Skip to main content

Taggar

Förutsättningar för utvinning av marin sand och grus
Inbjudan till pressträff på FEM, en av Europas största konferenser om gruvor och prospektering
Program för Grundvattendagarna 16-17 oktober 2013 i Lund
Geologiskt Arv - en guide till geologiska sevärdheter

Här presenteras tio platser, som genom sin geologi berättar om hur Sverige har bildats och varför landskapet ser ut som det gör. Ladda ned broscyren här som en pdf.

Múlajökull, Iceland — home of the world’s only known active drumlin field

En poster om världens enda idag aktiva drumlinfält, vid Múlajökull, Island

Beredningsuppdrag angående vindkraftverk utanför Falkenberg

På uppdrag av regeringen har SGU berett en ansökan från Favonius AB om förnyat tillstånd att utforska havsbottnen utanför Falkenberg.

Uppdrag att bereda ansökan för utläggning av en undervattenskabel utanför svensk territorialgräns

Uppdrag att bereda en ansökan från Affärsverket svenska kraftnät om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utläggning av en undervattenskabel på kontinentalsockeln utanför svensk territorialgräns

Uppdrag-Kartlägga Sveriges grundvattentillgångar

Regeringens uppdrag till Sveriges geologiska undersökning SGU att utifrån befintlig information kartlägga Sveriges grundvattentillgångar och analysera möjligheterna att utveckla en kunskapsbas över dessa.

Uppdrag att bereda en ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln utanför Forsmark i Östhammars kommun, Uppsala län

På uppdrag av regeringen har SGU berett en ansökan från Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) om att utforska kontinentalsockeln inom allmänt vatten utanför Forsmark i Östhammars kommun, Uppsala län. Bakgrunden är att SKBs anläggning för förvaring av låg och medelaktivt driftavfall från Sveriges kärnkraftverk behöver utökas.

Slutbetänkandet En utvecklad havsmiljöförvaltning (SOU 2008:48).

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har 2008-06-05, i remiss från regeringen erhållit rubricerat betänkande för yttrande. Betänkandet har utarbetats med anledning av ett tilläggsdirektiv (Dir 2007:67) till utredningen avseende ””Kunskap för bevarande och hållbart nyttjande av havsmiljön” (Dir 2006:87).