U2aifucif6mfjd8reevp

Våldsförebyggande festival med fokus unga och maskulinitet - 5 days of violence prevention

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 10:21 CEST

PLATSER KVAR! 12-16 maj bjuder Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Män för Jämställdhets Frihet från våld (FFV) in till en våldsförebyggande festival i Stockholm med fokus unga, maskulinitet och våld. 15 st internationella experter bidrar och delar med sig av sina kunskaper till det våldsförebyggande arbetet i Sverige.

F10ydaaqapzdlcc0osnm

Zandra Kanakaris ny ordförande för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Pressmeddelanden   •   2014-04-15 13:12 CEST

Zandra Kanakaris valdes till ny ordförande för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, på förbundets årsmöte 12-13 april i Jönköping. Zandra Kanakaris är utbildad jurist och verksamhetsledare och grundare för ungdomsjouren 1000 Möjligheter, som är medlemmar i SKR sedan år 2011.

Tyhf3titlr1aczkqeb2x

Ny ordförande ska väljas när SKR:s jourer samlas för rekordstort årsmöte

Pressmeddelanden   •   2014-04-11 11:29 CEST

En ny ordförande ska väljas när 140 representanter från kvinno- och tjejjoursrörelsen samlas för ett rekordstort årsmöte i Jönköping i helgen. Mötet kommer att behandla motioner om bland annat tjejjoursutbyte och social dokumentation. Årsmötet 12-13 april blir Carina Ohlssons sista som ordförande. SKR:s jourer blir fler och fler och hade nära 5000 fler kontakter 2013 jämfört med 2012.

Lbni3fnv8vu1fozgxaye

SKR:s kvinno- och tjejjourer hade 69 047 stödkontakter under 2013

Pressmeddelanden   •   2014-04-11 11:12 CEST

SKR:s jourer blir fler och fler och hade nära 5000 fler kontakter 2013 jämfört med 2012. Kvinnojourerna tvingas neka 3/5 våldsutsatta kvinnor plats på det skyddade boendet. Tjejjourerna har tusentals kontakter med barn som har utsatts för sexuellt våld. SKR:s 118 kvinnojourer, tjejjourer och övriga jourer besvarade 69 047 telefonsamtal, mejl och chattar med stödsökande unga och vuxna under 2013

Ld9vqvvvjx25qvbfwzpl

Tusentals demonstrerar för Makten över våra liv, 8 mars, Stockholm

Pressmeddelanden   •   2014-03-05 12:08 CET

På internationella kvinnodagen, 8 mars, demonstrerar partier, kvinnoförbund, ungdomsförbund, kvinnoorganisationer med flera för Makten över våra liv. Demonstrationen startar kl. 18.00 på Mariatorget, Södermalm, Stockholm och avslutas på Medborgarplatsen.

Ld9vqvvvjx25qvbfwzpl

SKR:s kvinno- och tjejjourer uppmärksammar Internationella Kvinnodagen i hela landet

Pressmeddelanden   •   2014-03-04 11:19 CET

Internationella kvinnodagen uppmärksammas av kvinnojourer och tjejjourer i hela landet med ljusmanifestationer, utställningar och föreläsningar. Se hela listan!

Nayuiwspyopl0ohjztih

Pressinbjudan Europa ♥ sexköpslagen

Pressmeddelanden   •   2014-02-14 12:27 CET

Vänder vindarna i Europa? Samtidigt som allt fler länder sneglar på vår framgångsrika svenska sexköpslag, flyttar legaliseringslobbyn fram sina positioner. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR bjuder in till en kväll om den svenska sexköpslagen med landrapporter från officiella representanter från Tyskland, Norge, Frankrike m.fl. länder där diskussionen just nu är som hetast.

Media-no-image

Rättsosäkert läge för våldsutsatta kvinnor i Borås

Pressmeddelanden   •   2014-02-06 17:06 CET

Majoriteten av det stöd våldsutsatta kvinnor i Borås stad får är rättsosäkert, enligt en ny granskning av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Socialtjänstens hjälp till den utsatta gruppen består av att förmedla dem vidare till stödverksamheter utan att varken dokumentera eller följa upp deras hotbild och utveckling.

IVO:s granskning (se pressmeddelande om den landsomfattande rapporten i sin  helhet här) visar att de våldsutsatta kvinnor som har förmedlats hjälp via Utväg Södra Älvsborg, har skickats dit utan något formellt beslut av socialtjänsten. Enligt socialtjänstens termer kallas det för att man har gett service, vilket betyder att insatsen inte föregås av en utredning om vilka behov av stöd kvinnan har. Insatsen kan därför bli slumpmässig och inte anpassade efter personens behov. Dessutom innebär det att insatsen kan pågå under lång tid utan att någon följer upp den.

– Problemet med detta är att ingen vet vad som händer med kvinnan. Fick hon den hjälp hon behövde, gick hon tillbaka till förövaren, fanns det barn med i bilden som behövde stöd? Utan en initial bedömning och uppföljning kan våldsspiralen mycket väl fortgå. I värsta fall finns det inte dokumenterat att kvinnan varit där och vem bär då ansvaret om hon sedan blir mördad, säger Olga Persson, förbundssekreterare SKR.

Granskningen visar att Borås stad använder sig kontinuerligt av Kvinnojouren i Borås för skyddat boende. Då finns det i regel ett biståndsbeslut. Det ges dock som beslut om ekonomiskt bistånd. Den som fattar beslutet är då en ekonomisk handläggare utan specialistkunskaper om våld.

– Det är beklagligt att socialtjänst enbart ger dessa kvinnor ekonomiskt bistånd.  Man är villig att betala för hennes skydd, men ser inte till vilka behov hon har i sin utsatta situation och vad som krävs för förändring i form av till exempel stödsamtal och hjälp vid kontakt med polis och rättsväsendet, säger Mette Berntsson, Kvinnojouren i Borås.

Både personal inom socialtjänst och Kvinnojouren i Borås anser att samarbetet är gott. Men det finns flera otydligheter. Kommunens personal uppger i granskningen att ”ansvaret för frågorna är oklara” och ingen vet vem som kontrollerar vad som händer med kvinnorna som bor på jouren, trots att det är socialnämndens ansvar enligt lag.  Även kvinnor boende på Kvinnojouren i Borås uppger i granskningen att det är oklart vem som ska hjälpa dem.

– Vi har under senaste tid försökt tydliggöra de utsatta kvinnornas behov och vad vi kan hjälpa dem med, så att kommunens uppdrag kan bli tydligare till oss. Granskningen konstaterade att detta är positivt, säger Mette Berntsson, Kvinnojouren i Borås.

Det positiva med Borås stad är att var och en av de granskade nämnderna har en kvinnofridsinstruktör och flera chefer har genomgått grundutbildning i våld. Därtill har kommunen sedan granskningen tillsatt en kommunöverskridande kvinnofridsutvecklare på deltid.

– Samarbetet flyter på mycket bra med kvinnofridsutvecklaren. Nu hoppas vi att arbetsgruppen som kvinnofridsutvecklaren leder, bestående av chefer, tar fram tydliga riktlinjer för personal när de ska utreda ett ärende. Det borde komma från ledningsnivå och inte vara upp till handläggare att ta ställning till, tycker Mette Berntsson, Kvinnojouren i Borås.

Kvinnojouren i Borås som också granskats, hade vid tillfället ingen skriftlig rutin för Lex Sarah. Nu finns en sådan nedskriven och utvecklingsarbete fortsätter.


Bakgrund

Myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en nationell granskning av socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens och ideella organisationers arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Innan myndigheten bildades låg uppdraget på Socialstyrelsen. Borås är en av 60 kommuner som ingår i granskningen. Samtliga tre stadsdelsnämnder i Borås har granskats genom bl.a. intervjuer med personal på olika nivå inom stadsdelsnämnderna, Sociala omsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden samt genomgång av avslutade utredningar. Kvinnojouren i Borås är en av 30 kvinnojourer som har granskats genom intervjuer med personal, boende kvinnor och barn samt genomgång av rutiner mm. Borås kommun har en stöd- och behandlingsverksamhet tillsammans med nio kommuner, Utväg Södra Älvsborg. Verksamheten fungerar också som ett myndighetssamverkande kompetenscentrum.

Ansvarfördelning mellan kommun och kvinnojour

Varje kommun ansvarar för socialtjänsten och socialnämnden har det yttersta ansvaret för att personer utsatta för brott och deras närstående får det stöd och den hjälp de behöver (5 kap. 11 § SoL). Lagen betonar socialtjänstens ansvar för att utreda behoven hos kvinnor som utsatts för våld av närstående och att barn som bevittnat våld får den hjälp de behöver (5 kap. 11 § andra och tredje stycket SoL). Kommunen kan inte överlämna sitt ansvar för stöd och hjälp till ideella föreningar. Däremot kan kommunen ge andra utförare, så som en ideell kvinnojour, i uppdrag att genomföra insatser som t.ex. skyddat boende. Då lyder även kvinnojouren under socialtjänstslagen för det enskilda uppdraget, samtidigt som socialtjänsten fortsatt har ansvar för att se till att insatserna är av god kvalitet (3 kap. 3 § SoL).


Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) samlar över 110 kvinnojourertjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

Presskontakter
Kvinnojouren i Borås

Elisabeth Hedblom, ordförande Kvinnojouren i Borås, 070-4869472

Mette Berntsson, verksamhetschef, Kvinnojouren i Borås, kvinnojourenboras.mette@telia.com, 033-410215

SKR 
Förbundssekreterare Olga Persson, olga.persson@kvinnojouren.se,
tel: 08-642 64 01, 0704-61 18 88

För frågor och research kontakta: SKR:s pressekreterare Emma Söderström, emma.soderstrom@kvinnojouren.se, tel: 08-642 64 01, 0733-26082

Besök oss gärna på www.kvinnojouren.se

Majoriteten av det stöd våldsutsatta kvinnor i Borås stad får är rättsosäkert, enligt en ny granskning av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Socialtjänstens hjälp till den utsatta gruppen består av att förmedla dem vidare till stödverksamheter utan att varken dokumentera eller följa upp deras hotbild och utveckling.

Läs vidare »
Media-no-image

Lunds kommun ändrar rutiner för våldsutsatta efter kritik

Pressmeddelanden   •   2014-02-06 15:32 CET

Efter kritik i en granskning av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har Lunds kommun ändrat ärendehanteringen av våldsutsatta. Tidigare fick kvinnor försörjningsstöd för sin våldsutsatthet. Nu utreder socialtjänsten behov och dokumenterar våldet.

Idag publiceras en sammanställd granskningsrapport av IVO (se pressmeddelande om rapporten i sin  helhet här) som visar att Lunds kommun lät ekonomiska handläggare utreda våldsutsatta kvinnors behov av stöd och hjälp. Granskningen genomfördes hösten 2012 och sedan dess har kommunen arbetat med de förbättringsområden som framkom i beslutet. Granskningen har syftat till att belysa brister, där kommunen kan ändra sitt arbete.

– Alla kvinnor som kommer till Kvinnojouren i Lund från Lunds kommuns socialtjänst har idag en placering med bistånd från vuxenenheten, vilket inte tidigare var fallet. I vissa undantagsfall då det är brådskande för kvinnan att komma hit kan vi ta emot henne direkt. Vi har då alltid haft kontakt med någon på socialtjänsten och kvinnan får en egen handläggare från socialtjänsten i ärendet så fort det bara är möjligt, säger Cecilia Backman, verksamhetschef Kvinnojouren i Lund.

Stödet den våldsutsatta kvinnan får varierar mycket mellan olika kommuner.
– När det gäller andra kommuner i Skåne kan det ibland dröja veckor, trots påtryckningar från oss och kvinnan, innan vi får ett namn på kvinnans handläggare. Det finns kanske en ekonomisk handläggare men ingen som vi kan göra upp en planering med om hur kvinnan ska kunna komma vidare och på sikt flytta från jourboendet, berättar Cecilia Backman, verksamhetschef Kvinnojouren i Lund.

Kommunen har också en samtalsmottagning med fokus på våld i nära relationer, Kriscentrum i mellersta Skåne. IVO:s granskning visar att de våldsutsatta kvinnorna som har förmedlats hjälp till Kriscentrum, har skickats dit utan något formellt beslut av socialtjänsten. Enligt socialtjänsten termer kallas det för att man har gett service, vilket innebär att man inte utreder kvinnans situation och behov innan hon får en insats.

– När inget formellt beslut finns om det stöd man ger kvinnan går det inte heller att överklaga. Därtill får socialtjänsten heller aldrig någon koll på hur många kvinnor som söker hjälp eller om samma kvinna återkommande söker hjälp. Samtidigt kan avsaknaden av utredning vara positivt för att det kan innebär en låg tröskel för att söka hjälp, Olga Persson, förbundssekreterare på SKR.
Cecilia Backman som är verksamhetschef Kvinnojouren i Lund håller med om att den låga tröskeln är viktig.

– Vi får mycket joursamtal från kvinnor som vill ha stöd, rådgivning och samtalsstöd på grund av en pågående våldsam relationer eller ibland avslutad relation som de inte bearbetat. Bedömer vi att djupgående samtalsstöd behövs eller kvinnan själv uttrycker att hon vill ha detta hänvisar vi alltid till Kriscentrum och i dessa fall är det bra att kvinnan kan vända sig dit utan utredning.

Kvinnojouren i Lund som kommunen har avtal med har också blivit granskad. IVO:s beslut visade att kvinnojouren uppfyllde alla de bestämmelser som myndigheten tittade på.
– Vi är mycket glada över att vi fick en extern part som kvalitetskontrollerade oss. Vi blev påminda om att vikten av rutiner för Lex Sarah och ledningssystem för kvalitet, vilket vi nu ytterligare har utvecklat, säger Cecilia Backman, verksamhetschef Kvinnojouren i Lund.

Bakgrund
Myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en nationell granskning av socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens och ideella organisationers arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Innan myndigheten bildades låg uppdraget på Socialstyrelsen. Lund är en av 60 kommuner som ingår i granskningen. Både Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden har granskats genom bl.a. intervjuer med personal på olika nivå, samordnare på polisen, handläggare på Kriscentrum och genomgång av avslutade utredningar. Kvinnojouren i Lund är en av 30 kvinnojourer som har granskats genom intervjuer med personal och genomgång av rutiner mm. Lunds kommun har en samtalsmottagning med fokus på våld i nära relationer, Kriscentrum mellersta Skåne, ett Barnahus och avtal med Kvinnojouren i Lund.

Ansvarfördelning mellan kommun och kvinnojour
Varje kommun ansvarar för socialtjänsten och socialnämnden har det yttersta ansvaret för att personer utsatta för brott och deras närstående får det stöd och den hjälp de behöver (5 kap. 11 § SoL). Lagen betonar socialtjänstens ansvar för att utreda behoven hos kvinnor som utsatts för våld av närstående och att barn som bevittnat våld får den hjälp de behöver (5 kap. 11 § andra och tredje stycket SoL). Kommunen kan inte överlämna sitt ansvar för stöd och hjälp till ideella föreningar. Däremot kan kommunen ge andra utförare, så som en ideell kvinnojour, i uppdrag att genomföra insatser som t.ex. skyddat boende. Då lyder även kvinnojouren under socialtjänstslagen för det enskilda uppdraget, samtidigt som socialtjänsten fortsatt har ansvar för att se till att insatserna är av god kvalitet (3 kap. 3 § SoL).

För intervjuer och kommentarer kontakta:
Kvinnojouren i Lund
Cecilia Backman, verksamhetschef Kvinnojouren i Lund, kvinnojourenlund@telia.com, 046-12 19 60

SKR
Förbundssekreterare Olga Persson, olga.persson@kvinnojouren.se, 08-642 64 01, 0704-61 18 88

För frågor och research kontakta: SKR:s pressekreterare Emma Söderström, emma.soderstrom@kvinnojouren.se, 08-642 64 01, 0733-26082

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) samlar över 110 kvinnojourertjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

Besök oss gärna på www.kvinnojouren.se

Efter kritik i en granskning av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har Lunds kommun ändrat ärendehanteringen av våldsutsatta. Tidigare fick kvinnor försörjningsstöd för sin våldsutsatthet. Nu utreder socialtjänsten behov och dokumenterar våldet.

Läs vidare »
Lbni3fnv8vu1fozgxaye

SKR om ny rapport: Våldsutsatta drabbas när kommunerna försummar kvinnofridsarbetet

Pressmeddelanden   •   2014-02-06 15:02 CET

SKR bekräftar bilden som ges i IVO:s slutrapport över myndighetens nationella tillsyn och granskning av kommuners, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourers arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Enligt IVO är kvinnojourerna snabba med att åtgärda brister och utveckla sin verksamhet, medan kommunerna släpar efter.

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressekreterare och kommunikatör
  • buemmaqr.snmkaodqriqbderstrom@kvinjnarqknojoyduren.ssvvwe
  • 0735-363565
  • 08-6426401

Om Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR samlar 120 kvinnojourer, tjejjourer och andra föreningar som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

Förbundets högsta prioritet är att stödja sina medlemsföreningar och den lokala utvecklingen av jourer. Detta gör SKR genom att erbjuda sina medlemsföreningar utbildningar, konferenser och aktuell information. SKR bevakar utredningar, lagförslag och remisser inom jourernas intresseområden.

SKR skapar opinion, deltar i den offentliga debatten och informerar media och allmänhet om medlemmarnas kunskaper och erfarenheter. Målet för SKR:s påverkansarbete är att förbättra stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och barn, och att förebygga och motverka våld.

SKR är ett transinkluderande förbund och låter varje person själv identifiera sitt kön.

Organisation
Det högst beslutande organet för SKR är förbundets årsmöte, där varje medlemsförening erhåller en röst. Årsmötet hålls i april.

Förbundets operativa arbete utförs på kansliet som ligger på Ölandsgatan i Stockholm. För det strategiska och visionära arbetet ansvarar styrelsen, som består av nio ledamöter.