Lj5ibwjex2cgzouipmja
Urkejcudzuydubgo2zn3 T4myzkh6k1bqwiaz7dxk

"Ett självklart steg att förbjuda handhållen mobil”

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 15:34 CET

Sveriges Åkeriföretag är positiv till regeringens beslut om att förbjuda förare från att hålla mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning i handen under körning. – Vi uppskattar att denna nya lagstiftning nu kommer, eftersom det syftar till att höja trafiksäkerheten vilket är en mycket viktig fråga, säger vd Rickard Gegö.

Gubq9akh9ysep36eg4dt

Framgångsrik renhållning firar 50 år

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 09:27 CET

Renhållningen är en del av åkerinäringen som mår bra. Omsättningen för transportörer inom miljösektorn har vuxit mer än tre gånger snabbare än medianåkeriet. – Det här är helt klart en framtidsbransch, säger Ingemar Resare, ansvarig för renhållningsnätverket hos Sveriges Åkeriföretag.

Kbd2phnftapwawel1dfu

​Halkbekämpningen tillämpas felaktigt i förhållande till vädret

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 10:08 CET

Nu på morgonen skickade NCC ut saltbilarna med order om att lägga 5 gram lake. Det resulterade i en återfrysning och den tunga trafiken står still några km söder om Järvsö, säger Patrick Magnusson, efter att ha blivit kontaktad av upprörda medlemmar som ska köra på den aktuella sträckan. De kan inte göra sitt jobb, vägen är för farlig. I Västerbotten ställs flyg och bussar in.

Otplflwfitmjoyacuvgk
Xzypnv8bexdg3s8ndgpm T4myzkh6k1bqwiaz7dxk

​"Längre och tyngre lastbilar - ett måste för fossilfrihet"

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 15:15 CET

Alla trafikslag behöver effektiviseras om Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland. Ett större vägnät för lastbilar på 34 meter och 74 ton bör öppnas från april 2018. Det menar Rickard Gegö, vd för Sveriges Åkeriföretag.

Media no image
Urkejcudzuydubgo2zn3

Bra om klampningen förlängs

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 14:37 CET

Sveriges Åkeriföretag är positiv till näringsdepartementets förslag om att fordon ska kunna klampas i 36 timmar.
Vår inställning är att det inte borde finnas någon tidsgräns alls när det handlar om klampning. Men det är ett steg i rätt riktning, säger Mikael Nilsson, ordförande i Sveriges Åkeriföretag.

Den 10 november så föreslog näringsdepartementet att nuvarande tiden som ett fordon kan låsas fast om det bryter mot regelverket – ska öka med 50 procent från dagens 24 timmar.

I promemorian som gått ut på remiss så ska denna tidsgräns kunna användas om exempelvis cabotagereglerna överträtts.

Sveriges Åkeriföretag har tidigare framfört att det inte borde finnas en tidsgräns överhuvudtaget för klampning. Detta eftersom det först krävs ett grundbeslut om att hindra fortsatt färd, och att klampa ett fordon är ett medel för att kunna verkställa detta beslut på ett effektivt sätt.

– Problemet är att det inte finns någon tidsgräns för själva grundbeslutet att hindra fortsatt färd, det kan alltså gälla under en längre tid, men beslutet om klampning är begränsat i tid. Att utöka den möjliga ”klampningstiden” är dock ett steg i rätt riktning, säger Mikael Nilsson.

I förslaget ligger också att tulltjänstemän ska kunna besluta om förskott för sanktionsavgift för överträdelse av cabotagereglerna.

– Detta kan innebära att det kommer vara ”fler ögon” som kan ha ett intresse av att kolla den yrkesmässiga trafiken vilket är väldigt bra, säger John Woxström, jurist vid Sveriges Åkeriföretag. 

– Tullverket har dock kunnat besluta om klampning tidigare och har också kunnat besluta om hindrande av fortsatt färd, så det är själva förskottet som är nyheten, betonar han.

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen för att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi över 6000 medlemmar.

Sveriges Åkeriföretag är positiv till näringsdepartementets förslag om att fordon ska kunna klampas i 36 timmar. – Vår inställning är att det inte borde finnas någon tidsgräns alls när det handlar om klampning. Men det är ett steg i rätt riktning, säger Rickard Gegö, vd i Sveriges Åkeriföretag.

Läs vidare »
Z0p1e3rcoyfyaftebgbk
Xzypnv8bexdg3s8ndgpm T4myzkh6k1bqwiaz7dxk

Fel att ge Trafikverket mandat att bestämma villkor

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 13:25 CET

Trafikverket vill få rätt att bestämma villkor för de fordon som ska köra på BK4, det 74 tons vägnät som börjar öppnas upp våren 2018. – Vi säger nej i vårt remissvar till regeringen. Detta skulle innebära en konflikt med Transportstyrelsens ansvarsområde, säger Rickard Gegö, vd i Sveriges Åkeriföretag.

Media no image
Urkejcudzuydubgo2zn3

Oklart om kombitrafik - trots EU-beslut

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 13:00 CET

EU-kommissionen har nu kommit med sitt förslag till förändrade bestämmelser i kombidirektivet. Sveriges Åkeriföretag ser fortfarande att flera problem är olösta.
– Vi vill att bestämmelserna som gäller utstationerade även ska gälla de som kör kombitransporter från första dagen. Detta ser vi inte i förslaget, säger John
Woxström, jurist vid Sveriges Åkeriföretag.

Några områden kring vad som ska utgöra en kombitransport har klarats ut men andra har tillkommit. Bland annat ska kombitransporter enligt förslaget inte ses som internationella transporter längre utan som nationella transporter.  

Istället ska kombitransporter som utländska åkeriföretag utför, betraktas som cabotagetransporter, vilket är nytt. Det är ännu inte klart med hur det blir med den begränsning av vägtransportens längd som fortfarande ska finnas för kombitransporter men som inte finns för cabotagetransporter.

– Vi hade dock hoppats att fler problem skulle kunna lösas med det nya förslaget. Ett område som är viktigt att klara ut är var närmast lämpliga urlastningsstation eller lastningsstation ska anses ligga, säger John Woxström och tillägger att det nu görs ett försök att istället tala om att platsen där tekniska möjligheter att hantera lastbärarna finns ska styra. 

– Det gäller att inte missbruka bestämmelsen och köra onödigt långa sträckor i landet för att man ges utrymme att själv göra bedömningen. Det skulle kunna medföra att konkurrensen mot inhemska transporter kan snedvridas.

Har arbetat för att ändra bestämmelserna 

Sveriges Åkeriföretag har under lång tid arbetat för förändrade bestämmelser för att motverka en snedvridning av konkurrensvillkoren mellan åkeriföretag etablerade i Sverige och utländska åkeriföretag som har lägre personalkostnader, skatt på drivmedel med mera.

Ett område som anses särskilt viktigt är att även kombitransporter omfattas av utstationeringsbestämmelserna från första dagen i ett annat land, precis som cabotagetransporter. Nu är det oklart om man istället först behöver följa dessa bestämmelser från dag tre istället.

– Vi på Sveriges Åkeriföretag fortsätter nu analysen av förslaget och kommer att titta närmare på vad detta betyder för den svenska åkerinäringen, avslutar John Woxström. 

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen för att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi över 6000 medlemmar.

EU-kommissionen har nu kommit med sitt förslag till förändrade bestämmelser i kombidirektivet. Sveriges Åkeriföretag ser fortfarande att flera problem är olösta. – Vi vill att bestämmelserna som gäller utstationerade även ska gälla de som kör kombitransporter från första dagen. Detta ser vi inte i förslaget, säger John Voxström, jurist vid Sveriges Åkeriföretag.

Läs vidare »
Media no image

Gediget förslag på fossilfrihet i åkerinäringen

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2017 10:09 CET

Fossilfritt Sverige debatterade i Dagens Industri, den 2 november, om frågan om lastbilars väg till fossilfrihet. Det är ett intressant och balanserat förslag med en ny ton i debatten. För Sveriges Åkeriföretag är det viktigt att hela kostnadsbilden tas i beaktande när nya skatter och avgifter som åläggs åkerinäringen övervägs. 

Om en kilometerskatt i nya kläder ska diskuteras, måste ett antal mekanismer vara på plats.

– Artikeln är balanserad och förslagen omfattande, och debatten om vägskatten tar sig här ett nytt uttryck. Ekoskatten behöver kompletteras för att bli ett balanserat styrmedel för att minska utsläpp av växthusgaser som samtidigt stärker åkerierna, som gör stora ansträngningar vad gäller miljö och klimat, säger Tove Winiger, politiskt ansvarig på Sveriges Åkeriföretag.

Fossilfritt Sverige presenterar i debattartikeln ett antal förslag, varav ekoskatten är ett. Ekoskatt motiveras med att såväl fordons- som drivmedelsskatt är dåliga verktyg för att beskatta lastbilstransporters klimatpåverkan i Sverige som har långa avstånd. Tanken bakom ekoskatten är att bättre och mer rättvist beskatta lastbilstransporter, genom att de som släpper ut mer betalar mer. Hela debattartikeln kan läsas HÄR.

Sveriges Åkeriföretag välkomnar styrmedel som inte innebär förbud eller tvång, men som bidrar till att nå fossilfrihetsmålen och samtidigt stärker svensk konkurrenskraft. Ekoskatten får inte riskera konkurrenskraft eller miljöambitioner. Ett antal viktiga variabler bör här värderas.

 1. För att styra mot effektivare fordonskombinationer bör bara dragbilen (alltså inte släp) beskattas. Det innebär att effektivare ekipage inte får högre skatt.
 2. Drivmedelsskatten, alltså kombinationen av energiskatt och koldioxidavgift, bör sänkas. Energiskattedirektivet tillåter ett undantag från skatteplikt för nyttofordon över 7,5 ton. En sådan sänkning av drivmedelsskatten möjliggör för en verkligt klimatstyrande ekoskatt och bidrar även till bränslebytet.
 3. Det i EU:s mobilitetspakets föreslagna vägavgiftssystem* ska ligga till grund för ekoskatten. EU-förslaget är ännu inte beslutat och därför osäkert. Det förutsätter att EU enas i tidigare splittrande frågor.
 4. Även utländska fordon som kör i Sverige måste omfattas av ekoskatten för att säkerställa svenska åkeriers konkurrenskraft. Ett system för övervakning måste komma på plats för att garantera rättvisa spelregler.

– Principen om att förorenaren betalar är viktig för acceptansen och målstyrningen med ekoskatten. En intressant aspekt med Fossilfritt Sveriges förslag är undantaget för skogsvägar och betydligt lägre skatt i norra Sverige, där avstånden ju är som längst och alternativ till väg saknas, avslutar Tove Winiger. 

* EU-kommissionen har lagt ett förslag på en avståndsbaserad skatt som ersätter eurovinjetten. Förslaget är omfattande men en viktig aspekt är att de olika skattenivåerna baseras på typgodkännande av fordon med avseende på koldioxid (VECTO), en faktor vägavgiften inte baserats på tidigare. Förslaget kan läsas HÄR

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen för att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi över 6000 medlemmar.

Fossilfritt Sverige debatterade i Dagens Industri, den 2 november, om frågan om lastbilars väg till fossilfrihet. Det är ett intressant och balanserat förslag med en ny ton i debatten. För Sveriges Åkeriföretag är det viktigt att hela kostnadsbilden tas i beaktande när nya skatter och avgifter som åläggs åkerinäringen övervägs.

Läs vidare »
Jg0chfdng0sbfz6nyyxa
Q4lprxjxyyet6gcrxaoq

​"Beslutet kan omöjliggöra Sveriges miljömål"

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2017 15:40 CEST

EU-parlamentets miljöutskott har röstat igenom ett förslag som innebär att nästintill alla grödobaserade biobränslen ska fasas ut. Det är ett beslut som kan omöjliggöra Sveriges miljömål. För Sveriges del försvåras möjligheten att producera HVO, biodieseln som verkligen satt fart på fossilfrihetsarbetet i åkerinäringen.

