L2ycrjnwpynbpc9afosx

Fel att ha generellt byggstopp vid stränder

Nyheter   •   2014-09-30 16:11 CEST

Strandskyddet måste nyanseras. Om statliga myndigheter hindrar ändringar i reglerna riskerar det att försämra landsbygdens och kommuners utveckling. Det framhöll SKL på ett möte under tisdagen.

Hfpd9wmj8gmllh3ykp4a

Förenkla upphandlingsreglerna ytterligare

Nyheter   •   2014-09-30 14:42 CEST

EU:s upphandlingsdirektiv behöver förenklas ännu mer. Det nya regelverket har i vissa delar blivit mer flexibelt, men det räcker inte, anser SKL i ett yttrande.

Hw9n7qxmhfhqqz0zg4az

Kommunerna får ta över när staten skär ner

Nyheter   •   2014-09-29 10:04 CEST

Kommunerna tar ett allt större ansvar för personlig assistans visar en ny rapport från SKL. Sedan 2009 har kostnaderna stigit kraftigt på grund av Försäkringskassans strängare bedömningar.

Media-no-image

Skolreformer bör göras stegvis och utvärderas

Nyheter   •   2014-09-25 14:31 CEST

Väl planerade reformer har större chans att lyckas. SKL ställer sig därför bakom utredningen Utvärdera för utveckling som föreslår systematisk utvärdering av reformer på skolans område.

– Vi är särskilt positiva till förslaget att utvärderingarna bör främja utveckling på skolorna och inte bara fungera som kontroller i efterhand, säger Maria Stockhaus, ordförande för SKL:s utbildningsberedning.

Pröva i liten skala

SKL ställer sig också bakom förslagen om att försöksverksamhet och stegvis införande av reformer bör genomföras i större utsträckning. Att inrätta ett Råd för utvärdering bidrar också till delaktighet och förankring.

– Stegvist införande av reformer bör ske snarast. Det säger sig självt att det är enklare att rätta till och ändra i en reform om man provar i liten skala först än om man genomför en stor reform i full skala på en gång. Det ligger också i linje med den internationella trenden, säger Maria Stockhaus.

Mäta kunskap över tid

KL delar utredningens bedömning att utvärderings- och uppföljningssystemet behöver ses över i sin helhet och att det är viktigt med dialog med den lokala nivån.

- Det är ett problem att Sverige inte har ett system där vi kan följa elevernas kunskapsutveckling över tid. Stickprovsbaserade undersökningar för att kunna mäta trender bör därför utredas, säger Maria Stockhaus.

Hämta hela yttrandet: Utvärdera för utveckling – om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12) (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Mer om SKL:s arbete med skolan

Hämta högupplöst bild på Maria Stockhaus

Kontakt

Helena Bjelvenius
08-452 79 27
helena.bjelvenius@skl.se
Pressjour
08-452 71 01

Väl planerade reformer har större chans att lyckas. SKL ställer sig därför bakom utredningen Utvärdera för utveckling som föreslår systematisk utvärdering av reformer på skolans område.

Läs vidare »
Media-no-image

Mer resurser kan motverka diskriminering

Nyheter   •   2014-09-24 16:25 CEST

Ge DO ökade resurser för stöd och rådgivning till arbetsgivare istället för en hårdare reglering som bygger på tillsyn och viten. Det skriver SKL i sitt yttrande över betänkandet ”Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering”.

- Jag vill vara tydlig. Diskriminering kan aldrig accepteras, säger SKL:s ordförande Anders Knape. Det är bra att det finns krav på arbetsgivare att arbeta aktivt med förebyggande och främjande åtgärder mot diskriminering och för jämställdhet.

När det gäller skolans område är SKL positivt till att tillsynen över aktiva åtgärder mot diskriminering samlas hos en myndighet, Skolinspektionen. Det minskar risken för dubbelreglering och tillsyn från flera olika myndigheter i samma fråga.

SKL anser däremot inte att utredningsförslagen inom arbetslivets område leder utvecklingen framåt. Till exempel bör diskrimineringsombudsmannen (DO) inte få utfärda föreskrifter som myndigheten sedan ska utöva tillsyn över. Arbetsgivarens skyldigheter borde framgå direkt av lagen.

- Risken med hårdare regler som bygger på tillsyn och viten är att det flyttar resurser och fokus från att förbättra verksamheter och arbetsmiljö till omfattande administration och kostnader. Ge istället DO ökade resurser för att ge stöd och vägledning i arbetet mot diskriminering, säger Anders Knape.

Hämta hela yttrandet: Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41) (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Fler yttranden från styrelsen

Mer om SKL:s arbete med diskriminering

Hämta högupplöst bild på Anders Knape

Kontakt

Anna Ulveson
08-452 74 67
anna.ulveson@skl.se
Pressjour
08-452 71 01

Ge DO ökade resurser för stöd och rådgivning till arbetsgivare istället för en hårdare reglering som bygger på tillsyn och viten. Det skriver SKL i sitt yttrande över betänkandet ”Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering”.

