Azhmasnarw8yffq2oiuk

Låga grundvattennivåer bäddar för vattenkris i sommar

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 10:19 CET

Låga grundvattennivåer på många håll i Sverige gör att vattenförsörjningen är i farozonen i sommar. Stora mängder nederbörd under våren behövs för att få ett normalt utgångsläge inför sommaren. Det visar SGUs statistik för grundvattennivåerna i februari. Särskilt bekymmersamt är det i inre Götaland, och i östra Sverige ända upp till mellersta Norrland.

Media no image

Liten risk för vattenbrist i sommar

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 13:00 CET

Riklig nederbörd den senaste tiden bäddar för betydande grundvattenbildning när snösmältningen kommer igång under våren. Det innebär att grundvattenläget inför sommaren 2018 generellt är betydligt bättre jämfört med samma tid vid förra året.

För närvarande är grundvattennivåerna tämligen normala i stora delar av landet. I de stora grundvattenmagasinen är dock nivåerna under de normala för årstiden i stora delar av mellersta Sverige.

– Den senaste tidens nederbörd innebär en betydande grundvattenbildning i samband med snösmältningen vilket innebär att vi kan förvänta oss ett gott utgångsläge inför sommaren. Några särskilda problem med låga grundvattennivåer inför sommaren kan i dagsläget inte förutses, säger Bo Thunholm, grundvattenexpert på SGU.

Statistiken från SGUs grundvattenmätningar under vintern visar att risken för att förra årets scenario, då det under sommarhalvåret uppstod grundvattenbrist i stora delar av landet, ska uppstå är i det närmaste obefintlig i år.

– Efter de bottenrekord som noterades år 2016 och 2017 så har nivåerna helt eller delvis återhämtat sig under de senaste månaderna och i samband med snösmältningen förväntas ett betydande tillskott.

För mer information, kontakta:

Bo Thunholm, statsgeolog SGU, Telefon: 018-17 92 12, bo.thunholm@sgu.se

Fredrik Theolin, statsgeolog SGU, Telefon: 0953-346 20, fredrik.theolin@sgu.se

Kajsa Bovin, statsgeolog SGU, Telefon: 018-17 94 63, kajsa.bovin@sgu.se

Emil Vikberg, statsgeolog SGU, Telefon: 018 - 17 90 25, emil.vikberg@sgu.se

SGU är expert- och förvaltningsmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Riklig nederbörd den senaste tiden bäddar för betydande grundvattenbildning när snösmältningen kommer igång under våren. Det innebär att grundvattenläget inför sommaren 2018 generellt är betydligt bättre jämfört med samma tid vid förra året.

Läs vidare »
Df8w2wxinznxl9kcdahd

​Jobbguide för nyanlända – med fokus på borrbranschen

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 12:00 CET

Geopraktisk är en ny digital jobbguide som tagits fram av Sveriges geologiska undersökning (SGU). Det är ett pilotprojekt med fokus på borrbranschen. Syftet är att skapa enklare vägar till jobb för nyanlända . Genom tydlig information, animationer, filmer, övningar och självtest förenklar Geopraktisk förutsättningarna för att söka utbildning, praktik och jobb.

Media no image

SGU satsar på utbildning om gruvor och miljö i låginkomstländer

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 14:39 CET

SGU storsatsar på utbildning om gruvor och miljöpåverkan i låginkomstländer via ett nytt femårigt utbildningsprogram finansierat av Sida. Parallellt samverkar SGU med afrikanska systerorganisationer med utbildningar i Afrika genom EU-projektet PanAfGeo.

– De metaller och mineral vi använder till vardags kommer från alla världens hörn, inte minst från Afrika och vi vill bidra med erfarenheter och kunskap för att minska miljöpåverkan även där, säger Mattias Fackel, geovetare på SGU.

Det femåriga utbildningsprogrammet genomförs på temat mineralutvinning och miljö, med fokus på hantering av gruvavfall och gruvvatten: ”Mine water and waste management”.

Uppemot 250 personer kommer att genomgå fyra veckors utbildning i Sverige, följt av ett års praktiskt arbete med stöd av mentorer. Utbildningen riktar sig till myndigheter i låginkomstländer med en viktig eller växande mineralutvinning . Programmet är ett samarbete med Naturvårdsverket och Luleå tekniska universitet och finansieras av Sida med 59 MSEK över en femårsperiod.

