Media no image

Ny kartläggning av erosionen längs Skånes stränder

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2016 10:25 CEST

Tolv procent av Skånes stränder hotas av erosion, varav sju procent är utsatta för stark erosion och fem procent för långsam erosion. Detta och mycket annat framgår av SGUs projekt Skånestrand, vars resultat presenteras som nya digitala kartvisare och en slutrapport; Skånes känsliga stränder – erosionsförhållanden och geologi för samhällsplanering.

SGU har nu färdigställt arbetet med att kartlägga stranderosionen längs Skånes kust.Resultatet, som visas i form av digitala kartvisare på SGUs webbplats och en slutrapport, är en beskrivning av processerna och förutsättningarna för erosion både på land och havsbotten. I kartvisaren finns också en prognos för hur erosionsförhållandena kan antas bli vid en framtida höjd havsnivå.

Baserat på den geologiska kartläggningen har SGU utvecklat en metodik för att bedöma erosionsförutsättningar och erosionskänslighet längs Skånes kust. Av kartvisaren framgår vilka kuststräckor som är utsatta för erosion. Där framgår också vilka sträckor som inte är känsliga för stranderosion, vilket är viktigt att veta vid kustzonsplanering.

– Metodiken kan användas för de flesta kusttyper i Sverige, och SGU planerar att fortsätta med liknande undersökningar i andra områden där stranderosion är eller kan förväntas bli ett problem, bland annat i Halland och i delar av Blekinge, säger Kärstin Malmberg Persson, statsgeolog på SGU.

Rapporten är den sista av två rapporter från SGUs kartläggningsprojekt ”Skånestrand”. Den är i första hand tänkt för kustkommuner och Länsstyrelsen i Skåne, men kan även användas av andra aktörer i samhällsplaneringen, inte minst i miljö- och klimatanpassningsarbetet.

Om kartvisaren

Kartvisaren, som är SGUs webbaserade kartverktyg för geologisk data, innehåller mängder av information om geologiska förhållanden längs Skånes stränder, både på land och på havsbotten. Kartvisaren är mycket innehållsrik och ju mer man zoomar in desto mer kan man se. Där finns till exempel en möjlighet att se historiska strandlinjer och därmed se var det försvunnit land under årens lopp. Det finns dessutom detaljerad information om och bilder på havsbottnen. 

Ur rapporten:

 • SGU har delat in Skånes strandtyper i tolv klasser efter geologi och erosionsförhållanden.
 • Stranderosion sker huvudsakligen vid högvatten i kombination med starka vågor, oftast i samband med stormar under höst och vinter
 • Den vanligaste strandtypen i Skåne är sand- och grusstränder, där det sker växelvis erosion och ackumulation, men som är i balans sett i ett längre tidsperspektiv. 31 procent av Skånes kuststräcka utgörs av denna strandtyp (175 km).
 • Sju procent av Skånes kust är utsatt för stark erosion (39 km).
 • Vid klintkuster, som till exempel runt Ven (”backafallen”) sker långsam erosion. Fem procent av Skånekusten är utsatt för långsam erosion (28 km).

I ett internationellt perspektiv är problemen med stranderosion i Skåne små, med undantag av stranden vid Löderup som har eroderats sedan mitten av 1800-talet. Sandhammaren präglas för närvarande av pålagring av sand, men perioder av stark erosion har tidigare förekommit.

Läs rapporten här

Se indelningen av Skånes strandtyper i SGUs kartvisare

Kontaktperson

Kärstin Malmberg Persson, statsgeolog, tel: 046-31 17 82, e-post: karstin.malmberg-persson@sgu.se

SGU är expert- och förvaltningsmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Tolv procent av Skånes stränder hotas av erosion, varav sju procent är utsatta för stark erosion och fem procent för långsam erosion. Detta och mycket annat framgår av SGUs projekt Skånestrand, vars resultat presenteras som nya digitala kartvisare och en slutrapport; "Skånes känsliga stränder – erosionsförhållanden och geologi för samhällsplanering."

Läs vidare »
Media no image

Unik kartläggning av Hoburgs bank i Östersjön

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2016 13:50 CEST

För första gången görs nu en komplett kartläggning av havsbottenförhållandena vid Hoburgs bank i Östersjön. Det är SGU, som på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten som ska ta fram detaljerade kartunderlag för områdesskydd och havsplanering.

Kartläggningen utförs med hjälp av SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor som är specialutrustat med en mängd mätinstrument, sensorer och sedimentprovtagare samt en undervattenskamera för bilder och video av havsbotten.

– Hoburgs bank har en extremt vågpåverkad och instabil bottentyp med stora musselbankar som är unik i Östersjön och som har stora naturvärden, säger Gustav Kågesten, maringeolog på SGU.

Det för vågrörelser utsatta läget gör att bottnarna har svallats, varvid det finaste materialet spolats bort och lämnat åsar av block och sten omgivna av delvis mycket utbredda sandytor. Sandbottnarna har tydliga böljeslagsmärken i allmänhet ner till stora djup, vilket antyder vågrörelsens stora betydelse för dessa områden.

Intressena för Hoburgs bank är flera. Det finns anspråk på riksintresse för bland annat sjöfart, fiske, försvar och vindkraft. Den i dagsläget omfattande och i framtiden utökade trafiken kan medföra negativa effekter på Natura 2000-området som störande av fågelliv, oljeutsläpp, bottenerosion. Av den orsaken höjs nu flera röster för att exempelvis leda om fartygstrafiken från Hoburgs bank.

Projektet medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten och sker i samverkan med bland annat SLU Aqua som utför provfiske från Ocean Surveyor. Syftet med projektet är att ta fram detaljerade kartunderlag för områdesskydd, havsplanering, ökad och förbättrad förvaltning av Natura 2000-området samt för arbete med grön infrastruktur i kust och hav.

Om utsjöbankar

En utsjöbank är ett område som ligger ute till havs och är grunt i jämförelse med omgivande vatten. Dessa bankar är mycket produktiva och artrika. De utgör ofta viktiga övervintringsplatser för sjöfåglar, som dyker efter föda på bankarnas lättåtkomliga djup, och är viktiga lek- och uppväxtområden för många fiskarter. Genom att de ligger långt ut till havs är de dessutom ofta relativt opåverkade av människan.


Deltagare i projektet

Sveriges geologiska undersökning, Havs- och vattenmyndigheten, SLU Aqua samt AquaBiota Water research

Kontakt

Gustav Kågesten, maringeolog på SGU, tel: 018-17 90 15, gustav.kagesten@sgu.se

Lovisa Zillén Snowball, enhetschef på SGU, tel: 018-17 90 33, lovisa.zillen@sgu.se

Bertil Håkansson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, tel: 010-698 60 14, bertil.hakansson@havochvatten.se

SGU är expert- och förvaltningsmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

För första gången görs nu en komplett kartläggning av havsbottenförhållandena vid Hoburgs bank i Östersjön. Det är SGU, som på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten som ska ta fram detaljerade kartunderlag för områdesskydd och havsplanering.

Läs vidare »
Koi0drb8oay2jdfz93bf

​Kritiska mineral, det livsviktiga vattnet och virtuell geologi

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2016 07:23 CEST

Nu uppdateras Sveriges geologiska undersöknings, SGUs, skolwebb Geologiskt med tre nya övningar. Missa inte heller skoltävlingen om samhällsplanering och geologi - deadline för bidrag är 1 december. Syftet med Geologisk är att sätta fokus på de många gånger aktuella frågor där en grundförståelse för geologi skapar bättre beslutsunderlag.

Media no image

Svensk produktion av ballast ökade markant 2015

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2016 11:00 CEST

Leveranser av grus, sand, morän och krossat berg, så kallad ballast, har ökat stort med nio miljoner ton jämfört med 2014, till 85 miljoner ton. Det visar SGUs genomgång av ballastproduktionen i Sverige under 2015.

Ballast utgör huvudkomponenten i asfalt och betong, och används även som fyllnadsmate­rial och järnvägsmakadam, vilket medför att ballast är den största råvaran som produceras i landet. Den stora ökningen av leveranser av ballast kan ses över hela landet och följer den ökning som skett i byggproduktionen.

– I framtiden förväntar vi oss ännu större ballastproduktion. Boverkets prognos för bostadsbyggandet visar på en bostadsproduktion på omkring 50 000 – 55 000 nya bostäder per år fram till 2018, vilket motsvarar en ballastproduktionen på i storleksordningen 100 miljoner ton per år, säger Kristian Schoning, statsgeolog på SGU.

Störst ökning i brytning av ballast kan ses i Stockholms län, där totalt bruten mängd ökar med över fyra miljoner ton, en procentuell ökning på 56 procent från 2014. Den stora ökningen är ett resultat av ökad brytning av krossat berg.

– Med en framtida takt på 70 000 bostäder om året, vilket enligt Boverket motsvarar behovet av bostäder till 2025, så betyder det att leveranserna av ballast behöver öka till minst 120 miljoner ton per år, säger Kristian Schoning.

Andra fakta ur statistiken:

 • Leveranser av naturgrus hålls på samma nivå som föregående år, 10,8 miljoner ton, men då den totala mängden ballast ökat så har andelen naturgrus minskat till 13 procent jämfört med 14 procent för 2014.
 • Leveranser av morän har ökat kraftigt till 2,3 miljoner ton 2015, jämfört med 0,9 miljoner ton år 2014, en ökning med 150 procent.
 • Mängden leveranser av krossat berg ökade till 72 miljoner ton, en ökning med 7,5 miljoner ton jämfört med 2014.

Statistiken från 2015 års svenska ballastproduktion är hämtad från SGUs årliga publikation Grus, sand och krossberg, som beräknas komma ut i oktober 2016.

För mer info, kontakta

Kristian Schoning, telefon; 018 – 17 92 21, e-post; kristian.schoning@sgu.se

SGU är expert- och förvaltningsmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Leveranser av grus, sand, morän och krossat berg, så kallad ballast, har ökat stort med åtta miljoner ton jämfört med 2014, till 85 miljoner ton. Det visar SGUs genomgång av ballastproduktionen i Sverige under 2015.

Läs vidare »
Media no image

Bergverksstatistik 2015 – ute nu

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2016 11:00 CEST

Gruvindustrin hade ett tufft år 2015, med vikande efterfrågan och följande prisfall på stål och basmetaller. Den svenska malmproduktionen blev ändå den tredje högsta någonsin med sammanlagt 72,7 miljoner ton. Detta och mycket annat framgår i SGUs årliga publikation Bergverksstatistik 2015 som nu finns utgiven.

Siffror från Bergverksstatistik 2015:

– År 2015 kännetecknades av prisfall på de flesta metaller, där järnmalmen tog mest stryk med en nedgång på 47 procent (cirka 40 % på pellets) och kopparpriset gick ner med 25 procent. Av övriga metaller var det enbart priset på bly som i stort sett var oförändrat. Priset på ädelmetaller följde dollarprisets negativa utveckling, där priset på guld och silver sjönk med nio respektive tolv procent.

– I Sverige producerades 72,7 miljoner ton malm under 2015. Den globala malmproduktionen under samma period uppgick till 2 015 miljoner ton*.

– Svensk gruvindustri sysselsatte omkring 7 500 personer under 2015, inklusive underleverantörer.

– Prospekteringsinvesteringarna i Sverige ökade med 14 procent jämfört med året innan. Antalet undersökningstillstånd minskade dock till 608 stycken (776 för 2014). Antalet inkomna ansökningar gick också ner till 126, jämfört med 150 under 2014.

– Mineralersättningen under 2015 uppgick till cirka 6,4 miljoner kronor, varav markägarna fick 4, 8 miljoner kronor.

– Mängden producerad energitorv uppgick till 1,1 miljoner kubikmeter, vilket är en halvering jämfört med året innan (2,2 miljoner ton).

– Mängden levererad natursten ökade till 183 tusen ton för 2015 från 173 tusen ton för 2014.

Ladda ner Bergverksstatistik 2015 här (pdf)

Kontaktpersoner

Lars Norlin, utredare på SGU, 018-17 91 39, lars.norlin@sgu.se

SGU är expert- och förvaltningsmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Gruvindustrin hade ett tufft år 2015, med vikande efterfrågan och följande prisfall på stål och basmetaller. Den svenska malmproduktionen blev ändå den tredje högsta någonsin med sammanlagt 72,7 miljoner ton. Detta och mycket annat framgår i SGUs årliga publikation Bergverksstatistik 2015 som ges ut i dagarna.

Läs vidare »
Media no image

​Geologins Dag på lördag!

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2016 06:55 CEST

Vad är geologi för dig? Sevärda platser, en förståelse för planeten Jorden, samhällsnytta, ett vackert mineral, strukturer i berget, mjuk sand och grovt grus, en klar källa eller kanske en våldsam vulkan …

Geologins Dag uppmärksammas lördagen den 10 september runt om Sverige med olika evenemang och aktiviteter. Våra arrangörer bjuder på en mängd olika upplevelsen, till exempel exkursioner och vandringar där vi får lära oss hur landskapet och Jordklotet har utvecklats, tipspromenader, föredrag, utställningar, dataspel med geologi (Östhammar) och grottkrypning (Bodagrottorna).

Hitta arrangemangen nära dig!
Du hittar alla arrangemang på Geologins Dags webbsida: www.geologinsdag.nu

Där finns också mer läsning, nyttiga och roliga länkar, bildspel och skolmaterial som lärare och elever kan ladda hem. Missa inte heller Geologins Dags skoltävling!

Invigning i Geoparken Bohusgranit i Hunnebostrand

Den nationella invigningen hålls fredagen den 9 september i Geoparken Bohusgranit i Hunnebostrand.

Detta är Geologins Dag
Geologins Dag har firats i Sverige sedan år 2000 och lockat tusentals med barn och vuxna att fråga om egna stenfynd, följa med på geologiska vandringar, lära mer om livets utveckling, glaciärer och vulkaner, hugga i sten och mycket mer. Geologins Dag bygger på alla enskilda arrangörers insatser – föreningar, organisationer, företag, bibliotek, skolor m.fl. – med föreningens Geologins Dag som sammanhållande länk. Tack vare föreningens bidragsgivare har föreningen ett kansli som bland annat driver webbplatsen, svarar för gemensam inramning, skolmaterial m.m. Kansliet finns på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Mer information om Geologins Dag – historik, arrangörer, bidragsgivare och aktuella aktiviteter – finns på www.geologinsdag.nu

Kontaktperson för frågor som rör Geologins Dag: Nelly Aroka, projektledare för Geologins Dag, 018-17 90 28.

SGU är expert- och förvaltningsmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Kansliet för Geologins Dag finns på SGU.

Geologins Dag uppmärksammas lördagen den 14 september runt om Sverige med cirka 60 olika evenemang och aktiviteter i hela Sverige: geologiska vandringar, stenkul för barn och vuxna, föredrag, fotoutställningar, tävlingar och mycket, mycket mera. Du hittar alla arrangemang på Geologins Dags webbsida: www.geologinsdag.nu

Läs vidare »
Media no image

Geologisk tävling för högstadiet och gymnasiet

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2016 11:00 CEST

Sveriges geologiska undersökning, SGU, lanserar en skoltävling där elever ska planera för en ny anläggning i sin kommun med hänsyn till lokala förutsättningar som geologi och markförhållanden, intressekonflikter samt miljö- och hållbarhetsaspekter.

Tävlingen bygger på övningar som finns på skolwebben Geologisk. Tävlingsbidragen, som kan gälla exempelvis skidanläggningar, badhus, eller nöjesanläggningar, ska bestå av fyra delar som innehåller:

 • Vision – varför just denna anläggning
 • Analys – hur ser de geologiska förutsättningarna ut
 • Hållbarhet – tankar kring hållbarheten för anläggningen
 • Övertyga– varför ska kommunen satsa på förslaget

Med tävlingen kan pedagoger arbeta mot målen i geografi, biologi, kemi och naturkunskap.

Tävlingen är öppen för bidrag fram till den första december. Priser delas ut till första-, andra och tredjepristagare för både årskurs 7-9 och gymnasiet.

Läs mer om tävlingen på www.sgu.se/geologisk

För mer information

Nelly Aroka, statsgeolog SGU, nelly.aroka@sgu.se, 018-17 90 28

Pontus Westrin, projektassistent SGU, pontus.westrin@sgu.se, 018-17 90 72

Johannes Innala, extern projektledare KKM, johannes.innala@kkm.se, 070-492 01 96

Om SGU och Geologisk

Geologisk är kostnadsfritt och består av tre teman med totalt tio övningar som övar förmågorna i svenska, samhällskunskap, biologi, kemi, teknik, geografi och naturkunskap. Varje övning innehåller filmer och länkar med koppling till framtidens arbete och studier. Pedagoger kan enkelt integrera dessa frågor i sin undervisning och även arbeta tillsammans med skolans studie- och yrkesvägledare . Geologisk är en del i SGUs satsning på att öka kunskapen om geologins betydelse för samhället. Läs mer på www.sgu.se/geologisk

SGU är expert- och förvaltningsmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, lanserar en skoltävling där elever ska planera för en ny anläggning i sin kommun med hänsyn till lokala förutsättningar som geologi och markförhållanden, intressekonflikter samt miljö- och hållbarhetsaspekter.

Läs vidare »
Media no image

Fortsatt höga halter av miljögifter i havsbottens sediment

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2016 10:00 CEST

Havsbottnarna utanför Sveriges kust bär på fortsatt höga halter av bekämpningsmedel som DDT och andra miljögifter i bottensedimenten – trots att många av gifterna förbjöds för mer än 40 år sedan. Det framgår av en ny SGU-rapport om Östersjöns och Västerhavets tillstånd.

Resultaten av de senaste mätningarna från bottensedimenten i utsjön längs Sveriges kust, gjorda på uppdrag av Naturvårdsverket, är nu klara. Analyserna visar tydligt att halterna av miljögifter i bottensedimenten generellt sett inte har minskat det senaste årtiondet, trots att användningen av de flesta av de påträffade gifterna förbjöds i mitten på 1970-talet.

Miljögifterna har påträffats på relativt stort djup i en lugn geologisk miljö, vilket leder till misstankar om att det finns en aktiv källa till de förbjudna ämnena.

– Men svensk havsbotten är ännu ett vitt område på Sverigekartan, man har bara undersökt en liten del av havsbottnarna på svenskt vatten. Det behövs mer forskning för att identifiera och oskadliggöra källorna till föroreningarna, säger Anna Apler, maringeolog på SGU.

Såväl tungmetaller som organiska miljögifter har i höga halter en negativ effekt på levande organismer. För att nå miljömålen för Östersjön är det därför viktigt att källorna till dessa föroreningar snarast lokaliseras och om möjligt tas om hand om.

Sammanfattning av resultat:

 • Ingen generell minskning av gamla miljögifter i ytsedimenten i utsjön det senaste årtiondet trots att de flesta förbjöds redan på 1970-talet. Mönstren ser olika ut beroende på ämne och geografisk plats i havet.
 • För ett fåtal ämnen ökar halterna, till exempel hexaklorbensen, vilket kan tyda på pågående utsläpp.
 • På ett flertal ställen i Östersjön är halterna av det mycket giftiga ämnet TBT, en beståndsdel i gamla båtbottenfärger, så höga att det har en negativ påverkan på bottenlevande djur och organismer.
 • Halterna av förbjudna bekämpningsmedel som DDT och klordan är fortfarande höga i ytsedimenten längs Sveriges kust
 • Generellt är halterna av miljögifter i bottensedimenten lägre i Västerhavet än Östersjön, vilket till stor del beror på bättre utbyte av vattenmassorna. Halterna är också något lägre i Bottenviken och Bottenhavet än i centrala och södra Östersjön.

Provtagningarna har gjorts vid 16 utsjöstationer längs Sveriges kust med avseende på metaller, organiska ämnen och näringsämnen. Förutom kemiska analysdata har även information om geologin, undervattensfotografier och hydrografiska data samlats in. Miljöövervakningen ingår i det nationella svenska övervaknings- och trendprogrammet för föroreningar i sediment (SSTMP). Syftet med projektet är att undersöka belastningen och långtidstrender av miljögifter i utsjösediment inom svenskt territorialvatten och ekonomisk zon. Programmet omfattar provtagning och analys av ytsediment med ett tidsintervall av fem till sex år.

Länk till rapporten

För mer information, kontakta

Anna Apler, maringeolog på SGU, telefon 018-17 91 92, anna.apler@sgu.se

Sarah Josefsson, miljökemist på SGU, telefon 018-17 90 14, sarah.josefsson@sgu.se

SGU är expert- och förvaltningsmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Havsbottnarna utanför Sveriges kust bär på fortsatt höga halter av bekämpningsmedel som DDT och andra miljögifter i bottensedimenten – trots att många av gifterna förbjöds för mer än 40 år sedan. Det framgår av en ny SGU-rapport om Östersjöns och Västerhavets tillstånd.

Läs vidare »
Media no image

SGU i Almedalen 2016

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 15:38 CEST

SGU medverkar i Almedalen för att sprida kunskap om geologi så att marken, vattnet och våra naturresurser används på ett hållbart sätt. SGUs evenemang hålls på undersökningsfartyget Ocean Surveyor i Visby hamn. 

Plats: Måndag: Kajplats 1. Tisdag - onsdag: Kajplats 10

Måndag 4/7

kl 9-10, Frukostseminarium*: ”Nya gifter" – ett hot mot vattenförsörjningen. Vad innebär de ”nya gifterna”, som PFAS, för vår framtida vattenförsörjning, och hur ökar vi kunskapen om vilka metoder vi kan använda för att åtgärda problemet? Enklare frukost serveras från 8.30.

kl 11.00, Seminarium: Bostadsbrist och klimatförändring – tål marken att byggas på överallt? Arrangeras av Statens geotekniska institut (SGI) tillsammans med SGU.

Tisdag 5/7

kl. 9-10, Frukostseminarium*:Gamification – hur rolig får samhällsinformation vara?Myndigheterna sitter på massor av spännande data som skulle göra stor nytta i samhället. Men av olika skäl hittar informationen inte ut. Är gamificiation ett effektivt sätt – eller är det ”för roligt”? Enklare frukost serveras från 8.30.

kl. 14-15, Seminarium: Havsplanering utifrån omvända kartan. Att hållbar utveckling av stad och glesbygd planeras utifrån detaljerade kunskapsunderlag kan tyckas självklart. Men i våra hav saknas ofta såväl strategier som tillräcklig kunskap för att främja både livskraftiga ekosystem och blå tillväxt.I det pågående arbetet med havsplaneringen så vänder vi på kartan och tittar närmare vad som finns under den glittrande ytan. Kan havsbotten visa hur vi ska planera på djupet?

kl 15-16, Seminarium: Skydda havet utifrån vad jorden visar. Kan grundläggande kunskap om havsbottens geologi, djup och landskapsformer hjälpa oss hitta rätt trots vår magra kunskapsläget om marina ekosystem? Frågorna är många och tiden är kort! Seminariet arrangeras av HaV i samverkan med SGU.

kl 16-17, Mingel & mötesplats: Havsplanering. SGU och HaV bjuder in till en mötesplats för alla som jobbar med havsplanering, maritim strategi och Östersjön.

Onsdag 6/7

kl. 9-10, Frukostseminarium: Framtidens vattenförsörjning. Förutsättningarna för vår vattenförsörjning förändras i snabb takt, ofta till följd av klimatförändringen. Skillnaden märks redan nu i sjunkande grundvattennivåer i Sydöstra Sverige/Öland/Gotland, där man nu noga måste se över vattenförsörjningen, med grundvattnet som en allt viktigare resurs. Enklare frukost serveras från 8.30.

Måndag - onsdag: Visning av fartyget Ocean Surveyor kl 10


Läs mer här (länk till SGUs webbplats)

SGU är expert- och förvaltningsmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Jord, berg och vatten är viktiga för hur vi mår och hur vårt samhälle fungerar. Mot den bakgrunden deltar SGU i Almedalen 2016 för att uppmärksamma geologins betydelse hos de som planerar vårt framtida samhälle.

Läs vidare »
Media no image

Extrema grundvattennivåer förväntas bli ännu lägre

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 11:23 CEST

I de större grundvattenmagasinen på Öland, Gotland och Götalands östkust, som är avgörande för den kommunala vattenförsörjningen, är grundvattennivåerna fortsatt extremt låga och förväntas sjunka ytterligare. I stora delar av centrala Götaland riskerar många med egen brunn att få vattenbrist framöver.

– I normala fall kommer grundvattennivåerna att fortsätta att sjunka ända fram till i höst. Underskottet av grundvatten i de större grundvattenmagasinen på Öland och Gotland är stort och det troliga är att grundvattennivåerna kommer att återhämta sig först på hösten, säger Bo Thunholm, grundvattengeolog på SGU.

De låga nivåerna på Öland och Gotland kan även fortsättningsvis påverka både den kommunala vattenförsörjningen och de som har egen brunn. Under sommaren brukar nivåerna normalt sjunka beroende på att det mesta av nederbörden tas upp av växterna eller avdunstar. Problemen är i första hand sinande brunnar, men även ökad risk för salthalt kan förekomma.

I stora delar av centrala Götaland är grundvattennivåerna under de normala i de små grundvattenmagasinen. Detta har främst betydelse för den enskilda vattenförsörjningen och kan exempelvis orsaka problem med tillgången för de som har grunda grävda brunnar.

I mätningar och prognoser över grundvattennivåer skiljer man mellan mindre, ytliga, grundvattenmagasin och större grundvattenmagasin, som oftast återfinns på större djup. De mindre magasinen, som i regel försörjer enskilda brunnar med vatten, reagerar snabbare på variationer i nederbörden. För de större grundvattenmagasinen, som oftast utnyttjas för den kommunala vattenförsörjningen, krävs det däremot långsiktiga förändringar och variationer i nederbörden för att påverka grundvattennivån.

Läs mer om SGUs mätning av grundvattennivåer i juni


För mer information, kontakta

Bo Thunholm, grundvattengeolog på SGU, telefon 018-17 92 12, bo.thunholm@sgu.se

Fredrik Theolin, grundvattengeolog på SGU, telefon 018-17 94 63, fredrik.theolin@sgu.se

SGU är expert- och förvaltningsmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

I de större grundvattenmagasinen på Öland, Gotland och Götalands östkust, som är avgörande för den kommunala vattenförsörjningen, är grundvattennivåerna fortsatt extremt låga och förväntas sjunka ytterligare. I stora delar av centrala Götaland riskerar många med egen brunn att få vattenbrist framöver.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Informatör
 • ulf.boivie@sgu.se
 • 018-17 90 50

 • Presskontakt
 • Informatör
 • kaarina.ringstad@sgu.se
 • 018-179238
 • 070-3465470

Om Sveriges geologiska undersökning, SGU

Vi kan berg, jord och grundvatten!

SGU är expert- och förvaltningsmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Adress

 • Sveriges geologiska undersökning, SGU
 • Villavägen 18
 • 751 28 Uppsala
 • Vår hemsida