H3fkflziune3coiwoeju

Lyckad satsning på e-hälsa inom äldreomsorgen

Nyheter   •   2015-03-27 15:54 CET

Satsningen på att utveckla socialtjänsten och äldreomsorgen har varit framgångsrik i kommunerna. Det konstaterar Socialstyrelsen i en uppföljning.

Wk5fpag8q6z5ejr3kozy

SKL släcker på lördag

Nyheter   •   2015-03-27 10:25 CET

På lördag den 28 mars kl. 20.30-21.30 släcker SKL takskyltar och inomhusbelysning på Hornsgatan 20 för att visa sitt stöd till klimatmanifestationen Earth Hour.

Qmvw46qwg9zaatojfqgs

Kommunsektorn får 5 miljarder i återbetalda premier

Nyheter   •   2015-03-27 09:15 CET

AFA Försäkrings styrelse har beslutat om att återbetala 2004 års inbetalda premier till kommuner och landsting.

Whp6od6kyffz3l2koavl

Digitala servicecenter ska bidra till ökad kompetens

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 14:48 CET

Kommunala servicecenter för digitalisering ska hjälpa dem som behöver stöd att ta del av samhällsservicen via internet, föreslår Digitaliseringskommission.

Whp6od6kyffz3l2koavl

Digitala servicecenter ska bidra till ökad kompetens

Nyheter   •   2015-03-26 14:36 CET

​Kommunala servicecenter för digitalisering ska hjälpa dem som behöver stöd att ta del av samhällsservicen via internet, föreslår Digitaliseringskommission.

Media-no-image

SKL:s politiska organisation 2015-2019 vald

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 12:36 CET

Vid ett konstituerande styrelsemöte idag valdes 267 olika befattningar i SKL:s utskott, delegationer och beredningar. De valda representerar 90 kommuner och alla 20 landsting och regioner.

Arbetsutskottet (ordinarie ledamöter)
Lena Micko (S), Linköpings kommun
Anders Henriksson (S), Landstinget i Kalmar län
Karin Thomasson (MP), Östersunds kommun
Emil Broberg (V), Region Östergötland
Anders Knape (M), Karlstad kommun
Carola Gunnarsson (C), Sala kommun
Lennart Gabrielsson (FP), Sollentuna kommun

Förhandlingsdelegationen
Heléne Fritzon (S), Kristianstads kommun (ordförande)
Sten Nordin (M), Stockholms stad (vice ordförande)
(både ordförande och vice ordförande även adjungerade till styrelsen)

Sjukvårdsdelegationen
Dag Larsson (S), Stockholms läns landsting (ordförande)
Mats Eriksson (M), Region Halland (vice ordförande)
(både ordförande och vice ordförande även adjungerade till styrelsen)

Revisionsdelegationen
Anna Wiklund (M), Enköpings kommun (ordförande)
Vakant (S), (vice ordförande)

Beredningen för demokratifrågor
Paul Lindvall (M), Linköpings kommun (ordförande)
Hanna Thomé (V), Malmö stad (vice ordförande)

Beredningen för internationella frågor
Ilmar Reepalu (S), Malmö stad (ordförande)
Annika Tännström (M), Västra Götalandsregionen (vice ordförande)

Beredningen för kultur och fritid
Marie-Louise Rönnmark (S), Umeå kommun (ordförande)
Catrin Hulmarker (M), Hjo kommun (vice ordförande)

Beredningen för primärvård och äldreomsorg
Eva Olofsson (V), Västra Götalandsregionen (ordförande)
Maria Rydén (M), Göteborgs stad (vice ordförande)

Beredningen för samhällsbyggnad
Johan Persson (S), Kalmar kommun (ordförande)
Pär Jönsson (M), Östersunds kommun (vice ordförande)

Beredningen för socialpolitik och individomsorg
Marlene Burwick (S), Uppsala kommun (ordförande)
Jörgen Berglund (M), Sundsvalls kommun (vice ordförande)

Beredningen för tillväxt och regional utveckling
Birgitta Losman (MP), Västra Götalandsregionen (ordförande)
Kristina Jonäng (C), Västra Götalandsregionen (vice ordförande)

Beredningen för utbildningsfrågor
Lena Baastad (S), Örebro kommun (ordförande)
Cecilia Brinck (M), Stockholms stad (vice ordförande)

Beredningen för digitalisering
Martin Andreasson (M), Västra Götalandsregionen (ordförande)
Pierre Cengiz Edstrand (MP), Sigtuna kommun (vice ordförande)

Sverigedemokraterna reserverade sig i enlighet med tidigare reservation i valutskottet.

Läs vidare

Alla ledamöter och ersättare i beredningarna

Alla ledamöter och ersättare i delegationerna

SKL:s politiska organisation

Kontakt

Claes Bertilson
Presschef
070-327 78 07

Iréne Tinglöv
070-692 44 37

Vid ett konstituerande styrelsemöte idag valdes 267 olika befattningar i SKL:s utskott, delegationer och beredningar. De valda representerar 90 kommuner och alla 20 landsting och regioner.

Läs vidare »
Media-no-image

Nya regler och resurser kan säkra asylsökandes skolgång

Blogginlägg   •   2015-03-25 10:25 CET

Bättre samverkan med myndigheter, större möjligheter att rekrytera utrikesfödda lärare och höjda ersättningar skulle underlätta för kommunerna i arbetet med asylsökandes skolgång.

Skolinspektionen publicerar i dag en rapport efter en tillsyn i 30 kommuner med asylsökande elever. Rapporten pekar på ett stort engagemang hos skolansvariga, huvuddelen av de granskade kommunerna tar ansvar för att tillgodose asylsökande barns rätt till utbildning. Men det finns också stora svårigheter som skapar brister i mottagandet.
Vi tror på ett utökat samarbete såväl inom staten, som mellan stat och skolhuvudman samt mellan kommuner för att underlätta ­situationen för kommunerna och de asylsökande eleverna.

Antalet asylsökande ökar nu, i första hand på grund av situationen i Syrien. Cirka 18 procent av de asylsökande i Sverige är barn i skol­åldern. Asylsökande barn och unga har rätt till utbildning, oavsett om de är ensamkommande eller kommer med anhöriga, men de har inte skolplikt. Det innebär att kommunerna ska erbjuda dem utbildning på samma villkor som andra barn.

Ersättningssystemet inte anpassat

I Skolinspektionens rapport pekar många kommuner bland annat på att ersättningsnivåer och ersättningssystem inte är anpassade efter rådande förhållanden. Ett grundläggande problem är att kommunerna inte har säkra uppgifter på kommunnivå om hur många asylsökande barn som vistas där, vilket är en av förutsättningarna för att en kommun ska kunna planera för bland annat skolan och ta sitt ansvar. Flera av de granskade kommunerna är oroliga över hur de ska klara barnens skolgång i framtiden.

Skolinspektionen konstaterar att det i flera kommuner saknas kompetens att utföra uppdraget till fullo. Enligt kommunerna handlar det bland annat om att det är svårt att få tag i personal med rätt språkbakgrund eller kunskap om asylsökande barns behov och situation. Det är därför viktigt att bland annat ta tillvara på kompetensen, hos redan anställda, exempelvis hos flerspråkiga ämneslärare. Det finns också ett behov av att satsa mer på kompetensutveckling för personalen.

Boendesituationen – en utmaning

Boendesituationen för nyanlända, ofta med trångboddhet, är en stor utmaning i många kommuner. Det kan vara svårt med ro och utrymme till läxläsning i hemmet. Asylsökande barnfamiljer kan dessutom flytta mellan kommuner flera gånger under sin första tid i Sverige. Därför behöver barnets kunskapsutveckling dokumenteras så att den bilden kan följa med barnet vid en flytt till ny skola.

En viktig framgångsfaktor är att eleven får tillgång till studiehandledning på modersmål. Det är också viktigt att studiehandledaren på modersmål och ämnesläraren samverkar för att den nyanlända eleven ska lyckas i skolan.

De nyanlända elevernas skolbakgrund ser olika ut. Vissa har gedigna skolerfarenheter medan andra aldrig har fått möjlighet att gå i skolan eller har en mycket splittrad skolgång. Många kommuner klarar inte att göra individuella anpassningar utifrån elevernas förutsättningar och behov utan fattar beslut om kollektiva åtgärder som inte passar alla.

Utifrån Skolinspektionens tillsyn vill vi särskilt lyfta fram ett antal förslag som kan underlätta för kommunerna att fullfölja sitt ansvar för asylsökande elever:

 1. Se över sekretessreglerna. I dag är sekretess-skyddet för asylsökande hos Migrationsverket starkt. Det hindrar myndigheten från att lämna uppgifter till kommunerna. För att kommunerna ska kunna planera och ta ansvar måste de få tillgång till uppgifter om vilka asylsökande och hur många som vistats i kommunen. Av det skälet behövs nuvarande sekretessregler ses över och ändras. Med hänsyn till de asylsökandes skyddsbehov bör i samband med en sådan förändring skyddet stärkas för kommunernas hantering av uppgifter om asylsökandes personliga förhållanden.
 2. Underlätta rekryteringen av lärare bland utrikes födda. Många kommuner har svårt att rekrytera lärare och studiehandledare med rätt språkkompetens. Av det skälet bör de få möjlighet att rekrytera bland utrikes födda i Sverige med lämplig bakgrund. Staten bör underlätta rekryteringen för snabba insatser, men det är också viktigt att arbeta långsiktigt med utbildningsinsatser för att garantera att alla som undervisar har den kompetens som behövs. Utöver detta behövs insatser för att öka antalet lärare i till exempel svenska som andraspråk.
 3. Underlätta samverkan mellan kommuner. Dagens regler om entreprenad inom skolområdet är inte anpassade efter en situation som den som finns inom asylområdet. Kommunerna måste få möjlighet att samverka, köpa insatser av varandra och också att köpa fjärrundervisning inom detta område under smidiga former. Det kan handla om modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet och kartläggning på språk som kommunen själv inte klarar.
 4. Riktad stöd till kommuner med behov. Vissa kommuner i landet har en hög andel asylsökande elever i sin skolverksamhet. En mer jämn fördelning av mottagandet över landet skulle underlätta för såväl kommunerna som för de tillkommande eleverna. Alla elever i hela Sverige har rätt till en god undervisning med hög kvalitet oavsett var man råkar bo. De kommuner som riskerar att inte klara av att ge nyanlända en god utbildning bör få stöd genom riktade insatser.
 5. Höj ersättningen för asylsökandes skolgång. Kommunerna pekar på att statens ersättningar till kommunerna för nyanlända elevers skolgång behöver ses över så att de motsvarar kommunernas faktiska kostnader. Staten har ansvaret för kostnader för asyl- och flyktingmottagandet. Men i dag ligger till exempel ersättningen för varje asylsökande elevs skolgång cirka 30 procent under vad en genomsnittlig plats i grund- och gymnasieskolan kostar. Det blir särskilt märkbart för kommuner som tar emot många asylsökande.


Håkan Sörman

Sveriges Kommuner och Landsting

Ann-Marie Begler
Skolinspektionen

Debattartikeln har publicerats i Dagens Nyheter, 2015-03-24.

Kontakt

Pressjour
08-452 71 01

Bättre samverkan med myndigheter, större möjligheter att rekrytera utrikesfödda lärare och höjda ersättningar skulle underlätta för kommunerna i arbetet med asylsökandes skolgång.

Läs vidare »
Qmvw46qwg9zaatojfqgs

Förslag om samverkan saknas i kommunallagsutredningen

Nyheter   •   2015-03-25 09:14 CET

Den särskilde utredaren Johan Höök överlämnade sitt slutbetänkande "En kommunallag för framtiden" till civilministern tidigare i veckan. SKL saknar ett rejält grepp kring samverkansfrågan.

Qmvw46qwg9zaatojfqgs

Lena Micko ny ordförande för SKL

Pressmeddelanden   •   2015-03-24 16:09 CET

Lena Micko valdes idag till ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting mellan 2015-2019. Hon är SKL:s första kvinna på den posten.

