Skip to main content

Ny rapport från Svenska kyrkan om ILO 169

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2015 16:18 CEST

Svenska kyrkan publicerar i dag rapporten ”Samernas rätt att bruka Svenska kyrkans mark – en studie av nationell och internationell rätt”. Rapporten redovisar hur svensk lagstiftning och Sveriges redan gällande internationella åtaganden inom urfolksrätten påverkar Svenska kyrkan som markägare.

Vidare görs en genomgång av vad bestämmelserna i ILO konvention nr 169 skulle kunna innebära. Frågan om ILO-konventionen har bland annat lyfts i motioner till kyrkomötet.

I rapporten Samernas rätt att bruka Svenska kyrkans mark konstateras att nuvarande bestämmelser redan ställer krav på kyrkan när det gäller hänsyn till renskötselrätten, främjande av samebyarnas möjlighet att använda marken inom renskötselområdet för renskötsel, jakt och fiske samt krav på samråd med samebyar där det finns möjlighet för dem att påverka. ILO-konventionens bestämmelser skulle innebära att samrådsförfarandena skulle behöva utvecklas ytterligare så att samerna får delta i användningen, förvaltningen och bevarandet av naturresurser på kyrkans mark inom renskötselområdet.

Rapporten har författats av juristen Marie B. Hagsgård. Hon har verkat 30 år som domare och varit utredningssekreterare i tre statliga utredningar som berört samernas rättigheter: Minoritetsspråksutredningen, ILO-utredningen och Rennäringspolitiska kommittén.

– Det finns behov av att klargöra och diskutera vad urfolksrätten innebär för Svenska kyrkan som markägare och hur frågan om ILO 169 skulle påverka, säger Kaisa Syrjänen Schaal, enhetschef på kyrkokansliet.

– Frågan om kyrkans förhållningssätt och hänsynen till renskötselns intressen är en aktuell fråga bland annat i klimatsammanhang. Svenska kyrkan är engagerad i klimatfrågan och samerna påverkas redan av klimatförändringar. Det är viktigt att även kyrkan funderar på sitt ansvar och sina möjligheter att främja rennäringens fortlevnad bland annat i skogsbruksfrågor. Rapporten är ett underlag för den fortsatta diskussionen inom Svenska kyrkan.

Kontaktpersoner:

Kaisa Syrjänen Schaal, enhetschef, enheten för flerspråkighet på kyrkokansliet, tfn 076-803 4113.
Marie B. Hagsgård, utredare, tfn 070-820 7517.

Läs hela rapporten här

Fakta
Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk (ILO:s konvention nr 169, Indigenous and Tribal Peoples Convention) är en konvention som antogs av Internationella Arbetsorganisationen ILO 1989. Den bygger bland annat på att principerna från FN:s övriga rättighetsdeklarationer skall tillämpas även på ursprungsbefolkningar.