Skip to main content

Ta bort abortrestriktioner i EU:s bistånd! Öppet brev med anledning av möte mellan biståndsminister Gunilla Carlsson och EU-kommissionär Kristalina Georgieva den 4 oktober 2012

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 10:36 CEST

Den 4 oktober 2012 gästas Utrikesdepartementet och biståndsministern av Kristalina Georgieva, EU-kommissionär med ansvar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering. Det är vår förhoppning att biståndsminister Gunilla Carlsson i mötet med kommissionär Georgieva adresserar hur EU kan verka för att den anti-abortpolicy som är styrande för amerikanska utvecklingsmedel inte tillåts inskränka EU:s möjlighet att verka för rätten till abort vid konfliktrelaterade våldtäkter.

EU:s internationella samarbete, humanitära bistånd och krishantering bör utformas och genomföras i enlighet med FN:s säkerhetsråd resolution 1325. Resolutionen ålägger bland annat skyldigheter vad gäller arbetet för flickor och kvinnors skydd i konflikter. För att leva upp till denna skyldighet bör EU och dess medlemsstater säkerställa att största möjliga insatser görs för att flickor och kvinnor som utsatts för konfliktrelaterad våldtäkt ska kunna genomföra abort. Flickor och kvinnor som förnekas abort ställs inför valet att tvingas genomgå en osäker abort, med hög risk för dödligt utfall, eller att fullfölja den oönskade graviditeten, med hög risk för mödradödlighet.

Flickors och kvinnors möjlighet ett genomföra abort begränsas idag kraftigt av den anti-abortpolicy som USA gör gällande för allt amerikanskt utvecklingsstöd. Policyn stipulerar att amerikanska medel för utvecklingsarbete, inklusive humanitära insatser, inte får användas för att informera om, eller stödja möjligheten att genomföra, abort. Restriktionen gäller även för de utvecklingsfonder i vilka amerikanska medel går in. Detta innebär att den amerikanska anti-abortpolicyn kan sätta restriktioner för hur EU:s utvecklingsmedel får användas. I detta fall utgör den amerikanska policyn ett stort hinder för att EU samt enskilda stater ska kunna implementera utvecklingspolitiska målsättningar som bygger på rätten till den egna kroppen och på stärkt säkerhet och skydd för flickor och kvinnor i konflikter.

Det är av största vikt att Sverige i internationella fora kritiserar USA:s anti-abortpolicy då denna strider mot mänskliga rättigheter. Så länge policyn gäller bör Sverige verka för att USA:s restriktioner inte inskränker EU:s arbete för att implementera rätten till abort. Från Sveriges Kvinnolobby och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet är förhoppningen att biståndsminister Gunilla Carlsson i sitt möte med EU-kommissionär Kristalina Georgieva adresserar behovet av följande åtgärder:

  •  Att EU:s Framework Partnership-överenskommelse kräver att EU:s samarbetspartners i stöd till krigsoffer säkerställer att flickor och kvinnor som blivit gravida till följd av konfliktrelaterad våldtäkt tillgodoses möjligheten att genomföra abort.
  • Att verka för att användandet av EU:s humanitära stöd inte står under inverkan av den amerikanska abortrestriktionen för humanitärt stöd. Detta i enlighet med paragraf 61(1) i Europeiska Parlamentets resolution om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen (2011/2244(INI)).
  • Att verka för tillsättandet av en särskild översynskommittee bestående av representanter från EU:s medlemsstater med uppdraget att se över den rättsliga kompabiliteten i ICRC:s anti-abortpolicy i ljuset av Genevekonventionerna inklusive tilläggsprotokoll.
  • Att fullgott besvara den parlamentariska fråga som den 30 maj 2012 ställdes av EU-parlamentariker gällande förnekandet av abort för kvinnor som utsatts för konfliktrelaterade våldtäkter.

 

Kirsti Kolthoff, Ordförande, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF & Gertrud Åström, Ordförande, Sveriges Kvinnolobby.

IKFF och Sveriges Kvinnolobby är medlemmar i European Women’s Lobby, EWL. Genom EWL stödjer vi ett upprop från Global Justice Center om aborträtt för alla kvinnor som utsatts för våldtäkt under väpnade konflikter. I kampanjen ingår bland annat brev till USA:s President Barack Obama samt till EU-kommissionär Kristalina Georgieva. Läs mer här:

http://www.globaljusticecenter.net/news-events/news/2011/August12th.html http://www.womenlobby.org/spip.php?article3951&lang=en

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy