Skip to main content

Utan kompetenta park och utemiljöarbetare har vi inga parker!

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 16:02 CEST

På fackmässan Park Expo 2004 den 3 november klockan 13.00, kommer landets 23 första personcertifikat för park och utemiljöarbetare att delas ut i Sveriges trädgårdsanläggningsförbunds (STAF) monter.

Det är Leif Henrik Andersson, stadsträdgårdsmästare i Mölndal, som kommer att dela ut de första certifikaten till personer som till vardags arbetar med att sköta utemiljön på kyrkogårdsförvaltningar, park och idrottsförvaltningar, på golfbanor, i bostads och fastighetsföretag och hos olika trädgårdsanläggningsföretag.

Park och utemiljöarbetare har en viktig uppgift i ett samhälle där den offentliga utemiljöns betydelse ständigt ökar, som en mötesplats för olika sociala aktiviteter eller för vila och avkoppling.

-Tyvärr har inte denna viktiga yrkesgrupp fått den uppmärksamhet som man skulle kunna tycka vara naturlig, i en tid då trädgårdstrender och trädgårdsintresse är på topp, säger Lennart Wahlstedt en av aktörerna bakom den kravspecifikation för grundcertifikat, som trädgårds och fastighetsnäringarna tagit fram. Om vi vill ha kvalitet i den offentliga utemiljön är park och utemiljöarbetaren en nyckelgrupp, vars kompetens är förutsättningen för att lyckas med att tillfredställa människors olika behov av offentlig utemiljö.
SFU certifikatet ger denna yrkeskår en tydlig identitet menar Lennart som inte håller för otroligt att den här typen av certifikat underlättar upphandling av tjänster, både inom Sverige och mellan olika länder i EU.

Faktaruta:
Grundcertifikatet för park och utemiljöarbetare vilar på SFU - Kravspecifikation som är godkänd av SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, som är en central myndighet under Utrikesdepartementet med uppgifterna att verka som nationellt ackrediteringsorgan samt att ansvara för kontrollfrågor enligt lagen om teknisk kontroll. SWEDAC kompetensprövar de organ som ska utföra analys, provning, kalibrering, certifiering, kontroll och besiktning. Se www.swedac.se

Idag finns ett certifieringsorgan som är ackrediterat av SWEDAC att utföra certifiering av park och utemiljöarbetare, SSC Sveriges Special Certifieringar se www.sscab.com

SFU betyder Skötsel och förvaltning av utemiljö

Utdrag ur SFU Kravspecifikation , inledningskapitlet:l

Bakgrund
Arbete med utemiljö är ett mångskiftande verksamhetsfält, från parker och rekreationsområden till begravningsplatser, från bostadsgårdar till sofistikerade golfbanor.
Variationerna mellan dessa verksamhetsfält skiftar när det gäller funktion och skötsel av utemiljöns olika beståndsdelar; vegetationsytor, markbeläggningar och fast utrustning.

Vid skötsel och underhåll av utemiljö finns många yrkesverksamma utan formell högre utbildning. Kompetensen finns oftast genom lång och praktisk erfarenhet, eller grundläggande utbildning på gymnasienivå. Många fastighetsskötare sköter utemiljön som en del av sina arbetsuppgifter.

Inom TCYK (Trädgårdsanläggarnas Centrala Yrkeskommitté) har man sedan några år arbetat fram ett system med 10 olika yrkesbevis för personer som arbetar inom trädgård, park och landskap.
I Göteborg har det tagits fram en utbildning för Fastighetsskötare, där "Skötsel och Förvaltning av Utemiljö" ingår som en del. Denna utbildning startade 2001.
Därutöver bedriver olika utbildningsanordnare enstaka kurser i utemiljö.

Företrädare inom branschen ser det angeläget att erbjuda alla yrkesverksamma inom utemiljöarbete en verifierad grundkompetens som kan leda till ökad kompetens och skapa karriärvägar, stimulans, stolthet och status.

En arbetsgrupp, Nätverk SFU, med företrädare verksamma i organisationer och företag från Trädgårdsnäringen och Fastighetsnäringen, har utarbetat ett förslag till Kravspecifikation för grundcertifikat. Förslaget har gått på remiss till:

Personer med yrkeskunskap inom kyrka park fastighet golf och trädgård
Personer med befattningar som beställare eller utförare av SFU tjänster
Personer med positioner i viktiga intresseorganisationer inom park-, kyrko-, golf-, trädgårds- och fastighetsnäringen.
Syfte Syftet med Nätverk SFU´s arbete är att upprätta grundläggande kunskapskrav för personer som yrkesmässigt arbetar med skötsel och underhåll av utemiljö.
Dessa grundläggande kunskapskrav kan också ses som grundläggande kunskapskrav för de som arbetar yrkesmässigt med anläggning av olika utemiljöer. Med gemensamma grundläggande kunskapskrav som mall blir det:

enklare att skapa ny och validera tidigare utbildning inom utemiljö
enklare att skapa utbildningsplaner för befintlig personal i utemiljöverksamheter
möjlighet att utfärda personcertifikat
kompetensutveckling och kvalitetshöjning för utemiljöarbetare
enklare och rättvisare lönesättning i förhållande till kompetens
Målet är att dessa grundläggande kunskapskrav skall accepteras av näringarna som en rikslikare och en mall att utgå från då man beskriver kunskapskrav för olika befattningar, vid upphandling av tjänster mm.