SGU medverkar sedan tidigare också i ett liknande samverkansprojekt, PanAfGeo, för att stärka den geovetenskapliga kompetensen i Afrika. I november genomförde SGU den andra av sju planerade utbildningar inom projektet, denna gång i Botswana, efter att ha arrangerat en första utbildning i Senegal i juli i år. På kursen fanns deltagare från Botswana, Liberia, Namibia, Swaziland och Zambia. Teamet med utbildare kom från Mali, Botswana och Sverige.

– Det var två intensiva veckor med utbildning och diskussioner. Efterbehandling och stängning av gruvor var ett av flera aktuella ämnen under utbildningen och dagarna i fält, berättar Mattias Fackel, en av SGU-medarbetarna som medverkade i Botswana.

PanAfGeo är ett treårigt samarbete mellan geologiska myndigheter i Afrika och i Europa i syfte att stärka den geovetenskapliga kompetensen hos systerorganisationerna i Afrika. SGUs del i projektet är att organisera den utbildning i projektet som omfattar miljö och mineralutvinning. PanAfGeo finansieras av EU med knappt 10 MSEK.

Läs mer om PanAfgeo-projektet på SGUs webbplats


För mer information, kontakta

Mattias Fackel, utredare på SGU, 018-17 90 51, mattias.fackel@sgu.se

Pontus Westrin, statsgeolog på SGU, 018-17 90 72, pontus.westrin@sgu.se

SGU är expert- och förvaltningsmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

SGU storsatsar på utbildning om gruvor och miljöpåverkan i låginkomstländer via ett nytt femårigt utbildningsprogram finansierat av Sida. Parallellt samverkar SGU med afrikanska systerorganisationer om utbildningar i Afrika genom EU-projektet PanAfGeo.

Läs vidare »
Media no image

Undermarken behöver planeras bättre

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 10:10 CET

Det saknas idag en övergripande styrning för användning av undermarken. Därför föreslår SGU och Trafikverket ett antal åtgärder för att uppnå en mer hållbar användning av undermarken  och på så sätt bidra till attraktiva och smarta städer.

– Idag saknas en övergripande styrning och planering av undermarken. Det kan bland annat få till effekt att företräde ges till den som är först på platsen utan att hänsyn tas till andra verksamheter som kan behöva använda samma utrymme, säger Thomas Dalmalm, enhetschef på Trafikverket.

De instrument som finns för att planera markanvändningen är idag inte utformade för attplanera undermarken. För att förbättra kommunernas möjlighe­ter att planera föreslår SGU och Trafikverket en utredning om fördjupad översiktsplan för undermarken.

I undermarksplanering måste hänsyn tas till olika användningar, resurser och hinder, till exempel bergrum och tunnlar, geoenergi, grundvatten, bergmaterial och föroreningar. I förstudien föreslås därför bland annat en schematisk planeringsmodell där undermarken delas in i olika djuplager för olika användningsområden.

– Om man planerar med hänsyn till framtida samhällsbehov och de geologiska förhållandena får vi förutsättningar för ett resurseffektivt och hållbart nyttjande av undermarken. Det ger också möjlighet till en bättre livsmiljö ovan jord - en smartare stad alltså, säger Lars Rodhe, enhetschef på SGU.

I några länder har man kommit längre än Sverige med att planera och reglera använ­dandet av undermarken och i flera andra länder pågår utredningar och arbete med lagstiftning och regleringar. Exempel på städer där en sådan utveckling sker är Helsingfors, Oslo, Rotterdam och Singapore.

Förslagen för en bättre undermarksplanering ingår i förstudien Storstadsutveckling – behov av undermarksplanering, som utförts av SGU och Trafikverket i samverkan, och med stöd av Boverket. Förstudien har initierats av regeringens Miljömålsråd.

Läs rapporten här

Läs mer om hållbar markplanering på SGUs webbplats

För mer information, kontakta

Lars Rodhe, enhetschef Byggande och infrastruktur, telefon: 018 -17 92 26, lars.rodhe@sgu.se

SGU är myndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Det saknas idag en övergripande styrning för användning av undermarken. Därför föreslår SGU och Trafikverket ett antal åtgärder för att uppnå en mer hållbar användning av undermarken – och på så sätt bidra till attraktiva och smarta städer.

Läs vidare »
Media no image

Ökad risk för grundvattenbrist gör att samhället måste agera

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 13:00 CEST

Trots att vi i framtiden överlag får större nederbördsmängder minskar bildningen av grundvatten i stora delar av landet. Mot den bakgrunden måste samhället arbeta aktivt för att säkra framtidens dricksvattenförsörjning. Det visar en ny rapport från SGU.

Även om allt större nederbördsmängder väntas i framtiden kan man räkna med en minskad grundvattenbildning, framför allt i de sydöstra delarna av Sverige. Orsaken är en ökad temperatur som i sin tur ger en längre vegetationsperiod och ökad avdunstning. Det innebär att perioden på året då grundvatten bildas förkortas.

– Ökade nederbördsmängder tryggar inte vattenförsörjningen. Samhället kommer att bli mer beroende av när på året nederbörden faller och av jordens naturliga förmåga att kunna lagra grundvatten, säger David Eveborn, grundvattengeolog på SGU.

Rapportens slutsats är att klimatförändringarna gör att samhället aktivt måste agera för att säkra den framtida dricksvattenförsörjningen. Därför måste kunskapen om sårbarheten i den lokala vattenförsörjningen öka.

– Det underlag som redan finns behöver uppdateras, förbättras och utökas. Sveriges dricksvattenproducenter, länsstyrelser och andra berörda aktörer behöver i större utsträckning förses med verktyg och vägledning för sin planering, säger David Eveborn.

I rapporten föreslår SGU ett antal åtgärder för att förbättra en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning:

 • Att mer medel avsätts för tillämpad hydrogeologisk forskning och utveckling.
 • Att SGU tillsammans med SMHI tar fram ett fördjupat beräkningsunderlag kring grundvattenbildning som stöd för planering på främst regional och lokal nivå, både i nuvarande och i ett framtida klimat.
 • Att man i linje med dricksvattenutredningen upprättar regionala och lokala vattenförsörjningsplaner samt regionala materialförsörjningsplaner.
 • Att SGU tar fram råd och anvisningar för hur bedömningar och beräkningar av grundvattenbildning och magasinerande förmåga bör genomföras för att säkerställa ett långsiktigt hållbart uttag av grundvatten på lokal nivå.
 • Att SGU tar fram råd kring hur man lokalt kan öka grundvattenbildning och magasinerande förmåga i samband med dricksvattenförsörjning.
 • Att kartläggning och övervakning av Sveriges grundvattenresurser utökas och stärks.
 • Att regeringen, utifrån den nya situation Sverige befinner sig i avseende framtida vattenförsörjning generellt och dricksvattenförsörjning speciellt, genomför en ny vattenprisutredning för att säkra finansiering av nya kunskapsunderlag och nya åtgärder.
 • Att det utreds hur kommunerna kan beställa lokalt anpassat beslutsunderlag från nationella myndigheter som exempelvis SGU.

Läs rapporten här (pdf)

Läs mer om SGUs arbete med grundvattnet

För mer information, kontakta

David Eveborn, grundvattengeolog SGU,tel 018-17 94 63, e-post: david.eveborn@sgu.se

Emil Vikberg, grundvattengeolog SGU, tel 018 - 17 90 25, e-post: emil.vikberg@sgu.se


SGU är myndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Trots att vi i framtiden överlag får större nederbördsmängder minskar bildningen av grundvatten i stora delar av landet. Mot den bakgrunden måste samhället arbeta aktivt för att säkra framtidens dricksvattenförsörjning. Det visar en ny rapport från SGU.

Läs vidare »
Media no image

Flygmätningar ska hitta grundvatten i Halland

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 09:17 CEST

Mot bakgrund av vattenbristen i södra Sverige ska SGU söka efter nya grundvattentillgångar i Halland med hjälp av flyggeofysik. Mätningarna beräknas komma igång i början av oktober med ett undersökningsområde öster om Falkenberg och ett på Laholmsslätten inom Laholms och Båstads kommuner.

Grundvattennivåerna i sydvästra Sverige har varit rekordlåga i år vilket bland annat har lett till långvariga bevattningsförbud i flera kommuner.

– Förhoppningsvis kan de nya flygmätningarna hjälpa oss att hitta nya grundvattenförekomster som minskar problemen med vattenförsörjningen i framtiden, säger Peter Dahlqvist, statsgeolog på SGU.

Flygmätningarna i Halland har möjliggjorts genom en omprioritering av SGUs verksamhet.

Metoden som ska användas, TEM, är ett helikopterburet geofysiskt system som mäter de olika jordlagrens och bergarternas utsträckning och deras egenskaper till ett djup av cirka 200 meter. Genom att analysera markens reaktion på elektromagnetiska vågor kan man med hjälp av tillgänglig geologisk information skapa en tredimensionell modell av jord, berg och grundvatten och på så sätt identifiera potentiella grundvattenförekomster.

Förutsättningarna för att få fram bra resultat av TEM-mätningarna i Halland bedöms som mycket goda. Undersökningarna har redan ett starkt stöd av såväl de berörda kommunerna Falkenberg, Laholm och Båstad och Länsstyrelserna i Halland och Skåne. I tillägg har tidigare års flygmätningar på Gotland, Öland och i Skåne byggt upp en erfarenhet och kunskap hos SGU som kommer till nytta vid de kommande mätningarna i Halland.