Läs vidare »
Prmi9nm1ycrb8qgowr5w

Assisterad befruktning för ensamstående

Nyheter   •   2014-09-23 14:13 CEST

SKL tillstyrker i stort förslaget om att även ensamstående kvinnor ska kunna få assisterad befruktning inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Xpctrotzgvzmxvxre6dy

Skäl att skynda på skolans digitalisering

Nyheter   •   2014-09-23 14:00 CEST

Sverige har god kompetens men håller på att tappa fart i digitaliseringen jämfört med andra länder. Inte minst på skolans område finns det stora utmaningar.

Media-no-image

Stora samhällsvinster med samordnat bredbandsnät

Nyheter   •   2014-09-22 15:10 CEST

Ska Sverige stärka sin position som ledande IT-land behöver ansvaret att äga och förvalta nationella fibernät samlas på en enda organisation.

Anders Knape, ordförande SKL

Det skriver SKL i ett yttrande till en utvärdering av regeringens bredbandsstrategi.

– Sverige har kommit långt i den digitala utvecklingen. Nu behöver vi stärka vår position som ledande IT-land ytterligare. En av de viktigaste åtgärderna är att regeringen samordnar statens ägande av fibernät. Det ingick inte i utvärderingsarbetet att hantera denna fråga, men den bör vara en del av en reviderad bredbandsstrategi, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Staten äger i dag omfattande fibernät, men ägandet är fördelat på flera myndigheter och brister i samordning. Andra delar av det nationella fibernätet ägs av företag som samtidigt erbjuder egna IT-tjänster. Det hämmar konkurrens.

– En studie som Deloitte har gjort på uppdrag av SKL visar att ett samordnat ägande av statens fibernät skulle ge stora samhällsvinster. Fler invånare skulle få tillgång till snabbt bredband, it-kommunikationerna skulle bli säkrare och priserna på bredbandstjänsterna skulle pressas, säger Anders Knape.

I sitt yttrande skriver SKL också att kommunerna behöver kunna bygga ut sina bredbandsnät över kommungränserna, vilket den så kallade lokaliseringsprincipen hindrar dem att göra i dag.

– Kommunerna vill att deras utbyggnad av fibernät ska kunna bli mer effektiv. De vill kunna samverka mer och bygga ut näten över sina geografiska områden. Därför borde fibernäten undantas från lokaliseringsprincipen, säger Anders Knape.

Fakta om fibernät

På samma sätt som det finns nationella och kommunala vägar, finns det nationella och kommunala fibernät. Fibernäten består av kablar som grävts ner i marken och möjliggör supersnabba internet-, telefoni- och tv-tjänster. Näten används också av samhällsviktiga verksamheter. De nationella näten binder samman de kommunala.

Hämta hela yttrandet: ”Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden (SOU2014:21)” (pdf-dokument, nytt fönster)

LÄS VIDARE

Fler yttranden från styrelsen

Deloittes rapport om samordnat statligt fibernät

Mer om SKL:s arbete med bredband

Hämta högupplöst bild på Anders Knape

KONTAKT

Katarina Svärdh
08-452 71 87
katarina.svardh@skl.se
Jörgen Sandström
08-452 79 68
jorgen.sandstrom@skl.se
Pressjour
08-452 71 01

Ska Sverige stärka sin position som ledande IT-land behöver ansvaret att äga och förvalta nationella fibernät samlas på en enda organisation.

Läs vidare »
Media-no-image

Tydliga bullerregler underlättar bostadsbyggande

Nyheter   •   2014-09-19 16:00 CEST

Det är ett viktigt besked för bostadsbyggandet att regeringen nu tänker besluta om riktvärden för trafikbuller i en förordning. Men förslaget till förordningstext behöver justeras.

I dag har olika statliga myndigheter olika riktvärden för hur mycket det får bullra i ett område där det ska byggas bostäder. Det leder bland annat till att kommunerna får motstridiga besked i sin bostadsplanering, vilket försvårar bostadsbyggandet avsevärt.

– Men problemet försvinner när regeringen beslutar om riktvärden i en förordning. Det är då helt och hållet regeringens beslut som gäller. Vardagen blir enklare för alla aktörer i bostadsbyggandet, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Nyanserade krav om ljudnivåer

I sitt förslag till förordningstext nyanserar regeringen också kraven om vilka ljudnivåer som ska accepteras vid nybyggda bostäders fasader.

– Det är bra. Anledningen till att kommunerna vill planera för nya bostäder centralt i städer och tätorter, där det förekommer ljud från trafiken, är att väldigt många vill bo där. Med hjälp av modern byggteknik går det att bygga bostäder med tyst inomhusmiljö även om det låter på utsidan. Och med god planering kan man säkerställa att bostaden har en tyst sida, säger Anders Knape.

SKL tillstyrker dock inte förslaget till förordning fullt ut.

