Media-no-image

SKL välkomnar överenskommelse om strukturfonder

Nyheter   •   2014-10-30 13:55 CET

SKL välkomnar överenskommelsen som EU-kommissionen och regeringen har nått om hur europeiska struktur- och investeringsfonder ska användas i Sverige de närmaste sju åren.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Överenskommelsen öppnar upp för att program inom exempelvis regional- och socialfonden också snart kan godkännas av kommissionen.

– Överenskommelsen har varit efterlängtad. Struktur- och investeringsfonderna är en viktig finansieringskälla för många utvecklingsarbeten i regionerna. Vi ser nu fram emot att planerade insatser kan påbörjas, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

– Vi ser särskilt positivt på att insatser för att förenkla användningen av innovationsupphandlingar nu snart kan starta. Genom att använda upphandlingar som främjar innovation kan kommunerna och landstingen öka förnyelsen i den offentliga sektorn och stärka näringslivets konkurrenskraft. Det är bland annat viktigt att utveckla e-förvaltningen och e-hälsan ytterligare för att höja kvaliteten i de offentliga tjänsterna, säger Anders Knape.

Viktiga insatser för ungas etablering i arbetslivet

Socialfonden kommer också att möjliggöra viktiga insatser för att underlätta ungas etablering i arbetslivet, bland annat genom utbildningsinsatser, praktik och matchning till arbete. Tre svenska programområden kommer dessutom att få del av kommissionens sysselsättningsinitiativ för unga, som innebär extra medel utöver de som finns tillgängliga inom Socialfonden.

Sammantaget handlar det om närmare 67 miljarder från Regionalfonden, Socialfonden, Landsbygdsfonden och Havs- och fiskerifonden.

Läs vidare

Regeringens pressmeddelande om överenskommelsen

Fakta om EU:s strukturfonder

Kontakt

Ellinor Ivarsson
08-452 78 44
ellinor.ivarsson@skl.se

Pressjour08-452 71 01

​SKL välkomnar överenskommelsen som EU-kommissionen och regeringen har nått om hur europeiska struktur- och investeringsfonder ska användas i Sverige de närmaste sju åren.

Läs vidare »
Media-no-image

Vården säkrare än vi trott

Nyheter   •   2014-10-29 12:40 CET

Nya data från Sveriges Kommuner och Landsting visar att antalet patienter som avlider eller får bestående men av vårdskador är avsevärt lägre än tidigare studier visat.

Mats Eriksson, ordförande i sjukvårdsdelegationen.

SKL:s nya undersökning, där närmare 30 000 journaler granskats under 2013-14, visar att vårdskador kan ha varit en bidragande orsak till att patienten avled i 1400-1800 fall, dvs hälften av vad man tidigare trott.

– Det är glädjande med större träffsäkerhet i bedömningarna. Det bygger på det omfattande granskningsarbete som landsting och regioner lagt stor kraft på, säger Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation.

Kvarstående utmaningar

– Fortfarande har vi naturligtvis stora utmaningar kvar, men patientsäkerhetskulturen verkar ha satt sig hos våra medlemmar, och det måste vi fortsätta att stödja och utveckla tillsammans, säger Mats Eriksson.

Socialstyrelsen bedömde tidigare, baserat på granskning av närmare 2000 journaler för år 2003-2004, att i cirka 3 000 fall kunde så kallade undvikbara skador ha bidragit till att patienten avled. Cirka 10 000 patienter kunde ha fått mer eller mindre allvarliga och bestående men.

Färre med bestående skador

Även antalet patienter med bestående men är enligt SKL:s undersökning mycket lägre. Totalt beräknar man att cirka 3000 patienter kan ha fått bestående men av varierande allvarlighetsgrad.

En viktig skillnad mellan undersökningarna, som utförts med två olika granskningsmetoder, är att Socialstyrelsen granskade journalerna under ett år och SKL under ett par månader efter vårdtillfället, vilket kan förklara en del av skillnaden när det gäller bestående men.
SKL:s undersökning är 15 gånger större än Socialstyrelsens studie. Över 200 läkare och sjuksköterskor har deltagit i granskningen på landets 63 akutsjukhus.

Över sextio procent undvikbara

Patient som ligger i sjukhussäng och läser tidning.

De dominerande skadetyperna är vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade skador, kirurgiska skador samt trycksår och fall. Granskarna bedömer att mer än sextio procent av skadorna har kunnat undvikas. För flera av dessa skadeområden finns evidensbaserade åtgärdsprogram som SKL tagit fram i förebyggande syfte.

SKL har tidigare visat att merkostnader för extra vårddagar på grund av skador kan kosta över åtta miljarder kronor årligen, säger Mats Eriksson. Men under den senaste 10-årsperioden har också ett intensivt arbete bedrivits för att förbättra patientsäkerheten, något som sannolikt har bidragit till det positiva utfallet.

SKL:s fullständiga rapport kommer att publiceras i december 2015.

Publikationer

Patientsäkerhet lönar sig

Läs vidare

SKL:s arbete med patientsäkerhet

Hämta högupplöst bild på Mats Eriksson

Kontakt
Eva Estling
Projektledare
08-452 78 09, 070-582 78 09
eva.estling@skl.se


Pressjour
08-452 71 01

​Nya data från Sveriges Kommuner och Landsting visar att antalet patienter som avlider eller får bestående men av vårdskador är avsevärt lägre än tidigare studier visat.

Läs vidare »
Media-no-image

SKL:s råd om ebolautbrottet

Nyheter   •   2014-10-29 11:11 CET

SKL har tagit fram en vägledning med syfte att stödja landsting, regioner och kommuner i frågor som rör utbrottet av ebola. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vägledning kring ebolautbrottet (uppdateras kontinuerligt)

I SKL:s vägledning beskrivs villkor vid utlandstjänstgöring för anställda eller tjänstlediga från region, landsting, kommun och räddningstjänst. Vidare framgår information om hanteringen vid ett eventuellt ebolautbrott i Sverige, de delar som berörs är bland annat rapporteringsskyldigheten , skyddsutrustning och avfallshantering.

Kontakt

Ulrika Vestin
08-452 77 33
ulrika.vestin@skl.se

Agneta Andersson
08-452 76 56
agneta.andersson@skl.se

Pressjour
08-452 71 01

SKL har tagit fram en vägledning med syfte att stödja landsting, regioner och kommuner i frågor som rör utbrottet av ebola. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs vidare »
P8gzfgif4uyekjoftmyg

Positiva resultat i Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd

Nyheter   •   2014-10-29 09:53 CET

Utsatta människor behöver snabbt stöd. Det är därför positivt att väntetiderna på socialkontoren är fortsatt korta och att samverkan med andra myndigheter prioriteras.

Media-no-image

Visst är SKL engagerat i tandvårdsfrågor

Blogginlägg   •   2014-10-28 13:35 CET

SKL arbetar med stort engagemang i tandvårdsfrågor, skriver Hans Karlsson, direktör på SKL, som svar på en intervju med Raimo Pälvärinne i Tandläkartidningen.

I en intervju i Tandläkartidningen på försommaren diskuterar Raimo Pälvärinne, tidigare ordförande i Sveriges folktandvårdsförening, SKL:s kompetens i tandvårdsfrågor. Han menar att det finns brister och tar som exempel att Sveriges Kommuner och Landsting kunde vara bättre på att påverka socialdepartementet i tandvårdsfrågorna.

Jag vill hävda att SKL arbetar med stort engagemang i frågor som rör tandvården, och vill ge några exempel. Först vill jag dock klargöra SKL:s roll, något som inte alla har klart för sig.

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra medlemmar att utföra sina uppdrag på bästa sätt och det är våra förtroendevalda som anger inriktningen för arbetet. Vi företräder inte verksamheters eller professioners perspektiv utan ledningarnas, vilket ibland missuppfattas.

Fokus på intressebevakning

SKL lägger stort fokus på intressebevakning. Det handlar om att påverka beslutsfattande och agerande hos exempelvis riksdag, regering, fackliga och andra organisationer, i en riktning som gynnar våra medlemmar. För detta krävs kunskap om lagar, förordningar och annan typ av reglering eller vägledning samt kunskap om offentlig förvaltning.

