Bs8okbh3bemv0bossosi
Yk4rkadiyuyluvgdpbex

Svenska barnboksinstitutet värd för internationell forskarkongress

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 09:00 CET

Svenska barnboksinstitutet (Sbi) kommer 2019 att arrangera en av världens största internationella forskarkonferenser inom området barn- och ungdomslitteratur och genomförs i samarbete med Stockholms universitet, Malmö högskola och Åbo Akademi i Finland. Temat är ”Silence and Silencing in Children’s Literature”. Kongressen beräknas attrahera omkring 300–400 forskare från hela världen.

Dnnyy8eflhvpp0i8lf9a
Yk4rkadiyuyluvgdpbex

Svenska barnboksinstitutets Bokprovning!

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 09:00 CET

Den 21 mars 2018 är det dags för Svenska barnboksinstitutets Bokprovning. 2017 års utgivning av barn- och ungdomsböcker presenteras genom föreläsningar, analyser och statistik, utställning och turné.

Media no image

Dagens globala politik inskränker den akademiska friheten

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 09:00 CET

På internationella barndagen, den 20 november 2017, offentliggör forskningssällskapet International Research Society for Children’s Literature (IRSCL) en principförklaring med anledning av dagens geopolitiska läge som sällskapet menar inskränker den akademiska friheten.


När IRSCL i somras anordnade sin 23:e biennala kongress i Kanada kunde över 20 procent av de anmälda forskarna inte medverka. Detta på grund av globala ekonomiska klyftor, men också de rådande reserestriktioner som skapar oro världen över.

– IRSCL ser allvarligt på att dagens främlingsfientliga samhällsklimat inskränker den akademiska friheten. Såväl människor som idéer måste kunna röra sig fritt över nationsgränser, säger Lies Wesseling, IRSCL:s ordförande.

Med anledning av detta offentliggör IRSCL en principförklaring som klargör varför öppna gränser är en förutsättning för att forskningen ska kunna blomstra. Principförklaringen offentliggörs som en samling videofilmer där medlemmar ur IRSCL läser förklaringen på sina egna språk (https://www.youtube.com/channel/UCQJXBmrejhFeHCFdfeV6ECQ/videos?disable_polymer=1).

– Vi offentliggör den, på den internationella barndagen, 20 november, för att markera inte bara betydelsen av vår forskning, utan också barnlitteraturens inneboende förmåga att främja empati, inspirera till kreativitet och åskådliggöra en bättre värld, säger Lies Wesseling.

IRSCL är ett internationellt forskningssällskap som ägnar sig åt barn- och ungdomslitteratur och som består av 360 medlemmar från 47 länder. Vartannat åt arrangerar sammanslutningen IRSCL Congress, världens största kongress inom forskningsfältet.

Kontakt:
Elisabeth Wesseling, professor i litteratur, Maastricht, Nederländerna och styrelseordförande i IRSCL, Lies.Wesseling@Maastrichtuniversity.nl

Åsa Warnqvist, forskningsledare på Svenska barnboksinstitutet och ingår i styrelsen för IRSCL, asa.warnqvist@sbi.kb.se

Facebook:
https://www.facebook.com/search/top/?q=irscl%20international%20research%20society%20for%20children%27s%20literature

IRSCL:s principförklaring

International Research Society for Children’s Literature (IRSCL) strävar efter att underlätta samarbeten mellan forskare verksamma i olika länder och inom olika discipliner samt att möjliggöra för forskare i olika länder att utbyta information, diskutera yrkesmässiga och teoretiska frågor, och initiera och koordinera forskningsprojekt. Dessa ambitioner speglar den internationella anda som präglar barnlitteraturforskarens studieobjekt. Barnlitteratur och -kultur utvecklas genom en ständig rörelse över lands- och kulturgränser i form av översättning, adaptation och remediering. Vår forskning spelar en viktig roll eftersom vi studerar hur och vad barn läser, skriver, tittar på och leker – kulturella praktiker som inte bara utgör en ovärderlig del av unga människors liv utan också i sin tur formar våra vuxna jag.