Media-no-image

SKL:s styrelse för 2015-2019 vald

Pressmeddelanden   •   2015-03-24 16:04 CET

Vid Sveriges Kommuner och Landstings valkongress idag valdes styrelse för mandatperioden 2015-2019. 30 olika kommuner, landsting och regioner finns representerade.

I styrelsen med ersättare ingår 42 personer. Ledamöterna representerar åtta partier och 19 är män och 23 kvinnor. Majoritetsförhållandet är Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet elva mandat, Alliansen nio mandat och Sverigedemokraterna ett mandat.

De politiker som valts till styrelsen 2015-2019 är:
Socialdemokraterna
Lena Micko, Linköpings kommun (ordförande)
Anders Henriksson, Landstinget i Kalmar län (1:e vice ordförande)
Peter Roslund, Piteå kommun
Katarina Berggren, Botkyrka kommun
Anneli Hulthén, Göteborgs stad
Karin Wanngård, Stockholm stad
Heléne Fritzon, Kristianstads kommun

Vänsterpartiet
Emil Broberg, Region Östergötland (3:e vice ordförande)
Anna Hövenmark, Jokkmokks kommun

Miljöpartiet
Karin Thomasson, Östersunds kommun (4:e vice ordförande)
Birgitta Losman, Västra Götalandsregionen

Moderaterna
Anders Knape, Karlstads kommun (2:e vice ordförande)
Elisabeth Unell, Västerås stad
Suzanne Frank, Region Kronoberg
Anders Ågren, Umeå kommun
Torbjörn Rosdahl, Stockholms läns landsting

Folkpartiet
Lennart Gabrielsson, Sollentuna kommun

Centerpartiet
Carola Gunnarsson, Sala kommun
Eva Nypelius, Gotland

Kristdemokraterna
Monica Selin, Västra Götalandsregionen

Sverigedemokraterna
Michael Rosenberg, Helsingborgs stad

Ersättare i styrelsen blir:
Socialdemokraterna
Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö stad
Peter Olofsson, Västerbottens läns landsting
Anna Fransson, Region Kronoberg
Ulf Olsson, Borås stad
Peter Lindroth, Karlsborgs kommun
Helen Eliasson, Västra Götalandsregionen
Bertil Kinnunen, Uppsala läns landsting
Ingalill Persson, Landstinget Dalarna
Erika Ullberg, Stockholms läns landsting

Vänsterpartiet
Ida Legnemark , Borås stad

Miljöpartiet
Dan Gahnström, Botkyrka kommun

Moderaterna
Peter Danielsson, Helsingborgs stad
Inger KällgrenSawela, Gävle kommun
Stefan Svensson, Partille kommun
Jonas Ransgård, Göteborgs stad
Marith Hesse, Västra Götalandsregionen
Carl-Johan Sonesson, Region Skåne
Mats Gerdau, Nacka kommun

Folkpartiet
Helene Odenjung, Göteborgs stad

Centerpartiet
Gustav Hemming, Stockholms läns landsting

Sverigedemokraterna
Jenny Nordahl, Landstinget Dalarna

Läs vidare

SKL:s politiska organisation

SKL:s valkongress 2015

Kontakt

Claes Bertilson
Presschef
070-327 78 07

Iréne Tinglöv
Pressekreterare
070-692 44 37

Vid Sveriges Kommuner och Landstings valkongress idag valdes styrelse för mandatperioden 2015-2019. 30 olika kommuner, landsting och regioner finns representerade.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressassistent
 • Presskontakt
 • pssonja.phsandbaotlqckclqwa@skl.kgzbse
 • 076-778 06 41
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Bitr pressekreterare
 • elin.bjornsson@skl.se
 • 076-109 77 36
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Chef för presstjänsten, pressekreterare
 • Presskontakt
 • claes.bertilson@skl.se
 • 070-327 78 07
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Presskontakt
 • irene.tinglov@skl.se
 • 070-692 44 37
 • Pressjour: 08-452 71 01

Om Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 21 landsting och regioner.

Adress

 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Hornsgatan 20
 • 118 82 Stockholm
 • Vår hemsida