Hw9n7qxmhfhqqz0zg4az

Ny psykiatriöverenskommelse mellan SKL och staten

Nyheter   •   2014-12-19 13:38 CET

SKL och regeringen har nu träffat en överenskommelse om en psykiatrisatsning även under 2015.

Ny2uv57cdifjg5igpg49

Många utmaningar väntar kommuner och landsting

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 09:59 CET

Efter flera år med relativt goda resultat för kommuner och landsting förväntas resultatet för 2014 bli 9 miljarder, 4 miljarder sämre jämfört med 2013.

Media-no-image

Svensk ekonomi klarar sig väl

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 09:56 CET

Trots svag internationell konjunktur klarar sig svensk sysselsättning bra och skatteunderlaget ökar. SKL bedömer att kommunal- och landstingsskatten behöver höjas även om statsbidragen höjs.

Det framgår av den samhällsekonomiska bedömningen som presenteras i Ekonomirapporten idag.

SKL bedömer att BNP växer med knappt 2 procent i år och knappt 3 procent nästa år. Den internationella konjunkturutvecklingen har medfört svag efterfrågan på svensk export, vilket dämpar tillväxten i den svenska ekonomin markant. Trots det fortsätter sysselsättning och arbetade timmar öka i god takt. Även arbetskraften växer snabbt vilket innebär att arbetslösheten envist ligger kvar på nästan 8 procent. I denna spretiga bild klarar sig skatteunderlaget förvånansvärt bra, med reala ökningar runt 2 procent i år och nästa år, främst tack vare den starka ökningen av antalet arbetade timmar.

I år väntas kommuner, landsting och regioner nå ett resultat på 9 miljarder kronor. Nästa år faller dock resultaten till 5 miljarder. Skatteunderlagets goda tillväxt räcker inte för att klara kostnadsökningarna i kommuner och landsting. De närmaste åren ökar behovet av att anpassa kommunernas och landstingens verksamhet, inte bara till följd av demografiska skäl.

– Våra beräkningar visar att de förväntade kostnadsökningarna fram till 2018 inte kan klaras utan höjda statsbidrag och fortsatt höjd skatt. Då räknar vi ändå med att de ekonomiska resultaten bara når halvvägs till tumregeln för god ekonomisk hushållning trots skattehöjningar på 83 öre och höjningar av statsbidragen med 15 miljarder fram till 2018, säger Bettina Kashefi, chefekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi har en politisk oro i Sverige men vi har ingen kris i svensk ekonomi. Men det finns en risk att investeringar låter vänta på sig vilket kan matta av jobbtillväxt och sysselsättning, vilket i sin tur påverkar skatteunderlaget och kommuner och landstings ekonomi, säger Bettina Kashefi.

Publikationer

Ladda ner ekonomirapporten

Läs vidare

SKL:s arbete med ekonomi

Hämta högupplöst bild på Bettina Kashefi

KONTAKT
Bettina Kashefi
Chefekonom 

08-452 72 27, 070-755 05 29
bettina.kashefi@skl.se

Pressjour
08-452 71 01

Trots svag internationell konjunktur klarar sig svensk sysselsättning bra och skatteunderlaget ökar. SKL bedömer att kommunal- och landstingsskatten behöver höjas även om statsbidragen höjs.

Läs vidare »
Hw9n7qxmhfhqqz0zg4az

SKL välkomnar överenskommelse om rehabgaranti för 2015

Nyheter   •   2014-12-18 15:28 CET

​SKL är berett att teckna överenskommelse med regeringen om en Rehabiliteringsgaranti för 2015. Totalt ska 750 miljoner kronor fördelas.

Media-no-image

Många nya styren efter valet 2014

Nyheter   •   2014-12-18 11:23 CET

Styret skiftade i 110 kommuner efter valet 2014. Drygt en tredjedel av kommunerna fick ett blocköverskridande styre eller ett vänsterstyre och något färre kommuner fick ett alliansstyre.

I kommunerna är det inte ovanligt med blocköverskridande styren¹ men antalet har mer än fördubblats jämfört med 2010, från 38 till 99. Det är 40 kommuner med alliansstyren och 25 kommuner med vänsterstyren² som har fått blocköverskridande styren. I landstingen har det framför allt blivit fler vänsterstyren, från nio till tolv medan alliansstyrena har minskat från nio till fem.

Kommuner

År Alliansstyre Vänsterstyre Blocköverskridande styre
2006 157 92 41
2010 142 110 38
2014 91 99 100
Landsting
År Alliansstyre Vänsterstyre Blocköverskridande styre
2006 8 9 3
2010 9 9 2
2014 5 12 3

Rekord i minoritetsstyren

Antalet minoritetsstyren har ökat både i kommunerna och i landstingen. Under mandatperioden ska 92 kommuner styra i minoritet, 2010 var det 41 och i landstingen ökar minoritetsstyrena från 3 till 7.

Partiernas andel av röster i de olika valen

Väljarna röstdelar i allt större utsträckning, d.v.s. man röstar på olika partier i valet till riksdagen, landtingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Moderaterna och Sverigedemokraterna är populärare i riksdagvalet medan Centerpartiet är populärast i valet till kommunfullmäktige. I valet till landstingsfullmäktige är Socialdemokraterna mest framgångsrika.

Tabell: röstdelning i kommun, landsting och riksdag

¹Med blocköverskridande styre avser vi en koalition där minst ett av allianspartierna ingår tillsammans med S och/eller V. ²Med ett vänsterstyre avser vi ett styre som består av S och/eller V. Miljöpartiet och lokala partier kan ingå i såväl vänsterstyren som blocköverskridande styren och alliansstyren.

Läs vidare

Maktfördelningen i kommuner och landsting efter valet 2014

Kontakt

Lotta Liedberg
08-452 76 66
lotta.liedberg@skl.se


Pressjour
08-452 71 01

​Styret skiftade i 110 kommuner efter valet 2014. Drygt en tredjedel av kommunerna fick ett blocköverskridande styre eller ett vänsterstyre och något färre kommuner fick ett alliansstyre.

Läs vidare »
Media-no-image

Webbsändning om ekonomirapporten

Nyheter   •   2014-12-18 10:14 CET

SKL presenterar ekonomirapporten fredagen den 19 december kl. 09.00 på en direktsänd presskonferens.

Trots stor osäkerhet kring den beslutade budgeten presenterar SKL de samhällsekonomiska förutsättningarna, arbetsmarknadsläget samt ekonomin i kommuner och landsting på en presskonferens den 19 december kl. 09.00.

Presskonferensen webbsänds och går även bra att se i efterhand.

Webbsändningen

LÄS VIDARE

Pressinbjudan: SKL presenterar ekonomirapporten

KONTAKT

Pressjour
08-452 71 01

SKL presenterar ekonomirapporten fredagen den 19 december kl. 09.00 på en direktsänd presskonferens.

Läs vidare »
Media-no-image

Sveriges elever är nöjda med skolan

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 08:50 CET

De allra flesta elever är mycket nöjda med skolan och undervisningen. Det visar Sveriges största elevenkät med nära 100 000 elever. Enkätsvaren finns uppdelade per kommun.

Glad pojke och flicka.

Enkäten med resultat per kommun

Nio av tio elever är trygga i skolan. En klar majoritet upplever att de får hjälp av lärarna om de behöver det, eleverna får veta hur det går i skolarbetet och eleverna känner att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i skolan.

– Den positiva bild som enkäten visar för fjärde året i rad syns för sällan i debatten om svensk skola. Bilden stärks av Lärarförbundets enkät som visar att nio av tio lärare trivs med eleverna och oftast möts med respekt från eleverna, säger Håkan Sörman, VD för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Lärare, skolledare, skoltjänstemän och politiker ska vara stolta över att majoriten av de närmare 100 000 tillfrågade eleverna är positiva till skolan. Det ger en bra grund att utveckla det pedagogiska arbetet.

Motivation en utmaning

Enkäten visar också att ju äldre eleverna blir desto mindre upplever man att skolarbetet ökar lusten till lärande. Detta är en utmaning man brottas med i alla länder.

– Ansvaret för försämrade skolresultat kan inte läggas på eleverna. Visst måste elever inse att ansträngning är nödvändigt. Men den stora utmaningen är att utveckla undervisningen och få eleverna att känna sig motiverade, säger Håkan Sörman.

Enkäten visar också att de äldre pojkarna uppger att de trivs bättre i skolan än flickorna, trots att deras resultat är sämre. En förklaring kan vara att flickor upplever att de har högre krav på sig själva för att svara positivt på den frågan.

Positiva resultat i enkäten

SKL:s elevundersökning visar bland annat att:

 • 92 procent av eleverna i årskurs 5 och 92 procent i årskurs 8 känner sig trygga i skolan.
 • 94 procent av eleverna årskurs 5 och 85 procent i årskurs 8 upplever att de får hjälp när de behöver.
 • Endast 45 procent av eleverna i årskurs 8 tycker att skolarbetet får dem att känna lust att lära sig mer. Motsvarande andel är 75 procent bland eleverna i årskurs 5.

Forskning visar att motivation och höga positiva förväntningar är viktigt för elevernas lärande och deras resultat i skolan.

– Individuell återkoppling av elevernas insatser och positiv feedback är centralt för att hålla motivationen på topp. Och att eleverna uppmuntras för sina försök och sin flit och inte bara för prestationen, säger Håkan Sörman.

Nybro motiverar äldre elever

Flera kommuner utmärker sig med mycket goda resultat, också för de äldre eleverna i grundskolan. En av de kommunerna är Nybro.

– Behöriga och engagerade lärare som sätter eleverna och deras behov i centrum är nog grunden till våra goda resultat. Inställningen i hela organisationen är att varenda elev ska lyckas. Delaktighet för eleverna och dialog mellan ledning och lärare är också hörnstenar i verksamheten. Och självklart tar vi fasta på forskningen, till exempel om rektors roll och att lärare ska planera och arbeta tillsammans, säger Christer Kratz, skolchef i Nybro.

Läs vidare

SKL:s arbete med Öppna jämförelser grundskola

SKL:s arbete med skolfrågor

Hämta högupplöst bild på Håkan Sörman

Kontakt

Jonas Finnman
Utredare
08-452 71 22
jonas.finnman@skl.se

Pressjour
08-452 71 01

​De allra flesta elever är mycket nöjda med skolan och undervisningen. Det visar Sveriges största elevenkät med nära 100 000 elever. Enkätsvaren finns uppdelade per kommun.

Läs vidare »
Media-no-image

OFR avtalet inom hälso- och sjukvård löper vidare

Nyheter   •   2014-12-18 08:49 CET

Vårdförbundet och Sveriges Fysioterapeuter meddelade idag onsdag att de inte kommer att säga upp avtalet inom OFR:s förbundsområde hälso- och sjukvård.

Det är ett välkommet besked som ger möjlighet att arbeta vidare med den lokala lönebildningen och partsgemensamma arbeten inom vården.

Ingela Gardner Sundström, ordförande i förhandlingsdelegationen, SKL.

– Beskedet idag från våra fackliga motparter på detta område är förstås välkommet. Avtalets flexibilitet ger våra medlemmar möjlighet att arbeta långsiktigt med både villkors- och verksamhetsfrågor bundna till avtalet. Det arbetet kommer nu att kunna fortsätta i lugn och ro, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i förhandlingsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting.

Fakta

Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta har med OFR:s förbundsområde Hälso- och Sjukvård, som inkluderar Vårdförbundet och Fysioterapeuterna, en Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor – HÖK 11. Avtalet gäller för perioden 2011-04-01– 2015-03-31 med en ömsesidig uppsägningstid av tre kalendermånader. Om avtalet inte sägs upp förlängs det 12 månader i sänder

Avtalet som är utan angiven nivå för löneökningar kommer nu att löpa vidare under 2015.. Avtalet omfattar cirka 100 000 medarbetare inom kommuner, landsting och regioner.

Läs vidare

SKL:s arbete med arbetsgivarpolitik

Hämta högupplöst bild på Ingela Gardner Sundström

Kontakt

Ingela Gardner Sundström
Ordförande, förhandlingsdelegationen
070-315 07 29

Maria Dahlberg
Förhandlingschef
08-452 72 60
maria.dahlberg@skl.se


Pressjour
08-452 71 01

​Vårdförbundet och Sveriges Fysioterapeuter meddelade idag onsdag att de inte kommer att säga upp avtalet inom OFR:s förbundsområde hälso- och sjukvård.

