Flest bränder sker i bostäder

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 11:00 CET

Drygt 30 000 skador som orsakats av brand och åska har anmälts till försäkringsbolagen. En majoritet av skadorna inträffar i bostäder. Antalet brandskador har minskat över tid men skadekostnaderna ökar. Det visar en ny rapport från Svensk Försäkring.

Pressinbjudan: Omvärldstrender 2019 - Hur påverkas försäkringsbranschen?

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2018 11:32 CET

Den 4 december presenterar Svensk Försäkring årets omvärldsrapport. Välkommen till ett seminarium där den ekonomiska utvecklingen och aktuella regleringsfrågor står i fokus.

Premierna till skadeförsäkring ökar med 5 procent

Nyheter   •   Sep 05, 2018 08:01 CEST

Det är fortsatt positiv utveckling i försäkringsbranschen. Premieinkomsten till skadeförsäkringsföretagen har ökat med 5 procent under de senaste fyra kvartalen. Det är en fortsatt stabil ökningstakt som har pågått i mer än 5 år.

Under de senaste fyra kvartalen ökade premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretagen med 5 procent (4 miljarder kronor) jämfört med samma period under föregående år.

- För skadeförsäkringsföretagen ökar premierna stadigt på samtliga områden, men framför allt är det trafik- och motorfordonsförsäkringen som ökar mest, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker.

Trafik- och motorförsäkringar står för mer än en tredjedel (37 procent) av premierna för skadeförsäkringsföretagen. Dessa försäkringar ökade med 6 procent (2 miljarder kronor).

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar ökade med 6 procent (0,6 miljarder kronor) i premieinkomster, hem- och villahemförsäkringar ökade med 4 procent (0,6 miljarder kronor) samt företag- och fastighetsförsäkringar ökade med 1 procent (0,5 miljarder kronor). Resterande försäkringar utgörs främst av övriga egendomsförsäkringar (t.ex. djurförsäkringar), inkomst- och avgångsbidragsförsäkringar, med mera.

Det är fortsatt positiv utveckling i försäkringsbranschen. Premieinkomsten till skadeförsäkringsföretagen har ökat med 5 procent under de senaste fyra kvartalen. Det är en fortsatt stabil ökningstakt som har pågått i mer än 5 år.

Läs vidare »

Premierna till livförsäkring ökar med 8 procent

Nyheter   •   Sep 05, 2018 07:57 CEST

Det är fortsatt positiv utveckling i försäkringsbranschen. Premieinbetalningarna till livförsäkringsföretagen har ökat med 8 procent under det senaste året. Det är en fortsatt stark ökningstakt som har pågått sedan början av 2016.

Under de senaste fyra kvartalen ökade de inbetalda premierna till livförsäkringsföretagen med 8 procent (16 miljarder kronor) jämfört med samma period under föregående år.

- Växande marknader för tjänstepensioner och kapitalförsäkringar förklarar uppgången för livförsäkringsföretagen, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker.

Allra mest ökar kapitalförsäkringar för tjänstepension med 58 procent (7 miljarder kronor). Kapitalförsäkringar för tjänstepension kan till exempel tecknas av ett företag som inte har kollektivavtal, för att trygga pensionerna för sina anställda.

Även privata kapitalförsäkringar ökade, med 9 procent (6 miljarder kronor) Ökningen av privata kapitalförsäkringar har varit stark under en längre tid, och speciellt sedan början av 2016.

Kapitalförsäkringar fyller en viktig funktion som sparform för flera olika syften. Sparandet kan kombineras med försäkringsinslag som försäkring mot placeringsrisk, långlevnadsrisk, efterlevandeskydd och premiebefrielseförsäkring.

Premier till tjänstepensionsförsäkring ökade med 4 procent (4 miljarder kronor) under de senaste fyra kvartalen. Tjänstepensionerna har ökat stadigt under flera års tid, bland annat till följd av lönetillväxt, höjda nivåer på avsättningarna till tjänstepension samt att fler kommer över intjänandetaket i tjänstepensionssystemet och därmed betalar den högre avgiftsnivån på 30 procent eller mer.

De privata pensionsförsäkringarna fortsätter att minska. De senaste 5 åren har dessa försäkringar minskat med 78 procent (6 miljarder kronor) i inbetalda premier.

Det är fortsatt positiv utveckling i försäkringsbranschen. Premieinbetalningarna till livförsäkringsföretagen har ökat med 8 procent under det senaste året. Det är en fortsatt stark ökningstakt som har pågått sedan början av 2016.

Läs vidare »

Försäkringsskadornas kostnader från sommarens skogsbränder är lägre än förväntat

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2018 13:00 CEST

Den svenska sommaren 2018 går till historien som den hetaste sommaren någonsin. I dess följd har det varit omfattande skogsbränder. Det har angetts att hela 25 000 hektar skog har brunnit, vilket är dubbelt så mycket som vid skogsbranden i Västmanland 2014. Skadekostnaden för försäkringsbolagen ser dock ut att bli betydligt lägre, uppskattat värde är 500 miljoner kronor.

