Media-no-image

Seminarium i Almedalen - Hur används EU-pengarna i Sverige och vilken nytta gör de?

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 14:41 CEST

Vilken roll spelar EU-pengarna för samhället, individen och tillväxten?

Ta möjligheten att lyssna på ett samtal mellan cheferna för de myndigheter som förvaltar de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna om hur EU-pengarna gör skillnad i Sverige. 

Representanter för Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Jordbruksverket, Länsstyrelsen och Sveriges regioner resonerar kring hur EU-pengarna används i Sverige och vilken nytta de gör.

Samtalet, som har tre dimensioner: EU, nationellt och regionalt, handlar också om den nya programperioden 2014-2020. Vilka är förhoppningarna och visionerna för de kommande åren? 

Tid: Onsdag 2 juli 2014, kl 15.30 – 16.30 på Café H10 (Hästgatan 10, Visby)

Medverkande, myndigheter:

Åsa Lindh, generaldirektör Svenska ESF-rådet
Leif Denneberg
, generaldirektör Jordbruksverket
Gunilla Nordlöf
, generaldirektör Tillväxtverket

Länsstyrelse: Stefan Samuelsson, chef för lantbruksenheten Länsstyrelsen Hallands län, tillika lantbruksdirektör

Regionala representanter:

Carola Gunnarsson, 3:e vice ordförande SKL och ordförande strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige

Christina Mattisson, vice ordförande strukturfondspartnerskapet Sydsverige och regionråd i Blekinge

Samtalet leds av Jenny Madestam - statsvetare vid SU, och kolumnist i Expressen

Vilka är de Europeiska struktur- och investeringsfonderna i Sverige?

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (Tillväxtverket)

  • Europeiska socialfonden (Svenska ESF-rådet)

  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Jordbruksverket)

  • Europeiska havs- och fiskerifonden (Jordbruksverket).

Fonderna finns till för att gå in med stöd där det finns identifierade behov av utveckling, i Sveriges regioner eller nationellt. Fondernas viktigaste verktyg är kompetent kapital – inte bara pengar, utan också kunskap om företags och regioners behov.

Vi bygger nätverk för samarbete och finansierar insatser som stärker näringsliv, arbetsmarknad och individer. Tillsammans förenklar och underlättar vi för dem som ska bedriva utveckling. Tillsammans skapar vi tillväxt som är långsiktigt ekonomiskt och socialt hållbar, inkluderande och jämställd.

De Europeiska struktur- och investeringsfonderna är främsta verktygen för att förverkliga Europa 2020. Fonderna ska användas för att skapa hållbar tillväxt och minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner i Europa.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Lindh, generaldirektör Svenska ESF-rådet, tel 08-579 101 10

Andrëa Zetterberg, kommunikatör Tillväxtverket, tel 08-681 91 90

Urban Wigert, pressansvarig Jordbruksverket, tel 036-15 59 05

Svenska ESF-rådet, har funnits som statlig myndighet sedan år 2000. Vi arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. Vår verksamhet spänner över flera politikområden, främst arbetsmarknads-, social-, utbildnings-, närings- och integrationspolitik.

Vår uppgift är att förvalta Europeiska socialfonden, Europeiska integrationsfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt (Fead). Det innebär att vi utlyser projektmedel och följer upp och utvärderar effekterna av de olika projekten.
 
Nu pågår ett intensivt förarbete inför lanseringen av socialfondsprogrammet där vi samverkar med de övriga europeiska struktur- och investeringsfonderna och där vi medverkar i framtagandet av nationella och regionala handlingsplaner.

Ta möjligheten att lyssna på ett samtal mellan cheferna för de myndigheter som förvaltar de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna om hur EU-pengarna gör skillnad i Sverige. Representanter för Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Jordbruksverket, Länsstyrelsen och Sveriges regioner resonerar kring hur EU-pengarna används i Sverige och vilken nytta de gör.

Läs vidare »
Media-no-image

Europeiska socialfonden fortsätter stödja arbetsmarknaden

Pressmeddelanden   •   2013-12-06 16:09 CET

61 projekt (55 förstudier och sex projekt om fördjupad implementering) får dela på 39,5 miljoner kronor i stöd från Europeiska socialfonden. Det blev resultatet efter det västsvenska strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte den 6 december. Förstudierna ska lägga grunden för kommande genomförandeprojekt i syfte att motverka utanförskap på den västsvenska arbetsmarknaden. Ungdomar, personer med utrikes bakgrund samt personer med funktionsnedsättningar är de huvudsakliga målgrupperna.

Micael Nord, regionchef på Svenska ESF-rådet i Västsverige, menar att det ofta är
svårt för personer i dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden. 
- Med dessa förstudier lägger vi en grund för att Europeiska socialfonden även
fortsättningsvis kommer att göra skillnad för många människor och bidra till en
mer inkluderande arbetsmarknad i Västsverige.

De fördjupade implementeringarna ska stärka förutsättningarna för att nådda resultat och metoder i genomförda projekt förankras i den eller de organisationer som drivit projektet.

En komplett förteckning över samtliga projekt som beviljats stöd finns i bilaga.

Åren 2014-2020 innebär ny programperiod för Europeiska socialfonden

De 61 projekten är de sista som beviljas stöd under EU:s innevarande programperiod som sträcker sig över åren 2007-2013. Under perioden har Europeiska socialfonden fördelat 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap på arbetsmarknaden. Räknar man in svenska offentliga medel har över 13 miljarder kronor satsats i Sverige.

Under åren 2007-2013 har Europeiska socialfonden satsat totalt ca 1,3 miljarder kronor i Västsverige (Västra Götalands län och Hallands län). Totalt har drygt 400 projekt beviljats stöd och fler än 100 000 västsvenskar har deltagit i projekt finansierade av Europeiska socialfonden.

För närvarande utarbetar regeringen ett nytt program för Europeiska socialfonden i Sverige för åren 2014-2020. De första utlysningarna för medel från Socialfonden under kommande programperiod beräknas äga rum hösten 2014.

För mer information:
Micael Nord, Regionchef
Svenska ESF-rådet i Västsverige
031-707 73 70
micael.nord@esf.se


I varje region finns ett strukturfondspartnerskap, vars huvuduppgift är att prioritera mellan ansökningar om projektstöd. Prioriteringen är bindande för Svenska ESF-rådet. Strukturfondspartnerskapet i Västsverige består av 17 ledamöter från kommuner och landsting i Hallands och Västra Götalands län samt företrädare för Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens organisationer, länsstyrelser, intresseorganisationer och föreningar samt universitet och högskolor.

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige.

Under perioden 2007-2013 fördelar Svenska ESF-rådet över 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och förbättrar systemen för integration av medborgare från länder utanför EU. Räknar man in svenska offentliga medel satsas över 13 miljarder kronor. Minst 315 000 kvinnor och män kommer att beröras.

61 projekt får dela på 39,5 miljoner kronor i stöd från Europeiska socialfonden. Det blev resultatet efter det västsvenska strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte den 6 december. Projekten är de sista som beviljas stöd under EU:s innevarande programperiod 2007-2013. De första utlysningarna för medel från Socialfonden under kommande programperiod beräknas äga rum hösten 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Svenska ESF-rådet i Almedalen 2013

Pressmeddelanden   •   2013-06-28 14:57 CEST

Under årets Almedalsvecka arrangerar Svenska ESF-rådet 15 seminarier tillsammans med Europeiska socialfondens temagrupper och processtöd. Alla seminarierna äger rum på Café H10, Hästgatan 10 i centrala Visby.

Under programperioden 2007-2013 har vi samlat ihop en stor mängd erfarenheter och kunskaper om lösningar, metoder och arbetssätt som har utvecklats i drygt 2 000 projekt runt om i Sverige. Vi kommer till Almedalen för att berätta om hur resultaten kan bidra till att utveckla svensk arbetsmarknads- och integrationspolitik.

Under måndagen (1/7) har vi tre seminarier där det sammanhållande temat är Socialfondens bidrag till tillväxten och välfärden, där vi bland annat tar upp frågan om vilken roll Socialfonden kan spela när det gäller att vidga synen på kompetensförsörjning och att koppla samman den nationella arbetsmarknadspolitiken med de regionala tillväxtstrategierna. Vi lyfter exempel från gruvbranschen som visar hur man kan koppla samman stora industriinvesteringar och långtidsarbetslösa med hjälp av sociala företag. Ett seminarium behandlar den aktuella frågan om välfärden och äldreomsorgens utveckling, med exempel på vilket stöd Socialfonden har gett och kan ge, när det gäller kvalitet, kompetensutveckling och rekrytering.

Under onsdagen (3/7) har vi sex seminarier som utgör ett smörgåsbord från Socialfonden och bland annat tar upp frågor om ungas väg in på arbetsmarknaden, vad kan göras för att fler arbetsgivare ska anställa personer med funktionsnedsättning? Hur uppnår vi jämställdhet i arbetslivet? Sociala hänsyn vid upphandling och åldersdiskriminering på arbetsmarknaden.