Många av våra handläggare inom olika verksamhetsområden är statsvetare, ekonomer och jurister just av denna anledning. Utgångspunkten är att företräda medlemmarna, landsting, regioner och kommuner i deras huvudmannaperspektiv.

Utveckla e-hälsa inom tandvården

Under 2014 prioriterar SKL frågan om tandvårdens förutsättningar och möjligheter inom arbetet med e-hälsa. Det handlar om att ta fram uppdaterad information om utveckling och behov. Ett underlag som SKL, landsting och regioner och andra aktörer kan använda för att driva frågan vidare.

Utvecklingen av e-hälsa inom hälso- och sjukvården handlar bland annat om hur medicinsk information kan tillgängliggöras för patient och vårdgivare. För patienten handlar det om att få enklare tillgång till sin journal och aktuell information om sin egen vård och behandling.

I det arbetet är det viktigt att, så långt det är möjligt, även tänka in tandvården.

Tandvård för utsatta barn

En annan fråga som SKL fokuserar på under året är tandvårdens arbete för barn som riskerar att fara illa. Vi har tillsammans med landstingen och regionerna tittat på vilka rutiner och system som finns för vissa utsatta grupper. Det handlar om asylsökande barn, ensamkommande barn och barn som är placerade på hem för vård och boende (HVB).

Tandvården har ett ansvar för att alla barn får regelbunden tandvård. Det förutsätter att man känner till vilka barn som finns i landstinget. Det är inte alltid dessa utsatta barn finns på den adress de är folkbokförda. Därför måste tandvården samverka med andra myndigheter och aktörer för att få information om vilka barn som ska kallas.

Syftet med arbetet är att rikta fokus på, och tydliggöra, tandvårdens arbete med dessa grupper och hur systemen kan förbättras.

Slutligen vill jag nämna att SKL:s handläggare sitter med som expert i den nytillsatta utredningen om tandvårdsstödet. En viktig utredning, där SKL kommer att göra en betydelsefull insats för ett bra resultat till gagn för såväl vårdgivare som patienter.

Hans Karlsson
Avdelningschef, Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken har publicerats i Tandläkartidningen, 2014-10-20.

Läs vidare

SKL:s arbete med tandvårdsfrågor

Kontakt
Pressjour
08-452 71 01

​SKL arbetar med stort engagemang i tandvårdsfrågor, skriver Hans Karlsson, direktör på SKL, som svar på en intervju med Raimo Pälvärinne i Tandläkartidningen.

Läs vidare »
Vlvyqgn33wwfhvdez2zu

Lärare prisas för nytänkande digital undervisning

Nyheter   •   2014-10-27 14:56 CET

Läraren Karin Nygårds från Stockholm får idag utmärkelsen Guldäpplet för sitt arbete att öka sina elevers digitala förmågor.

Media-no-image

Kommunal skola bättre än statlig

Blogginlägg   •   2014-10-27 12:11 CET

Nej, Bo Jansson, ett förstatligande av skolan är inte lösningen på skolans problem och utmaningar, replikerar SKL:s Håkan Sörman.

Vårt nej handlar inte om ett egenintresse från SKL eller kommunerna att driva skolan. Det handlar om den lokala skolans möjligheter att känna sina elever och styra sina resurser utifrån det. Det handlar också om att ge skolan arbetsro och lägga tid på precis det som all forskning visar vara viktigast för skolan – att utveckla undervisningen i klassrummet. Finns det någon som helst forskning som stöder att ett statligt huvudmannaskap ger bättre resultat? Eller att huvudmannaskapet är avgörande för undervisningens innehåll och kvalitet?

Är statliga lärare bättre?

Om vi för ett ögonblick fantiserar att skolan vore centralt styrd av staten; vem tror då på allvar att ordningsproblem skulle upphöra, att lärare blir bättre på att undervisa i matematik och att följa upp lektionerna? Eller att administrationen skulle minska? Den har ökat mångfalt de senaste decennierna efter ett 50-tal statliga reformer.

