Media-no-image

Helikopterjakt på Gotlands framtida dricksvatten

Pressmeddelanden   •   2015-08-20 11:14 CEST

Sveriges geologiska undersökning (SGU) utför i samverkan med Region Gotland och Länsstyrelsen Gotlands län helikopterburna mätningar på Gotland i september 2015. Undersökningarna görs för att kartlägga markförhållandena i fyra områden där grundvattentillgången bedöms vara extra intressant ur ett dricksvattenperspektiv.

– Mätningarna syftar till att öka kunskapen om grundvattenförhållandena för att kunna lokalisera framtida dricksvattentäkter och se på vilket djup man riskerar att påträffa ett saltpåverkat grundvatten, säger Peter Dahlqvist, statsgeolog på SGU.

Metoden, SkyTEM, somanvändes redan under 2013 på Gotland med stor framgång, ger detaljerad information av de geologiska förhållanden som styr förekomsten av grundvatten. Under 2015 undersöks fyra områden, alla med syftet att öka kunskapen huruvida områdena är lämpliga för större grundvattenuttag; ett område i norr Stenkyrka-Lärbo-Hejnum; ett område på ostkusten mellan Åminne och Ala; ett område vid Stånga och Burs; och ett i söder vid Burgsvik-Hamra-Vamlingbo.

SkyTEM är ett helikopterburet geofysiskt system som förenklat mäter jordlagrens och berggrundens utbredning ett hundratal meter ner i marken. SkyTEM bygger på utsändning av elektromagnetiska vågor från en spole som hänger under helikoptern. Genom att analysera markens reaktion på dessa vågor kan man med hjälp av tillgänglig geologisk information från till exempel borrningar skapa en tredimensionell modell för hur jord, berg och grundvatten breder ut sig i det undersökta området. Helikoptern, med en stor mätram hängande 35 meter under sig, flyger på cirka 70 meters höjd över marken och med 200 meter mellan mätlinjerna. Mätningarna utförs av företaget SkyTEM Survey Aps på uppdrag av SGU.

Läs mer om SGUs SkyTEM-undersökningar på Gotland 2013: (http://resource.sgu.se/produkter/rm/rm136-rapport.pdf)

För mer information, kontakta:

Peter Dahlqvist, SGU, peter.dahlqvist@sgu.se tel. 046-31 17 84

Carl-Axel Triumf, SGU, carl-axel.triumf@sgu.se tel. 018- 17 90 31

SGU är expert- och förvaltningsmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) utför i samverkan med Region Gotland och Länsstyrelsen Gotlands län helikopterburna mätningar på Gotland i september 2015. Undersökningarna görs för att kartlägga markförhållandena i fyra områden där grundvattentillgången bedöms vara extra intressant ur ett dricksvattenperspektiv.

Läs vidare »
Media-no-image

SGU kartlägger riskområden för jordskred med hjälp av helikopter

Pressmeddelanden   •   2015-08-18 10:17 CEST

SGU utför i augusti helikopterburna geofysiska mätningar vid Göta Älv, Strömstad och Ångermanälven för att öka förståelsen för var och hur jordskred kan förekomma. Undersökningarna görs i samverkan med Statens geotekniska institut (SGI) och Trafikverket.

SGU genomför den 17-28 augusti geologiska undersökningar med helikopter inom fyra försöksområden; två i Göta älvdalen, ett i norra Bohuslän samt ett i Ångermanälvens dalgång, där man genom tidigare geotekniska undersökningar vet att det förekommer kvicklera. Försöksområdenas totala yta är cirka 70 kvadratkilometer (se karta). Helikoptern flyger på cirka 70 meters höjd över marken med en mätram hängande 35 meter under sig.

– Syftet med projektet är att utveckla en kostnadseffektiv metodik för att kartlägga utbredning av kvicklera, för att på så sätt minska risken för stora skredolyckor i framtiden, säger Lena Persson, statsgeofysiker på Sveriges geologiska undersökning.

Metoden som används är ett helikopterburet system, SkyTEM, som mäter jordlagrens och berggrundens egenskaper till cirka hundra meters djup. Genom att analysera markens reaktion på elektromagnetiska vågor kan man med hjälp av tillgänglig geologisk information skapa en tredimensionell modell för hur jord, berg och grundvatten breder ut sig i det undersökta området. Mätningarna utförs av det danska företaget SkyTEM Survey Aps på uppdrag av SGU. 

Läs mer om projektet här: http://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2015/juni/trafikverket-sgi-och-sgu-soker-efter-kvicklera-med-hjalp-av-helikopter/

För ytterligare information, kontakta

Lena Persson, SGU: lena.persson@sgu.se, 018-17 93 12 

 

SGU är expert- och förvaltningsmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

SGU utför i augusti helikopterburna geofysiska mätningar vid Göta Älv, Strömstad och Ångermanälven för att öka förståelsen för var och hur jordskred kan förekomma. Undersökningarna görs i samverkan med Statens geotekniska institut (SGI) och Trafikverket.

Läs vidare »
Media-no-image

SGU i Almedalen 2015

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 16:51 CEST

Jord, berg och vatten är viktiga för hur människor mår och hur vårt samhälle fungerar. Mot den bakgrunden deltar SGU i Almedalen 2015 för att öka kännedomen om geologins betydelse hos de beslutsfattare som formar vårt samhälle.

SGUs program i Almedalen 2015:

Måndag 29/6 kl. 15-16: Samhällsplanering för en tryggad vattenförsörjning.

Med ett förändrat klimat och ändrade konsumtionsvanor till följd av ökad turism och fler fritidboenden hotar perioder av vattenbrist många svenska kommuner. Vilka nya lösningar finns för att trygga vattenförsörjningen, och vad krävs för att de ska bli verklighet?

Medverkande: Andreas Gyllenhammar, moderator Mats Svensson, HaV, Jonas Aaw, Region Gotland, Lena Söderberg, generaldirektör SGU, Jakob Levén, enhetschef SGU, Peter Dahlqvist, statsgeolog SGU.

Tisdag 30/6 kl. 16-17: Metallförsörjning – lokalt, hållbart, rättvist.

Åtgången av metaller är så stor att återanvändning och återvinning bara täcker en liten del av vårt behov. Samtidigt kräver ny avancerad elektronik och energiteknik nya material som bara kan produceras via gruvor. Hur kan försörjningen av metaller bli så hållbar som möjligt?

Medverkande: Arne Müller, moderator; Sofia Bottorp, Urbergsgruppen; Hans Kihl, forskningschef Ragnsells; Per Ahl, vd SveMin; Lena Söderberg, generaldirektör SGU, Kaj Lax, avdelningschef SGU, Erika Ingvald, enhetschef SGU.

Onsdag 1/7 kl. 15-16: Urbaniseringen kräver 100 miljoner ton byggmaterial - hur kan det bli hållbart?

Sveriges storstadsregioner växer snabbast i Europa– bara Stockholm tros öka med en halv miljon invånare till 2030. Urbaniseringen riskerar att bli en enorm utmaning för miljön när allt byggmaterial - mer än hundra miljoner ton ska brytas, transporteras, lagras och användas. Olika markanspråk, ett starkt miljöskydd och motstånd mot lokala täkter bidrar till att det tunga byggmaterialet måste tas från avlägsna platser och transporteras långväga, där nästan alla transporter i praktiken sker med lastbil. Vilka åtgärder behövs för att storstadsutvecklingen ska kunna ske med en klok naturresurshushållning?

Medverkande: Stig-Björn Ljunggren, moderator, Peter Egardt, Landshövding Uppsala Län, Björn Strokirk, Bergmaterialindustrierna, Kristina Lundberg, Luleå tekniska universitet, Lena Söderberg, generaldirektör SGU, Mattias Göransson, SGU.

Torsdag 2/7 kl. 15-16: Blå tillväxt - vad ska Östersjön växa till?

Blå tillväxt är ett begrepp som blir allt vanligare i samhällsdebatten. Men vad är blå tillväxt och vad ska den leda till? Sverige jobbar med dessa frågor, bland annat genom att ta fram en maritim strategi som ska öppna för fler jobb och nya affärsmöjligheter inom de maritima näringarna. Vad är visionen, möjligheterna och begränsningarna för blå tillväxt i Östersjön? Och hur blir den hållbar?

Medverkande: Maria Wetterstrand, moderator, Björn Risinger, generaldirektör HaV, Kristina Yngwe, vice ordförande i miljö och jordbruksutskottet, Thomas Johansson, enhetschef HaV, Lovisa Zillén, enhetschef SGU, Åsa Ranung, WWF.

OBS! Geo-mingel på tisdag! På tisdag 30/6 klockan 17 samlar vi geobranschen och andra intresserade till ett mingel ombord på Ocean Surveyor. Välkommen att mingla, fråga och diskutera!

Besök vårt undersökningsfartyg Ocean Surveyor

Vi kommer också att ordna guidade turer, samt visning av vår undersökningsutrustning, ombord på Ocean Surveyor varje dag kl 10-11 och kl 13-14.

Följ evenemanget
Ta gärna del i diskussionen genom att använda #SGUAlmedalen på Twitter.

Evenemangen kommer att filmas så även du som inte kan närvara kan ta del av dem. Länkarna kommer att publiceras här.

Hitta till oss

Alla SGUs evenemang sker ombord på Ocean Surveyor, kajplats 10, i Visby hamn.

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Jord, berg och vatten är viktiga för hur människor mår och hur vårt samhälle fungerar. Mer hänsyn till de geologiska förutsättningarna i samhällsplaneringen innebär därför bättre hälsa, säkrare boenden och mer ändamålsenlig markanvändning.

Läs vidare »
Media-no-image

SGU i Almedalen 2015

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 16:51 CEST

Jord, berg och vatten är viktiga för hur människor mår och hur vårt samhälle fungerar. Mot den bakgrunden deltar SGU i Almedalen 2015 för att öka kännedomen om geologins betydelse hos de beslutsfattare som formar vårt samhälle.

SGUs program i Almedalen 2015:

Måndag 29/6 kl. 15-16: Samhällsplanering för en tryggad vattenförsörjning.

Med ett förändrat klimat och ändrade konsumtionsvanor till följd av ökad turism och fler fritidboenden hotar perioder av vattenbrist många svenska kommuner. Vilka nya lösningar finns för att trygga vattenförsörjningen, och vad krävs för att de ska bli verklighet?

Medverkande: Andreas Gyllenhammar, moderator Mats Svensson, HaV, Jonas Aaw, Region Gotland, Lena Söderberg, generaldirektör SGU, Jakob Levén, enhetschef SGU, Peter Dahlqvist, statsgeolog SGU.

Tisdag 30/6 kl. 16-17: Metallförsörjning – lokalt, hållbart, rättvist.

Åtgången av metaller är så stor att återanvändning och återvinning bara täcker en liten del av vårt behov. Samtidigt kräver ny avancerad elektronik och energiteknik nya material som bara kan produceras via gruvor. Hur kan försörjningen av metaller bli så hållbar som möjligt?

Medverkande: Arne Müller, moderator; Sofia Bottorp, Urbergsgruppen; Hans Kihl, forskningschef Ragnsells; Per Ahl, vd SveMin; Lena Söderberg, generaldirektör SGU, Kaj Lax, avdelningschef SGU, Erika Ingvald, enhetschef SGU.

Onsdag 1/7 kl. 15-16: Urbaniseringen kräver 100 miljoner ton byggmaterial - hur kan det bli hållbart?

Sveriges storstadsregioner växer snabbast i Europa– bara Stockholm tros öka med en halv miljon invånare till 2030. Urbaniseringen riskerar att bli en enorm utmaning för miljön när allt byggmaterial - mer än hundra miljoner ton ska brytas, transporteras, lagras och användas. Olika markanspråk, ett starkt miljöskydd och motstånd mot lokala täkter bidrar till att det tunga byggmaterialet måste tas från avlägsna platser och transporteras långväga, där nästan alla transporter i praktiken sker med lastbil. Vilka åtgärder behövs för att storstadsutvecklingen ska kunna ske med en klok naturresurshushållning?

Medverkande: Stig-Björn Ljunggren, moderator, Peter Egardt, Landshövding Uppsala Län, Björn Strokirk, Bergmaterialindustrierna, Kristina Lundberg, Luleå tekniska universitet, Lena Söderberg, generaldirektör SGU, Mattias Göransson, SGU.

Torsdag 2/7 kl. 15-16: Blå tillväxt - vad ska Östersjön växa till?

Blå tillväxt är ett begrepp som blir allt vanligare i samhällsdebatten. Men vad är blå tillväxt och vad ska den leda till? Sverige jobbar med dessa frågor, bland annat genom att ta fram en maritim strategi som ska öppna för fler jobb och nya affärsmöjligheter inom de maritima näringarna. Vad är visionen, möjligheterna och begränsningarna för blå tillväxt i Östersjön? Och hur blir den hållbar?

Medverkande: Maria Wetterstrand, moderator, Björn Risinger, generaldirektör HaV, Kristina Yngwe, vice ordförande i miljö och jordbruksutskottet, Thomas Johansson, enhetschef HaV, Lovisa Zillén, enhetschef SGU, Åsa Ranung, WWF.

OBS! Geo-mingel på tisdag! På tisdag 30/6 klockan 17 samlar vi geobranschen och andra intresserade till ett mingel ombord på Ocean Surveyor. Välkommen att mingla, fråga och diskutera!

Besök vårt undersökningsfartyg Ocean Surveyor

Vi kommer också att ordna guidade turer, samt visning av vår undersökningsutrustning, ombord på Ocean Surveyor varje dag kl 10-11 och kl 13-14.

Följ evenemanget
Ta gärna del i diskussionen genom att använda #SGUAlmedalen på Twitter.

Evenemangen kommer att filmas så även du som inte kan närvara kan ta del av dem. Länkarna kommer att publiceras här.

Hitta till oss

Alla SGUs evenemang sker ombord på Ocean Surveyor, kajplats 10, i Visby hamn.

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Jord, berg och vatten är viktiga för hur människor mår och hur vårt samhälle fungerar. Mer hänsyn till de geologiska förutsättningarna i samhällsplaneringen innebär därför bättre hälsa, säkrare boenden och mer ändamålsenlig markanvändning.

Läs vidare »
Media-no-image

SGU kartlägger fiberbankar på botten av sjöar och vattendrag i Jämtland

Pressmeddelanden   •   2015-06-10 13:46 CEST

Massaindustrin har tidigare gett ifrån sig stora mängder träfibrer och processkemikalier som idag ligger på bottnarna i våra sjöar och vattendrag. Nu ska SGU i samarbete med Länsstyrelsen i Jämtland mot den bakgrunden kartlägga fiberbankar på älv- och sjöbottnar på tre ställen i länet.

Avloppsvattnet från träindustrierna släpptes under vissa perioder ut orenat. Kemikalier som använts på fabrikerna, samt stora mängder träfibrer, ligger i dag kvar i olika omfattning på bottnarna i sjöar och andra vattendrag nedströms och bildar så kallade fiberbankar.

– I vilken omfattning fiberbankarna finns, var de finns samt vilka miljögifter de innehåller är just vad SGU ska undersöka med hjälp av undersökningsbåten Ugglan, berättar Johan Norrlin, maringeolog på SGU.

Områdena som är aktuella för SGUs kartläggningsarbete är vattenområdena nedströms de nedlagda massafabrikerna i Hissmofors och Äggfors. Dessutom ska Revsundssjön utanför den nedlagda boardfabriken i Pilgrimstad undersökas. 

Fiberbankarna, det vill säga ansamlingar av cellulosafiber, träfiber och barkfiber, kan ofta vara svåra att hitta.

– Det beror på att det är så strömt och att fibrerna har spridits ut och blandats med annat material, förklarar Anna Löfholm, som arbetar som miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Fältarbetet i Jämtlands län påbörjas i slutet av den här veckan och är en del i projektet ”Fiberbankar i Norrland”. Arbetet pågår från 2014 till 2016 och är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, samt SGU, Statens Geologiska Undersökning.

Projektet finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten som avsatt 7,6 miljoner kronor för inventering av vattendrag och sjöbottnar längs norra Sveriges kust samt i några sjöar i inlandet. Inventeringen ska bidra till att uppnå ett flertal miljömål, bland annat "Giftfri miljö".

För mer information, kontakta

Johan Norrlin, maringeolog SGU, 018-17 92 35

Lovisa Zillén. enhetschef maringeologi SGU, 018-17 90 33

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Massaindustrin har tidigare gett ifrån sig stora mängder träfibrer och processkemikalier som idag ligger på bottnarna i våra sjöar och vattendrag. Nu ska SGU i samarbete med Länsstyrelsen i Jämtland mot den bakgrunden kartlägga fiberbankar på älv- och sjöbottnar på tre ställen i länet.

Läs vidare »
Tbk9gqf7rrlazpdsxljc

Mer geologi och nya mineral lyfter Minecraft

Pressmeddelanden   •   2015-05-07 15:45 CEST

I en ny version av Minecraft med ”verklighetstrogen” geologi och nya material som titan och wolfram blir det möjligt att bygga hjärtstartare, jetpack och – monsterdetektorer! Det är Sveriges geologiska undersökning, SGU, som tagit fram modden ”BetterGeo” för att dels ge en bättre spelupplevelse, dels sprida intresset för geologi.

Media-no-image

SGU släpper nya och unika data från skannade borrkärnor

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 16:11 CEST

Från och med nu går det att beställa data av borrkärnor som skannats från SGUs borrkärnearkiv i Malå. Därmed finns tillgång till helt nya och unika data för prospektering, forskning och geologisk dokumentation.

Den nya informationen, som gäller skanning av borrkärnor från Norrbotten och Västerbotten med infraröd teknik, är ny och erbjuder unika data för prospektering, forskning och geologisk dokumentation.

– De nya data ger bilder av variationer i borrkärnornas sammansättning som inte alltid är synliga för blotta ögat, och erbjuder på så sätt underlag för vidare tolkningar av bergarternas mineralinnehåll och geologiska utveckling, berättar Helge Reginiussen, statsgeolog på SGU.

Skanningsprojektet, som gäller skanning av 200 000 meter borrkärnor, har möjliggjorts tack vare extra medel från regeringen. Omfattningen av projektet, med en storskalig skanning av borrkärnorna och resultat som tillgängliggörs som öppna data, gör projektet till det första av sitt slag i Europa.

Mer information om projektet, bland annat hur man beställer data, finns på

http://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2015/april/nu-lanseras-data-fran-skannade-borrkarnor/

De inskannade kärnorna hittar man i SGUs kartvisare borrkärnor,

http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-borrkarnor-sv.html

Data från borrkärneskanningen kan beställas av SGUs kundtjänst mot en leveransavgift på 1200 SEK, samt en kostnad på 1 000 SEK per datadisk.

Kontaktpersoner

Lars-Kristian Stölen, avdelningschef på SGU, 018-17 91 39, lars.kristian.stolen@sgu.se

Helge Reginiussen, statsgeolog på SGU, telefon 018-17 93 45, helge.reginiussen@sgu.se

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Från och med nu går det att beställa data av borrkärnor som skannats från SGUs borrkärnearkiv i Malå. Därmed finns tillgång till helt nya och unika data för prospektering, forskning och geologisk dokumentation.

Läs vidare »
Media-no-image

Nya öppna data gör markens kemi synlig

Pressmeddelanden   •   2015-03-12 14:04 CET

SGU släpper nya data om markens geokemi med information om grundämnens naturliga förekomst och spridning i morän. Informationen, som finns tillgänglig via SGUs webb och är gratis för alla, öppnar för en rad nya spännande användningsområden. Kartläggningen visar på så stora regionala skillnader i naturliga metallförekomster att de på en del håll överstiger de uppsatta gränsvärdena.¨

Analysresultaten ger en bild av de geokemiska förhållandena i marken, det vill säga grundämnens naturliga förekomst och spridning. Det är information som kommer att få ett brett användningsområde, från samhällsplanering, hälso- och miljöarbete till forskning och mineralprospektering samt basnäringar inom skogs- och lantbruk. På senare tid har även helt nya användningsområden dykt upp:

– Den nya geokemiska informationen kan till exempel användas inom rättsmedicinen för att hitta avvikelser på en brottsplats, eller i saneringsarbete för att urskilja förorenade områden från mark med naturligt höga halter av vissa ämnen, säger Anna Ladenberger, geokemist på SGU.

Många länder har tagit fram gränsvärden anpassade till respektive lands förutsättningar för en säker miljö. I Sverige finns beslutade gräns- och riktvärden för bland annat dricksvatten, ytvatten, rötslam, jord, sjösediment och damm. För jord finns hittills riktvärden för antimon, arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, molybden, nickel, vanadin och zink samt ett flertal organiska miljögifter. Den naturliga förekomsten av dessa element varierar beroende på den geokemiska karaktären hos berggrunden och det jordmaterial som överlagrar berget.

– SGUs kartläggning av grundämnens naturliga förekomst visar att det finns så stora regionala skillnader av naturligt förekommande metaller att de på vissa ställen överstiger de uppsatta gränsvärdena, och på andra håll är så sällsynta att det får negativa konsekvenser för miljön, säger Anna Ladenberger.

Den nya datan kommer från 2578 moränprover, samt ytterligare 153 standardprov, som har tagits I hela landet i ett rutnät med 12,5 km mellan provlokalerna, främst i närheten av vägar. Proverna har grävts fram med spade i morän från ett djup av ungefär 80 centimeter, där moränen vanligen inte har störts av vittring eller mänsklig aktivitet.


Geokemisk atlas

Informationen finns sammanställd i en geokemisk atlas med 67 nationella kartor över grundämnen och pH i morän, och nästan lika många kartor över ämnen i betesmark samt 14 biogeokemiska kartor. Boken innehåller även geologisk bakgrundbeskrivning med kartor, en omfattande geokemisk metodbeskrivning, bilagor med statistik över analysresultaten, länssammanställningar och en sammanfattning av grundämnenas egenskaper. Atlasen kan beställas från SGUs kundservice och kostar 150 kr.

Läs mer här

För mer information, kontakta

Madelen Andersson, statsgeolog SGU, tel 018-17 92 50, madelen.andersson@sgu.se

Anna Ladenberger, statsgeolog SGU, tel 018-17 93 64, anna.ladenberger@sgu.se

SGU är myndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

SGU släpper nya data om markens geokemi med information om grundämnens naturliga förekomst och spridning i morän. Informationen, som finns tillgänglig via SGUs webb och är gratis för alla, öppnar för en rad nya spännande användningsområden. Kartläggningen visar på stora regionala skillnader i naturliga metallförekomster att de på en del håll överstiger gränsvärdena.