Torsdagen 4/7 ägnas åt integrationsfrågor, med utgångspunkt både från Socialfonden och integrationen på arbetsmarknaden likväl som utifrån Europeiska integrationsfondens bredare perspektiv på integration. Seminarierna tar upp frågor som: vilka förutsättningar har nyanlända med kort utbildning på svensk arbetsmarknad? Hur kan etableringsprocessen effektiviseras? Det aktiva medborgarskapet, medborgarkunskap och vilken migration till EU och Sverige kan vi förvänta oss de kommande åren?

Som moderatorer medverkar bl.a. Mats Svegfors, Katrin Kielos, K G Bergström, Sakine Madon och Karin Zelano.

Bland de medverkande: arbetsmarknadsministerns statssekreterare Bettina Kashefi och integrationsministerns statssekreterare Jasenko Selimovic. Anders Ferbe (IF Metall) Stig Orustfjord (Almega) Alexandra Charles (1,6 miljonersklubben) Ingela Gardner Sundström (SKL) Andreas Johansson Heinö (Timbro) Carina Lindfelt (Svenskt Näringsliv) Annika Strandhäll (Vision) och Lisa Pelling (Global Utmaning). 

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige.

Under perioden 2007-2013 fördelar Svenska ESF-rådet över 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och förbättrar systemen för integration av medborgare från länder utanför EU. Räknar man in svenska offentliga medel satsas över 13 miljarder kronor. Minst 315 000 kvinnor och män kommer att beröras.

Under årets Almedalsvecka arrangerar Svenska ESF-rådet 15 seminarier tillsammans med Europeiska socialfondens temagrupper och processtöd. Alla seminarierna äger rum på Café H10, Hästgatan 10 i centrala Visby. Vi kommer till Almedalen för att berätta om hur resultaten från Europeiska socialfonden och integrationsfonden kan bidra till att utveckla svensk arbetsmarknads- och integrationspolitik.

Läs vidare »
Media-no-image

Idéforum avslutar temaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna

Pressmeddelanden   •   2012-11-27 14:53 CET

Temaåret 2012, Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna, går mot sitt slut.

Svenska ESF-rådet har haft regeringsuppdraget att samordna och följa upp temaåret i Sverige. Vilka är utmaningarna och möjligheterna för ett aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna? Förändringar i demografi och befolkningsstruktur medför stora konsekvenser inom utbildning, teknik, arbetsliv, välfärd, folkhälsa och omsorg.

För att besvara dessa frågor hålls ett idéforum i Europahuset, torsdagen den 29 november, med föredragande från olika nivåer och inom olika sektorer i samhället. (Se inbjudan nedan)

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige.

Under perioden 2007-2013 fördelar Svenska ESF-rådet över 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och förbättrar systemen för integration av medborgare från länder utanför EU. Räknar man in svenska offentliga medel satsas över 13 miljarder kronor. Minst 315 000 kvinnor och män kommer att beröras.

Temaåret 2012, Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna, går mot sitt slut. Vilka är utmaningarna och möjligheterna för ett aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna? För att besvara dessa frågor hålls ett idéforum i Europahuset i Stockholm, torsdagen den 29 november, med föredragande från olika nivåer och inom olika sektorer i samhället.

Läs vidare »
Media-no-image

Europeiska socialfonden satsar 300 miljoner kronor på unga som befinner sig utanför arbetslivet

Pressmeddelanden   •   2012-01-23 15:35 CET

Unga som inte har fullföljt sin skolgång eller har en ofullständig gymnasieexamen, så kallade drop-outs, har uppmärksammats på många håll de senaste åren. Svenska ESF-rådet stöder nu insatser för att förändra och förbättra utbildningssystemen så att färre unga kvinnor och män hamnar i utanförskap.

Situationen för ungdomar har försämrats över tiden och det är en trend som håller i sig. Utvecklingen är inte kopplad till någon konjunktur eller annan tillfällig händelse. Män är i majoritet i gruppen unga utanför. Situationen är liknande i hela Europa. Europeiska kommissionens strategi EU 2020 har som ett mål att andelen ungdomar som inte fullföljer sin skolgång ska vara under 10 procent.

Efter upphandling har Svenska ESF-rådet tilldelat åtta kommuner, utbildningsanordnare och ideella föreningar 150 miljoner kronor för att genomföra utvecklingsinsatser i syfte att minska antalet ungdomar som hoppar av skolan. Motsvarande belopp tillkommer i medfinansiering, vilket gör att upphandlingen totalt omfattar 300 miljoner kronor.  

– Satsningen på drop-outs är strategisk, och jag tror att den kommer att hjälpa fler unga att komma in på arbetsmarknaden. Vi vill förstärka metodutvecklingsarbetet med en gemensam plattform för lärande mellan de olika projekten, säger Åsa Lindh, generaldirektör vid Svenska ESF-rådet.

Strukturerna runt ungdomar behöver förstärkas för att på lång sikt minska antalet avbrott inom skolan.