Faktum är att de brister som idag lyfts i debatten också fanns när staten fördelade skolans resurser. Öppningstalet i Skolriksdagen 1989 tog bland annat upp dessa problem:

 • Statens bristande ansvar för finansieringen av skolan, avseende lärarlönerna.
 • Mängden detaljregleringar som undertrycker friheten att utforma anpassade lösningar.
 • Matematikundervisningen som inte är tillräckligt bra på sina håll.
 • Att skolan inte blivit likvärdig för alla barn oavsett social bakgrund.

Lärarnas Riksförbund har målat in sig

Jag vet att Lärarnas Riksförbunds medlemmar och Bo Jansson drivs av att förbättra skolan. I det arbetet har vi mycket gemensamt. Men att år efter år bilda opinion för en reform som – om den blev verklighet – skulle kosta miljarder och innebära en enorm tidsåtgång, det är närmast obegripligt. Självklart går det att hävda att man gör det för elevernas skull. Ja, då är allt man gör rimligt. Men var finns analysen? Och vem granskar Lärarnas Rikfsörbunds förslag?

Att Lärarnas Riksförbund målat in sig i detta hörn är olyckligt; som att man behöver en kampanjfråga för sin existens. Från SKL:s sida diskuterar vi hellre andra saker. Inte för att vi saknar argument, men för att annat är viktigare. Samtidigt kan vi inte vara tysta. Lockelsen i quick-fix-idén att staten ska ta över behöver bemötas.

Utgå från det som fungerar bra

Bilden av skolan är heterogen. Majoriteten elever, lärare och skolledare kan vittna om lärorika, berikande, lugna, roliga, intressanta dagar och terminer. Men en ansenlig grupp upplever tristess, stök, stress och oro. Det är allvarligt. Ansvaret för detta ligger tvivellöst hos huvudmännen. Många kommuner jobbar målinriktat för att på olika sätt utveckla skolan och att bli bättre arbetsgivare. En del kommuner behöver jobba bättre. Men det är inte grund för att öka dagens tillräckligt stora statliga styrning.

SKL driver flera projekt som syftar till bättre styrning och ledning samt ökad dialog mellan skolans aktörer. Vi är som sagt medvetna om bristerna. Men vi utgår från den positiva utveckling som finns i många skolor.

Håkan Sörman
VD, Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken har publicerats på dagenssamälle.se, 2014-10-27.

Läs vidare

SKL:s satsningar för att utveckla skolan

Kontakt

 • Pressjour
 • 08-452 71 01

Nej, Bo Jansson, ett förstatligande av skolan är inte lösningen på skolans problem och utmaningar, replikerar SKL:s Håkan Sörman.

Läs vidare »
Wag82mz4ce08pexyfcgg

Satsning på elever som inte kommer till skolan

Pressmeddelanden   •   2014-10-24 11:07 CEST

Elever som inte går till skolan är ett växande dilemma. Nu startar Specialpedagogiska skolmyndigheten, SKL och Skolinspektionen en satsning i fem län för att vända frånvaro till närvaro.

Ny2uv57cdifjg5igpg49

SKL kommenterar regeringens budget

Nyheter   •   2014-10-23 16:58 CEST

I budgeten finns flera satsningar på välfärdssektorn. Många av satsningarna är detaljstyrande och bygger på medfinansiering, till exempel satsningar på kollektivtrafik, skola och stadsmiljö.

Bf3iplmqdwwsit4cgoly

Oro för färre utbildningsplatser

Nyheter   •   2014-10-22 15:06 CEST

Mer än hälften av specialistsjuksköterskeutbildningarna underkänns i Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering. SKL ser en risk att antalet utbildningsplatser kan komma att minska.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressassistent
 • Presskontakt
 • sonja.sandbacka@skl.se
 • 076-778 06 41
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Bitr pressekreterare
 • vyelin.bjornssfadmon@skl.swxmde
 • 076-109 77 36
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Chef för presstjänsten, pressekreterare
 • Presskontakt
 • clogaes.wobeijpdrtlprcxailmisooyn@hjskacl.se
 • 070-327 78 07
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Presskontakt
 • irene.tinglov@skl.se
 • 070-692 44 37
 • Pressjour: 08-452 71 01

Om Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 21 landsting och regioner.

Adress

 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Hornsgatan 20
 • 118 82 Stockholm
 • Vår hemsida