Läs vidare »
Media-no-image

Nytt verktyg för en hållbar regional materialförsörjning

Pressmeddelanden   •   2015-02-02 14:20 CET

För att fasa ut användningen av naturgrus mot alternativa material behövs ett helhetsgrepp på vilka behov som finns och vad det finns för tillgångar på byggnadsmaterial. Mot den bakgrunden har SGU tagit fram en metodbeskrivning för hur regionala materialförsörjningsplaner upprättas. Detta är extra viktigt i tätbefolkade områden där konkurrensen om marken är störst.

Syftet med en materialförsörjningsplan är att en region långsiktigt ska ha tillgång till det byggnadsmaterial i form av krossat berg, grus och sand, så kallat ballastmaterial, som behövs för att utveckla infrastruktur och till bostadsbyggande på ett hållbart sätt. Materialförsörjningsplanen tar hänsyn till att de nödvändiga täkterna placeras i ett sådant läge att brytning och transporter orsakar minsta möjliga skada på miljön. Genom att planera för en hållbar materialförsörjning kan de kvarvarande naturgrusavlagringarna sparas för den framtida dricksvattenförsörjningen – de utgör ofta goda grundvattenreservoarer – och som värdefulla landskapsformationer.

– På så sätt är materialförsörjningsplaner viktiga strategiska styrmedel för att se till att samhällets försörjning av ballastmaterial kan tillgodoses på ett hållbart och resurseffektivt sätt. De är också viktiga underlag i arbetet med planer för regional tillväxt, säger Karin Grånäs, statsgeolog på SGU.

I rapporten, som är en del av SGUs åtagande inom mineralstrategin, beskrivs en modell för att ta fram planeringsunderlag och vilka strategiska ställningstaganden som behöver göras.

Läs mer om hållbar regional materialförsörjning här

För mer info, kontakta

Karin Grånäs, statsgeolog SGU, tel 018-17 92 19, karin.granas@sgu.se

SGU är myndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

För att fasa ut användningen av naturgrus mot alternativa material behövs ett helhetsgrepp på vilka behov som finns och vad det finns för tillgångar på byggnadsmaterial. Mot den bakgrunden har SGU tagit fram en metodbeskrivning för hur regionala materialförsörjningsplaner upprättas. Detta är extra viktigt i tätbefolkade områden där konkurrensen om marken är störst.

Läs vidare »
Media-no-image

Sverige framgångsrikt i internationellt program inom råmaterial

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 09:36 CET

I dagarna beviljades finansieringen i utlysningen ”Sustainable Supply of Raw Materials in Europe” inom det internationella programmet ERA-MIN inom ERA-NET. Tre Sverigeledda projekt rankades bland de fyra bästa av de sju projekt som får finansiering.

Årets gemensamma ERA-MIN-utlysning omfattade totalt 7,7 miljoner euro. Totalt beviljas sju projekt finansiering och tre av de fyra topprankade projekten kommer att ledas från Sverige, delvis finansierade av VINNOVA och SGU, Sveriges geologiska undersökning.

– Vi ser det som väldigt positivt att vi kan vara med och bidra till en hållbar utveckling av värdekedjan inom Europas mineralnäring. Området har lyfts fram mycket inom EU de senaste åren och det är roligt att Sverige befäster sin position som en ledande gruvnation inom Europa, säger Susanne Gylesjö som koordinerar VINNOVAs insatser när det gäller svensk forskning och innovation inom gruv och mineral.

Det är Chalmers, Uppsala universitet och Swerea MEFOS som kommer att koordinera de tre svenskledda projekt som nu får finansiering under tre år.

– Det här är kvitto på hur starkt den svenska forskningen inom mineralnäringen står sig i Europa. Och det är väldigt roligt att flera lärosäten visar framfötterna, säger Katarina Nilsson, som är ansvarig för SGUs arbete med ERA-MIN.