Läs vidare »
Hw9n7qxmhfhqqz0zg4az

Vidareutveckla uppdraget om e-legitimation

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 12:53 CET

SKL efterlyser ett vidareutvecklat uppdrag för svensk e-legitimation. I en skrivelse till regeringen uttrycker förbundet sin oro över den nuvarande utvecklingen.

Media-no-image

Avtal öppnar dörren till välfärden för studenter

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 09:47 CET

SKL, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen har enats om ett nytt studentmedarbetaravtal för välfärden.

Kommuner och landsting behöver rekrytera ett stort antal nya medarbetare under de kommande tio åren. Studentmedarbetaravtalet ökar studenters möjligheter att, redan under studierna, kunna göra arbetsuppgifter som ligger nära innehållet i studierna och som därmed underlättar tillgodogörandet av studierna.

– Vi ser att studenter är en viktig grupp för kommuner och landsting att nå för att säkra framtida rekryteringar. Avtalet ger en utmärkt brygga mellan studier och arbete i våra verksamheter, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings förhandlingsdelegation.

– Ganska få unga akademiker tror att drömjobbet finns hos kommuner, landsting och regioner. Ofta beror det på en låg kännedom om vilka arbetsuppgifter sektorn kan erbjuda. Genom att anställa studentmedarbetare har arbetsgivarna chansen att visa upp alla de spännande, och ibland okända, arbetsuppgifter som finns i sektorn. Att studentmedarbetaren dessutom garanteras handledning av en mentor är viktigt för en bra introduktion in i arbetet, säger Veronica Karlsson, förbundsordförande i Vision.

– Som akademikerförbund anser vi att det är avgörande att stärka övergången från studier till arbete efter examen, samt öka arbetslivsanknytningen i utbildningen. Väl utformade studentmedarbetaravtal där studenten i begränsad omfattning får jobba med det hen utbildar sig till tror vi är ett bra sätt att lyckas med det, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

– Både arbetsgivare och studenter vinner på detta! Studenter får praktisk erfarenhet som underlättar studierna. Och arbetsgivare kan attrahera kompetent arbetskraft nu när konkurrensen om utbildad personal ökar, säger Kenth Nilsson, ordförande i AkademikerAlliansens.

Fakta

Avtalet riktar sig till personer som studerar vid universitet, högskola eller eftergymnasial utbildning.

En studentmedarbetare kommer att arbeta upp till 15 h/vecka och anställs en termin i taget. Under den tiden ska studentmedarbetare ha en mentor.

Avtalet träder ikraft och kan användas från 1 januari 2015.

En gemensam utvärdering ska göras senast den 31 december 2016.

Avtalet gäller även företag anslutna till arbetsgivarförbundet Pacta.

OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet inkluderar: Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan mellan 16 Saco-anslutna förbund.

Logotyper: SKL, Akademikerförbundet SSR, Vision, Akademikeralliansen.

Kontakt

Sveriges Kommuner och Landsting/Pacta
Ingela Gardner Sundström, ordförande förhandlingsdelegationen
070 315 07 29

Vision
Veronica Karlsson, Förbundsordförande
070 746 21 24

Akademikerförbundet SSR
Heike Erkers, förbundsordförande
070 622 39 78

AkademikerAlliansen
Kenth Nilsson, ordförande
070 658 78 86

SKL, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen har enats om ett nytt studentmedarbetaravtal för välfärden.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressassistent
 • Presskontakt
 • sonja.sandbacka@skl.se
 • 076-778 06 41
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Bitr pressekreterare
 • elin.bjornsson@skl.se
 • 076-109 77 36
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Chef för presstjänsten, pressekreterare
 • Presskontakt
 • claes.bertilson@skl.se
 • 070-327 78 07
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Presskontakt
 • irene.tinglov@skl.se
 • 070-692 44 37
 • Pressjour: 08-452 71 01

Om Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 21 landsting och regioner.

Adress

 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Hornsgatan 20
 • 118 82 Stockholm
 • Vår hemsida