Skip to main content

Nu saneras Rydöbruk

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 08:00 CEST

I sommar startar arbetet med att sanera fabriksområdet i Rydöbruk i Hylte kommun. Före årsskiftet ska cirka 23 200 kubikmeter förorenad jord schaktas bort och till största delen ersättas med nya massor.

Rydöbruk är ett kulturhistoriskt värdefullt och levande område så det betyder mycket för kommunen att det saneras, säger Sofia Yngstrand, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Hylte kommun.

I Rydöbruk har det bedrivits industriell verksamhet under lång tid. Det som framför allt gör att området behöver saneras är den sulfitfabrik som var i drift 1898–1944. I marken finns så kallad kisaska som innehåller en mängd mer eller mindre giftiga och skadliga metaller, som arsenik, bly, kadmium, koppar, zink och järn. Den sandliknande, röd-brun-lila kisaskan är en restprodukt från sulfittillverkningen och den har dels använts som fyllnadsmaterial, dels deponerats på området. I marken finns även en del oljeföroreningar.

Arbetet går till så att förorenad jord schaktas och läggs på en upplagsyta. Sedan avvattnas massorna och det renade vattnet släpps ut igen. Stenar och annat grövre material sorteras ut och används vid återfyllningen

– Vi sorterar de kvarvarande massorna efter hur förorenade de är och kör sedan iväg dem till godkänd deponi, säger Erik Bergstedt, projektledare på Sveriges geologiska undersökning, SGU, den statliga myndighet som är huvudman för saneringsarbetet.

Större delen av arbetet är tekniskt sett relativt okomplicerat. Massorna schaktas bort och ersätts med nya, rena massor. I området närmast sågverksdammen måste arbetet däremot ske med stor försiktighet för att man inte ska riskera ras. Därför schaktas bara en mindre sektion i taget, som sedan återfylls innan det är dags för nästa sektion. Stor försiktighet gäller också nära byggnaderna på området.

– Vi schaktar en halvmeter från husväggen och behåller en stabil slänt från byggnaderna så att de står stadigt under hela arbetet, säger Erik Bergstedt. Även stenmuren mot Nissan ska säkras och bevaras. När marksaneringen är gjord ska alla ytskikt återställas. 

– Det blir bland annat ny beläggning på vägen till tennisbanan. Och under hela projekttiden och i ett antal år efteråt kommer föroreningshalter, både i mark och vatten, att kontrolleras, säger Erik Bergstedt.

Verksamheten inom fabriksområdet kommer att fortgå under arbetet. Saneringsarbetet kommer att samordnas så att störningarna blir så små som möjligt. Även trafiken kommer att fortgå, men med begränsad framkomlighet. Den tunga trafiken på Rydöforsvägen, till och från Nissastigen, kommer att öka under projekttiden.

Naturvårdsverket finansierar saneringen som har beräknats kosta ca 35 miljoner kronor.

Information om projektet kommer fortlöpande att publiceras på kommunens hemsida, www.hylte.se.

Vill du veta mer? Kontakta

Erik Bergstedt, projektledare, SGU, tel. 046 - 31 17 78, erik.bergstedt@sgu.se

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.