De projekt som leds från Sverige är:

EXTRAVAN leds från Swerea MEFOS i Luleå och handlar om att utveckla spetsteknik för miljövänlig och ekonomiskt hållbar utvinning av vanadin från oanvända källor som stålslagg, vanadinslagg och vanadinrik järnmalm för att minimera Europas importberoende av vanadin. Vanadin används bland annat för starkt specialstål och legeringar viktiga inom flygindustrin och den europeiska industrin, som nyttjar ungefär 13 procent av världens produktion.

StartGeoDelineation leds från Uppsala universitet och handlar om att utveckla såväl metoder som teknik för prospektering och gruvplanering, med fokus på att bättre kunna avgränsa och karaktärisera mineraliseringar och förstå hur de bildats. Kartläggning med hjälp av geofysik, geokemi, geologi, strukturer och petrofysik, inte minst på djupet. Två platser i Sverige och Finland där prospektering och gruvbrytning pågår studeras. I projektet deltar även ett svenskt SMF, Nordic Iron Ore.

ENVIREE leds från Chalmers och fokuserar på att utveckla effektiva och miljövänliga metoder för utvinning av sällsynta jordartsmetaller ur sekundära källor som idag hanteras som avfall, som restprodukter från annan gruvdrift. Genom noggranna analyser och innovativa lakningsmetoder som följs upp av effektiva extraktionsmetoder, skall behoven av dessa metaller bättre kunna tillgodoses i Europa.

ERA-NET-initiativet är EU-kommissionens instrument för samverkan mellan forskningsfinansiärer i andra EU-länder. ERA-MIN är ett 4-årigt europeiskt ERA-NET för forskning och innovation inom området industriell hantering av mineraliska råvaror. Nätverket består av 19 partners från 15 länder inom Europa, däribland VINNOVA och SGU, samt partners från Argentina och Sydafrika.

Mineraliska råvaror är mycket viktiga för europeisk ekonomi, inte minst när det gäller utvecklandet av nya miljövänliga tekniker. Europeiska industrier använder stora mängder mineraliska råvaror varje dag. Trots detta utgör EUs produktion av dessa råvaror endast 3 % av den totala världsproduktionen. Det stora importberoendet gör Europas industri sårbar vilket även framhålls i EUs Råvaruinitiativ.

Detta gör att det finns behov av forskning och innovation i hela värdekedjan för mineraliska råvaror, samt en bättre koordination av denna forskning på europeisk nivå. Detta är också huvudmålet för ERA-MIN och det realiseras genom tre huvuduppgifter:

 • Kartlägga behov och förmåga hos europeisk industri, akademi och forskningsinstitut inom råvaruområdet och nätverka med det europeiska mineraliskt råvaruinriktade forskningssamhället
 • Kartlägga europeiska forskningsbehov i en agenda (”road map”) och föreslå prioriteringar
 • Gemensamma utlysningar med nationella medel

För mer information:

Katarina Persson Nilsson, SGU, tel. 018-17 91 47

Susanne Gylesjö, Vinnova, tel. 08-473 3187

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

​I dagarna beviljades finansieringen i utlysningen ”Sustainable Supply of Raw Materials in Europe” inom det internationella programmet ERA-MIN inom ERA-NET. Tre Sverigeledda projekt rankades bland de fyra bästa av de sju projekt som får finansiering. Årets gemensamma ERA-MIN-utlysning omfattade totalt 7,7 miljoner euro.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Informatör
 • ulf.boivie@sgu.se
 • 018-17 90 50

 • Presskontakt
 • Informatör
 • kaarina.ringstad@sgu.se
 • 018-179238
 • 070-3465470

Om Sveriges geologiska undersökning, SGU

Vi kan berg, jord och grundvatten!

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Adress

 • Sveriges geologiska undersökning, SGU
 • Villavägen 18
 • 751 28 Uppsala
 • Vår hemsida