Sverigedemokraterna lägger fram utskottsinitiativ om EBO-lagen

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2020 09:00 CEST

Sverigedemokraterna lämnar idag in ett utskottsinitiativ med anledning av regeringens kommande förslag på förändringar i den så kallade EBO-lagen.

Lagen möjliggör för asylsökande att bosätta sig var de vill i landet, förutsatt att de ordnar bostad på egen hand.

En rad kommuner får i nuläget göra undantag i EBO-lagen och därmed begränsa denna möjlighet för områden i kommunen som bedöms särskilt ekonomiskt och socialt utsatta. Regeringen har dock nyligen aviserat att man i sitt kommande förslag vill ge länsstyrelserna ökade befogenheter att tvinga dessa kommuner till mottagande av asylsökande.

Kommentar från Jonas Andersson (SD), riksdagsledamot samt representant i migrationskommittén:

- Ekonomin för många av Sveriges kommuner befinner sig i katastroftillstånd efter åratal av skadlig migrationspolitik. Att regeringen trots detta återigen försöker undergräva kommunernas självbestämmande och tvinga på dessa en ytterligare ekonomisk börda är både hänsynslöst och verklighetsfrånvänt.

I Sverigedemokraternas utskottsinitiativ uppmanas regeringen att skrota den kommande ändringen och istället låta kommunerna själva bestämma över sitt mottagande av asylsökande, samt att istället lägga ett lagförslag om att samtliga kommuner skall få möjligheten att anmäla kommundelar som utsatta.

Jonas Andersson (SD):

- Sveriges misslyckade migrationspolitik är regeringens ansvar och inte något som kommunerna skall tvingas ta konsekvenserna av. Vi vill därför att regeringen tar sitt ansvar, och låter kommunerna råda över sitt eget hus.


Relaterad läsning:
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/70raq8/ministern-ebo-reglerna-behover-stramas-upp (Extern länk)

--

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Läs vidare »

Åkesson: "Sanningsutredning om döden på äldreboenden”

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2020 08:38 CEST

Sverigedemokraterna begär att en coronakommission tillsätts omgående

Sverigedemokraterna kommer på fredagens partiledaröverläggningar begära att en coronakommission tillsätts redan före sommaren. Syftet ska vara att påbörja en granskning och utvärdering av de insatser som vidtagits från Regeringskansliet, myndigheter, kommuner och regioner, hur beredskapen och samordningen fungerat samt hur det svenska krisledningsstrukturen agerat utifrån vid varje tidpunkt tillgänglig information.

Utan indikationer om när krisen kan komma att vara över riskerar viktig dokumentation och livsavgörande lärdomar att gå förlorade om tillsättandet av en kommission dröjer till dess att krisen är över, kommenterar Jimmie Åkesson.


Sverige har drabbats svårare än jämförbara länder med betydligt fler dödsfall än våra grannländer. Misslyckandet att stänga ute smitta från äldrevården har på ett förödande sätt slagit mot sårbara riskgrupper. Den svenska krishanteringsmodellen har också fått skarp internationell kritik.

Kommissionens uppdrag: SD kräver sanningsutredning om döden på äldreboenden

Sverigedemokraterna kommer i överläggningarna om direktiven till kommissionen begära att en särskild sanningsutredning ingår om döden på äldreboenden.

Uppdraget bör i detta avseende följa samma modell som den utredning som 2006 uppdrogs att granska och dokumentera vanvård inom den sociala barnavården under åren 1950 - 1980. Det innebär att kommissionen ska bjuda in till intervjuer och fästa särskilt fokus på berättelser från boende, anhöriga och personal inom äldreomsorgen och för framtiden dokumentera vad som ägt rum bakom de stängda dörrarna i äldreomsorgen. I uppdraget bör ingå att utvärdera vilka beslut och faktorer som lett till den omfattande smittspridningen på landets boenden, men också att ur ett medicinsketiskt perspektiv granska de insatser och principer som legat till grund för bedömningar som gjorts i enskilda fall.


Kommissionens sammansättning: SD kräver internationell medverkan

Den svenska modellen för att hantera krisen har mött stor internationell uppmärksamhet och fått omfattande kritik. Sverigedemokraterna kommer därför att begära internationell medverkan i kommissionen. Det bör ske genom expertis från våra grannländer, från såväl politisk som akademisk natur. Syftet ska vara att säkerställa också ett utifrånperspektiv där jämförelser med grannländernas hantering av krisen vid varje tidpunkt blir viktig.

Sverigedemokraterna anser också att medicinsketisk expertis bör ingå i kommissionens sammansättning.

Läs vidare »

Sverigedemokraterna begär särskild debatt om döden på svenska äldreboenden

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2020 17:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en begäran om att riksdagen, i enlighet med 6 kapitlet 23 § riksdagsordningen, kallas till särskild debatt om döden på äldreboenden till följd av Coronaviruset.

Som en betydande förklaring till Sveriges höga dödstal jämfört med våra grannländer har det lyfts att virusspridning i stor skala ägt rum i äldreomsorgen. Att Sverige inte klarat att skydda sårbara grupper från smitta har pekats ut som ett misslyckande av ansvariga i regeringen. Särskilt förödande har utvecklingen varit på äldreboenden i Stockholmsregionen, som först drabbades av utbredd smitta. 123 boenden av 227 i regionen hade redan under påskhelgen smittade inom väggarna enligt en ny enkät.

Att Sverige till skillnad från andra länder haft en för begränsad provtagning, saknat termiska kontroller och att personal inte tillhandahållits nödvändig skyddsutrustning har sannolikt bidragit till döden på svenska äldreboenden. Vittnesmål gör också gällande att det förekommit att personal arbetat trots symptom, möjligen för att karensavdraget aldrig avskaffades, och att anställda haft svårt att förmås följa basala hygienrutiner.

För att undvika motsvarande katastrof drabbar hela landet behöver politiken ta ett nationellt ansvar. Rikets styrande bör inte gömma sig bakom myndigheters, kommuners och huvudmäns ansvar. För att kunna skydda äldre runt om i landet från död och lidande begär vi en särskild debatt om döden på svenska äldreboenden.

Henrik Vinge kommenterar:
- Vi måste göra allt som står i vår makt för att äldre i övriga landet inte drabbas lika hårt som de på Stockholms äldreboenden.

- Sverige har dubbelt så höga dödstal som våra nordiska grannländer tillsammans. Ett av skälen är att regeringen misslyckats med att skydda de äldre.

---

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Läs vidare »

Sverigedemokraterna kommenterar regeringens omsättningsstöd

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2020 11:20 CEST

Regeringen och dess samarbetspartier presenterade idag ett omsättningsstöd till näringslivet. Detta som en direkt följd av det extrainsatta möte SD begärde i finansutskottet under gårdagen.

Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt kommenterar:

- Att det här förslaget kommer idag är en direkt följd av att SD begärde det extrainsatta mötet i finansutskottet igår. Vi har pressat regeringen att genomföra detta.

- Många människor har blivit av med sina jobb på grund av att regeringen varit så långsamma med att lämna det här förslaget. 

- Nu kommer vi omedelbart att börja granska det för att snabbt kunna ta ställning. Djävulen sitter i detaljerna.

--

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Läs vidare »

Sverigedemokraternas vårbudget 2020

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2020 17:12 CEST

Idag presenterade Sverigedemokraterna sin vårbudget för 2020. Dokumentet i sin helhet finns att tillgå här.

--

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Läs vidare »

Sverigedemokraterna presenterar vårbudget 2020

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2020 15:33 CEST

På tisdag 28/4 presenterar Sverigedemokraterna sin vårbudget för den kommande mandatperioden. Närvarar gör partiledare Jimmie Åkesson, gruppledare Henrik Vinge och ekonomisk-politisk talesperson Oscar Sjöstedt.

Efter pressträffen finns möjlighet till enskilda intervjuer.

Tid: 10:30

Plats: Riksdagens presscenter

--

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Läs vidare »

SD: Slopa karensavdraget fullt ut

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2020 12:42 CEST

Sverigedemokraterna kommenterar regeringens vårbudget

Pressmeddelanden   •   Apr 14, 2020 15:30 CEST

Imorgon presenterar regeringen vårbudgeten för 2020.

Med anledning av detta kommer Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt att befinna sig i riksdagens kammarfoajé kl. 12:00 för att kommentera den nya budgeten.

--

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Läs vidare »

Jimmie Åkesson (SD): Exceptionella åtgärder krävs

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2020 10:42 CET

Med anledning av den krisande situationen för Sveriges ekonomi i kölvattnet av coronaviruset har Jimmie Åkesson idag skrivit ett öppet brev till regeringen. Inlägget finns även att läsa på denna länk.

-----------------------

NU KRÄVS EXCEPTIONELLA ÅTGÄRDER FÖR ATT RÄDDA FÖRETAG OCH JOBB

Åkesson: "The sky is the limit"

I kölvattnet av smittspridningen genomgår stora delar av näringslivet ett stålbad. Tvärbromsad efterfrågan gör att företag slåss för sin existens. Hundratusentals jobb hotas. Situationen är synnerligen allvarlig.

På kort sikt skulle man kunna säga att "the sky is the limit" när det kommer till finanspolitiska stimulanser. Vi kan, utan att överdriva, tvingas bevittna en massdöd av företag inom bara dagar eller veckor. Imorgon ska lönerna betalas, idag saknar många pengar på kontot.

Regeringens hittills presenterade krispaket innehåller flera bra och nödvändiga åtgärder, men dessa är otillräckliga. Dels riktar de sig främst till större företag, dels handlar det främst om krediter till höga räntor.

SD har sedan tidigare presenterat satsningar om tiotals miljarder för att stimulera ekonomin och stötta krisande företag. Givet hur situationen utvecklats kommer inte heller dessa åtgärder att räcka.

Nu krävs exceptionella satsningar.

Sverige har utrymme att möta krisen med kraft. Vår relativt låga skuldkvot möjliggör omfattande satsningar på åtminstone 10-20 procent av BNP. Alltså 500-1 000 miljarder kronor. Detta är också vad den nationalekonomiska expertisen framhåller som nödvändigt.

Vi har inte råd att vänta!

Vi är beredda att stötta krisåtgärder i en sådan exceptionell skala. Framför allt handlar det om stimulanser för efterfrågan och substantiella stöd till företag, även små och medelstora, som under normala omständigheter är livskraftiga men som riskerar att gå omkull i coronakrisens spår. Hyresbidrag, borttagna skatter och avgifter, räntefria lån, minst 75 procents rabatt på korttidsjobben (som ska omfatta även familjeföretag), se över möjligheten att ge kontanta direktstöd beroende på omsättning, och så vidare.

Hittills har finansministern inte visat något som helst intresse av att samtala med oss eller lyssna till våra inspel. Även andra oppositionspartier upplever samma ointresse. Det är ett anmärkningsvärt agerande, givet det rådande läget.

En rak fråga: Är regeringen beredd att söka brett stöd i riksdagen för åtgärder av den här omfattningen?

---

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Läs vidare »

Sverigedemokraternas ekonomiska åtgärdspaket

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2020 15:00 CET

Sverigedemokraternas ekonomiska åtgärdspaket med anledning av coronaviruset återfinns här.

--

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Läs vidare »

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Sverigedemokraterna

Det Sverigevänliga partiet

Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället. Partiet har funnits sedan 1988 men fick sitt stora genombrott i valet 2010 då partiet med 5,7 % av rösterna tog sig in i riksdagen med 20 mandat. Partiet har sedan 90-talet varit representerade på kommunal nivå och är även representerade i Svenska Kyrkans högst beslutande organ.

Sverigedemokraterna består av 24 distrikt och finns representerade i 20 landsting/regioner med 161 mandat och i 285 kommuner med 1324 mandat. Partiledare sedan 2005 är Jimmie Åkesson.

År 2016 har partiet över 23 000 medlemmar.

Adress

  • Sverigedemokraterna
  • Sveriges riksdag
  • 100 12 STOCKHOLM
  • Vår hemsida