Förare - ett yrke för alla

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 14:05 CEST

Inbjudan - Överlämning av åkerinäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft till regeringen

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 16:14 CEST

Tid: 25 april, 8.30-12.00, registrering från 8.00
Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm
Sista anmälningsdag: Måndag 23 april

Sveriges Åkeriföretag har, liksom 8 andra branscher, arbetat med att ta fram en färdplan där vi beskriver vår väg för att nå fossilfrihet samtidigt som vi stärker vår konkurrenskraft. Framtagandet har skett i samarbete med Fossilfritt Sverige där samtliga 9 färdplaner bildar ett Sverigepussel mellan transportslagen. Åkerinäringens färdplan är ännu inte redo för publicering, men de viktiga dragen där utmaningar och möjligheter identifieras presenteras nu.

Välkommen att delta vid samtliga branschers överlämnande som sker till statsminister Stefan Löfven och minister för klimat och internationellt utvecklingsarbete Isabella Lövin.

Sveriges Åkeriföretags färdplan kommer att lämnas över av Tove Winiger, politiskt ansvarig, och Rickard Gegö, vd.

Anmälan:http://www.regeringen.se/sveriges-regering/miljo--och-energidepartementet/anmalan-seminarium-25-april/

Obs: Medtag giltig legitimation

Kontakt: Tove Winiger, Politisk ansvarig, 070-237 55 35, tove.winiger@akeri.se

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen för att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi över 6000 medlemmar.

Sveriges Åkeriföretag har, liksom 8 andra branscher, arbetat med att ta fram en färdplan där vi beskriver vår väg för att nå fossilfrihet samtidigt som vi stärker vår konkurrenskraft. Välkommen att delta vid samtliga branschers överlämnande som sker till statsminister Stefan Löfven och minister för klimat och internationellt utvecklingsarbete Isabella Lövin. ​

Läs vidare »

​Ny studie via appen ”Live Trafik” – Hur ser behovet av rastplatser ut i landet?

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 11:38 CET

Sveriges Åkeriföretag har initierat en studie via appen Live Trafik. Målet är att kartlägga behovet av rastplatser runt om i landet. Genom appen har förare som vistas längs våra vägar möjlighet att skicka in önskemål kring rastplatser. Önskemålen gäller bland annat förslag på nyetablering, antal lastbilsplatser och serviceutbud.

Konferens Rastplats 2018 - Säkra rastplatser vid våra vägar

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 14:39 CET

Den 15 mars 2018 bjuder Sveriges Åkeriföretag in till konferens i Göteborg, Rastplats 2018, med fokus på uppställningsplatser för yrkestrafiken. Målet är att få en större samsyn kring behov och nyttjande av våra uppställningsplatser, både idag och i framtiden. Vi bjuder in till dialog med politiker, med landets kommuner, med polisen, med varuägare, transportköpare och åkerier.

Välkommet förslag på utformning av vägslitageskatt

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 18:01 CET

På fredagen presenterade regeringen ett förslag på ny inriktning av beskattning av tung lastbilstrafik. Sveriges Åkeriföretag välkomnar förslaget och noterar att det är i linje med den rekommendation branschorganisationen gett. En mer träffsäker beskattning av tung trafik kan också bidra till lägre koldioxidutsläpp. 

– Det är ett framsynt förslag, och differentieringen utefter trafikintensitet och geografi gör att timmertransporter och stora delar av Norrlands inland kan undantas. Det är också bra att skatten ska gälla redan för fordon över 3,5 ton och inte enbart tas ut på tyngre lastbilar som varit aktuellt tidigare, säger Rickard Gegö, vd vid Sveriges Åkeriföretag.

Förslaget på vägslitageavgift innebär att inriktningen på vägskatt ändras från en tidsbaserad till en avståndsbaserad beskattning. Skatten föreslås omfatta europavägar, övriga riksvägar och primära länsvägar. De delar av vägnätet som har en låg trafikintensitet avseende tung trafik undantas från beskattning, och en differentiering efter geografi och fordonsegenskaper föreslås. Nivån på den föreslagna skatten är ännu okänd.

– För åkerinäringen är det självklart att vi tycker det är onödigt med högre skatt på lastbilar med släpvagn, eftersom större fordon har lägre utsläpp per transporterad enhet. 

– För att kunna utforma ett lämpligt differentieringssystem så måste skattenivåerna vara kända och dessutom rimliga för att inte skada näringslivet. Vi vill fortsätta medverka till ett så bra förslag som möjligt eftersom detta kan bidra till att stärka svensk åkerinäring, avslutar Gegö. 

Läs Sveriges Åkeriföretags utredning och rekommendation här: länk

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen för att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi över 6000 medlemmar.

Läs vidare »

Nytt verktyg för att minska prostitution och människohandel längs med vägen

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 07:50 CET

Ett nytt digitalt verktyg ska ge kunskap och stöttning i att våga tipsa polisen vid misstanke om prostitution och människohandel. Initiativet kommer från Länsstyrelsen Värmland, Polisen och Sveriges Åkeriföretag, och vänder sig i första hand till yrkesförare. 

Yrkesförare är dagligen ute och kör längs våra vägar. Kriminalitet är vägburen, vilket innebär att förare längs vägen, om de vet vad de ska se efter, kan tipsa polisen vid misstanke om brott. Kunskapen om situationer en kan hamna i är avgörande för att våga tipsa. 

- Genom det nya digitala verktyget kommer förare att få utbildning och direkt vägledning av polisen i hur de ska agera. Ett slags test som förbereder dem på framtida situationer. Genom att fler och fler ser och agerar hjälps vi åt att uppnå ett tryggt och jämställt samhälle, säger Thomas Broström, regionchef i Sveriges Åkeriföretag. 

LBC Frakt Värmland är ett av åkeriföretagen som testat verktyget. 

- Transportbranschen har ett ansvar att verka för ett jämställt samhälle utan kriminella organisationer som stör vårt samhälle. LBC Frakt har valt att ta en aktiv roll i detta arbete, säger Lars Reinholdsson, vd på LBC Frakt Värmland. 

Under Sveriges största jämställdhetskonferens, Forum Jämställdhet som äger rum den 6 - 7 februari i Karlstad, håller Thomas Broström ett seminarium om transportkriminalitet, prostitution och människohandel. Initiativet till det digitala verktyget är sprunget ur samarbetet Ett Jämställd Värmland, och Sveriges Åkeriföretag kommer att verka för att sprida det till andra landsändar. 

Länsstyrelsen Värmlands uppdrag kring prostitution och människohandel 

Länsstyrelsens uppdrag är att samordna arbetet med att motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål i länet, att stärka den regionala samverkan och att öka skyddet och stödet till de utsatta. Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är ett allvarligt hinder för social jämlikhet, jämställdhet mellan könen och för de utsattas möjlighet att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Människohandel är en allvarlig kränkning av den enskilda individens människovärde och rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp. 

Läs mer om Ett Jämställt Värmland här: länk

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen för att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi över 6000 medlemmar.

​Ett nytt digitalt verktyg ska ge kunskap och stöttning i att vågat tipsa polisen vid misstanke om prostitution och människohandel. Initiativet kommer från Länsstyrelsen Värmland, Polisen och Sveriges Åkeriföretag, och vänder sig i första hand till yrkesförare.

Läs vidare »

Låg social hållbarhet och kriminalitet hänger ihop

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 09:06 CET

Det finns ett samband mellan transportkriminalitet och låg social hållbarhet bland utländska lastbilsförare i Sverige. Bristande kontroller, låg lön och social utsatthet är riskfaktorer för diesel- och godsstölder. Det framgår av aktuell forskning inom området. Sveriges Åkeriföretag menar att det måste finnas ett gemensamt intresse i att företag gör rätt för sig.

- Sternberg och Lantz bekräftar den bild av branschen som vi har, nämligen att det rör sig om företag som inte lever upp till en lägstanivå av sociala villkor eller följer regelverken för cabotage och utstationering. Ett utländskt åkeri eller lastbilsförare är i sig ingen riskfaktor för kriminalitet, men allt för dåliga villkor är.

- Det är alltså fråga om företag som borde lagförts redan i hemlandet, säger John Woxström, juridiskt sakkunnig hos Sveriges Åkeriföretag, som menar att ökad myndighetssamverkan länder emellan kan bidra till att beivra den här typen av brott.

Genom att jämföra polisens register för gods- och dieselstölder med frivilligas inrapportering av lastbilars position, visar studien att förekomsten av utländska lastbilar från de nyare medlemsländerna i EU har samband med transportkriminalitet i form av stöld av gods och diesel. Studien är gjord av Henrik Sternberg, docent vid Lunds Tekniska Högskola, och Björn Lantz, docent i industriell ekonomi vid Chalmers Tekniska högskola. De framhåller att föreställningen om att själva förekomsten av utländska lastbilsförare skulle bidra till kriminalitet inte finner stöd i forskning utan endast är anekdotisk. Det är de åkerier vars lastbilar under lång tid befinner sig i Sverige, och som betalar låga löner till sina anställda som höjer risken för transportkriminalitet.

- Det är här vårt arbete med att få bort priskonkurrensen spelar en viktig roll. Spotmarknaden där lägsta pris styr bidrar till en negativ utveckling. Vi verkar för bättre förutsättningar för företag som vill göra rätt för sig och som erbjuder drägliga anställningar, och tror att sund kvalitetskonkurrens har positiva effekter – inte bara för våra medlemmar, utan även för samhället som helhet, säger Ulric Långberg, branschchef på Sveriges Åkeriföretag.

Läs studien här: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13675567.2018.1431211

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen för att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi över 6000 medlemmar.

Läs vidare »

"Förslaget kan öka problemen med osund konkurrens"

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 07:30 CET

Sveriges Åkeriföretag anser att det är fel att kommuner ska få rätt att lämna anbud på andra kommuners avfallshantering. – Det skulle ytterligare öka problemen med en osund prissättning från offentliga aktörer, säger Rickard Gegö, vd vid Sveriges Åkeriföretag.

Företagen som arbetar inom avfalls- och återvinningsbranschen har upplevt en ökande konkurrens från framför allt kommunalt ägda bolag under senare år, men även från kommunala organisationer i förvaltningsform. Flera av de kommunala bolagen har hanterat och transporterat avfall som åkerier inom renhållningsnäringen tidigare har tagit hand om. 

– I betänkandet som nu har lagts fram av finansdepartementet så finns ett förslag om att kommuner som redan idag lämnar anbud i strid med lokaliseringsprincipen, skulle ges rätten att lämna anbud på andra kommuners avfallshantering. Det är vi förstås emot, säger Rickard Gegö.

Renhållningen är en viktig del av åkerinäringen. Och omsättningen för transportörer inom miljösektorn har vuxit mer än tre gånger snabbare än medianåkeriet.

Enligt Sveriges Åkeriföretag så ligger Sverige långt fram inom återvinning på grund av att den privata sektorn redan byggt upp kommersiellt fungerande system för transport och återvinning av material.

– De har gjort investeringar som nu hotas genom konkurrens från aktörer som finansieras genom offentliga medel, säger Rickard Gegö.

– Branschen står inför en dynamisk och stark utveckling inom de närmaste åren i samband med det cirkulära ekonomiprogram som lanseras inom EU och att då ytterligare utöka de konkurrensproblem, som konstaterats av band annat Konkurrensverket, är fel väg att gå, fortsätter han.

I ett yttrande till finansdepartementet så avstyrker Sveriges Åkeriföretag därför att kommunerna ska ges en generell rätt till en avtalssamverkan inom områden som inte avser myndighetsutövning. Läs remissyttrandet här: länk

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen för att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi över 6000 medlemmar.

Sveriges Åkeriföretag anser att det är fel att kommuner ska få rätt att lämna anbud på andra kommuners avfallshantering. Det skulle öka problemen med en osund prissättning från offentliga aktörer.

Läs vidare »

"Tidsgränsen för klampning bör tas bort"

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 14:35 CET

​Sveriges Åkeriföretag vill att tidsgränsen för klampning tas bort vid brott mot cabotagereglerna. ​– Men 36 timmar är trots allt bättre än dagens 24 timmar. Vi motsätter oss därför inte den föreslagna ändringen av tidsgränsen, säger Ulric Långberg, branschchef.

"Ett självklart steg att förbjuda handhållen mobil”

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 15:34 CET

Sveriges Åkeriföretag är positiv till regeringens beslut om att förbjuda förare från att hålla mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning i handen under körning. – Vi uppskattar att denna nya lagstiftning nu kommer, eftersom det syftar till att höja trafiksäkerheten vilket är en mycket viktig fråga, säger vd Rickard Gegö.

Om Sveriges Åkeriföretag

Vi stärker åkerinäringen

Vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor för att de svenska åkeriföretagens konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Detta gör vi genom opinionsbildning när vi bevakar näringens intressen och driver på i miljö- och trafiksäkerhetsarbetet, genom att ge medlemmarna råd i juridiska, ekonomiska och tekniska frågor och erbjuda utbildningar och certifieringar. Vi har över 6000 medlemmar och finns i 12 regioner med huvudkontor i Stockholm. Dessutom är Sveriges Åkeriföretag en del av Nordic Logistics Association (NLA) med säte i Bryssel och är anslutna till den internationella vägtransportunionen IRU.

Adress

  • Sveriges Åkeriföretag
  • Kungsgatan 24
  • 103 89 Stockholm
  • Sverige