Skogsbrand - så här fungerar försäkringsskyddet

Nyheter   •   Jul 16, 2018 15:37 CEST

Med anledning av de många skogsbränder som pågår just nu publicerar vi en kort information om hur försäkringsskyddet fungerar vid skogsbrand.

Översvämningar vanligaste naturskadan under 2017

Nyheter   •   Jul 09, 2018 13:58 CEST

Årsstatistiken för naturskador publiceras idag. Mer än hälften av de naturskador som inträffade under 2017 orsakades av översvämningar. Nästan hälften av skadorna drabbade de tre storstadslänen.

Kortslutningar, överslag i elnät och blixtnedslag är vanligaste brandorsakerna

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 07:00 CEST

Under 2017 inträffade 20 000 skador orsakade av brand. Kostnaderna för brandskador varierar mycket beroende på hur omfattande skadan är, vilken typ av egendom som har blivit skadad och vad den värderades till.

Svensk Försäkring i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2018 07:30 CEST

Svensk Försäkring arrangerar fyra seminarier i Almedalen. Bland annat presenterar Trygghetskommissionen under ledning av Fredrik Reinfeldt förslag om hur tryggheten i utsatta områden kan öka. Dessutom arrangerar Svensk Försäkring seminarier om pensioner, sjukvårdsförsäkringar respektive klimatanpassning.

Gradering av narkolepsi i det medicinska tabellverket

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 14:38 CEST

Svensk Försäkring tillhandahåller ett medicinskt tabellverk som utgör grunden för bedömning av permanent funktionsförlust efter sjukdom eller skada. Tabellverkets syfte är att säkerställa en enhetlig bedömning av funktionsförlust i samband med reglering av försäkringsärenden.

Efter förfrågan från försäkringsmedicinska rådgivare, Läkemedelsförsäkringen samt det ombud som representerar Narkolepsiföreningen tillsatte Svensk Försäkrings Personskadekommitté 2016, en arbetsgrupp i syfte att arbeta fram ett förslag för gradering av narkolepsi i det Medicinska tabellverket för sjukdomar. Detta har tidigare saknats eftersom sjukdomen är ovanlig och flertalet personer med narkolepsi i regel uppvisar en mindre påverkan på funktionsförmåga efter adekvat medicinering.

Till följd av den massvaccination mot den s.k. svininfluensan som ägde rum med läkemedlet Pandemrix år 2009 på rekommendation av myndigheter har drygt 400 personer insjuknat i narkolepsi. Av dessa är de flesta barn. De som drabbas av narkolepsi lider brist på ett vakenhetsreglerande ämne, orexin/hypocretin, vilket leder till attacker av dagsömnighet och ett stort sömnbehov.

Principerna för gradering i de medicinska tabellverken grundar sig på den funktionsförlust som uppkommer vid skada och sjukdom. Noll procents invaliditetsgrad utgör ingen funktionsförlust och vid 100 procent är man inte längre vid liv. Alla skador och sjukdomars funktionsförlust måste klassificeras rättvist i förhållande till varandra inom ramen för tabellverket. Bedömning av funktionsförlust innefattar inte bedömning av ålder, inkomst eller andra särskilda skäl. Det ligger ett stort ansvar på försäkringsbranschen att upprätthålla en konsekvent och rättvis bedömningsnivå mellan alla typer av skador och sjukdomar.

Invaliditetsgraderingen av narkolepsi ska således ses i jämförelse med andra sjukdomar. I det reviderade medicinska tabellverket har invaliditetsgraden satts till mellan 5 och 20 procent baserat på omfattning av sjukdomssymtom efter optimal medicinsk behandling. Vid sällsynt svåra former av sjukdomen finns möjlighet till individuell bedömning med högre invaliditetsgrader.

För fastställande av funktionsförlust krävs kunskap om det medicinska tabellverket, dess funktion och tillämpning. Under arbetets gång har medicinsk expertis konsulterats dels i arbetsgruppen och dels för granskning av synpunkter. Ett tidigare förslag har remissbehandlats varefter förslaget har justerats och beslutats av Personskadekommittén och därefter fastställts av Svensk Försäkrings styrelse vid sammanträde den 5 juni 2018. 

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. Vi arbetar också för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället.

I det reviderade medicinska tabellverket för 2018 har en invaliditetsgradering av narkolepsi införts. Invaliditetsgraderingen av narkolepsi sätts till mellan 5 och 20 procent baserat på omfattning av sjukdomssymtom vid narkolepsi efter optimal medicinsk behandling. Det medicinska tabellverket 2018 fastställdes av Svensk Försäkrings styrelse den 5 juni.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Fredrik Reinfeldt, Trygghetskommissionens ordförande, presenterar kommissionens första rapport

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 10:00 CEST

Välkommen till pressträff där Trygghetskommissionen presenterar sin första rapport som behandlar den brottsrelaterade otryggheten och problemen kring utsatta områden samt ger konkreta förslag på hur säkerhet och trygghet ska kunna öka i människors vardag.

Nya styrelseledamöter i Svensk Försäkring

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 09:36 CEST

Nya ledamöter i Svensk Försäkrings styrelse är Fredrik Bergström, Länsförsäkringar, Claes Carlson, Danica Pension, Anders Moberg, AFA och Johanna Okasmaa Nilsson, Swedbank Försäkring. Bengt-Åke Fagerman fortsätter som oberoende styrelseordförande.

Vid dagens årsmöte omvaldes Bengt-Åke Fagerman till posten som oberoende styrelseordförande för Svensk Försäkring. Patrick Bergander, Trygg-Hansa, omvaldes till vice ordförande.

