Media-no-image

Örebro årets stadskärna 2015

Nyheter   •   2015-05-22 10:50 CEST

Örebro har tilldelats utmärkelsen Årets Stadskärna 2015. Kommunen prisas för att ha utvecklat Örebros centrum i en framgångsrik kraftsamling.

Det är tjugoförsta gången som organisationen Svenska Stadskärnor, där SKL ingår, delar ut priset Årets Stadskärna. Utmärkelsen tilldelas den kommun som har gjort störst framsteg de senaste åren i sitt arbete med att förnya sitt centrum genom samverkan mellan privata och offentliga aktörer.

Så här skriver juryn i sin motivering:
"Stadens utvecklingsarbete är en ständig pågående process, vilket särskilt präglar Årets Stadskärna 2015. Man har på ett föredömligt sätt gått från dialog till samproduktion och tagit vara på hela stadens utbud och engagemang. En röd tråd är kreativa lösningar och förhållningssättet till värdeorden trygghet, trivsel och tillgänglighet. Med självinsikt, beslutsamhet, uthållighet och stolthet har de gjort en övertygande come-back och visat att gemensam kraftsamling är vägen framåt!

Svenska Stadskärnors utmärkelse Årets Stadskärna 2015 tilldelas den lilla staden med personlig storstadspuls som har nära till allt – Örebro!"

Läs vidare

Pressmeddelande från Örebro kommun

Svenska stadskärnor

Kontakt

Eva Hägglund
08-452 78 67
eva.hagglund@skl.se

Pressjour
08-452 71 01

Örebro har tilldelats utmärkelsen Årets Stadskärna 2015. Kommunen prisas för att ha utvecklat Örebros centrum i en framgångsrik kraftsamling.

Läs vidare »
Media-no-image

Arbetsgivarforum 2015

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 12:40 CEST

Det behövs runt en halv miljon nya medarbetare i välfärden fram till 2023. På tvådagarskonferensen Arbetsgivarforum diskuteras utmaningarna.

På konferensen, som arrangeras av SKL och Helsingborg stad, samlas drygt 600 arbetsgivarföreträdare från kommuner och landsting. Årets tema är ”Värdeskapande HR” och frågor som rätt till heltid, breddad rekrytering och fler karriärmöjligheter kommer att diskuteras.

Under dagarna hålls ett flertal seminarier som på olika sätt tar upp framtidens välfärdsutmaningar. Bland föreläsarna finns Rättviseförmedlingens grundare Lina Thomsgård och Jörgen Fransson, HR-direktör i Helsingborgs stad.

Konferensen avslutas med en paneldebatt på temat "Arbetsgivarpolitiska utmaningar och möjligheter" med bland andra SKL:s ordförande Lena Micko.

Hela programmet

Tid: Tisdagen den 26 maj klockan 10-16.30 och onsdagen den 27 maj klockan 9-15
Plats: Helsingborg Arena

Vänligen medtag presslegitimation
Välkommen!

Kontakt

Helena Färnsten
08-452 77 78, 070-345 56 51
helena.farnsten@skl.se

Pressjour
08-452 71 01

Det behövs runt en halv miljon nya medarbetare i välfärden fram till 2023. På tvådagarskonferensen Arbetsgivarforum diskuteras utmaningarna.

Läs vidare »
Media-no-image

OECD ger inget stöd för statlig skola

Blogginlägg   •   2015-05-21 11:43 CEST

Förstatligande av skolan är varken en lösning för att lyfta elevernas resultat eller något som OECD föreslår. Tyvärr stjäl den förenklade lösningen blickarna från det som skolan behöver.

Statlig skola används ibland som argument av organisationer och politiker som vill verka vara handlingskraftiga i debatten om skolan. Men synar man förslaget närmare så saknas det innehåll. Faktum är att det inte ens finns något mer konkret förslag, trots åratal av agitation.
Inga studier visar att statlig styrning skulle förbättra elevernas resultat. De brister som idag lyfts fram i debatten fanns också när staten fördelade skolans resurser. En reform för ökad centralisering skulle bara stjäla tid och resurser från att utveckla undervisningen och andra åtgärder som forskning visar är viktigast. Det är illa att en sådan förenklad lösning stjäl blickarna från det som skolan verkligen behöver.

Istället för statlig skola lyfter OECD i sin aktuella utvärdering av den svenska skolan fram två avgörande faktorer för att säkra kvalitet och en likvärdig skola: Att utveckla lärarrollen och att stärka skolans styrning och ledning. Man avråder Sverige att genomföra reformer som dels går förbi klassrummet, dels inte innebär stöd till lärare, skolor och huvudmän. Tvärt emot ett förstatligande, alltså.

Utveckling pågår i landets skolor

Skoldebatten ger ibland sken av att inget händer i skolorna. Inget kunde vara mer felaktigt. Många kommuner och skolor arbetar redan med mycket av det som OECD föreslår. Till exempel deltar en tredjedel av landets kommuner i SKL:s satsning för att utveckla skolans styrning och ledning.

