Skip to main content

Seminarium om viltbruk som areell näring.

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 11:09 CET

 

Seminarium: Viltbruk som areell näring – en hållbar markanvändning för framtiden

Onsdagen den 8 december klockan 10:00 – 15:00, Högloftet Skansen

En aktiv viltförvaltning – viltbruk – är av förhållandevis stor ekonomisk betydelse för allt fler fastighetsägare. Vid sidan om jord- och skogsbruk blir det ett tredje ben att stå på, med tydligt fokus på hållbart brukande. Samtidigt måste man göra avvägningar mellan viltbruk och annan markanvändning, eftersom rika viltstammar potentiellt kan orsaka produktionsförluster genom betesskador eller skada naturvärden.  Vidare finns det en uppenbar risk för konflikter mellan markägare, då viltet ofta rör sig över flera fastigheter och inte tillhör någon innan det är fällt.                                                                                                                                                

Finns det en optimal avvägning mellan viltbruk och andra areella näringar? Hur kan man minska risken för konflikter mellan markägare med olika intressen? Vilka konsekvenser får ökade klövviltsstammar för den biologiska mångfalden? Kan eventuella negativa effekter minskas genom aktiv viltvård eller genom aktiva insatser för den biologiska mångfalden? Hur ser kunskapsläget ut i dessa avseenden? Dessa frågor kommer att belysas ur jägar-, markägar- och naturvårdsperspektiv.

Program

09:30     Samling kaffe
09.50     Inledning Torsten Mörner, förbundsordförande Svenska Jägareförbundet
10:00     Viltbruk i praktiken – vilka avvägningar behövs mot olika intressen? Carl Piper,
                Högestads & Christinehofs Förvaltning AB
10:30      Integrerade viltbruksplaner – problem och möjligheter. Carl Pfeiff, Skogssällskapet
11:00       Viltbruk integrerat med aktivt jordbruk – ett LRF perspektiv.  Carl Wachtmeister, LRF

11:30       Viltbrukets effekter på den biologiska mångfalden. Fredrik Widemo, Svenska     Jägareförbundet.
12:00      Jullunch på Solliden
13:30       Robert Andrén, departementsråd Jordbruksdepartementet

13:45       Viltbruk och jaktetiken. Peter Hillve, kommunikationsrådgivare

14:00      Diskussion
15:00      Avslutning och kaffe

Seminariet genomförs med finansiellt stöd från Kungliga Patriotiska Sällskapet.

Anmälan till  sverigesvildnad@jagareforbundet.se  senast 30 november 2010.

Pris inkl. lunch 200 kr, betalas mot faktura. Uppge postadress vid anmälan.

Meddela i Skansens entré att ni ska delta i seminariet.

Välkommen,

Torsten Mörner, förbundsordförande Svenska Jägareförbundet

Sveriges Vildnad är en fristående stiftelse med syfte att bland annat stödja svensk viltförvaltning. Sveriges Vildnad inrättades på initiativ av Svenska Jägareförbundet och med bidrag från institutioner och personer med vilt- och naturintresse. Stiftelsen leds av ett förtroenderåd om sextio personer.