Skip to main content

FTMS, Filipino Tribe Mission Sweden har beviljats 90-konto

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2015 08:00 CET

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt FTMS, Filipino Tribe Mission Sweden.

FTMS, Filipino Tribe Mission Sweden är en biståndsorganisation på Kristen värdegrund som bedriver fadder och hjälpverksamhet samt koordinerar missionsverksamhet inom Filippinerna.

För att få 90-konto måste en organisation uppfylla en rad högt ställda krav:

Det måste finnas ett tydligt syfte med insamlingen.

Högst 25 procent av insamlade medel får gå till administration.

Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalnings­anmärkningar

Man måste upprätta en årsredovisning vilken skickas till Svensk Insamlingskontroll, som granskar denna och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

2013 skänkte svenska folket 5,8 miljarder kronor till insamlingsorganisationer som har 90-konto. Svensk Insamlingskontrolls statistik för insamlingsåret 2013 finns tillgänglig på www.insamlingskontroll.se

För frågor kontakta: Lena Hörnblad, 08-783 80 61 lh@insamlingskontroll.se

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening. Föreningen bildades 1980 under namnet Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, av arbetsmarknadens parter SAF (numera Svenskt Näringsliv), Saco, TCO och LO samt FAR (organisationen för revisions- och rådgivningsbranschen).

 Våra medlemmar och huvudmän är idag Svenskt Näringsliv, Saco, TCO och LO. Svensk Insamlingskontroll tog över den kontroll över insamlingar bland allmänheten som sedan 1943 hade utövats av Näringslivets Granskningsnämnd som var ett organ inom SAF. År 1943 ingick Näringslivets Granskningsnämnd ett avtal med Kungliga Poststyrelsen som innebar att de organisationer som Granskningsnämnden kontrollerade kunde få ett särskilt postgironummer med sex siffror som började med 90. Numera har vi avtal med Nordea och kontona benämns PlusGiro. Det har även tillkommit en extra kontrollsiffra, varför 90-kontona i dag är sjusiffriga.

Sedan år 2006 har Svensk Insamlingskontroll även ett avtal med Bankgirocentralen med samma innebörd. Detta innebär att stiftelser, ideella föreningar och trossamfund som har sjusiffriga PlusGirokonton och Bankgiro som börjar med 90 har godkänts och granskas av oss. Den första juli 2009 bytte vi namn till Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontroll har sedan 2006 en överenskommelse med de fyra svenska mobiltelefonoperatörerna - TeliaSonera, Telenor, Tele2 och Tre - angående abonnemang av "premium SMS välgörenhetsnummer 72 900 - 72 999". Pengar kan doneras av givare genom ett SMS till dessa nummer. Numren i denna serie delas  endast ut till insamlingsorganisationer som har beviljats 90-konto.

De organisationer som vi beviljar 90-konto blir inte medlemmar i vår förening. Svensk Insamlingskontroll avtalar med 90-kontoinnehavarna att de kan beviljas 90-konto under förutsättning att samtliga styrelseledamöter, suppleanter och firmatecknare försäkrar att de följer våra föreskrifter och anvisningar samt att vi får granska 90-kontoinnehavaren.

Bifogade filer

PDF-dokument