För att stärka elevers och lärares förutsättningar behöver Sveriges skolutveckling ta ytterligare fart. För att det ska ske vill jag särskilt peka på två saker som behövs:

 1. Lokala politiker som arbetar för att nå de nationella målen för skolan och som tillsammans med sin skolförvaltning följer upp verksamheten. Som arbetsgivare kan vi påverka arbetsmiljö, kompetensutveckling och lön. Lärare ska få vara just lärare och också tillåtas växa i yrket.
 2. Ett närmare och konkret samarbete mellan staten och huvudmännen, mellan lärarkåren och ledningen. Och inom lärarkåren. Skolutveckling och frågor om lärares kompetensutveckling behöver vara fokus för samarbetet.

Mer samarbete är systemskiftet

Jag menar att dagens starka engagemang hos de fackliga organisationerna, staten och huvudmännen är ett gyllene tillfälle att tillsammans utveckla läraryrket, förbättra tilliten mellan alla aktörer och locka fler att bli lärare. Låt oss ta vara på den möjligheten.
Det finns inga genvägar eller någon mirakelkur. Vi behöver inga statliga superreformer för att vända utvecklingen i den svenska skolan. Det systemskifte som krävs handlar inte om ökad centralisering utan om samarbete, gemensamt ansvarstagande och långsiktigt hårt arbete. SKL är beredd att ta en aktiv del i det arbetet.

Lena Micko
Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Debattartikeln har publicerats i tidningen Altinget, 2015-05-21.

Kontakt

Pressjour
08-452 71 01

​Förstatligande av skolan är varken en lösning för att lyfta elevernas resultat eller något som OECD föreslår. Tyvärr stjäl den förenklade lösningen blickarna från det som skolan behöver.

Läs vidare »
Media-no-image

Lokala självstyret måste respekteras bättre av staten

Blogginlägg   •   2015-05-20 11:17 CEST

Den kommunala självstyrelsen måste värnas och utvecklas. Det måste bli ett slut på att lämpa över statligt ansvar på lokal och regional nivå, skriver SKL:s nya politiska ledning.

I Sverige har vi av tradition haft ett starkt lokalt och regionalt självstyre. Skälet är att besluten lämpligast fattas nära medborgarna och att samhällets välfärd bäst utformas efter deras egna behov och önskemål. Självstyret är i grund och botten en fråga om demokrati.

Under de senaste åren har detta självstyre försvagats. Statligt ansvar har lämpats över till lokal och regional nivå. Det främsta exemplet är kravet på regional medfinansiering av statliga infrastrukturprojekt, nu senast vid byggande av nya stambanor för höghastighetståg. Andra exempel på hur självstyret har beskurits är obligatoriskt vårdval i primärvården och olika regeringars mani på att utforma specialdestinerade och tidsbegränsade "satsningar". Dessa har visat sig vara ineffektiva och skapat en kortsiktig projektsjuka inom framför allt skolan och hälso- och sjukvården. Riksrevisionen har riktat kritik mot att de tillfälliga och prestationsbaserade ersättningarna utgör en risk eftersom både skolan och sjukvården är mycket komplexa verksamheter som kräver långsiktig styrning.

Därtill ska diskussionen om förstatligande av skola och sjukvård läggas. Trenden är alltså centralisering och försvagat självstyre. Till och med Europarådet har påtalat att det svenska kommunala självstyret inte efterföljs i tillräcklig utsträckning. Den lokala och regionala nivån har kommit att styras alltför mycket av staten och de egna initiativen har hämmats.

Betonar vikten av självstyret

Som ny politisk ledning för SKL kommer vi därför att betona vikten av självstyret. Vi välkomnar nya regionbildningar över hela landet bland annat därför att dessa kommer att kunna utgöra tydligare motparter till staten. Rågången mellan statens ansvar och den lokala och regionala nivåns uppgifter måste tydliggöras bättre. Den kommunala självstyrelsen, med stort handlingsutrymme och stark medborgerlig förankring, måste värnas och utvecklas.

Budskapet till staten är tydligt från vår sida: ansvars- och finansieringsprincipen måste gälla fullt ut och övervältringarna samt detaljregleringarna stoppas. Nationella reformer och investeringar måste betalas, statsbidragen bli värdesäkrande och planeringsförutsättningarna bli stabilare. I sammanhanget välkomnar vi aviseringen att överge det statliga överskottsmålet till förmån för ett balansmål. Förstärkta resurser inom samhällsekonomin bör i första hand användas för att finansiera de ökade behoven inom välfärden.

Med självstyrelsen som utgångspunkt, och i samverkan över den politiska blockgränsen, vill vi ringa in de framtidsuppgifter som vi ser som viktigast:

 1. Rekrytera framtidens medarbetare. Det är nödvändigt att erbjuda rätt till heltid, trygga anställningar med minskade visstider och ett mer jämställt arbetsliv. För att klara personalförsörjningen krävs en nationell kompetensplan.
 2. Göra välfärden jämlik och jämställd. Kvaliteten i exempelvis vård och omsorg varierar idag beroende på vem du är och vilken bakgrund du har. SKL ska driva på utvecklingen för att komma till rätta med bristerna.
 3. Skapa en skola där alla elever kan lyckas. Resultaten i skolan måste bli bättre. SKL ska tillsammans med andra aktörer ta ledningen i arbetet för att höja kunskapsresultaten och utjämna de skillnader som finns.
 4. Bidra till omställningen av ett långsiktigt hållbart samhälle. SKL ska utveckla arbetet med Öppna jämförelser inom klimatområdet och ta fram en plan för hur det nationella fördubblingsmålet inom kollektivtrafiken ska nås.
 5. Förbättrat mottagande av flyktingar. Samhället måste solidariskt dela på ansvaret för de som kommer till Sverige. Staten måste stå för den extra kostnad som mottagandet innebär för enskilda kommuner.

Mer än en miljon människor arbetar varje dag inom kommun och landsting. Det är deras förtjänst att Sverige fungerar varje dag. Sjukvård, förskolor och kollektivtrafik är exempel på den lokala och regionala välfärden. Det är i människornas vardag som välfärdspolitiken blir viktig på riktigt. Och det måste vara här, på det lokala planet, som de flesta besluten ska fattas.

Lena Micko (S)
Ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting

Anders Henriksson (S)
1:e vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting

Emil Broberg (V)
3:e vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting

Karin Thomasson (MP)
4:e vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting

Debattartikeln har publicerats i Göteborgs-Posten, 2015-05-20.

Kontakt

Pressjour
08-452 71 01

Den kommunala självstyrelsen måste värnas och utvecklas. Det måste bli ett slut på att lämpa över statligt ansvar på lokal och regional nivå, skriver SKL:s nya politiska ledning.

Läs vidare »
Vlvyqgn33wwfhvdez2zu

Integration försenas när statliga insatser dröjer

Nyheter   •   2015-05-12 16:47 CEST

Den första tiden i Sverige behöver nyanlända vända sig till socialtjänsten istället för att få kontakt med Arbetsförmedlingen. SKL menar att fokus istället måste ligga på arbete.

P8gzfgif4uyekjoftmyg

Staten måste hantera miljömålen bättre

Blogginlägg   •   2015-05-12 16:41 CEST

Generaldirektörer för åtta myndigheter kritiserar kommunernas arbete med Sveriges miljömål, men i själva verket är det statens ansvarstagande som sviktar, skriver SKL i en replik.

N4eyd9vrzi8teh7kbr4s

Fortsatt arbete med bemanningsfrågan

Nyheter   •   2015-05-08 16:06 CEST

Kostnaden för inhyrning av personal ökar i landsting och regioner. Arbetet med att minska beroendet av bemanningspersonal fortsätter för att vända trenden.

Qmvw46qwg9zaatojfqgs

Styrning och samarbete behövs för skolan

Blogginlägg   •   2015-05-08 15:58 CEST

Det finns inga genvägar för att lyfta den svenska skolan. OECD-rapporten visar att arbetet med att utveckla skolans styrning och ledning måste fortsätta, skriver ordförande Lena Micko.

Iq99lstr1hkciyhlhyqf

SKL välkomnar samtal om snabbspår för nyanlända

Pressmeddelanden   •   2015-05-05 16:34 CEST

SKL har tackat ja till regeringens inbjudan till trepartssamtal om bättre möjligheter för nyanlända att komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning och erfarenhet.

Iq99lstr1hkciyhlhyqf

SKL välkomnar samtal om snabbspår för nyanlända

Nyheter   •   2015-05-05 16:01 CEST

SKL har tackat ja till regeringens inbjudan till trepartssamtal om förbättring av möjligheterna för nyanlända att komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning, erfarenhet och intresse.

Kommande evenemang 1 evenemang

26 Maj 10:00

Arbetsgivarforum 2015

2015-05-26 - 2015-05-27
Helsingborg Arena

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressassistent
 • Presskontakt
 • sonja.sandbacka@skl.se
 • 076-778 06 41
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Bitr pressekreterare
 • elin.bjornsson@skl.se
 • 076-109 77 36
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Chef för presstjänsten, pressekreterare
 • Presskontakt
 • claes.ugbertillrygckson@skl.tpse
 • 070-327 78 07
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Presskontakt
 • fknbirgjywene.tievgfngimlov@skl.se
 • 070-692 44 37
 • Pressjour: 08-452 71 01

Om Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 21 landsting och regioner.

Adress

 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Hornsgatan 20
 • 118 82 Stockholm
 • Vår hemsida