Efter genomförda mätningar kommer en tolkning av data ske, och preliminära resultat bör vara tillgängliga innan sommaren 2018.

Mätningarna utförs av det danska företaget SkyTEM Aps på uppdrag av SGU.

Läs mer om flyggeofysikmätningarna i Halland på SGUs webbplats


För mer information, kontakta

Peter Dahlqvist, statsgeolog på SGU, telefon: 046-31 17 84, peter.dahlqvist@sgu.se

Mattias Gustafsson, statsgeolog SGU, telefon: 046-31 17 91. mattias.gustafsson@sgu.se

SGU är expert- och förvaltningsmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Mot bakgrund av vattenbristen i södra Sverige ska SGU söka efter nya grundvattentillgångar i Halland med hjälp av flyggeofysik. Mätningarna beräknas komma igång i början av oktober med ett undersökningsområde öster om Falkenberg och ett på Laholmsslätten inom Laholms och Båstads kommuner.

Läs vidare »
Media no image

Ökad malmproduktion 2016 efter tillfällig svacka

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 16:00 CEST

Nedgången i den svenska malmproduktionen under 2015 har stannat upp och ökat med tre procent jämfört med 2015. Den svenska malmproduktionen är överlag hög, där exempelvis zink- och silverproduktionen är den högsta hittills. Detta framgår i SGUs årliga publikation Bergverksstatistik 2016 som nu är ute.

Siffror från Bergverksstatistik 2016:

– Den svenska järnmalmsproduktionen (sålda produkter) ökade till 27 miljoner ton under 2016, jämfört med 25 miljoner ton under 2015. Kopparproduktionen ökade till 79,2 tusen ton jämfört med 75,1 tusen ton 2015, medan zinkproduktionen steg till 258 tusen ton från 247 tusen ton 2015. Silverproduktionen blev den högsta någonsin på 499 ton, men guldproduktionen på 6,5 ton ligger kvar på en fortsatt hög nivå.

– Hela den svenska malmproduktionen ökade till 75 miljoner ton under 2016, jämfört med knappt 73 miljoner ton under 2015.

– Samtliga metallpriser steg under 2016, särskilt för basmetaller och järn. Som exempel närmast fördubblades järnmalmspriset. De ökade järnmalmspriserna ledde till ett ökat utbud, Priset på zink och bly steg med 80 respektive 40 procent medan kopparpriset steg med 30 procent. Även ädelmetallpriserna steg under 2016. Priset på guld steg exempelvis med 16 procent och silverpriset ökade med 17 procent.

– Drygt 109 miljoner ton gruvavfall producerades i Sverige under 2016, varav 62,5 miljoner ton var gråberg och 46,9 var anrikningssand. Av detta deponerades 74,5 miljoner ton.

– Svensk gruvindustri sysselsatte omkring 6 700 personer* under 2016, inklusive underleverantörer, vilket är en minskning med tre procent jämfört med 2015.

– Prospekteringsinvesteringarna i Sverige minskade med 25 procent jämfört med 2015. Antalet undersökningstillstånd minskade till 604. Antalet beviljade nya undersökningstillstånd blev 119 jämfört med 122 under 2015.

– Mineralersättningen under 2016 uppgick till cirka 6,4 miljoner kronor, varav markägarna fick 4, 8 miljoner kronor.

– Mängden producerad energitorv ökade till 1,4 miljoner kubikmeter från 1,1 miljoner föregående år.

– Mängden levererad natursten minskade till 164 tusen ton för 2016 från 183 tusen ton året innan. Mängden levererad industrimineral ökade till 8,5 miljoner ton från 8,3 miljoner ton 2015.

Ladda ner Bergverksstatistik 2016 (pdf)

* Underleverantörer ej inräknade


Kontaktpersoner

Lars Norlin, utredare på SGU, 018-17 91 39, lars.norlin@sgu.se

Erika Ingvald, enhetschef på SGU, 018-17 93 50, erika.ingvald@sgu.se

SGU är myndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Nedgången i den svenska malmproduktionen under 2015 har stannat upp och ökat med tre procent jämfört med 2015. Den svenska malmproduktionen är överlag hög, där exempelvis zink- och silverproduktionen är den högsta hittills. Detta framgår i SGUs årliga publikation Bergverksstatistik 2016 som nu är ute.

