Taggar

Stärkt skydd för barn och unga

Stärkt skydd för barn och unga

Dokument   •   2015-06-30 11:30 CEST

Samtliga kommuners resultat i rapporten

Samtliga kommuners resultat i rapporten

Dokument   •   2015-06-29 09:48 CEST

Nyanländas etablering – En investering för framtiden: Framgångsrik lokal integration

En modell för att följa flyktingars etablering på den lokala arbetsmarknaden.

SKL och Friskolornas riksförbunds skrivelse till regeringen

Den 18 mars 2015 antog riksdagen utbildningsutskottets betänkande Möjligheter till fjärrundervisning. Skollagsförändringarna träder i kraft den 1 juli 2015. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Friskolornas riksförbund ser stora behov av fjärrundervisning för att elever ska få undervisning i de ämnen de har rätt till.

Samarbetsavtalet mellan SKL och Arbetsförmedlingen

Nationell överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Överprövning av upphandlingsmål m.m.

Överprövning av upphandlingsmål m.m.

Dokument   •   2015-06-23 10:13 CEST

Sedd, hörd och respekterad.

Sedd, hörd och respekterad.

Dokument   •   2015-06-18 15:57 CEST

Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till förändrat klimat
Hämta yttrandet: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård
Hämta yttrandet: "Kostnadsutjämning för individ- och familjeomsorg respektive förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet"
Rapport om planberedskap: 72 000 byggrätter i 25 tillväxtkommuner

Heltidsarbetet i samtliga kommuner 2014

Dokument   •   2015-06-12 09:59 CEST

Om fler jobbar mer – heltidsfrågan i välfärden
Program - Förtätning av städer – vilka är utmaningarna?
Ränteavdrag för interna lån – förutsättningarna förkommunala internbanker
Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
Program för hållbar jämställdhet. Resultatrapport för perioden 2011-2013.
Program till Arbetsgivarforum 2015

Program till Arbetsgivarforum 2015

Dokument   •   2015-05-21 12:40 CEST

Hela programmet

Hela programmet

Dokument   •   2015-04-28 11:32 CEST

Sommarbemanningen 2015

Sommarbemanningen 2015

Dokument   •   2015-04-22 09:10 CEST

För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren har SKL genomfört en enkätundersökning med landsting och regioner om rekryteringsläget inför sommaren. 19 av 21 landsting har svarat.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.