Skip to main content

SLU:s förtjänstmedaljer 2014 till Uggla, Johansson och Ahrens

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 15:28 CEST

I samband med årets promotionshögtid den 4 oktober kommer SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser att delas ut. Den stora förtjänstmedaljen går till professor Arvid Uggla, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap. Förtjänstmedaljen i guld går till försöksledare Ulf Johansson, Tönnersjöhedens försökspark, medan förtjänstmedaljen i silver går till forskare Lutz Ahrens, Vatten & miljö.

SLU:s stora förtjänstmedalj i guld tilldelas professor Arvid Uggla
Arvid Ugglas huvudsakliga forskningsområde är parasitsjukdomar hos djur, inklusive livsmedelsburna parasiter och parasiter som kan spridas från djur till människa. I sin forskning har han dels studerat olika parasitsjukdomars utbredning, orsaker och förlopp, dels arbetat med metoder för att motverka och bekämpa smittspridning. Han har även utvecklat nya diagnosmetoder som gör det möjligt att påvisa smitta.

Arvid Uggla har haft en lång och mycket framgångsrik akademisk karriär inom SLU med omfattande vetenskapligt författarskap och pedagogisk verksamhet. Han inledde planeringen av de nya djurstallarna på Lövsta och de nya lokaler på Ultuna som nu har tagits i bruk. Han har även genom ett framstående akademiskt ledarskap bidragit till universitetets utveckling, främst genom att leda etableringen av Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och därefter etableringen av SLU Global, ett program som inrättats för att stärka SLU:s engagemang i internationella frågor och för att koordinera universitetets implementering av Sveriges politik för global utveckling (PGU).

SLU:s förtjänstmedalj i guld tilldelas försöksledare Ulf Johansson
Ulf Johansson vid Tönnersjöhedens försökspark har genom sitt initierade, pedagogiska och sakliga agerade erhållit ett utomordentligt gott renommé och har därmed blivit en viktig brygga mellan SLU och skogsnäringen. Han har aktivt deltagit i forskning och varit författare och medförfattare till ett stort antal publikationer. Ulf Johansson har gjort en stor insats för en hållbar utveckling av det svenska skogsbruket och för att skapa ett skogsbruk som vilar på en stark vetenskaplig grund. En viktig bidragande orsak till detta är en långsiktig och högklassig skoglig fältforskning.

SLU:s förtjänstmedalj i silver tilldelas forskare Lutz Ahrens
Lutz Ahrens är en ung, lovande forskare med en stark drivkraft inom områdena innovation och samverkan. Redan fem år efter sin doktorsexamen är Lutz Ahrens en världsledande forskare i perflourföreningarnas miljökemi – ett område som rymmer många av de utmaningar som dagens miljökemi brottas med. Föreningarna används i en mängd produkter, såsom textiler, köksredskap, förpackningar och rengöringsmedel, samtidigt som de är extremt svårnedbrytbara, sprids snabbt i miljön och ansamlas i vävnader hos människor och djur.

Lutz Ahrens är världsledande både på att utveckla innovativa metoder för analys av flera typer av miljögifter och på att använda dessa för att spåra utsläppskällor. Han har byggt upp ett brett internationellt forskarnätverk och har också byggt upp samarbeten utanför forskarvärlden, bland annat när det gäller säker dricksvattenförsörjning i samhället.

Medaljerna utdelas vid SLU:s promotionshögtid i Uppsala den 4 oktober.

Mer information
Sune Lindh, akademisekreterare
018-67 10 12, 070-524 99 48, sune.lindh@slu.se

Om SLU:s förtjänstmedaljer
SLU delar i år ut sina förtjänstmedaljer för femte gången. Medaljen instiftades genom ett beslut i styrelsen i april 2009 och finns i tre valörer. Det är också styrelsen som beslutar om vilka personer som ska belönas.Den stora förtjänstmedaljen är, i korthet, förbehållen forskningsinsatser som bedöms "enastående i ett internationellt perspektiv" medan den mindre guldmedaljen är avsedd att belöna "föredömlig, exceptionell insats av bestående värde". Förtjänstmedaljen i silver är avsedd för en ung lovande talang till exempel "inom området innovationer och samverkan".

Tidigare års mottagare av medaljer 

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.