Läs vidare »
Media no image

Hållbar hantering av gruvavfall

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 11:42 CEST

För att nå en miljömässigt hållbar hantering av gruvavfall krävs ett effektivt och tydligt prövningssystem, en pålitlig tillsyn och egenkontroll, rätt kunskap på rätt plats, ordning och reda på avfallet samt en innovativ avfallshantering. Det anser Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) som redovisar ett antal åtgärdsförslag till regeringen idag.

Förslagen syftar till att stimulera avfallsförebyggande arbete, öka förutsättningarna för att minimera miljöpåverkan från avfallet och öka återvinningen från avfallet.

Rätt styrmedel finns men de bör förbättras
Naturvårdsverkets och SGUs genomgång visar att rätt styrmedel i form av prövningssystem, tillsyn och egenkontroll finns på plats men att förbättringar bör genomföras när det gäller regelverkens utformning och hur de används.

Avfallshanteringsplanen ska få en stärkt roll
En central fråga för att styrmedlen ska fungera är till exempel att verksamhetsutövare och myndigheter har rätt kunskap och information om innehåll och egenskaper hos avfallet. Något som verksamhetsutövaren bland annat ska beskriva i en avfallshanteringsplan.

̶  Rätt använd är avfallshanteringsplanen därför ett av de viktigaste styrmedlen, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket. Rätt kunskap och information om avfallet är en förutsättning för att kunna ta en rad andra beslut.

Underlätta återvinning
Samhället står inför stora utmaningar när efterfrågan på råvaror ökar, inte minst när det gäller försörjning av metaller och andra strategiska råvaror. För att trygga råvaruförsörjningen krävs såväl primär utvinning från gruvor som en ökad utvinning från sekundära källor som gruvavfall.

Mot den bakgrunden innehåller den föreslagna strategin förslag som syftar till att underlätta återvinning och resurseffektivitet, exempelvis genom att mer information ska sammanställas om gruvavfall som finns i Sverige och att främja innovation inom området.

̶  Bättre kunskap om vårt gruvavfall främjar återvinningen. Det gäller inte minst de innovationskritiska metaller som behövs i modern, grön teknik. Mer kunskap om avfallet leder även till en stärkt miljöövervakning, säger Lena Söderberg, generaldirektör på Sveriges geologiska undersökning.

Gruvavfallsstrategin är en delredovisning av ett regeringsuppdrag om gruvfall som lämnas in till regeringen den 14 september. Naturvårdsverket och SGU har även gjort två delredovisningar inom samma uppdrag; en utvärdering av genomförda efterbehandlingar av gruvor samt en sammanställning av kostnader för hantering och efterbehandling av gruvor. Båda redovisades i april 2017.

Fakta:

2016 producerades 109 miljoner ton gruvavfall från Sveriges 14 gruvor i drift. Av denna mängd kommer 62 procent från Aitikgruvan. Gruvavfallet kommer från järnmalms- eller icke-järnmalmsgruvor (oftast sulfidmalm). De största miljöproblemen är förknippade med vittring av sulfidmineral i gruvavfall och förorening av vatten.

Läs rapporten här


För mer information, kontakta

Erika Ingvald, enhetschef Mineralinformation och gruvnäring, SGU

018-17 93 50, erika.ingvald@sgu.se

Ulf Boivie, pressansvarig, SGU, 018-17 90 50, ulf.boivie@sgu.se

SGU är expert- och förvaltningsmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

För att nå en miljömässigt hållbar hantering av gruvavfall krävs ett effektivt och tydligt prövningssystem, en pålitlig tillsyn och egenkontroll, rätt kunskap på rätt plats, ordning och reda på avfallet samt en innovativ avfallshantering. Det anser Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) som redovisar ett antal åtgärdsförslag till regeringen idag.

Läs vidare »
Ov6xjjpjyswfewf35ott

​Röntgen för att undersöka berget

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 15:41 CEST

SGU ingår i ett brett EU-samarbete, som ska ge effektivare metoder för att både analysera och sortera malm och berg: projektet X-MINE. Målet är att minska mängden restberg vid gruvdrift och att effektivisera utvinning av metall och mineral – något som bland annat kan ge stora resurs- och miljövinster. SGU svarar för att 3D-modellera malmkropparna i tre gruvor i Sverige, Grekland och Bulgarien.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Informatör
 • kaarina.ringstad@sgu.se
 • 018-179238
 • 070-342 36 36

Om Sveriges geologiska undersökning, SGU

Vi kan berg, jord och grundvatten!

SGU är expert- och förvaltningsmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Adress

 • Sveriges geologiska undersökning, SGU
 • Villavägen 18
 • 751 28 Uppsala
 • Vår hemsida