Skip to main content

Förenade insatser ger naturvårdspris

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2015 13:00 CEST

Med smittande engagemang, kunskap och gemensamma krafter kan ideella krafter i samverkan med myndigheter genomdriva naturvårdsprojekt som aldrig annars skulle bli genomförda. ArtDatabankens utmärkelse delas ut vid en ceremoni på SLU i Uppsala den 28 april av statssekreterare Göran Enander.

ArtDatabankens naturvårdspris år 2015 tilldelas Trunstagruppen för arbetet med att restaurera Gredelby hagar och Trunsta träsk i Knivsta kommun. Gruppen har sedan 2005, under ledning av Ulf Swenson, med stor energi, kompetens, entusiasm och tusentals arbetstimmar genomfört restaureringar. Resultatet har gynnat den biologiska mångfalden samtidigt som man har skapat ett tätortsnära naturområde med stor skönhet. Genom guidade visningar och information har Ulf inspirerat invånarna att upptäcka området, som kan ge många fina naturupplevelser.

Arbetet har utförts i nära samverkan med Knivsta kommun och Upplandsstiftelsen. Priset mottas därför av Ulf Swenson och Josefin Edling, Knivsta kommun, vid ArtDatabankens årliga konferens Flora- och faunavård den 28 april. Trunstagruppen består av ett tiotal personer som har utfört restaureringen och därmed gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden i området. Åtgärderna har gjorts med ideellt arbete, den lokala naturvårdsatsningen LONA, samt medel från Knivsta kommun, Upplandsstiftelsen och Alsike Fastighets AB.

Genom att röja och öppna upp hagmarken samt gräva ut Trunsta träsk har en mosaik av buskmarker, örtrika hagar, klarvattenytor och småöar skapat ett naturskönt område på cirka 30 hektar. På en höjd intill träsket har ett fågeltorn uppförts för observationer av rastande och häckande fåglar. Träsket sjuder numera av en mångfald av fåglar, inte minst en skrattmåskoloni.

Situationen för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet är allvarlig. Drygt hälften av Sveriges rödlistade arter – framför allt skalbaggar, fjärilar och kärlväxter – har anknytning till jordbrukslandskapet, och för en tredjedel är anknytningen viktig. Arterna är främst bundna till örtrika gräsmarker, som hotas av bl.a. igenväxning och förändrad markanvändning. Förlusterna av gräsmarker har varit omfattande under det senaste seklet. Det gör pristagarnas arbete extra relevant i dagsläget.

– Förlusten av värdefulla marker måste hejdas och skötseln förbättras. I ett längre perspektiv krävs att vi restaurerar fler igenväxta marker och återskapar ett varierat jordbrukslandskap, säger Lena Sundin Rådström, chef för ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet.

– Lokalt engagemang kombinerat med åtgärder i långt större skala behövs för att vi ska uppfylla viktiga miljökvalitetsmål som levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap och minskande övergödning från omgivande åkermarker. Varken riktade naturvårdsinsatser eller olika typer av ersättningsmarker, t.ex. vägkanter, kan ensamma vända den nedåtgående trenden för jordbrukslandskapets biologiska mångfald, fortsätter Lena Sundin Rådström.

(Bildtext: Statssekreterare Göran Enander delar ut priset till Josefin Edling och Ulf Swenson, Trunstagruppen. Foto: Mikael Wallerstedt)

Bakgrund:

ArtDatabankens naturvårdspris går till ”person, organisation eller företag som genom forskning, miljöanalys, information, utbildning eller praktiska åtgärder gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden”. Den som vill kan nominera personer, organisationer eller företag till detta pris. Vinnaren utses av ArtDatabankens styrgrupp.

Mer information:

Lena Sundin Rådström, chef, ArtDatabanken SLU, tel 018-672730, mobil 070-3855949, lena.sundin.radstrom@slu.se

Johan Samuelsson, kommunikatör, ArtDatabanken SLU, tel 018-67 34 09, mobil 070-679 34 09, johan.samuelsson@slu.se

ArtDatabanken, SLU Box 7007 750 07 Uppsala

Hemsida: www.slu.se/artdatabanken

Mer att läsa om projektet:

Swenson, U. Restaurering av Gredelby hagar och Trunsta träsk i Knivsta. Svensk Botanisk Tidskrift, 104:2, 2010.

http://svenskbotanik.se/wp-content/uploads/2013/10/swenson.pdf

Hemsida Upplands Ornitologiska förening: Trunsta träsk. http://uof.nu/fagellokaler-2/trunsta-trask/

Hemsida: Upplandstiftelsen: http://www.upplandsstiftelsen.se/pagaende-projekt/vadarbiotoper-vid-trunsta-trask__5187

Hemsida UNT: Trunsta träsk söker vadarfåglar. http://www.unt.se/uppland/knivsta/trunsta-trask-soker-vadarfaglar-3551393.aspx

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.