Vxnrafij7hmr52tqvnbj

Pressträff – beslut om kyrkohandbok

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 10:53 CET

​I det pågående kyrkomötet är förslaget till ny kyrkohandbok ett av de stora beslutsärendena. På torsdag den 23 november fattas alla beslut rörande kyrkohandboken, med start kl 8 i Uppsala Konsert & Kongress. Direkt efter sista beslutspunkt i ärendet inbjuds till pressträff i Uppsala. Exakt tidpunkt meddelas av presidiet direkt efter beslut. Kontakt: pressekreterare Ewa Almqvist tfn 0705-469677.

D8gbrz824dk5etv4lhne
Gyvxhochej7wv7ko2irc

Svenska kyrkan vill bidra till repatriering av samiska kvarlevor

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 15:03 CET

Den 16 november samlades företrädare för Svenska kyrkan, Sametinget, Kulturdepartementet och en rad muséer och institutioner till ett rundabordssamtal rörande repatriering av samiska mänskliga kvarlevor. Syftet var att gemensamt identifiera hinder för att kunna återlämna kvarlevor som idag finns på museer och andra institutioner i Sverige. Parterna ska träffas om ett år igen.

Media no image
Gyvxhochej7wv7ko2irc

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 07:03 CET

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken.
– Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Granskningen omfattar perioden 2006 till 2017 med fokus på arbetet från och med 2010. Utgångspunkten för revisionen är att belysa brister och utvecklingsmöjligheter i kyrkans projektprocess.

”Granskningen är fokuserad till hur projektet har drivits och innefattar inte någon bedömning av innehåll och kvalitet i själva slutprodukten, dvs kyrkohandboken”, skriver revisionsbyrån. I rapporten klargörs också att de delar som ansetts fungerat väl i projektet berörs endast översiktligt.

Rekommendationer
Grant Thorntons starkaste rekommendationer gäller kravställning och uppföljning från styrelsen och styrgruppen, samt roller och ansvar, projektplanering och transparens. Kyrkostyrelsen anses inte ha följt och styrt arbetet med kyrkohandboken tillräckligt aktivt. Kyrkostyrelsens arbetsutskott delar inte den bilden fullt ut:

– Sedan 2010 har det varit 13 längre föredragningar i kyrkostyrelsen eller dess arbetsutskott. Dessutom har arbetsutskottet varit projektets styrgrupp sedan december 2014. Kyrkostyrelsen har också fått kontinuerlig information genom generalsekreterarens rapporter, säger Mats Hagelin, andre vice ordförande.

Arbetet startade 1997 med en anpassning inför en ny bibelöversättning och framtagandet av en kyrkoordning. Sedan har projektet utvecklats från en översyn till en mer genomgripande revision.

– Det har växt fram stegvis, och drivits med en allt tydligare styrning ju längre processen pågått, vilket också noteras i rapporten, säger Wanja Lundby-Wedin, förste vice ordförande.

Kvalitetssäkring
Enligt rapporten borde materialet ha kvalitetssäkrats fullt ut innan det skickades ut på remiss för synpunkter.

– Granskningsrapporten ger en märklig bild av Svenska kyrkan som en toppstyrd organisation, där experter ska kvalitetssäkra material som sedan församlingarna får ge synpunkter på. Det är just församlingarna som har en huvudroll i kvalitetssäkringen, eftersom de genom sitt gudstjänstliv har expertkunskap, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Arbetsutskottet konstaterar att materialet dessutom har kvalitetssäkrats på många sätt under hela processen, genom de olika arbetsgrupperna, biskopsmötet, externa experter inom teologi och musik.

Arbetsutskottet konstaterar vidare att den rekommendation Grant Thornton ger avseende roller, ansvar och mandat för alla inblandade, är en viktig lärdom för framtida projekt. Det måste tydliggöras vilka krav som ställs på respektive funktion och vilka beslut de har rätt att fatta. Även för externa experter måste ansvar och mandat tydliggöras.

Beslut i kyrkomötet
Själva kyrkohandboksförslaget har inte omfattats av granskningen. Efter behandling i kyrkomötets läronämnd och gudstjänstsutskott, ligger förslaget nu för beslut i kyrkomötets andra session den 20-23 november. I gudstjänstutskottets betänkande föreslås att kyrkohandboksförslaget ska antas med de ändringar som utskottet föreslår.

LÄS MER:

​Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi ska nu gå igenom rapporten och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Läs vidare »
Media no image
Xxavbtqhdd0wnzq5d67u

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 08:51 CET

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

– I båda fallen ser vi att hållbarhetsfrågorna numera hanteras av styrelserna och företagsledningarna på ett gediget sätt. Både Telia Company och Stora Enso redovisar idag var de befinner sig i sitt hållbarhetsarbete – såväl konkreta resultat som utmaningar, säger Sara Nordbrand, hållbarhetschef och ansvarig för bolagsdialog på Svenska kyrkans nationella nivå.

Telia Company

Aktieinnehavet i dåvarande TeliaSonera såldes 2013 efter att oegentligheterna kring expansionen i Centralasien hade uppdagats. Sedan dess har Svenska kyrkan fört dialog med den nya ledningen som agerat på samtliga rekommendationer som Svenska kyrkan fört fram kring mänskliga rättigheter och anti-korruption.

– Telia Company, som bolaget heter idag, byggde på relativt kort tid upp en hög intern kapacitet i hållbarhetsfrågor. Sedan ledningen och styrelsen byttes ut har de arbetat både för att förebygga problem och hantera utmaningarna de mötte när de började ta tag i verksamheterna i Centralasien. I flera frågor och svåra situationer har den nya ledningen visat på ett gott ledarskap, säger Sara Nordbrand.

Företaget har gått från att vara ett reaktivt bolag till att bli ett bolag som arbetar proaktivt och tillsammans med andra. Ett exempel på det senare är medlemskapet i The Global Network Initiative, där även Svenska kyrkan ingår. I GNI samverkar företag med människorättsorganisationer, forskare, och investerare för att adressera frågor som gäller yttrandefrihet och rätten till integritet.

Stora Enso

Bakgrunden till beslutet att inte investera i Stora Enso var uppgifter om barnarbete i leverantörskedjan i ett bolag i Pakistan där Stora Enso var minoritetsägare. Dialoger mellan investerare och företaget har lett till att företaget låtit en extern part genomlysa verksamheten från ett människorättsperspektiv, utbildat internt och samverkat med ILO i barnrättsfrågor. Insatserna är i linje med Svenska kyrkans rekommendationer. I somras meddelade Stora Enso att de säljer sin andel i bolaget. Skälen uppgavs vara kommersiella.

– Även i Stora Ensos fall hade företaget expanderat utan tillräcklig riskanalys och åtgärder. När uppgifterna om barnarbete kom betonade Svenska kyrkan vikten av att de agerade med barnens bästa i fokus. De senaste åren har de samarbetat med flera externa expertorganisationer, inklusive ILO, vilket var en av våra rekommendationer, säger Sara Nordbrand.

KONTAKT 

Sara Nordbrand, hållbarhetschef för Svenska kyrkans nationella nivå, tel 0768 000 189. 

FAKTA OM KAPITALFÖRVALTNINGEN INOM SVENSKA KYRKANS NATIONELLA NIVÅ

Svenska kyrkans nationella nivå hade vid förra årsskiftet ett kapital på 7,4 miljarder kronor. Förvaltningen utgår från en finanspolicy med etiska placeringsregler som anger att investeringar ska ske i ansvarsfulla företag och gärna i bolag som aktivt adresserar globala hållbarhetsutmaningar. Samtidigt avstår man från investeringar i företag som bryter mot internationella normer samt bolag som utvinner fossil energi eller tillverkar vapen, tobak, alkohol eller pornografi. Ett kapitalförvaltningsråd ansvarar för de etiska placeringsreglerna och fattar beslut om avyttring och möjlighet att investera igen. Förvaltarna bedömer företagen ur ett finansiellt perspektiv. För mer information, se www.svenskakyrkan.se/kapitalforvaltning.

​Svenska kyrkan öppnar upp för att återigen investera i Telia och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i gällande mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Läs vidare »
Teczpecnftcgzvcgdhr9
Gyvxhochej7wv7ko2irc

Samiska rådets kulturpris till regissören Amanda Kernell

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 07:30 CET

Samiska rådet i Svenska kyrkan har beslutat att tilldela filmregissören Amanda Kernell 2017 års samiska kulturpris, för filmen Sameblod. Hon visar i sin långfilmsdebut hög grad av mod och mognad att ta upp frågor som går rakt in i den samiska erfarenhetens kärna och smärtpunkt, skriver Samiska rådet i sin motivering.

Cw8wk9abzvox3iyhsv1k
Gyvxhochej7wv7ko2irc

Kyrkomötet återsamlas nästa vecka för beslut

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 10:50 CET

​Kyrkomötet återsamlas i Uppsala nästa vecka för arbetsplenum och beslut. Det enskilt största beslutsärendet är förslaget om ny kyrkohandbok, som föranlett 52 motioner. Under sessionen delas också årets kulturstipendier ut. Direkt efter avslutat kyrkomöte samlas det nyvalda kyrkomötet för mandatperioden 2018-2021 till valsammanträde. Då väljs bl a kyrkomötets presidium och ny kyrkostyrelse.

Lvmzy0erlmnga2l7bf6l
Xxavbtqhdd0wnzq5d67u

​Svenska kyrkans nationella nivå ny medlem i Fossilfritt Sverige

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 09:07 CET

Svenska kyrkan på nationell nivå har gått med i regeringens klimatinitiativ Fossilfritt Sverige. Klimatarbetet inom Svenska kyrkan berör allt från energianvändningen i kyrkor och andra fastigheter här hemma till insatser för att hantera klimatförändringarna i utvecklingsländer. En av den nationella nivåns uppgifter är att stödja arbetet lokalt i församlingar och stift.

Enoyrerho9bfcnicxhkq

Svenska kyrkan till migrationsministern: Möte om ensamkommandes situation kan inte vänta!

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 15:27 CET

Svenska kyrkan och Rädda Barnen har framfört tre krav för att ensamkommande barn och unga ska få stanna i Sverige under värdiga och lagliga former. Förra veckan begärde organisationerna ett brådskande möte med migrationsministern. Nu betonar Svenska kyrkans förste och andre vice ordförande i kyrkostyrelsen än en gång att detta möte inte kan vänta. De ensamkommandes situation är akut.

B6qomipcjoacu1d8y2kn
Gyvxhochej7wv7ko2irc

Pressträff under MR-dagarna: Kampen för ungdomars sexuella och reproduktiva rättigheter

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 10:42 CET

​Välkommen till pressträff om religion, tro och religiösa aktörers betydelse i arbetet för ungdomars sexuella och reproduktiva rättigheter. Medverkar gör bl a europaparlamentarikern Linnéa Engström, utvecklingsforskaren Josephine Sundqvist och representanter för Svenska kyrkans partner i Tanzania. Tid: Fredag 10 november, kl. 13:30-14:20, plats: MR-dagarnas pressrum.

H33lapwqdkazzcvfpmmn

The Church of Sweden launches First Aid for Grief

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2017 14:02 CET

A recent Sifo survey has shown that many people feel a great deal of uncertainty about responding to another person’s grief. For this reason, the Church of Sweden is launching First Aid for Grief with a package sent out to 2,000 Swedish companies. “First Aid for Grief cannot remove the pain but may be able to help us to help each other,” says Ingrid Edgardh, a priest in the Church of Sweden.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Presskontakt för ärkebiskop Antje Jackelén, biskopsmötet och Sveriges Kristna Råd (för Svenska kyrkans del).
 • mbzcdaafkcoqniikel.bblradwmsell@lcqpsvptenqijuaijxgidgmmskquakmfgvkyapyrkan.se
 • 072-237 28 86
 • 018-16 94 19

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, barn/unga, internationellt arbete (katastrofarbete + regionarbete), generalsekreteraren, kyrkorätt, kyrkohandboken, jourhavande präst mm.
 • hzrkewxikba.dawaalmqvistwniv@sklelahvensnpsnaekxkacukyuhosxamxmbajrkancv.smdmue
 • 018-16 96 77
 • 0705-46 96 77

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Presskontakt för utrikesarbetet, migration, klimat, ekonomi/finans
 • xykmlqstefan.hakurknknqsanjzycojsehzssbcon@sveybnsnwkaxnarbikydgrkan.se
 • 018-16 94 20
 • 0768-00 01 02
Presskontakt för Svenska kyrkans internationella arbete (opinions- och påverkansarbetet), Svenska kyrkan i utlandet, Almedalen, migration, klimat, diakoni samt ekonomi/finans-frågor.

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Presskontakt för teologi, forskning, ekumenik, kultur, kulturarvsfrågor, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
 • martin.larsson@svenskakyrkan.se
 • 018-16 95 83
 • 070-609 86 89

 • Presskontakt
 • Presschef
 • Presschef
 • lotten.rudin@svenskakyrkan.se
 • 018-16 97 95
 • 070-549 97 95

Om Svenska kyrkan

Svenska kyrkan - en av världens största lutherska kyrkor

En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna, i Sverige och utomlands.

Bred verksamhet
Drygt hundratusen människor sjunger i någon av Svenska kyrkans körer och ännu fler deltar i barn- och ungdomsverksamheten. Många är också aktiva i olika sorters studiecirklar, besöksgrupper, syföreningar och internationella grupper. Andra kommer i kontakt med Svenska kyrkan genom dop, konfirmation, vigsel eller begravning. Många söker sig till kyrkan för en stunds stillhet och eftertanke.

Både anställda och frivilliga
I Svenska kyrkans församlingar finns anställd personal som arbetar som kyrkomusiker, diakon, präst, församlingspedagog, vaktmästare, informatör, kamrer och mycket mer. Där finns även många frivilliga som arbetar som ledare, i synnerhet inom barn- och ungdomsarbetet, konfirmandverksamheten och det diakonala arbetet.

Inte bara i Sverige
Svenska kyrkan finns inte bara i Sverige. Svenska kyrkan i utlandet finns på många platser världen över och för många svenskar är kyrkan en naturlig samlingsplats under semester eller längre utlandsvistelse. Genom Svenska kyrkans internationella arbete är mer än 10 000 människor engagerade för att bilda opinion och samla in pengar för en bättre och rättvisare fördelning av jordens resurser.

Adress

 • Svenska kyrkan
 • Sysslomansgatan 4
 • 751 70 Uppsala
 • Vår hemsida

Besök även: