Hw9n7qxmhfhqqz0zg4az

Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 16:44 CET

Idag presenterade regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse om att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna inom cancervården.

Hw9n7qxmhfhqqz0zg4az

Så ska vården bli god och mer jämlik

Nyheter   •   2015-01-26 16:35 CET

SKL och staten har träffat en ny överenskommelse om kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvården för 2015.

P8gzfgif4uyekjoftmyg

Äldreomsorgen blir bättre men fortfarande könsskillnader

Nyheter   •   2015-01-23 09:34 CET

Vården och omsorgen om äldre blir allt bättre, men det finns skillnader i kvalitet mellan landets kommuner och landsting. Det finns också fortsatta skillnader mellan kvinnor och män.

Media-no-image

Läraryrket är ett framtidsyrke

Pressmeddelanden   •   2015-01-21 13:56 CET

Vi är överens med Bo Jansson från Lärarnas Riksförbund (NT 15/1 2015), att det framtida behovet av lärare är stort. De tio kommande åren behövs sammanlagt 150 000 nya lärare.

Men istället för att tala om lärarkris kan vi se lärare som ett framtidsyrke. Det finns också ett antal positiva tecken:

 • Lärarna har varit vinnarna på arbetsmarknaden sedan 2012. De senaste årens löneutveckling har inneburit drygt en extra månadslön eller cirka 3 000 kronor i månaden.
 • Det finns inte någon generell lärarbrist i landet. Nio av tio skolhuvudmän har ingen eller liten brist på legitimerade lärare i svenska, engelska, idrott och SO-ämnen. För NO-ämnen och matematik är andelen åtta av tio.
 • Varannan ung kan tänka sig att jobba i skolan och antalet förstahandssökande till lärarutbildningarna har ökat med 67 procent sedan 2008. Och i jämförelse med många andra branscher upplever lärarna en större arbetsglädje.

Detta innebär dock inte att kommunerna kan slå sig till ro. Problem ska inte sopas under mattan. Arbetsgivarna behöver ständigt arbeta med karriärmöjligheter, möjlighet till löneutveckling och fortbildning. Lärares stress behöver minska och alla elever ska nå skolans mål.

Men utmaningar är inte det samma som "skolras, en skola i fritt fall, eller skolkaos", begrepp som alltför ofta hörs debatten. Tyvärr skapar den negativa bilden problem: för vem vill ha ett jobb som ständigt svartmålas? Det är därför viktigt att nyansera och även visa på det positiva.
Genom att lyfta fram det ökade intresset för läraryrket och inte minst den stora insats som tusentals lärare gör varje dag – och att dra lärdomar av det – bidrar vi till skolans utveckling och lockar fler att bli lärare. Verkligheten är varken helt svart eller helt vit. I skolans fall är den vitare än vad många tror.

Per-Arne Andersson
Avdelningschef, Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken har publicerats i Norrköpings Tidningar, 2015-01-21.

KONTAKT

Pressjour
08-452 71 01

​Vi är överens med Bo Jansson från Lärarnas Riksförbund (NT 15/1 2015), att det framtida behovet av lärare är stort. De tio kommande åren behövs sammanlagt 150 000 nya lärare.

Läs vidare »
Media-no-image

Vill nyansera bilden av skolan

Blogginlägg   •   2015-01-19 13:43 CET

Läraren Anne Pihlo lyfter i BT 7/1 fram vikten av en positiv löneutveckling för lärarna. Både för att intressera fler för läraryrket och för att dagens lärare ska få en rimlig lön. Jag och SKL instämmer i detta.

Och faktum är att lärarna varit vinnarna på arbetsmarkanden sedan 2012. De senaste årens löneutveckling har inneburit drygt en extra månadslön eller cirka 3 000 kronor i månaden.

Att satsa på lärarna är att satsa på skolan. Därför är de nivåer som förhandlats fram mellan lärarorganisationerna och SKL inte ett tak, utan ett golv. I många kommuner är löneökningarna större. Och huvuddelen av ökningarna kommer från kommunerna, inte från riktade statliga satsningar.

Detta innebär dock inte att kommunerna kan slå sig till ro. Alla kommuner, även de som inte är bäst i klassen, måste fortsätta att bjuda till, såväl när det gäller lärarnas lön som att utveckla skolans kvalitet.

Bra lön är viktigt, men inte det enda. Utbildningens kvalitet och lärarnas kompetens är central för att alla elever ska nå skolans mål. Att allt fler lärare planerar och arbetar tillsammans, och systematiskt stämmer av med eleverna, vässar arbetet i klassrummet. Ett bra ledarskap och tillit mellan lärare och ledning är också avgörande.

Skolans utmaningar är inte lika med skolkaos

Skolan har utmaningar. Så har det alltid varit. Och ambitionerna har ökat. Idag ställs krav på att alla elever ska ha godkänt i alla ämnen. Där är vi inte än. Därför måste samtliga skolor alltid arbeta för att bli lite bättre. Ingen elev ska lämnas utanför. Även den stress som många lärare och rektorer upplever, måste minska.

Men utmaningar är inte det samma som "skolras, en skola i fritt fall, eller skolkaos", begrepp som jag alltför ofta hör och ser i medierna. Det måste få vara tillåtet att nyansera och även lyfta fram det positiva, som att nio av tio elever är trygga i skolan och att en klar majoritet upplever att de får hjälp av lärarna om de behöver det. Eller att nio av tio lärare trivs med eleverna och oftast möts med respekt från eleverna.

Problem ska inte sopas under mattan. Men genom att lyfta fram det positiva som tusentals lärare gör varje dag – och att dra lärdomar av det – bidrar vi till skolans utveckling. Verkligheten är varken helt svart eller helt vit. I skolans fall är den vitare än vad många tror.

Håkan Sörman
VD, Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken har publicerats i Borås Tidning, 2015-01-17.

Kontakt

Pressjour, 08-452 71 01

Läraren Anne Pihlo lyfter i BT 7/1 fram vikten av en positiv löneutveckling för lärarna. Både för att intressera fler för läraryrket och för att dagens lärare ska få en rimlig lön. Jag och SKL instämmer i detta.

Läs vidare »
Media-no-image

​Stort intresse för att utveckla skolans digitalisering

Nyheter   •   2015-01-16 13:45 CET

Åsa Zetterberg, sektionschef, avdelningen för digitalisering, SKL.

– Vi kan konstatera att skolorna är väldigt angelägna i digitaliseringsfrågan och att de verkar sätta ett stort värde i verktyg där de får konkret stöd i vad de ska prioritera, säger Åsa Zetterberg, sektionschef på SKL.

Verktyget LIKA består av tre delar: värdering, sammanställning och handlingsplan. Värderingen sker inom fyra olika områden; Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. Användaren, i första hand rektor, bedömer först själv läget på skolan, därefter får man en sammanställning och en handlingsplan över vilka insatser som behöver prioriteras.

När man är klar med sin värdering kan man välja att publicera den eller att spara den för skolans eget bruk. Än så länge finns det 385 publicerade utvärderingar, och drygt 1800 användare har registrerat sig. Samtidigt har över hälften av Sveriges kommuner registrerat ett kommunkonto, vilket innebär att rektorerna kan publicera sina värderingar och att man enklare kan arbeta kommunövergripande med resultatet.

Förskolor ska integreras i verktyget

Förskolelärare och förskoleelev som sitter framför en dator.

Nyligen blev det klart att verktyget vidareutvecklas under nästa år för att bättre anpassas till förskoleverksamhet.

– Det finns en stor efterfrågan från förskoleverksamheter att få verktyg och stöd i sitt digitaliseringsarbete. Vi hoppas även kunna utveckla liknande verktyg längre fram, inte bara inom skolområdet, säger Åsa Zetterberg.

LIKA bygger till stora delar på eBlomlådan, ett verktyg för kommuner som vill ta ett helhetsgrepp kring alla delar inom digitalisering och e-förvaltning. Verktyget bygger på samma princip, att man gör en självvärdering och får en sammanställning.

– Självklart ger verktygen ingen heltäckande och exakt bild kring digitalisering, men de ger en indikation över hur man ligger till. Och den stora användningen av verktygen tyder på att det finns ett stort intresse kring frågorna och att den här typen av stöd uppskattas, säger Åsa Zetterberg.

Testa verktyget LIKA

LÄS VIDARE

SKL:s arbete med skolans digitalisering

KONTAKT

I augusti 2014 lanserade SKL utifrån en regeringsöverenskommelse verktyget LIKA, it-tempen för skolan. Drygt ett halvår senare har över hälften av landets kommuner använt sig av verktyget.

Läs vidare »
Media-no-image

Nya patientavgifter 2015

Nyheter   •   2015-01-14 15:06 CET

Ett landsting har infört enhetlig avgift för läkarbesök primärvården och i den öppna specialiserade vården. Tre landsting har höjt avgiften i den slutna vården.

Landstinget i Kalmar län införde den 1 januari 2015 en enhetlig avgift på 200 kr för läkarbesök i primärvården och för besök hos specialistläkare.

Landstingen i Stockholm, Blekinge och Region Kronoberg höjde avgiften med 20 kr till 100 kr per vårddag i den slutna vården.

Övriga landsting har inte förändrat avgifterna inom dessa områden.

Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård år 2015

Landsting/RegionPrimärvård – husläkare Specialistläkare
Stockholm200350
Uppsala150300
Sörmland150300
Östergötland150300
Jönköping150300
Kronoberg150300
Kalmar200200
Blekinge150300
Skåne160/200*300
Halland150300
Västra Götaland100/300*300
Värmland200200
Örebro120250
Västmanland150320
Dalarna150300
Gävleborg200200
Västernorrland150300
Jämtland Härjedalen150250
Västerbotten200300
Norrbotten200300
Gotland200300

* Vald vårdcentral/annan vårdcentral

Patientavgifter i hälso- och sjukvården 2015

KONTAKT

Hasse Knutsson
08-452 76 62
hasse.knutsson@skl.se

Pressjour
08-452 71 01

Ett landsting har infört enhetlig avgift för läkarbesök primärvården och i den öppna specialiserade vården. Tre landsting har höjt avgiften i den slutna vården.

Läs vidare »
Media-no-image

SKL:s styre för 2015-2019

Nyheter   •   2015-01-14 13:07 CET

Mandatfördelningen för SKL:s kongresser 2015 är nu fastställd. Fördelningen ger S, MP och V tillsammans majoritet i SKL:s styrelse för den kommande mandatperioden.

Kongressal.

Idag fastställde SKL:s valnämnd resultatet av ombudsvalet för SKL:s valkongress i Stockholm 24 mars och SKL:s ordinarie kongress 11-12 november i Karlstad.

Ombudsfördelning

De 451 ombuden fördelas enligt:

Socialdemokraterna: 164
Miljöpartiet: 31
Vänsterpartiet: 29
Moderaterna: 113
Centerpartiet: 33
Folkpartiet: 28
Kristdemokraterna: 14
Sverigedemokraterna: 37
Norrbottens Sjukvårdsparti: 2

Mandatfördelning i SKL:s styrelse

Detta ger följande mandatfördelning i SKL:s styrelse för mandatperioden 2015-2019:

Socialdemokraterna – Miljöpartiet – Vänsterpartiet: 11 mandat
Alliansen: 9 mandat
Sverigedemokraterna: 1 mandat

Valnämnden

För information om valnämndens arbete:
Ordförande, Peter Kockum, 072-525 35 21

Kommentarer

För kommentarer vänligen kontakta gruppledare i SKL:s nuvarande styrelse:
S: Ilmar Reepalu, mobil: 070-514 02 91
MP: Karolina Skog (styrelseledamot) mobil: 073-426 44 64
V: Emil Broberg: mobil: 070-622 87 07
M: Anders Knape: mobil: 070-634 60 04
C: Carola Gunnarsson: mobil: 070-161 83 45
FP: Lennart Gabrielsson: mobil: 070-543 51 22
KD: Monica Selin: mobil: 070-844 46 77

Läs vidare

SKL:s kongresser 2015

Kontakt

Pressjour
08-452 71 01

​Mandatfördelningen för SKL:s kongresser 2015 är nu fastställd. Fördelningen ger S, MP och V tillsammans majoritet i SKL:s styrelse för den kommande mandatperioden.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny samverkansmodell ger svårt sjuka effektiva läkemedel

Pressmeddelanden   •   2015-01-13 14:54 CET

Från och med 2015 träder landstingens nya samverkansmodell för läkemedel i kraft. Modellen ska bland annat resultera i att patienter ska få tillgång till samma läkemedel oavsett var man bor i landet.

Det är projektet "Ordnat införande i samverkan", ett delprojekt i den nationella läkemedelsstrategin, som nu avslutas och arbetet går in i nästa fas. I april 2014 lämnade projektet sitt förslag om en nationell process för ordnat införande av nya läkemedel. Därefter har arbetet fokuserat på införandet och 2015 träder samverkansmodellen i full kraft.

Ett viktigt exempel på hur den nya modellen kan fungera är det gemensamma arbetet med införande av nya läkemedel mot hepatit C. Här har en intensiv och nära samverkan mellan alla landsting, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)¹, Läkemedelsverket, läkemedelsföretag och kliniska experter, resulterat i ett landstingsgemensamt protokoll för införande och uppföljning av dessa viktiga, nya läkemedel. Dessutom har alla landsting skrivit på de avtal om riskdelning som tagits fram under trepartsöverläggningar mellan landstingen, TLV och läkemedelsföretagen.

Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg.

– Den täta samverkan vi haft mellan alla aktörerna vid introduktionen av nya läkemedel mot hepatit C är unik. Den har gjort möjligt att vi på samma sätt i hela landet ska kunna ge de svårast sjuka patienterna tillgång till den här viktiga behandlingen, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKL.

Projektet har skapat en modell som beskriver hur vi tillsammans kan arbeta med det som ligger i alla aktörers intresse: att ge patienter tillgång till innovativa, ändamålsenliga nya läkemedel utan onödigt dröjsmål.

– Samverkansmodellen bygger vidare på det genomförda projektet och kommer att skapa bättre förutsättningar för fortsatt utveckling med ordnat införande, uppföljning och prisförhandling.

¹TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar om vilka tandvårdsåtgärder, läkemedel och förbrukningsartiklar som ska subventioneras av samhället.

Publikationer

Rapporten ordnat införande i samverkan II

Läs vidare

SKL:s arbete med läkemedel

Hämta högupplöst bild på Hans Karlsson

Kontakt

Sofie Alverlind
Projektkoordinator
08-452 76 16
sofie.alverlind@skl.se

Pressjour
08-452 71 01

Från och med 2015 träder landstingens nya samverkansmodell för läkemedel i kraft. Modellen ska bland annat resultera i att patienter ska få tillgång till samma läkemedel oavsett var man bor i landet.

Läs vidare »
Media-no-image

Bra med samverkan mellan skola och fritids

Pressmeddelanden   •   2015-01-13 14:52 CET

Regeringen ger Skolverket uppdraget att förbättra kvaliteten i landets fritidshem. SKL har tidigare lyft frågan och är positiv till att fritidshemmen och fritidspedagogiken uppmärksammas.

– Att se barnens hela dag och därför samverka mellan skola och fritidshem är positivt för elevernas utveckling och skolresultaten, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.
SKL tycker att det är bra att de ökade resurser som ska satsas på de första skolåren även öppnas för fritidshemmens verksamhet.

– Det är viktigt att utgå från olika lokala behov i frågan om hur resurserna ska användas, säger Per-Arne Andersson.

En glad pojke och flicka i en skolkorridor.

Material för bättre kvalitet på fritids

SKL har nyligen publicerat ett stödmaterial för huvudmännens arbete med att stärka kvaliteten i fritidshemmen.

Kvalitetsstöd för fritidshem (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

SKL:s arbete med skolfrågor

Hämta högupplöst bild på Per-Arne Andersson

Kontakt

Åsa Ernestam
08-452 79 57, 072-728 31 50
asa.ernestam@skl.se

Pressjour
08-452 71 01

Regeringen ger Skolverket uppdraget att förbättra kvaliteten i landets fritidshem. SKL har tidigare lyft frågan och är positiv till att fritidshemmen och fritidspedagogiken uppmärksammas.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressassistent
 • Presskontakt
 • sonja.sandbacka@skl.se
 • 076-778 06 41
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Bitr pressekreterare
 • oxerpwelnbin.buypkjornsson@skl.se
 • 076-109 77 36
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Chef för presstjänsten, pressekreterare
 • Presskontakt
 • claes.bertilson@skl.se
 • 070-327 78 07
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Presskontakt
 • irene.tinglov@skl.se
 • 070-692 44 37
 • Pressjour: 08-452 71 01

Om Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 21 landsting och regioner.

Adress

 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Hornsgatan 20
 • 118 82 Stockholm
 • Vår hemsida