Bf3iplmqdwwsit4cgoly

Oro för färre utbildningsplatser

Nyheter   •   2014-10-22 15:06 CEST

Mer än hälften av specialistsjuksköterskeutbildningarna underkänns i Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering. SKL ser en risk att antalet utbildningsplatser kan komma att minska.

Xpctrotzgvzmxvxre6dy

Fritidshemmens kvalitet i fokus

Nyheter   •   2014-10-22 14:19 CEST

Kvalitet i fritidshem består av så mycket mer än elevgruppens storlek. SKL:s nya skrift underlättar för politiker och förvaltning att följa upp verksamheten.

Media-no-image

Inte bara en utan nio strategier för att rekrytera lärare

Blogginlägg   •   2014-10-21 15:25 CEST

Roger Haddad anklagar i Skolvärlden (141014) SKL för att dra i handbromsen vad gäller rekrytering av lärare. Det är en märklig anklagelse, eftersom vi gör precis tvärtom.

Samma dag presenterade SKL en handlingsplan för vad som behöver göras för att möta rekryteringsutmaningarna i skolan och förskolan. Det stämmer, Roger Haddad, att vi inte presenterade en strategi. Vi presenterade nämligen nio strategier för hur arbetsgivarna bland annat kan fortsätta att skapa bättre karriärmöjligheter, underlätta lönekarriär, utnyttja teknikutvecklingen på bästa sätt och möjliggöra kompetensutveckling för lärare.

För att få en aktuell lägesbild av tillgången på legitimerade lärare har vi dessutom gjort en enkätundersökning med huvudmännen. Den visar att det finns utmaningar att hitta legitimerade lärare i vissa ämnen, men att arbetsgivarna inte upplever att situationen är fullt så alarmerande som dagens debatt gör gällande.  9 av 10 arbetsgivare har till exempel ingen eller liten brist på legitimerade lärare i svenska, engelska, idrott och SO-ämnen.  Motsvarande siffra för matematik och NO-ämnen är 8 av 10.

Stort rekryteringsbehov av lärare

Skolan behöver 150 000 nya medarbetare de närmaste tio åren och i vissa ämnen är det svårt att rekrytera legitimerade lärare. Det tar vi på allvar. Och det är mot den bakgrunden vi presenterar vår handlingsplan. För elevernas skull måste staten, huvudmännen och andra aktörer samarbeta för att ytterligare öka intresset och attrahera de bästa lärarna till skolan. Arbetsgivarna måste också ständigt säkra att alla yrkesgruppers olika kompetenser i skolan används på rätt sätt.

Det händer mycket positivt med läraryrket. Lärare jobbar mer tillsammans och utvecklar undervisningen. Karriärvägarna har blivit fler och många lärare har haft en god löneutveckling. Allt fler söker till lärarutbildningarna och varannan ung person kan tänka sig att jobba i skolan. Det är oerhört angeläget att den här positiva utvecklingen fortsätter. De svårigheter att rekrytera legitimerade lärare som finns i vissa ämnen kan vi inte bortse ifrån, men åtgärderna underlättas inte om beskrivningen av skolan är onödigt alarmistisk.

Håkan Sörman
VD på Sveriges Kommuner och Landsting


Roger Haddad anklagar i Skolvärlden (141014) SKL för att dra i handbromsen vad gäller rekrytering av lärare. Det är en märklig anklagelse, eftersom vi gör precis tvärtom.

Läs vidare »
Twb9uedievs2pdjvp9av

SKL välkomnar delar av utredningsförslag om läkemedel

Nyheter   •   2014-10-21 10:00 CEST

Socialdepartementet har gett Sveriges Kommuner och Landsting möjlighet att yttra sig över Läkemedels- och apoteksutredningens delbetänkande "Läkemedel för särskilda behov".

Ioprm1zcekptduutg8ja

Bra med stärkt skydd för visselblåsare

Nyheter   •   2014-10-20 15:54 CEST

SKL är positiva till Visselblåsarutredningens förslag att medarbetare i kommuner, landsting och regioner som påtalar missförhållanden ska kunna vara anonyma.

Media-no-image

Det krävs bred uppslutning kring nationell handlingsplan

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 10:33 CEST

Tillsammans med representanter för socialchefer, socialsekreterare och berörda fackförbund leder nu SKL arbetet som ska leda till en gemensam handlingsplan för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården.

I en debattartikel (DN11/10) beskriver forskaren Pia Tham den alarmerande situationen inom den sociala barn-och ungdomsvården, och hon kräver en åtgärdsplan för socialtjänstens utredningsarbete.

SKL kan bekräfta stora problem som det krävs krafttag för att lösa, från såväl kommunerna som från statens sida. Tillsammans arbetar SKL och kommunerna nu fram underlag till en nationell handlingsplan, och uppmanar också regeringen att vidta nödvändiga och kraftfulla åtgärder!

Svårt att rekrytera socialsekreterare

SKL:s kartläggningar bekräftar Pia Thams bild av socialsekreterarnas arbetssituation, men även arbetsledarnas. De som ska introducera nya socialsekreterare är ofta själva nya och oerfarna i sina roller. Kommunernas stöd räcker inte alltid. Det är svårt att rekrytera socialsekreterare och arbetsledare, med få sökande och inte alltid rätt kompetens. Bemanningsföretag används allt oftare för att lösa situationen.

SKL kan också visa att kommunernas utredningsarbete är tungrott och tidsödande. Kraven på dokumentation av Barns behov i centrum (BBIC) är alltför omfattande. Brister i dataprogrammen gör handläggningen ineffektiv. Efter påtryckningar från SKL har Socialstyrelsen fått uppdraget att göra BBIC lättare att administrera. SKL och Socialstyrelsen samarbetar också för att ställa skarpare krav på de IT-stöd som krävs för dokumentationen.

Den dystra problembild som beskrivs av Pia Tham måste vidgas för att rätt åtgärder ska kunna vidtas. Bland annat saknas statens roll i sammanhanget. Några av de bakomliggande problemen som SKL och socialchefsnätverket identifierat:

 • Ökad detaljreglering, och kontroll från staten. Socialtjänstlagen som huvudsakligen styr den sociala barn-och ungdomsvården är en ramlag som alltmer blivit en detaljlag, med allt fler bestämmelser att hålla sig till och svårt att överblicka. Detta utan tillräcklig finansiering och med otillräckligt kunskapsstöd. Nya bestämmelser leder också till mer dokumentation och mer tillsyn vilket inte skapar något mervärde för de barn och familjer socialtjänsten är till för.
 • Brist på familjehem. Barn och ungdomar som idag placeras i familjehem har ofta omfattande behov. Det har ökat kraven på familjehemmen. Familjehemsvård bygger på insatser från civilsamhället och har av lagstiftaren ansetts bättre än institutionsplacering. Men statens engagemang har varit lågt och det saknas en uttalad nationell strategi. Kommunerna har lämnats relativt ensamma med att försöka uppfylla kraven på att kunna erbjuda insatsen.

Dessutom har nya grupper tillkommit, till exempel utförsäkrade, bostadslösa, och ensamkommande barn. De nya grupperna behöver mer eller mindre varaktiga stödinsatser.

Socionomutbildningen behöver kompletteras

Problemet med att socionomutbildningen är en generalistutbildning är känt. Den skulle behöva kompletteras med nationellt enhetliga introduktions-, specialist- och arbetsledarutbildningar.

Bilden är komplex och det krävs krafttag från olika håll – från lokal och statlig nivå. Det är ett långsiktigt arbete. Därför krävs en bred uppslutning kring framtagandet av en nationell handlingsplan inom den sociala barn- och ungdomsvården!

Hans Karlsson
Chef för avdelningen vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken har publicerats på dn.se, 2014-10-17.

LÄS VIDARE

SKL:s arbete med social barn- och ungdomsvård

KONTAKT

Pressjour
08-452 71 01

Tillsammans med representanter för socialchefer, socialsekreterare och berörda fackförbund leder nu SKL arbetet som ska leda till en gemensam handlingsplan för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården.

Läs vidare »
P8gzfgif4uyekjoftmyg

Fler frågor får svar på kommunernas webbplatser

Nyheter   •   2014-10-20 08:59 CEST

E-tjänsterna ökar i kommunerna. Nästan 200 kommuner erbjuder möjligheten att söka till gymnasiet via webben. I ca 70 kommuner kan man idag ansöka om bygglov via webbplatsen mot 24 år 2012.

Hw9n7qxmhfhqqz0zg4az

Nej till slopad bygdeavgift

Nyheter   •   2014-10-17 15:57 CEST

Utredningsförslaget att ta bort bygdeavgifterna riskerar att slå hårt mot många bygder och kommuner. Det bör inte genomföras, skriver SKL i ett yttrande till regeringen.

Hw9n7qxmhfhqqz0zg4az

Anders Knape leder arbetet för lokal demokrati i Europa

Nyheter   •   2014-10-17 10:03 CEST

SKL:s ordförande Anders Knape har valts till ordförande för CLRAE:s lokala kammare. De kommande två åren kommer han att leda dess arbete med att främja den lokala demokratin i Europarådet.

Do1eeh8x87l5fuz6z6bs

Kommuner får koll på skolmåltider

Nyheter   •   2014-10-15 11:04 CEST

En ny funktion på webbverktyget SkolmatSverige hjälper kostchefer och politiker i kommunerna att få en helhetsbild av kvaliteten på skolmåltiderna.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressassistent
 • Presskontakt
 • sonja.sandbacka@skl.se
 • 076-778 06 41
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Bitr pressekreterare
 • elin.bjornsson@skl.se
 • 076-109 77 36
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Chef för presstjänsten, pressekreterare
 • Presskontakt
 • claes.bertilson@skl.se
 • 070-327 78 07
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Presskontakt
 • irene.tibfnglorhv@skl.anse
 • 070-692 44 37
 • Pressjour: 08-452 71 01

Om Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 21 landsting och regioner.

Adress

 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Hornsgatan 20
 • 118 82 Stockholm
 • Vår hemsida