Skip to main content

Mycket biomassa med rätt skötsel

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 08:00 CEST

Populus-arter har visat sig vara potentiellt lönsamma, men för närvarande planteras de mest på nedlagd jordbruksmark. Det finns en brist på kunskap om hur Populus-arter kan etableras på skogsmark. Det saknas också kunskap om hur andra-generationer kan fastställas genom rot- och stubbskott, och om hanteringen av ungskog. Rebecka McCarthys avhandling fokuserar på dessa frågor.

Markegenskaperna är viktiga för en framgångsrik etablering av Populus-arter och faktorer som markens pH och fuktighet måste tas med i beräkningen. Det är viktigt att hålla borta konkurrerande ogräs och att modifiera mikroklimatet, inklusive markfuktighet, genom markberedning.
– Min avhandling visar att den markberedningsmetod som är att föredra är högläggning, säger Rebecka Mc Carthy.

Hybridasp har i de flesta fall visat sig vara mer robust än andra Populus-arter, men poppel-plantor eller långa, icke rotade, sticklingar av poppel hade i stort sett samma grad av överlevnad och snabbare tillväxt på platser där markens pH var högre. Korta, icke rotade, poppel-sticklingar visade hög dödlighet på skogsmark. I vattenmättad jord hämmades poppel-sticklingarnas tillväxt och rötterna var ytliga. Detta berodde främst på avsaknad av kallus-rötter som initieras i botten av sticklingen.

Stubbskott hos poppel eller rotskott hos hybridasp kan användas framgångsrikt som föryngringsmetod i andra generationen. Hos poppeln krävs dock kloner som kan producera levande raka stubbskott och en av studierna i avhandlingen visade på variationer i denna förmåga. En andra generation av naturligt föryngrad hybridasp kan producera över 100000 rotskott per hektar, men om ingen tidig skötsel görs förloras biomassa genom självgallring.

– En avsevärd mängd biomassa kan skördas schematiskt genom korridorer eller kors-korridorer, vilket resulterar i ökad diameterutveckling hos hybridasp-rotskotten. En extra utglesning ökade ytterligare diametern på träden.

Jägmästare Rebecka Mc Carthy, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, försvarar sin avhandling "Establishment and Early Management of Populus Species in Southern Sweden" den 20 maj i Alnarp.

Kontakt

Rebecka Mc Carthy
073-0472174

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.