Skip to main content

Ny markteknisk undersökning av före detta Bodentvätteriet

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 12:30 CEST

De kompletterande undersökningar som Sveriges geologiska undersökning, SGU, har låtit genomföra av mark och grundvatten vid FFVs tidigare tvätteri i Boden visar fortsatt höga halter av tvättkemikalien perkloretylen i grundvattnet. Den inledande riskbedömningen visar dock att det inte är någon risk för människors hälsa.

Riksdagen har satt som mål att alla förorenade markområden i Sverige ska vara åtgärdade senast år 2050. Som ett led i det arbetet har SGU fått i uppdrag av regeringen att inventera, undersöka, utreda och vid behov åtgärda områden där numera nedlagda statliga organisationer tidigare har bedrivit verksamhet, som kan ha lämnat föroreningar efter sig.

Ett sådant område finns i Boden. År 2007 fann SGU vid en inledande undersökning föroreningar i mark och grundvatten som sannolikt kommer från FFV:s tidigare tvätteriverksamhet. Mycket höga halter av tvättkemikalien perkloretylen (tetrakloreten) påvisades i grundvattnet.

Höga halter i marken men ingen hälsofara

De kompletterande undersökningar som nu har genomförts bekräftar tidigare analysresultat från det ytliga grundvattenmagasinet på platsen. Dessutom har även det djupare liggande grundvattenmagasinet undersökts och även där har höga halter av föroreningen påträffats.

En inledande riskbedömning har genomförts och den visar att föroreningen inte innebär någon risk för människor som vistas i eller i närheten av det före detta tvätteriet. Det beror på att den förorening som förångas upp ur marken späds ut i luften där halterna blir mycket låga.

Nästa steg blir nu att ringa in föroreningsplymen (föroreningens utbredning) i det övre magasinet tillräckligt väl för att kunna göra en fullständig riskbedömning och en åtgärdsutredning. När det gäller det undre magasinet krävs ytterligare provtagning och analys, såväl för att lokalisera föroreningskällan som för att avgränsa plymen.

Sanering nödvändig

Föroreningen i mark och grundvatten bedöms vara så pass omfattande att den kommer att behöva saneras. SGU kommer att gå vidare med ytterligare kompletterande undersökningar, för att kunna ta fram en så kallad huvudstudie med åtgärdsförslag, med sikte på att sanera.

Under hösten kommer SGU att bjuda in till ett informationsmöte i Boden där vi berättar om det fortsatta arbetet.

För mer information kontakta:
Elin Sandström, projektledare vid SGU, tel. 08-545 215 15 och e-post: elin.sandstrom@sgu.se
Ulf Winnberg, projektledare, SGU, tel. 08-545 215 05, e-post: ulf.winnberg@sgu.se

 Läs mer om SGUs arbete med förorenad mark, om SGUs tidigare undersökning av Bodentvätteriet och rapporten här.

Fakta om perkloretylen
Perkloretylen (tetrakloreten) är ett klorerat lösningsmedel som huvudsakligen används som tvättvätska vid kemtvätt. Ämnet är förbjudet i konsumentprodukter men får användas yrkesmässigt. Perkloretylen är klassat av kemikalieinspektionen som miljöfarlig, hälsoskadlig och misstänks kunna ge cancer. Ämnet är giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy