Media no image

Treårigt kollektivavtal tecknat med Kyrkans Akademikerförbund

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 13:34 CET

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tecknat kollektivavtal med Kyrkans Akademikerförbund för Svenska kyrkan. Därmed har avtal för 2017 tecknats med samtliga arbetstagarorganisationer och Svenska kyrkans avtal 17 är komplett.

- Det har varit en lång och svår process, men nu har vi till sist nått samsyn. Vi är tacksamma för att Svenska kyrkans arbetsgivare har haft tålamod medan vi har löst dessa viktiga frågor. Det är glädjande att vi parter slutligen har kommit överens, inte minst för de fortsatta relationerna. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Kyrkans Akademikerförbund för att utveckla kollektivavtalsregler som främjar Svenska kyrkans verksamhet säger Cecilia Herm, förhandlingschef vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Det nya avtalet innehåller utrymme för löneökningar på total 6,5 procent över tre år (2017: 2,2 procent, 2018: 2,0 procent, 2019: 2,3 procent), vilket är samma utrymme som avtalen med övriga arbetstagarorganisationer och i nivå med det märke som har satts av industrin. Det innebär att det nu är möjligt att genomföra löneöversyn för medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund. Trots de långdragna förhandlingarna utgår löneökningarna från den 1 april 2017.

De särskilda bestämmelserna för präst förändrats med nya arbetstidsregler och förändrade regler om kyrkoherdevikariat, vilka börjar gälla den 1 januari 2018.

- De nya arbetstidsreglerna är enklare och mer flexibla. De överensstämmer också bättre med reglerna för andra yrkesgrupper i kyrkan, säger Cecilia Herm.

De nya reglerna innebär att beräkningsperioden förlängs till mellan sexton veckor och sex månader, eller upp till ett år om arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om det. Genom långa beräkningsperioder vill vi som parter skapa större flexibilitet och ökat medarbetarinflytande. Därför rekommenderar vi att man kommer överens om ett års beräkningsperiod. Arbetstiden bör stämmas av regelbundet i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare för att uppnå en tillfredsställande arbetstidsförläggning.

Präster som regelbundet arbetar på så kallade lätthelgdagar, exempelvis långfredagen, kompenseras med en kortare arbetstid om i genomsnitt 38 timmar och 15 minuter per vecka under en beräkningsperiod som längst upp till 6 månader, vilket i stort motsvarar de regler som gäller på övriga arbetsmarknaden för dem som arbetar på lätthelgdagar. Ett annat alternativ är årsarbetstid motsvarande 1 996 timmar per år om arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om detta. Det går även i fortsättningen bra att ta ut ledig tid som hela lediga dagar. Parterna har också kommit överens om en arbetstidsbank under en övergångsperiod på fyra år.

De nya arbetstidsreglerna ersätter de tidigare femton fridagarna, ett byte av ett system mot ett annat. I övrigt är avtalet i princip oförändrat när det gäller regler för oreglerad arbetstid, arbetstidsmått för den som inte arbetar på lätthelgdagar, OB- och övertidsersättning, liksom bestämmelserna om dygns- och veckovila samt veckofridagar, som är i enlighet med svensk arbetstidslagstiftning.

- De nya bestämmelserna möter på flera plan de synpunkter som Kyrkans Akademikerförbund har framfört, säger Cecilia Herm

Den tidigare konstruktionen för kyrkoherdevikariat har tagits bort. Istället ska arbetsgivare och komminister komma överens om den ersättning som är lämplig för det aktuella vikariatet.

Avtalet innehåller också förändrade regler om föräldrapenningtillägg och föräldralön motsvarande det som tecknats med övriga arbetstagarorganisationer. Även kravet på förhandling innan beslut om provanställning har tagits bort.

Läs mer om Svenska kyrkans avtal 17 på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/avtal17

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tecknat kollektivavtal med Kyrkans Akademikerförbund för Svenska kyrkan. Därmed har avtal för 2017 tecknats med samtliga arbetstagarorganisationer och Svenska kyrkans avtal 17 är komplett.

Läs vidare »
Media no image

Nytt avtal om särskilda bestämmelser för präst

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 13:30 CET

Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har kommit överens om nya särskilda bestämmelser för präst. De innehåller enklare och mer flexibla arbetstidsregler som också överensstämmer med reglerna för andra yrkesgrupper i kyrkan. Reglerna ger individen större inflytande och underlättar gränsdragningen mellan arbete och fritid. Överenskommelsen omfattar även nya bestämmelser avseende kyrkoherdevikariat.

- Den nya överenskommelsen är resultatet av konstruktiva diskussioner med en gemensam målsättning: ett hållbart arbetsliv och en väl fungerande verksamhet för Svenska kyrkan. Vi är tacksamma för att Svenska kyrkans arbetsgivare har haft tålamod medan vi har löst dessa viktiga frågor, säger Cecilia Herm, förhandlingschef vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

De nya reglerna innebär att beräkningsperioden förlängs till mellan sexton veckor och sex månader, eller upp till ett år om arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om det. Genom långa beräkningsperioder vill vi som parter skapa större flexibilitet och ökat medarbetarinflytande. Därför rekommenderar vi att man kommer överens om ett års beräkningsperiod. Arbetstiden stäms av regelbundet i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare för att uppnå en tillfredsställande arbetstidsförläggning.

- Vi vet att ett större individuellt inflytande över den egna arbetssituationen och en tydlig gränssättning mellan arbete och fritid är viktiga friskfaktorer. Arbetsgivarna har ett stort ansvar att skapa en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv för präster och övriga medarbetare i Svenska kyrkan. Med detta avtal ser vi goda förutsättningar för det arbetet, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Präster som regelbundet arbetar på så kallade lätthelgdagar, exempelvis långfredagen, kompenseras med en kortare arbetstid om i genomsnitt 38 timmar och 15 minuter per vecka under en beräkningsperiod som längst upp till 6 månader, vilket i stort motsvarar de regler som gäller på övriga arbetsmarknaden för dem som arbetar på lätthelgdagar. Ett annat alternativ är årsarbetstid motsvarande 1996 timmar per år om arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om detta. Det går även i fortsättningen bra att ta ut ledig tid som hela lediga dagar. Parterna har också kommit överens om en arbetstidsbank under en övergångsperiod på fyra år.

Avtalet är i princip oförändrat när det gäller regler för oreglerad arbetstid, arbetstidsmått för den som inte arbetar på lätthelgdagar, OB- och övertidsersättning, liksom bestämmelserna om dygns- och veckovila samt veckofridagar, som är i enlighet med svensk arbetstidslagstiftning.

Den tidigare konstruktionen för kyrkoherdevikariat har tagits bort. Istället ska arbetsgivare och komminister komma överens om den ersättning som är lämplig för det aktuella vikariatet.

Den nya överenskommelsen gäller från och med den 1 januari 2018 och ersätter de tidigare reglerna i särskilda bestämmelser för präst, som gällde tillfälligt fram till och med den 31 december 2017 enligt det avtal som tecknades i våras.

Läs mer om den nya överenskommelsen på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/avtal17

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har kommit överens om nya särskilda bestämmelser för präst, med enklare och mer flexibla arbetstidsregler som också överensstämmer med reglerna för andra yrkesgrupper i kyrkan. Reglerna ger individen större inflytande och underlättar gränsdragningen mellan arbete och fritid. Överenskommelsen omfattar även nya bestämmelser om kyrkoherdevikariat.

Läs vidare »
Eovjubapvqplqe2xuzhz

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 13:05 CET

​Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Därför startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Hzbxoojl65ti6fyq9ro4

Nya Ducatus– temanummer om styrning och ledning till stöd för nya kyrkorådsledamöter

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 09:49 CEST

Till årsskiftet tillträder de nyvalda kyrkoråden sitt uppdrag som styrelse för församlingar och pastorat i Svenska kyrkan. – För att stötta dem i deras viktiga arbete har vi valt att ägna stora delar av nya Ducatus åt just temat styra och leda. Det berättar Helen Källholm, VD för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Media no image

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation frånträder förhandlingarna med KyrkA

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 18:53 CEST

Idag onsdagen den 13 september 2017 har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation valt att frånträda förhandlingarna med Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA om ett nytt kollektivavtal. Orsaken är att förhandlingar inte längre kan anses vara meningsfulla.

-   Vi har i åtta månader försökt föra konstruktiva förhandlingar, men Kyrkans Akademikerförbund har flera gånger gått ut offentligt och kommit med uppseendeväckande och felaktiga påståenden. Utspelen har också innehållit påhopp och smutskastning av både arbetsgivarorganisationen och enskilda individer. Det går inte att föra förhandlingar på det sättet, säger Cecilia Herm, förhandlingschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Förhandlingar om nytt kollektivavtal har pågått med Kyrkans Akademikerförbund sedan den 26 januari och sedan den 7 juni med hjälp av medlare. Förhandlingarna har varit mycket svåra, inte bara på grund av att parterna står långt från varandra, utan främst därför att den normala förhandlingsprocessen på svensk arbetsmarknad inte har kunnat följas.

De senaste dagarna har KyrkA uttalat sig i media med mycket högt tonläge och gjort uttalanden om Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations inställning i förhandlingarna som inte stämmer, bland annat påståenden om avsteg från arbetstidslagen och arbete under slavliknande förhållanden.

-  Jag vill bestämt avvisa dessa påståenden. Det är däremot riktigt att vi under medlingen har lagt ett avskalat förhandlingsförslag om årsarbetstid utan OB- och övertidsersättningar, eftersom konstruktionen årsarbetstid innehåller andra möjligheter att reglera arbetstiden. Men vi förväntade oss att KyrkA skulle komma med ett motförslag med det som är viktigast för dem, så att vi sedan kunde kompromissa om ett gemensamt avtal. Det är så förhandlingar går till. I stället har de offentligt debatterat arbetsmaterial från förhandlingarna i media. Idag har de återkommit med samma förslag som vi diskuterade i våras och som fortfarande inter för frågan framåt. Det blir mycket märkligt säger Cecilia Herm.