Media no image
Q4lprxjxyyet6gcrxaoq Urkejcudzuydubgo2zn3

​Personalbrist och priskonkurrens sticker ut i barometer

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 10:32 CEST

Högkonjunkturen i byggsektorn påverkar åkerierna i stor utsträckning, då byggtransporter utgör nästan halva åkerinäringens verksamhet. Lönsamheten är stor även i andra segment i branschen, visar höstens åkeribarometer.

Omkring 700 åkare har svarat på frågor om konjunkturen samt deras bedömning om de kommande sex månaderna. I underlaget till Åkeribarometern ställs frågor om efterfrågan, produktion, investeringar, försäljningspriser och personalstyrka.

Några faktorer sticker ut. Dels råder en svår överetablering på marknaden just nu och en priskonkurrens istället för kvalitetskonkurrens. Personalbristen är också ett hinder för många åkerier som vill utöka sin verksamhet.

– Förarbristen är påtaglig. Var femte respondent har rekryterat det senaste halvåret. 60 procent uppger att de vill rekrytera kommande halvår, säger Tove Winiger, politiskt ansvarig vid Sveriges Åkeriföretag.

Lönsamheten hög i flera segment

– Både lönsamhet och sysselsättningsgrad är okej, enligt respondenterna. Delbranscher som upplever en bra utveckling utöver transporter av byggmaterial är post och paket, närdistribution samt renhållning. Det är glädjande, eftersom årets nyckeltalsundersökning visade på kräftgång för närdistribution. Framtidstron är alltså bättre än förra årets bokslutsresultat, säger Tove Winiger.

Hälften av de företag som deltog i undersökningen har svarat att det blivit mer att göra under det senaste halvåret.

– Det är svårt att säga om det är en faktisk ökning eller om det är säsongsbetonat. Sverige befinner sig dock i en väldigt stor byggboom just nu. Det vore inte så märkligt om det ökade av det. Men det är svårt att säkerställa statistiskt, säger Tove Winiger.

Fotnot: av de tillfrågade företagen så svarade 16 procent. Det är för lågt för att vara statistiskt säkerställt; men det är indikativt för konjunkturläget.

En sammanfattning av undersökningen finns att hitta här:
http://www.akeri.se/akeribarometern

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen för att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi över 6000 medlemmar.

Högkonjunkturen i byggsektorn påverkar åkerierna i stor utsträckning, då byggtransporter utgör nästan halva åkerinäringens verksamhet. Lönsamheten är stor även i andra segment i branschen, visar höstens åkeribarometer.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Juridiskt sakkunnig på Sveriges Åkeriföretag
 • john.woxstrom@akeri.se
 • 010-510 54 63
John Woxström, juridiskt sakkunnig vid Sveriges Åkeriföretag. Foto: Ryno Qyantz

 • Presskontakt
 • Pressekreterare på Sveriges Åkeriföretag
 • ftisbdsynnitvppehjove.nmadell@izakwyerqudwkii.se
 • 010-510 54 45

Om Sveriges Åkeriföretag

Vi stärker åkerinäringen

Vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor för att de svenska åkeriföretagens konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Detta gör vi genom opinionsbildning när vi bevakar näringens intressen och driver på i miljö- och trafiksäkerhetsarbetet, genom att ge medlemmarna råd i juridiska, ekonomiska och tekniska frågor och erbjuda utbildningar och certifieringar. Vi har över 6000 medlemmar och finns i 12 regioner med huvudkontor i Stockholm. Dessutom är Sveriges Åkeriföretag en del av Nordic Logistics Association (NLA) med säte i Bryssel och är anslutna till den internationella vägtransportunionen IRU.

Adress

 • Sveriges Åkeriföretag
 • Kungsgatan 24
 • 103 89 Stockholm
 • Sverige