Skogsbrand - så här fungerar försäkringsskyddet

Nyheter   •   Jul 16, 2018 15:37 CEST

Med anledning av de många skogsbränder som pågår just nu publicerar vi en kort information om hur försäkringsskyddet fungerar vid skogsbrand.

Översvämningar vanligaste naturskadan under 2017

Nyheter   •   Jul 09, 2018 13:58 CEST

Årsstatistiken för naturskador publiceras idag. Mer än hälften av de naturskador som inträffade under 2017 orsakades av översvämningar. Nästan hälften av skadorna drabbade de tre storstadslänen.

Kortslutningar, överslag i elnät och blixtnedslag är vanligaste brandorsakerna

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 07:00 CEST

Under 2017 inträffade 20 000 skador orsakade av brand. Kostnaderna för brandskador varierar mycket beroende på hur omfattande skadan är, vilken typ av egendom som har blivit skadad och vad den värderades till.

Svensk Försäkring i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2018 07:30 CEST

Svensk Försäkring arrangerar fyra seminarier i Almedalen. Bland annat presenterar Trygghetskommissionen under ledning av Fredrik Reinfeldt förslag om hur tryggheten i utsatta områden kan öka. Dessutom arrangerar Svensk Försäkring seminarier om pensioner, sjukvårdsförsäkringar respektive klimatanpassning.

Gradering av narkolepsi i det medicinska tabellverket

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 14:38 CEST

Svensk Försäkring tillhandahåller ett medicinskt tabellverk som utgör grunden för bedömning av permanent funktionsförlust efter sjukdom eller skada. Tabellverkets syfte är att säkerställa en enhetlig bedömning av funktionsförlust i samband med reglering av försäkringsärenden.

Efter förfrågan från försäkringsmedicinska rådgivare, Läkemedelsförsäkringen samt det ombud som representerar Narkolepsiföreningen tillsatte Svensk Försäkrings Personskadekommitté 2016, en arbetsgrupp i syfte att arbeta fram ett förslag för gradering av narkolepsi i det Medicinska tabellverket för sjukdomar. Detta har tidigare saknats eftersom sjukdomen är ovanlig och flertalet personer med narkolepsi i regel uppvisar en mindre påverkan på funktionsförmåga efter adekvat medicinering.

Till följd av den massvaccination mot den s.k. svininfluensan som ägde rum med läkemedlet Pandemrix år 2009 på rekommendation av myndigheter har drygt 400 personer insjuknat i narkolepsi. Av dessa är de flesta barn. De som drabbas av narkolepsi lider brist på ett vakenhetsreglerande ämne, orexin/hypocretin, vilket leder till attacker av dagsömnighet och ett stort sömnbehov.

Principerna för gradering i de medicinska tabellverken grundar sig på den funktionsförlust som uppkommer vid skada och sjukdom. Noll procents invaliditetsgrad utgör ingen funktionsförlust och vid 100 procent är man inte längre vid liv. Alla skador och sjukdomars funktionsförlust måste klassificeras rättvist i förhållande till varandra inom ramen för tabellverket. Bedömning av funktionsförlust innefattar inte bedömning av ålder, inkomst eller andra särskilda skäl. Det ligger ett stort ansvar på försäkringsbranschen att upprätthålla en konsekvent och rättvis bedömningsnivå mellan alla typer av skador och sjukdomar.

Invaliditetsgraderingen av narkolepsi ska således ses i jämförelse med andra sjukdomar. I det reviderade medicinska tabellverket har invaliditetsgraden satts till mellan 5 och 20 procent baserat på omfattning av sjukdomssymtom efter optimal medicinsk behandling. Vid sällsynt svåra former av sjukdomen finns möjlighet till individuell bedömning med högre invaliditetsgrader.

För fastställande av funktionsförlust krävs kunskap om det medicinska tabellverket, dess funktion och tillämpning. Under arbetets gång har medicinsk expertis konsulterats dels i arbetsgruppen och dels för granskning av synpunkter. Ett tidigare förslag har remissbehandlats varefter förslaget har justerats och beslutats av Personskadekommittén och därefter fastställts av Svensk Försäkrings styrelse vid sammanträde den 5 juni 2018. 

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. Vi arbetar också för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället.

I det reviderade medicinska tabellverket för 2018 har en invaliditetsgradering av narkolepsi införts. Invaliditetsgraderingen av narkolepsi sätts till mellan 5 och 20 procent baserat på omfattning av sjukdomssymtom vid narkolepsi efter optimal medicinsk behandling. Det medicinska tabellverket 2018 fastställdes av Svensk Försäkrings styrelse den 5 juni.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presskontakt
  • Pressfrågor och frågor om webben
  • ulqbriypcamc.lnooezlb@noinamsuslrayfncdxeswjweqzdexmn.itsefs
  • 08 - 522 785 08
  • 072-729 80 65

Om Svensk Försäkring

Branschorganisationen för försäkringsföretag

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. Vi arbetar också för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället.

Ett 40-tal försäkringsföretag är medlemmar i Svensk Försäkring och tillsammans svarar de för mer än 90 procent av den svenska försäkringsmarknaden.