– Det finns flera delar i texten som behöver justeras för att förordningen ska bli så tydlig och förutsägbar som krävs för att få en smidigare plan- och byggprocess. I vårt yttrande lyfter vi fram flera förtydliganden som regeringen behöver göra. Det bör till exempel framgå att riktvärdena inte är några absoluta tal, utan att det är möjligt att göra avsteg från dem om det finns skäl till det, säger Anders Knape.

Det är en förordning

Bindande regler som beslutas av regeringen, till exempel bestämmelser om de statliga myndigheternas arbete.

Vänsterpartiet anmälde särskilt yttrande.

Hämta hela yttrandet: "Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller" (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Fler yttranden från styrelsen
SKL:s arbete med buller
Hämta högupplöst bild på Anders Knape

Kontakt

Kerstin Blom Bokliden
Handläggare
08-452 78 60
kerstin.blom.bokliden@skl.se

Det är ett viktigt besked för bostadsbyggandet att regeringen nu tänker besluta om riktvärden för trafikbuller i en förordning. Men förslaget till förordningstext behöver justeras.

Läs vidare »
Media-no-image

Myt att bostadsbristen är kommunernas fel

Blogginlägg   •   2014-09-17 11:08 CEST

I en debattartikel ger Anders Lago, ordförande för HSB, en bild av att kommunerna är ensamt ansvariga för dagens bostadsbrist. Så är det inte.

Det finns förstås saker som kommunerna kan göra bättre. Men de kan inte på egen hand se till att det byggs tillräckligt med bostäder. Kommunerna delar ansvaret för bostadsbyggandet tillsammans med staten och byggbranschen.

En studie som företaget Sweco har gjort på uppdrag av SKL visar att 25 tillväxtkommuner har färdiga detaljplaner för 71 800 bostäder. Ändå börjar det bara byggas 13 600 bostäder per år i dessa kommuner. Det är alltså inte i huvudsak brist på detaljplaner som hindrar byggandet, vilket Anders Lago hävdar. Det viktiga för att öka byggtakten och för att få fler snabba byggstarter är istället framför allt följande:

 • Fler kommuner behöver ha en aktiv markpolitik och anvisa mark till flera olika byggföretag. När byggandet sprids mellan många aktörer ökar konkurrensen och fler byggen kan starta samtidigt.
 • Utbyggnaden av infrastruktur behöver oftare matchas med byggprocessen. Om utbyggnaden dröjer, då försenas också byggstarten. Här har både kommunerna och staten en hemläxa att göra.
 • Regering och riksdag behöver ändra i de finansiella regelverken för att säkerställa att fler byggen kommer igång. En viktig åtgärd är att förbättra rörligheten på bostadsmarknaden. Dagens flyttskatt gör att människor avstår från att flytta. Det begränsar efterfrågan på nybyggda bostäder.
 • Ska fler ha möjlighet att efterfråga nyproducerade bostäder måste de också bli billigare. Vi ser nu att byggbranschens kostnader ökar. Byggprocessen behöver effektiviseras.
 • Regering och riksdag måste lätta på regelverken för buller, riksintressen och strandskydd. Regelverken är onyanserade och lägger en död hand över mängder med områden som är attraktiva att bygga i. Det är också vanligt att länsstyrelserna ger kommunerna motstridiga besked i dessa frågor under planarbetet, vilket gör att planprocessen drar ut på tiden.

Alla parter måste alltså ta ett större ansvar. SKL vill nu att Sverige lär av Finland. Där ingår stat och kommun avtal om hur man ska öka bostadsbyggandet. Liknande avtal borde prövas även här, där också byggföretagen ingår. På så sätt kan vi inte bara säkerställa att planer tas fram snabbt från kommunal sida, utan också att infrastruktur finns på plats och att företagen förverkligar sina tilldelade planer.

Är vi alla överens om att det byggs för få bostäder, då borde vi också kunna enas om att alla måste dra sitt strå till stacken och hitta gemensamma lösningar.

Anders Knape
ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Repliken har publicerats på dagenssamhälle.se, 2014-09-17.

Kontakt

 • Pressjour
 • 08-452 71 01

I en debattartikel ger Anders Lago, ordförande för HSB, en bild av att kommunerna är ensamt ansvariga för dagens bostadsbrist. Så är det inte.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressassistent
 • Presskontakt
 • sonja.sandbacka@skl.se
 • 076-778 06 41
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Bitr pressekreterare
 • elin.bjornsson@skl.se
 • 076-109 77 36
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Chef för presstjänsten, pressekreterare
 • Presskontakt
 • gblbclkbmyaeyzs.jhbekdsortilson@skhfhcl.se
 • 070-327 78 07
 • Pressjour: 08-452 71 01

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Presskontakt
 • irlyvbenvaxlvne.zbtingloxgrvvrbyfov@skuvpfpteqsuylejl.se
 • 070-692 44 37
 • Pressjour: 08-452 71 01

Om Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 21 landsting och regioner.

Adress

 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Hornsgatan 20
 • 118 82 Stockholm
 • Vår hemsida