Azhmasnarw8yffq2oiuk

Låga grundvattennivåer bäddar för vattenkris i sommar

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 10:19 CET

Låga grundvattennivåer på många håll i Sverige gör att vattenförsörjningen är i farozonen i sommar. Stora mängder nederbörd under våren behövs för att få ett normalt utgångsläge inför sommaren. Det visar SGUs statistik för grundvattennivåerna i februari. Särskilt bekymmersamt är det i inre Götaland, och i östra Sverige ända upp till mellersta Norrland.

Media no image

SGU utökar och utvecklar i Malå

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 09:00 CEST

SGU har tecknat ett avtal med fastighetsbolaget Malå Geoscience Förvaltning AB om att bygga ut det nationella borrkärnearkivet i Malå med 4000 kvadratmeter, samt att förlänga det befintliga hyresavtalet med tio år.

SGUs nationella borrkärnearkiv i Malå har en samling av mer än tre miljoner meter borrkärnor från mer än 18 000 borrhål från hela Sverige. Det är därmed det största borrkärnearkivet i Europa. I arkivet finns rum för kärnkartering och provtagning. Borrkärnearkivet är i sin nuvarande form på drygt 6 000 kvadratmeter, men kommer i efter utbyggnationen att uppgå till drygt 10 000 kvadratmeter.

- Det här ger oss bas för att fortsätta utveckla verksamheten i Malå och öka servicen till forskare och prospekteringsföretag, säger Lena Söderberg, generaldirektör på SGU

Klockan 13 på torsdag tas det första spadtaget för utbyggnaden i Malå.

SGU har varit närvarande i Malå i flera decennier, där mineralinformationskontorets borrkärnearkiv fyller en central funktion för prospekteringen i Sverige. Borrkärnearkivet ger en unik möjlighet att studera olika geologiska objekt utan att behöva utföra egen borrning.

För mer information, kontakta

Erika Ingvald, enhetschef Mineralinformation och gruvnäring, telefon 018-17 93 50, erika.ingvald@sgu.se 

SGU är expert- och förvaltningsmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

SGU har tecknat ett avtal med fastighetsbolaget Malå Geoscience Förvaltning AB om att bygga ut det nationella borrkärnearkivet i Malå med 4000 kvadratmeter, samt att förlänga det befintliga hyresavtalet med tio år.

Läs vidare »
Media no image

Helikopter letar grundvatten i Örebro

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 12:37 CEST

SGU letar efter nya grundvattentillgångar i Örebro-området med hjälp av flyggeofysik. Mätningarna beräknas komma igång tidigast den 15 juni, beroende på väderlek.

Grundvattennivåerna i trakterna kring Örebro har varit rekordlåga det senaste året, vilket bland annat fick Örebro kommun att i höstas ta till krisåtgärder för att försäkra sig om tillräckliga vattentillgångar för 2018.

– Förhoppningsvis kan de nya flygmätningarna hjälpa oss att hitta nya grundvattenförekomster som minskar problemen med vattenförsörjningen i framtiden, säger Lena Persson, statsgeofysiker på SGU.

Metoden som ska användas, TEM, är ett helikopterburet system som kartlägger de olika jordlagrens och bergarternas utsträckning och deras egenskaper till ett djup av cirka 200 meter. Genom att analysera markens reaktion på elektromagnetiska vågor kan man med hjälp av tillgänglig geologisk information skapa en tredimensionell modell av marken under ytan och identifiera potentiella grundvattenförekomster.

Liknande undersökningar har tidigare gjorts på Gotland, Öland och i Halland med mycket bra resultat, och förutsättningarna för att få fram bra resultat av TEM-mätningarna i Örebro bedöms som goda. Undersökningarna har ett starkt stöd av Länsstyrelsen i Örebro.

Efter genomförda mätningar kommer en tolkning av data ske, och preliminära resultat bör vara tillgängliga i slutet av året.

– Regeringen har genom att tillföra mer pengar intensifierat jakten på vatten. På flera håll i landet har SGU tack vare mätningarna kunnat peka ut områden där nya grundvattentäkter kan skapas. Målet måste vara att vattenförsörjningen ska fungera – oavsett var i landet du bor, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Mätningarna utförs av det danska företaget SkyTEM på uppdrag av SGU.

Läs mer om flygmätningarna här


För mer info, kontakta

Lena Persson, statsgeofysiker SGU, telefon 018-179312, lena.persson@sgu.se

SGU är expert- och förvaltningsmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

SGU ska leta efter nya grundvattentillgångar i området med hjälp av flyggeofysik. Mätningarna beräknas komma igång tidigast den 15 juni, beroende på väderlek.

Läs vidare »
Media no image

Sjunkande grundvattennivåer

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 09:43 CEST

SGUs mätningar av små grundvattenmagasin visar att nivåerna nu sjunker snabbt i stora delar av landet. I många fall närmar sig nivåerna de lägsta som uppmätts för årstiden

Det goda utgångsläget för grundvattentillgången under mars-april har i och med högsommarvädret den senaste månaden förändrats. Detta medför att de som har egna brunnar bör vara observanta, följa utvecklingen och i många fall iaktta försiktighet med vattenkonsumtionen. I kustnära områden bör generellt en viss försiktighet iakttas eftersom det där är vanligt med sinande brunnar och saltvatteninträngning även vid normala förhållanden.

Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen, som vanligtvis används för den kommunala vattenförsörjningen, förändras inte lika snabbt som i de små magasinen och några särskilda problem med vattentillgången framgår inte av SGUs observationer. Även om grundvattennivåerna i stora magasin ligger nära det normala är det viktigt att följa de bevattningsförbud som utfärdas. Lokala avvikelser förekommer och vattenverkens kapacitet kan begränsa tillgången.

För mer information, kontakta

Bo Thunholm, statsgeolog på SGU, telefon 018-179212, bo.thunholm@sgu.se

Fredrik Theolin, statsgeolog SGU, telefon 0953-346 20, fredrik.theolin@sgu.se,

SGU är myndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

SGUs mätningar av små grundvattenmagasin visar att nivåerna nu sjunker snabbt i stora delar av landet. I många fall närmar sig nivåerna de lägsta som uppmätts för årstiden

Läs vidare »
Media no image

Flygmätningar letar grundvatten i Östergötland och Västergötland

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 13:00 CEST

Mot bakgrund av grundvattenbristen de senaste åren ska SGU leta efter nya grundvattentillgångar i Östergötland och i Västegötland med hjälp av flyggeofysik. Mätningarna beräknas komma igång 28 maj över Östergötland öster och i Västergötland öster om Vättern.

De rekordlåga grundvattennivåerna i Sverige under förra året, bland annat i Östergötland har uppmärksammat behovet av en säkrare vattenförsörjning i stora del av landet. Som ett led i detta arbete ska SGU med hjälp av flygburen geofysik leta efter nya grundvattentillgångar med preliminär start den 28 maj i Östergötland, beroende på flygförhållandena.

– Förhoppningsvis kan de nya flygmätningarna hjälpa oss att hitta nya grundvattenförekomster som minskar problemen med vattenförsörjningen i framtiden, säger Peter Dahlqvist, statsgeolog på SGU.

Metoden som ska användas, TEM, är ett helikopterburet system som mäter de olika jordlagrens och bergarternas utsträckning och deras egenskaper till ett djup av cirka 200 meter. Genom att analysera markens reaktion på elektromagnetiska vågor kan man med hjälp av tillgänglig geologisk information skapa en tredimensionell modell av marken under ytan och identifiera potentiella grundvattenförekomster.

Efter genomförda mätningar kommer en tolkning av data ske, och preliminära resultat bör vara tillgängliga innan årets slut.

– Regeringen har intensifierat jakten på vatten. På flera håll i landet har SGU tack vare mätningarna kunnat peka ut områden där nya grundvattentäkter kan skapas. Målet måste vara att vattenförsörjningen ska fungera – oavsett var i landet du bor, säger Närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Mätningarna utförs av det danska företaget Skytem Apps på uppdrag av SGU.

För mer information och kartor över om flygområdena, se www.sgu.se/helikopter


Kontakt: Peter Dahlqvist, statsgeolog, tel 046-311784, peter.dahlqvist@sgu.se

SGU är myndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Mot bakgrund av grundvattenbristen de senaste åren ska SGU leta efter nya grundvattentillgångar i Östergötland och i Västergötland med hjälp av flyggeofysik. Mätningarna beräknas komma igång 28 maj över östra Östergötland och i Västergötland väster om Vättern.

Läs vidare »
Media no image

Liten risk för vattenbrist i sommar

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 13:00 CET

Riklig nederbörd den senaste tiden bäddar för betydande grundvattenbildning när snösmältningen kommer igång under våren. Det innebär att grundvattenläget inför sommaren 2018 generellt är betydligt bättre jämfört med samma tid vid förra året.

För närvarande är grundvattennivåerna tämligen normala i stora delar av landet. I de stora grundvattenmagasinen är dock nivåerna under de normala för årstiden i stora delar av mellersta Sverige.

– Den senaste tidens nederbörd innebär en betydande grundvattenbildning i samband med snösmältningen vilket innebär att vi kan förvänta oss ett gott utgångsläge inför sommaren. Några särskilda problem med låga grundvattennivåer inför sommaren kan i dagsläget inte förutses, säger Bo Thunholm, grundvattenexpert på SGU.

Statistiken från SGUs grundvattenmätningar under vintern visar att risken för att förra årets scenario, då det under sommarhalvåret uppstod grundvattenbrist i stora delar av landet, ska uppstå är i det närmaste obefintlig i år.

– Efter de bottenrekord som noterades år 2016 och 2017 så har nivåerna helt eller delvis återhämtat sig under de senaste månaderna och i samband med snösmältningen förväntas ett betydande tillskott.

För mer information, kontakta:

Bo Thunholm, statsgeolog SGU, Telefon: 018-17 92 12, bo.thunholm@sgu.se

Fredrik Theolin, statsgeolog SGU, Telefon: 0953-346 20, fredrik.theolin@sgu.se

Kajsa Bovin, statsgeolog SGU, Telefon: 018-17 94 63, kajsa.bovin@sgu.se

Emil Vikberg, statsgeolog SGU, Telefon: 018 - 17 90 25, emil.vikberg@sgu.se

SGU är expert- och förvaltningsmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Riklig nederbörd den senaste tiden bäddar för betydande grundvattenbildning när snösmältningen kommer igång under våren. Det innebär att grundvattenläget inför sommaren 2018 generellt är betydligt bättre jämfört med samma tid vid förra året.

Läs vidare »
Df8w2wxinznxl9kcdahd

​Jobbguide för nyanlända – med fokus på borrbranschen

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 12:00 CET

Geopraktisk är en ny digital jobbguide som tagits fram av Sveriges geologiska undersökning (SGU). Det är ett pilotprojekt med fokus på borrbranschen. Syftet är att skapa enklare vägar till jobb för nyanlända . Genom tydlig information, animationer, filmer, övningar och självtest förenklar Geopraktisk förutsättningarna för att söka utbildning, praktik och jobb.

Media no image

SGU satsar på utbildning om gruvor och miljö i låginkomstländer

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 14:39 CET

SGU storsatsar på utbildning om gruvor och miljöpåverkan i låginkomstländer via ett nytt femårigt utbildningsprogram finansierat av Sida. Parallellt samverkar SGU med afrikanska systerorganisationer med utbildningar i Afrika genom EU-projektet PanAfGeo.

– De metaller och mineral vi använder till vardags kommer från alla världens hörn, inte minst från Afrika och vi vill bidra med erfarenheter och kunskap för att minska miljöpåverkan även där, säger Mattias Fackel, geovetare på SGU.

Det femåriga utbildningsprogrammet genomförs på temat mineralutvinning och miljö, med fokus på hantering av gruvavfall och gruvvatten: ”Mine water and waste management”.

Uppemot 250 personer kommer att genomgå fyra veckors utbildning i Sverige, följt av ett års praktiskt arbete med stöd av mentorer. Utbildningen riktar sig till myndigheter i låginkomstländer med en viktig eller växande mineralutvinning . Programmet är ett samarbete med Naturvårdsverket och Luleå tekniska universitet och finansieras av Sida med 59 MSEK över en femårsperiod.

SGU medverkar sedan tidigare också i ett liknande samverkansprojekt, PanAfGeo, för att stärka den geovetenskapliga kompetensen i Afrika. I november genomförde SGU den andra av sju planerade utbildningar inom projektet, denna gång i Botswana, efter att ha arrangerat en första utbildning i Senegal i juli i år. På kursen fanns deltagare från Botswana, Liberia, Namibia, Swaziland och Zambia. Teamet med utbildare kom från Mali, Botswana och Sverige.

– Det var två intensiva veckor med utbildning och diskussioner. Efterbehandling och stängning av gruvor var ett av flera aktuella ämnen under utbildningen och dagarna i fält, berättar Mattias Fackel, en av SGU-medarbetarna som medverkade i Botswana.

PanAfGeo är ett treårigt samarbete mellan geologiska myndigheter i Afrika och i Europa i syfte att stärka den geovetenskapliga kompetensen hos systerorganisationerna i Afrika. SGUs del i projektet är att organisera den utbildning i projektet som omfattar miljö och mineralutvinning. PanAfGeo finansieras av EU med knappt 10 MSEK.

Läs mer om PanAfgeo-projektet på SGUs webbplats


För mer information, kontakta

Mattias Fackel, utredare på SGU, 018-17 90 51, mattias.fackel@sgu.se

Pontus Westrin, statsgeolog på SGU, 018-17 90 72, pontus.westrin@sgu.se

SGU är expert- och förvaltningsmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

SGU storsatsar på utbildning om gruvor och miljöpåverkan i låginkomstländer via ett nytt femårigt utbildningsprogram finansierat av Sida. Parallellt samverkar SGU med afrikanska systerorganisationer om utbildningar i Afrika genom EU-projektet PanAfGeo.

Läs vidare »
Media no image

Undermarken behöver planeras bättre

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 10:10 CET

Det saknas idag en övergripande styrning för användning av undermarken. Därför föreslår SGU och Trafikverket ett antal åtgärder för att uppnå en mer hållbar användning av undermarken  och på så sätt bidra till attraktiva och smarta städer.

– Idag saknas en övergripande styrning och planering av undermarken. Det kan bland annat få till effekt att företräde ges till den som är först på platsen utan att hänsyn tas till andra verksamheter som kan behöva använda samma utrymme, säger Thomas Dalmalm, enhetschef på Trafikverket.

De instrument som finns för att planera markanvändningen är idag inte utformade för attplanera undermarken. För att förbättra kommunernas möjlighe­ter att planera föreslår SGU och Trafikverket en utredning om fördjupad översiktsplan för undermarken.

I undermarksplanering måste hänsyn tas till olika användningar, resurser och hinder, till exempel bergrum och tunnlar, geoenergi, grundvatten, bergmaterial och föroreningar. I förstudien föreslås därför bland annat en schematisk planeringsmodell där undermarken delas in i olika djuplager för olika användningsområden.

– Om man planerar med hänsyn till framtida samhällsbehov och de geologiska förhållandena får vi förutsättningar för ett resurseffektivt och hållbart nyttjande av undermarken. Det ger också möjlighet till en bättre livsmiljö ovan jord - en smartare stad alltså, säger Lars Rodhe, enhetschef på SGU.

I några länder har man kommit längre än Sverige med att planera och reglera använ­dandet av undermarken och i flera andra länder pågår utredningar och arbete med lagstiftning och regleringar. Exempel på städer där en sådan utveckling sker är Helsingfors, Oslo, Rotterdam och Singapore.

Förslagen för en bättre undermarksplanering ingår i förstudien Storstadsutveckling – behov av undermarksplanering, som utförts av SGU och Trafikverket i samverkan, och med stöd av Boverket. Förstudien har initierats av regeringens Miljömålsråd.

Läs rapporten här

Läs mer om hållbar markplanering på SGUs webbplats

För mer information, kontakta

Lars Rodhe, enhetschef Byggande och infrastruktur, telefon: 018 -17 92 26, lars.rodhe@sgu.se

SGU är myndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Det saknas idag en övergripande styrning för användning av undermarken. Därför föreslår SGU och Trafikverket ett antal åtgärder för att uppnå en mer hållbar användning av undermarken – och på så sätt bidra till attraktiva och smarta städer.

Läs vidare »
Media no image

Ökad risk för grundvattenbrist gör att samhället måste agera

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 13:00 CEST

Trots att vi i framtiden överlag får större nederbördsmängder minskar bildningen av grundvatten i stora delar av landet. Mot den bakgrunden måste samhället arbeta aktivt för att säkra framtidens dricksvattenförsörjning. Det visar en ny rapport från SGU.

Även om allt större nederbördsmängder väntas i framtiden kan man räkna med en minskad grundvattenbildning, framför allt i de sydöstra delarna av Sverige. Orsaken är en ökad temperatur som i sin tur ger en längre vegetationsperiod och ökad avdunstning. Det innebär att perioden på året då grundvatten bildas förkortas.

– Ökade nederbördsmängder tryggar inte vattenförsörjningen. Samhället kommer att bli mer beroende av när på året nederbörden faller och av jordens naturliga förmåga att kunna lagra grundvatten, säger David Eveborn, grundvattengeolog på SGU.

Rapportens slutsats är att klimatförändringarna gör att samhället aktivt måste agera för att säkra den framtida dricksvattenförsörjningen. Därför måste kunskapen om sårbarheten i den lokala vattenförsörjningen öka.

– Det underlag som redan finns behöver uppdateras, förbättras och utökas. Sveriges dricksvattenproducenter, länsstyrelser och andra berörda aktörer behöver i större utsträckning förses med verktyg och vägledning för sin planering, säger David Eveborn.

I rapporten föreslår SGU ett antal åtgärder för att förbättra en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning:

 • Att mer medel avsätts för tillämpad hydrogeologisk forskning och utveckling.
 • Att SGU tillsammans med SMHI tar fram ett fördjupat beräkningsunderlag kring grundvattenbildning som stöd för planering på främst regional och lokal nivå, både i nuvarande och i ett framtida klimat.
 • Att man i linje med dricksvattenutredningen upprättar regionala och lokala vattenförsörjningsplaner samt regionala materialförsörjningsplaner.
 • Att SGU tar fram råd och anvisningar för hur bedömningar och beräkningar av grundvattenbildning och magasinerande förmåga bör genomföras för att säkerställa ett långsiktigt hållbart uttag av grundvatten på lokal nivå.
 • Att SGU tar fram råd kring hur man lokalt kan öka grundvattenbildning och magasinerande förmåga i samband med dricksvattenförsörjning.
 • Att kartläggning och övervakning av Sveriges grundvattenresurser utökas och stärks.
 • Att regeringen, utifrån den nya situation Sverige befinner sig i avseende framtida vattenförsörjning generellt och dricksvattenförsörjning speciellt, genomför en ny vattenprisutredning för att säkra finansiering av nya kunskapsunderlag och nya åtgärder.
 • Att det utreds hur kommunerna kan beställa lokalt anpassat beslutsunderlag från nationella myndigheter som exempelvis SGU.

Läs rapporten här (pdf)

Läs mer om SGUs arbete med grundvattnet

För mer information, kontakta

David Eveborn, grundvattengeolog SGU,tel 018-17 94 63, e-post: david.eveborn@sgu.se

Emil Vikberg, grundvattengeolog SGU, tel 018 - 17 90 25, e-post: emil.vikberg@sgu.se


SGU är myndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Trots att vi i framtiden överlag får större nederbördsmängder minskar bildningen av grundvatten i stora delar av landet. Mot den bakgrunden måste samhället arbeta aktivt för att säkra framtidens dricksvattenförsörjning. Det visar en ny rapport från SGU.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Informatör
 • ulthf.boiviefk@susrayjguqssjzijo.syge
 • 018-17 90 50

 • Presskontakt
 • Informatör
 • pjvhkaloaryvina.ringstad@szmguqr.sjczle
 • 018-179238
 • 070-342 36 36

Om Sveriges geologiska undersökning, SGU

Vi kan berg, jord och grundvatten!

SGU är expert- och förvaltningsmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Adress

 • Sveriges geologiska undersökning, SGU
 • Villavägen 18
 • 751 28 Uppsala
 • Vår hemsida