Barnlitteratur och -kultur visar också vem som inkluderas i begrepp som ”vår” och ”vi”. IRSCL inser att vi alla bär på en rad olika identiteter och eftersträvar därför en bredd i fråga om forskares akademiska nivå, nationalitet, etnicitet, religion, klasstillhörighet, funktion, könsidentitet, sexuell läggning, kroppsstorlek och ålder. IRSCL uppmuntrar också forskning om hur olika identiteter synliggörs i berättelser för barn och unga. IRSCL anser att det är absolut nödvändigt att internationella forskningssamarbeten främjas och att idéer tillåts röra sig fritt över landsgränser. På så sätt kan vi få insikt om djupt rotade antaganden om olikheter och ta till vara barnlitteraturens förmåga att främja empati, inspirera till kreativitet och åskådliggöra en bättre värld.

IRSCL är också medvetet om att vi, i dagens geopolitiska läge, inte kan ta för givet vikten av intellektuell frihet, akademisk expertis, noggrann och evidensbaserad argumentation och reflektion samt öppenhet inför motsatta åsikter – alla förmågor som gynnas av internationella utbyten och samarbeten. Vikten av detta måste ständigt artikuleras, implementeras och försvaras, såväl inom vårt eget fält som i det globala samhället i stort. IRSCL kan i detta avseende se till sin egen historia. Sällskapet bildades 1969 av forskare från Tjeckoslovakien, Tyskland, Österrike, Spanien och Schweiz under prövande omständigheter politiskt sett, med det pågående kalla kriget, ett delat Tyskland och den sovjetiska militärens reaktion på Pragvåren. Trots detta var initiativtagarna fast beslutna att korsa landsgränser och överbrygga politiska klyftor. Idag bygger vi vidare på det arvet och antar utmaningen än en gång.

Svenska barnboksinstitutet (Sbi) är ett nationellt centrum för barn- och ungdomslitteratur. Sbi samlar på alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige. I forskningsbiblioteket finns en omfattande samling av teoretisk litteratur. Sbi fungerar som kontaktorgan och medverkar i internationella sammanhang för att sprida information om svensk barn- och ungdomslitteratur. Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning och Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet är viktiga kanaler för att sprida forskning inom ämnesområdet. Varje år genomför Sbi Bokprovningen - en översikt med fördjupningar och statistik över den aktuella utgivningen.

På internationella barndagen, den 20 november 2017, offentliggör forskningssällskapet International Research Society for Children’s Literature (IRSCL) en principförklaring med anledning av dagens geopolitiska läge som sällskapet menar inskränker den akademiska friheten.

Läs vidare »
Media no image

Nytt samarbete mellan Svenska barnboksinstitutet och Linnéuniversitetet

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 09:00 CET

Från och med hösten 2017 stärker Svenska barnboksinstitutet (Sbi) sitt samarbete med nätverket Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning (CHILLL) vid Linnéuniversitetet. Bland annat kommer Sbi:s forskningsledare Åsa Warnqvist att vara affilierad forskare vid universitetet och ingå i nätverket.

- Det är viktigt för oss som nationellt institut att verka i hela Sverige, så jag är väldigt glad över samarbetet och ser mycket fram emot det, säger Åsa Warnqvist.

CHILLL består av forskare från olika ämnesområden inom humaniora med ett gemensamt intresse för forskning som berör barn och barndom.

- För oss är det värdefullt att vi kan knyta Åsa Warnqvist som forskare till vår forskningsmiljö vid Linnéuniversitetet. Svenska barnboksinstitutet med alla sina värdefulla samlingar och all sin kunskap är en tillgång för nätverket. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med många nya projekt som involverar forskare både i Sverige och internationellt, säger Helene Ehriander, kontaktperson för CHILLL.

- Linnéuniversitetet arbetar för att profilera sig inom barnlitteratur och vi vill ha detta som en stark forskningsprofil. Därför ser jag detta samarbete som mycket glädjande, säger Anders Åberg, prefekt, Institutionen för film och litteratur, Linnéuniversitetet.

Idag den 16 november är nätverket samlat i Växjö och Åsa Warnqvist har sitt första seminarium som affilierad forskare.

Kontakt:

Åsa Warnqvist, forskningsledare, Svenska barnboksinstitutet, asa.warnqvist@sbi.kb.se

Helene Ehriander, universitetslektor, Institutionen för film och litteratur, Linnéuniversitetet och kontaktperson för CHILLL som tillsammans med Malin Alkestrand och Maria Nilson tillhör CHILLLs ledningsgrupp, helene.ehriander@lnu.se

Anders Åberg, prefekt, Institutionen för film och litteratur, Linnéuniversitetet, anders.aberg@lnu.se

Svenska barnboksinstitutet (Sbi) är ett nationellt centrum för barn- och ungdomslitteratur. Sbi samlar på alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige. I forskningsbiblioteket finns en omfattande samling av teoretisk litteratur. Sbi fungerar som kontaktorgan och medverkar i internationella sammanhang för att sprida information om svensk barn- och ungdomslitteratur. Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning och Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet är viktiga kanaler för att sprida forskning inom ämnesområdet. Varje år genomför Sbi Bokprovningen - en översikt med fördjupningar och statistik över den aktuella utgivningen.

Från och med hösten 2017 stärker Svenska barnboksinstitutet (Sbi) sitt samarbete med nätverket Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning (CHILLL) vid Linnéuniversitetet. Bland annat kommer Sbi:s forskningsledare Åsa Warnqvist att vara affilierad forskare vid universitetet och ingå i nätverket.

Läs vidare »
Rdqxqq5k8qtdu95sfeyl

Välkommen till öppet hus på Svenska barnboksinstitutet den 24 oktober

Nyheter   •   Okt 16, 2017 17:00 CEST

Välkommen till öppet hus på Svenska barnboksinstitutet och kika in i delar av våra vanligtvis stängda magasin, titta på film och utställningar och ta ett foto i Fibbens fåtölj. Vi bjuder på enklare förtäring. 24 oktober kl. 15-17.

Media no image

Kommer det för mycket barnböcker? Svenska barnboksinstitutet medverkar på Bokmässan

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 09:00 CEST

Svenska barnboksinstitutet (Sbi) arrangerar tre seminarier på årets Bokmässa som startar i morgon. Åsa Warnqvist, forskare på Sbi, redogör för orsakerna till den rekordstora ökningen av barn- och ungdomsböcker under 2000-talet och diskuterar konsekvenserna. I de övriga seminarierna diskuteras kvalitet och kvantitet i barnboksutgivningen och så presenteras delar av barnboksåret 2017 i Bokprovningen.

I årets Bokprovning konstaterade vi att det tydligaste temat i barn- och ungdomsböckerna 2016 var en vilja till inkludering. Det vill vi ta med oss till Bokmässan och på så sätt, genom våra seminarier och vår medverkan, vara en tydlig röst mot främlingsfientlighet och för alla människors lika värde.

Bokprovning. Kajsa Bäckius och Sofia Gydemo, Svenska barnboksinstitutet, berättar om de tendenser i utgivningen som redan nu går att urskilja i 2017 års böcker och så ges en kort genomgång av de resultat som presenterades i den senaste Bokprovningen.
Torsdagen den 28 september kl. 16.30–16.50.

Kommer det för mycket barnböcker? Sedan år 2000 har utgivningen av barn- och ungdomsböcker i Sverige fördubblats! Även försäljningen har ökat. Vad beror ökningen på och är det enbart bra med en så stor utgivning? Åsa Warnqvist, forskare på Svenska barnboksinstitutet, redogör för orsakerna till den rekordstora ökningen under 2000-talet och diskuterar konsekvenserna.
Fredagen den 29 september kl. 10.00–10.20.
Presentationen ges även på Biblioteks- och berättarscenen i D-hallen (D02:09). Arr. Kultur i Väst i samarbete med Svenska barnboksinstitutet.

Kvalitet eller kvantitet? – barn- och ungdomslitteraturens dilemma. I en tid när det är lätt att publicera och marknadsföra en bok och utgivningen av böcker för barn och unga ökar kraftigt, väcks frågor om kvalitet. Sedan år 2000 har utgivningen av barn-och ungdomsböcker mer än fördubblats. Antalet recensioner av barn- och ungdomslitteratur står inte i paritet med vad som ges ut och det finns få arenor där barnlitteraturens kvalitet ventileras. Vad betyder den ökade utgivningen för förlagens verksamhet, konstnärernas villkor och kritikernas roll?
Medverkande: Pia Huss, kritiker och kulturjournalist, Johanna Ringertz, förläggare på Natur & kultur, och Johanna Lindbäck, författare. Moderator: Karin Mossed, Svenska Barnboksinstitutet.
Fredagen den 29 september kl. 11.00–11.45.

Kontakt för respektive seminarium:
Bokprovning - Kajsa Bäckius 08-54 54 20 61/Sofia Gydemo 08-54 54 20 63
Kommer det för mycket barnböcker? - Åsa Warnqvist 08-54 54 20 65
Kvalitet eller kvantitet - Karin Mossed 08-54 54 20 64

Svenska barnboksinstitutet (Sbi) är ett nationellt centrum för barn- och ungdomslitteratur. Sbi samlar på alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige. I forskningsbiblioteket finns en omfattande samling av teoretisk litteratur. Sbi fungerar som kontaktorgan och medverkar i internationella sammanhang för att sprida information om svensk barn- och ungdomslitteratur. Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning och Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet är viktiga kanaler för att sprida forskning inom ämnesområdet. Varje år genomför Sbi Bokprovningen - en översikt med fördjupningar och statistik över den aktuella utgivningen.

Svenska barnboksinstitutet (Sbi) arrangerar tre seminarier på årets Bokmässa som startar i morgon. Åsa Warnqvist, forskare på Sbi, redogör för orsakerna till den rekordstora ökningen av barn- och ungdomsböcker under 2000-talet och diskuterar konsekvenserna. I de övriga seminarierna diskuteras kvalitet och kvantitet i utgivningen och så presenteras delar av barnboksåret 2017 i Bokprovningen.

Läs vidare »
X0zledj6tq0pevwxk6pz

Filmerna från årets Bokprovning sänds i Kunskapskanalen den 25 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 09:00 CEST

Föreläsningarna från årets Bokprovning med teman och fördjupningar finns nu tillgängliga på UR Samtiden och sänds i Kunskapskanalen den 25 maj med start kl. 15.40. Inspelningen gjordes den 4 april på Fanfaren Kultur Farsta.

Jbeqi46rp5c7pyr7e88z
Yk4rkadiyuyluvgdpbex

Programmet klart till Seriedagen den 16 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2017 12:00 CEST

Som ett förevenemang till Stockholms internationella seriefestival arrangerar Svenska barnboksinstitutet för tredje året i rad Seriedagen. Programmet ges den 16 maj och fokuserar på serier för barn och unga ur ett historiskt perspektiv.

Im2sk2xwg6nhdil1fdsr
Yk4rkadiyuyluvgdpbex

Svenska barnboksinstitutets Bokprovning till Västerås

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 09:00 CEST

Den 3 maj besöker Svenska barnboksinstitutets Bokprovning Västerås. Utgivningen av 2016 års barn- och ungdomsböcker presenteras med fördjupningar och statistik under eftermiddagen på Växhuset i Västerås.

N3rzn34wtfdsgjydngqg
Yk4rkadiyuyluvgdpbex

Sagaarkivet - guldgruvan på Odengatan 61

Nyheter   •   Apr 21, 2017 09:00 CEST

Sagaarkivet finns på Svenska barnboksinstitutet och innehåller runt 22 hyllmeter manus, brev och illustrationer. Kom och lyssna på två av dem som grävt i arkivet: Martin Hellström om Sagas barnpjäser och Gitten Skiöld om barnbreven till Farbror Jultomten. Programmet ges den 26 april kl. 18 på Svenska barnboksinstitutet.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • kommunikatör
  • lillemor.torstensson@sbi.kb.se
  • 08-54 54 20 51

Om Svenska barnboksinstitutet

Svenska barnboksinstitutet (Sbi) är ett nationellt centrum för barn- och ungdomslitteratur.

Svenska barnboksinstitutet (Sbi) samlar på alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige. I forskningsbiblioteket finns en omfattande samling av teoretisk litteratur. Sbi fungerar som kontaktorgan och medverkar i internationella sammanhang för att sprida information om svensk barn- och ungdomslitteratur. Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning och Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet är viktiga kanaler för att sprida forskning inom ämnesområdet. Varje år genomför Sbi Bokprovningen - en översikt fördjupningar och statistik över den aktuella utgivningen.