– Vi kommer därför samla projekten i lärandenätverk under hela genomförandet och vi planerar för en gemensam nationell styrgrupp säger Åsa Lindh.

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige.

Under perioden 2007-2013 fördelar Svenska ESF-rådet över 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och förbättrar systemen för integration av medborgare från länder utanför EU. Räknar man in svenska offentliga medel satsas över 13 miljarder kronor. Minst 315 000 kvinnor och män kommer att beröras.

Unga som inte har fullföljt sin skolgång eller har en ofullständig gymnasieexamen, så kallade drop-outs, har uppmärksammats på många håll de senaste åren. Svenska ESF-rådet stöder nu insatser för att förändra och förbättra utbildningssystemen så att färre unga kvinnor och män hamnar i utanförskap.

Läs vidare »
Uljnhyakez6gurrqf4qg

26 projekt delar på 222 EU-miljoner

Pressmeddelanden   •   2011-12-20 13:58 CET

26 projekt får 222 miljoner kronor i EU-stöd från Europeiska socialfonden. Det blev resultatet efter det västsvenska strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte den 19 december. Projekten ska stärka Västsveriges konkurrenskraft, främja kompetensutveckling och motverka utanförskap på arbetsmarknaden.

Media-no-image

I kristid behövs mer EU – inte mindre

Pressmeddelanden   •   2011-09-29 15:26 CEST

Den pågående striden om EU:s långtidsbudget avgör om EU kan leva upp till sin målsättning att motverka klyftor och utanförskap inom unionen. Det skriver Åsa Lindh, generaldirektör för Svenska ESF-rådet, och Staffan Nilsson, ordförande i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, i en debattartikel i Sydsvenskan.

Läs artikeln på Sydsvenskans webbplats.

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige.

Under perioden 2007-2013 fördelar Svenska ESF-rådet över 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och förbättrar systemen för integration av medborgare från länder utanför EU. Räknar man in svenska offentliga medel satsas över 13 miljarder kronor. Minst 315 000 kvinnor och män kommer att beröras.

Den pågående striden om EU:s långtidsbudget avgör om EU kan leva upp till sin målsättning att motverka klyftor och utanförskap inom unionen. Det skriver Åsa Lindh, generaldirektör för Svenska ESF-rådet, och Staffan Nilsson, ordförande i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, i en debattartikel i Sydsvenskan.

Läs vidare »
22tkw6r0clsd6kwkgaqbw

Integrationsprojekt från Umeå medverkar på EU-konferens i Jönköping

Pressmeddelanden   •   2011-09-14 11:27 CEST

Projektet In i Umeå är ett av fyra EU-finansierade integrationsprojekt från hela landet som medverkar på Europeiska integrationsfondens årliga konferens i Jönköping den 15 september. Temat för dagen är interkulturell och interreligiös dialog.

Cfdyik0bn8obr0fqteqha

Almedalen: Europeiska socialfonden gästas av Ärkebiskopen, Bodil Jönsson och Anders Lago

Pressmeddelanden   •   2011-07-01 12:31 CEST

Bland dem som medverkar i Socialfondens seminarier om arbetsplatslärande och kampen mot utanförskap kan också nämnas integrationsminister Erik Ullenhag och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström liksom SKTF:s förbundsordförande Annika Strandhäll.

Uljnhyakez6gurrqf4qg

266 EU-miljoner till Västsverige

Pressmeddelanden   •   2011-06-13 16:42 CEST

40 projekt får 266 miljoner kronor i EU-stöd från Europeiska socialfonden. Det blev resultatet efter det västsvenska strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte den 9 juni. Projekten ska stärka regionens konkurrenskraft, främja kompetensutveckling och motverka utanförskap på arbetsmarknaden.

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Information, kommunikation, press
  • dulena.iuchjfevo@esf.syohsrddieiuwkae
  • 08-579 171 25

Om Svenska ESF-rådet

Vi förändrar arbetsmarknaden genom att skapa arbete och nya möjligheter för alla

Svenska ESF-rådet, har funnits som statlig myndighet sedan år 2000. Vi arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. Vår verksamhet spänner över flera politikområden, främst arbetsmarknads-, social-, utbildnings-, närings- och integrationspolitik.

Vår uppgift är att förvalta Europeiska socialfonden, Europeiska integrationsfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt (Fead). Det innebär att vi utlyser projektmedel och följer upp och utvärderar effekterna av de olika projekten.

Nu pågår ett intensivt förarbete inför lanseringen av socialfondsprogrammet där vi samverkar med de övriga europeiska struktur- och investeringsfonderna och där vi medverkar i framtagandet av nationella och regionala handlingsplaner.