Nya ledamöter i styrelsen är Fredrik Bergström, Länsförsäkringar, Anders Moberg, AFA, Claes Carlson, Danica Pension och Johanna Okasmaa Nilsson, Swedbank Försäkring.

Övriga ledamöter som ingår i Svensk Försäkrings styrelse är Magnus Billing, Alecta, Leif Eliasson, Moderna Försäkringar, Jens Henriksson, Folksam, , Torbjörn Magnusson, If, Johan Nystedt, Nordea Liv & Pension, , Frans Lindelöw, Skandia, , Louise Sander, Handelsbanken Liv, Johan Sidenmark, AMF Pension, David Teare, SEB Pension samt Christina Lindenius, Svensk Försäkring.

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. Vi arbetar också för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället.

Nya ledamöter i Svensk Försäkrings styrelse är Fredrik Bergström, Länsförsäkringar, Claes Carlson, Danica Pension, Anders Moberg, AFA och Johanna Okasmaa Nilsson, Swedbank Försäkring. Bengt-Åke Fagerman fortsätter som oberoende styrelseordförande.

Läs vidare »

Bra att kommunernas roll i klimatanpassningsarbetet stärks

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 09:32 CET

Regeringen presenterade i förra veckan ett förslag på en nationell strategi för klimatanpassning. Strategin innebär bland annat att kommunerna i sina översiktsplaner ska göra en riskbedömning av skador relaterade till klimatförändringarna. Förslaget välkomnas av IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring som i flera år kartlagt kommunernas klimatanpassningsarbete.

– Det är bra att det kommer en strategi så att klimatanpassningsarbetet stärks och kommunernas centrala roll lyfts fram. Alla kommuner i Sverige behöver arbeta med klimatanpassning. Även om vissa kommuner är mer sårbara än andra, så kommer hela landet att påverkas av klimatförändringar, säger Staffan Moberg på Svensk Försäkring.

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har de senaste tre åren kartlagt och följt upp hur Sveriges kommuner arbetar med klimatanpassning. Resultaten har legat till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas arbete. Även om resultatet i den senaste undersökningen 2017 visar på en svagt positiv trend gällande kommunernas klimatanpassningsarbete, så är det fortfarande många kommuner som inte har undersökt sina klimatrelaterade risker.

Den klimatanpassningsstrategi som regeringen nu presenterar innebär att ett förtydligande för kommunernas ansvar förs in i plan- och bygglagen med skärpta krav på att alla kommuner ska göra egna riskbedömningar av klimatrelaterade skador i den byggda miljön. Bedömningen ska ingå i översiktsplanerna. Kommunerna ska också ange på vilket sätt skadorna kan undvikas eller minska.

– Det är bra att kommunerna får uppdraget att kartlägga risker och ta fram åtgärdsplaner i översiktsplanen. Det gör att klimatanpassningsarbetet förankras i befintliga processer i kommunen och ger bättre förutsättningar för ett långsiktigt och strategiskt klimatanpassningsarbete, säger Hanna Matschke Ekholm på Svenska Miljöinstitutet.

Med bakgrund av den nya strategin så har Svensk Försäkring och IVL beslutat att inte genomföra någon kartläggning av kommunernas klimatanpassningsarbete under 2018 utan nästa undersökning genomförs först 2019.

– Då hoppas vi att regeringens förslag har gått igenom och att kommunerna har kommit längre i sitt klimatanpassningsarbete. Till dess kan kommunerna med hjälp av vår senaste rankning se vilka andra kommuner som är duktiga på klimatanpassning, kontakta dessa och dra lärdomar om hur ett bra klimatanpassningsarbete kan genomföras, säger Hanna Matschke Ekholm.

Läs mer om 2017-års undersökning här.

Läs förslaget till en nationell strategi för klimatanpassning.

http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/prop.-201718163/

För mer information kontakta:
Hanna Matschke Ekholm, hanna.matschkeekholm@ivl.se, tel. 010-788 65 42

Staffan Moberg, staffan.moberg@insurancesweden.se, tel. 08-522 785 22

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. Vi arbetar också för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället.

Regeringen presenterade i förra veckan ett förslag på en nationell strategi för klimatanpassning. Strategin innebär bland annat att kommunerna i sina översiktsplaner ska göra en riskbedömning av skador relaterade till klimatförändringarna. Förslaget välkomnas av IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring som i flera år kartlagt kommunernas klimatanpassningsarbete.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Sjukvårdsförsäkring – varför och för vem? Och vilka skäl finns det för att beskatta den?

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 13:28 CET

Antalet sjukvårdsförsäkringar har ökat stadigt under lång tid och är i dag uppe i över 600 000. De flesta, drygt 400 000, tecknas i dag av arbetsgivare för sina anställda. Den 20 mars lämnar regeringen en proposition om förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringar. Är förmånsbeskattning rimlig och i så fall varför? Vad innebär förslaget om förmånsbeskattning för efterfrågan på försäkringarna?

Pressinbjudan till Trygghetskommissionens seminarium ”Otryggheten ökar – hur vänder vi utvecklingen?"

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 08:30 CET

Trygghetskommissionen, som tillsatts av Svensk Försäkring, bjuder in till ett seminarium under rubriken ”Otryggheten ökar – hur vänder vi utvecklingen?". Trygghetskommissionens ordförande Fredrik Reinfeldt inleder seminariet.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • Kommunikation
  • joacezim.lonmbhyltksder@qdinsuhsraezncnbvkesweuhdevjn.oskase
  • 08-522 785 18
  • 0705-34 85 18

Om Svensk Försäkring

Branschorganisationen för försäkringsföretag

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. Vi arbetar också för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället.

Ett 40-tal försäkringsföretag är medlemmar i Svensk Försäkring och tillsammans svarar de för mer än 90 procent av den svenska försäkringsmarknaden.