften?”. Han har analyserat utbyggnad av ny kärnkraft och två alternativ. I det ena studerar han ökad utbyggnad av vindkraft kombinerad med stärkta elnät och lagringsmöjligheter, medan det andra scenariot bygger på fördubblad biobränslekraft i svensk kraftvärme.

Många begrepp får sin förklaring denna dag på kort tid. Ta chansen att få en inblick i de utmaningar vi står inför. Kanske är det extra intressant nu när det politiska landskapet också är under förändring i Sverige.

Tid: onsdagen den 1 oktober 2014, kl 11:30–13:00, lunch avslutar

Plats: Svensk Energi, Olof Palmes gata 31, 6 tr

Medverkande:  
Kjell Jansson, vd Svensk Energi
Maria Sunér Fleming, energi- och klimatexpert Svensk Näringsliv
Oskar Sämfors, Svenska kraftnäts balanstjänstenhet
Per Kågeson, fil.dr miljö- och energisystemanalys och författare  

Vi bjuder givetvis på lunch efteråt. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Cecilia Söder, 08-677 26 24, eller e-post: cecilia.soder@svenskenergi.se .

Välkomna!

Kalle Karlsson
Informationschef

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Kontakt

Svensk Energi
Olof Palmes Gata 31
+46-8-677 25 00

+46-8-677 25 48
http://www.svenskenergi.se

info@svenskenergi.se


Kalle Lindholm

Presschef
+46 (0)8 677 26 55

+46 (0)709 96 25 90

kalle.lindholm@svenskenergi.se

Kalle Karlsson
Chef Kommunikation
+46 (0)8 677 28 18

+46 (0)73 301 73 68

kalle.karlsson@svenskenergi.se


100 procent förnybara energikällor i elsystemet. Är det möjligt samtidigt som vi ställer krav att el ska finnas dygnets alla timmar, året runt? Svensk Energi välkomnar till Energilunch den 1 oktober på temat. Ett utmärkt tillfälle att ställa de frågor du har.

Läs vidare »

Om Svensk Energi

Elbranschens gemensamma röst

Svensk Energi är bransch- och intresseorganisationen för landets elförsörjningsföretag, (nät-, elhandel- och elproduktion). Föreningen är elbranschens samlade röst för att tillvarata medlemmarnas och branschens intressen. En annan uppgift är att vara centrum för kompetensuppbyggnad och informationsspridning, såväl inom som utom branschen.

Länkar