Fokus i förhandlingarna har sedan 2016 varit Svenska kyrkans arbetstidsregler, som är komplicerade och svåra att tillämpa. Kyrkans arbetsgivare, omkring 660 församlingar, pastorat och stift, har efterfrågat enklare, enhetligare och mer flexibla arbetstidsregler som ger kyrkans verksamhet bra förutsättningar och underlättar gränsdragningen mellan arbete och fritid för både arbetsgivare och arbetstagare. Före sommaren tecknade Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation treåriga avtal med övriga arbetstagarorganisationer som går i den riktningen.

-  Vi vill utveckla Svenska kyrkans arbetstidsregler så att prästerna har lika goda arbetstidsregler och ersättningar som alla andra medarbetare i kyrkan, säger Cecilia Herm. 

-  Frågorna som vi driver i avtalsrörelsen utförs på uppdrag av arbetsgivarna i Svenska kyrkan och är förankrade i arbetsgivarorganisationens styrelse, som har varit helt enig i alla beslut rörande avtalsrörelsen, säger Helén Källholm, vd för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Förra årets avtal, Svenska kyrkans avtal 16, är sedan i våras förlängt med sju dagars ömsesidig uppsägningstid mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Kyrkans akademikerförbund. Det betyder att det tidigare avtalet tills vidare gäller för medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund. Avtal för 2017 tecknades med övriga fackförbund före sommaren. 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Idag onsdagen den 13 september 2017 har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation valt att frånträda förhandlingarna med Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA om ett nytt kollektivavtal. Orsaken är att förhandlingar inte längre kan anses vara meningsfulla.

Läs vidare »
Yijqkoku1yjgyb8xpkza

Treårigt kollektivavtal för Svenska kyrkans utlandsanställda klart

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 13:18 CEST

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tecknat kollektivavtal för Svenska kyrkans utlandsanställda. Utlandsavtalet 17 är på tre år och innehåller utrymme för löneökningar på totalt 6,5 % över tre år (2017: 2,2 procent, 2018: 2,0 procent, 2019: 2,3 procent), vilket är i nivå med det märke som satts av industrin.

Media no image

​​Uppehåll i förhandlingarna med KyrkA över sommaren

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 12:00 CEST

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Kyrkans Akademikerförbund har kommit överens med medlarna om att göra ett uppehåll i förhandlingarna över sommaren. Parterna kommer att träffas igen den 4 september 2017.

- Medlarna gör bedömningen att det nu är lämpligt att göra ett uppehåll i förhandlingarna säger Cecilia Herm, förhandlingschef vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Kyrkans avtal 16 är prolongerat med sju dagars ömsesidig uppsägningstid mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och KyrkA, vilket innebär att avtalet gäller tills vidare. Det innehåller inga lönehöjningar för 2017.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Kyrkans Akademikerförbund har kommit överens med medlarna om att göra ett uppehåll i förhandlingarna över sommaren. Parterna kommer att träffas igen den 4 september 2017. - Medlarna gör bedömningen att det nu är lämpligt att göra ett uppehåll i förhandlingarna säger Cecilia Herm, förhandlingschef vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Läs vidare »
Wausiogpi5gktfhzy2vx

Treårigt kollektivavtal för Svenska kyrkan tecknat med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 14:56 CEST

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tecknat kollektivavtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd, som framför allt organiserar kyrkomusiker i Svenska kyrkan. Avtal har tidigare tecknats med Kommunal, Vision samt Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund. Medling pågår i förhandlingarna med Kyrkans Akademikerförbund.

Wausiogpi5gktfhzy2vx

Treårigt kollektivavtal för Svenska kyrkan tecknat med Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 13:10 CEST

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tecknat kollektivavtal med Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund för Svenska kyrkan. Avtal har även tecknats med Kommunal och Vision, som tidigare kommunicerats. Förhandlingarna med övriga arbetstagarorganisationer fortsätter.

Wausiogpi5gktfhzy2vx

Medling i kollektivavtalsförhandlingarna mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Kyrkans Akademikerförbund

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 13:10 CEST

- Efter långa förhandlingar står vi fortfarande långt från varandra i flera viktiga frågor. Vi vill hitta konstruktiva lösningar och ser fram emot att få hjälp av medlare att komma vidare i diskussionerna, säger Cecilia Herm, förhandlingschef vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • presskontakt avtalsrörelsen
 • mxaneqkmneli.aujowpzxelbwiqwerfldrwutsdkxrson@svenskwvlwakyrkhkalmn.sxse
 • 08-737 72 14
 • 070-301 36 71

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • martin.larsson@svenskakyrkan.se
 • 070-609 86 89

Om Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift.

Tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans 22 000 anställda. Ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivarfrågor och begravningsfrågor.

Adress

 • Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
 • Medborgarplatsen 3
 • Box 4312, 102 67 Stockholm
 • Vår hemsida

Besök även: