Skip to main content

Utredning presenteras: Så ska SLU i Skara arbeta i framtiden

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 12:53 CEST

I dag, måndag presenteras utredningen om den framtida verksamheten på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Skara. Utredningen föreslår att SLU i Skara bidrar till att fylla igen de glapp som finns i informations- och kunskapsflöden mellan forskning och praktik. För att kunna förverkliga detta behöver forskningen vid SLU i Skara vidareutvecklas och förstärkas. Utredningen föreslår nya kompletterande forskningsfält som erbjuder samhället forskning och kompetens inom ramen för ansvarsfull produktion.

SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse gav i januari uppdrag till SLU:s platschef i Skara, Margareta Stigson att vara ordförande i en arbetsgrupp för att inventera utvecklingspotentialen och kartlägga olika möjligheter till långsiktigt bärkraftig verksamhet vid SLU i Skara. Denna presenteras i dag.

Utredningen föreslår att:

Forskning

 • Ett kompletterande forskningsfält inom produktionsekonomi med inriktning mot integrerad företagsutveckling inrättas. Miljön föreslås successivt utvecklas med start i en professur tillhörande institutionen för ekonomi, med placering i Skara. I det nya forskningsfältet ingår systemkunskap som stödjer nya tematiska program med produktionsekonomi som nav. Interaktion med regionalt näringsliv och landsbygdens företagande är av avgörande betydelse för områdets expansion.
 • Den redan föreslagna professuren inom ämnet digital markkartering och pedometri prioriteras då den ligger helt i linje med samhällets efterfrågan och förstärker omställningsarbetet i Skara.
 • Befintlig forskningskompetens i Skara utvecklas och stärks i nya temaforskningsprogram utifrån sektorns framtida utmaningar. Modeller blir återanvändningsbara och till nytta för hela SLU, samtidigt som regional delaktighet uppnås.
 • Ett djurslagsinriktat och tematiskt kompetenscentrum successivt och målmedvetet byggs upp, med Skara som koordinator, ett centrum för kattdjur, både vilda och tama med tvärvetenskaplig förankring. Området vilar på befintlig forskningskompetens i Skara och svarar upp mot ett växande behov.  

Utbildning

 • SLU i Skara ges möjlighet att utveckla praktiskt inriktade kurser samt traineeprogram i samverkan med näringslivet. Dessa utbildningar erbjuds i slutet av SLU:s samtliga yrkesutbildningar, men med början i veterinär- och agronomprogrammen. Utbildningarna koordineras från SLU i Skara.
 • Kurser i rådgivningsmetodik återupptas och erbjuds för SLU:s studenter samt kombineras som uppdragsutbildning för yrkesverksamma.
 • SLU erbjuder en översiktkurs i lantbruk för studerande med kandidatutbildning vid övriga regionala lärosäten i västra Sverige. Kursen samläses delvis med praktikkurserna.

Samproduktion

 • Ett nationellt partnerskap byggs upp genom att utnyttja fungerande regionala modeller för samproduktion och utifrån erfarenheter från befintliga noder i Skara och Alnarp som stödjer utvecklingen i fler regioner.
 • Ett nytt kompetenscentrum för rådgivning inrättas som bygger på avgiftsfinansierad verksamhet. Rådgivningscentrat stöds av kompetenser som redan finns på SLU i Skara tillsammans med det nya forskningsfältet i ekonomi, men också kopplat till bl.a. beslutsstöd/ledningsstöd och precisionsodling.
 • Utöka avgiftsfinansierad forskning och utbildning vid SLU med nya målgruppsinriktade satsningar inom rådgivning och djursjukvård.
 • SLU i Skara får en ledande roll för framtidens distansutbildning vid SLU med utveckling av bl a öppna lärresurser, nya webbaserade lösningar och nya former för lärande på distans.
 • SLU i Skara vidareutvecklar samarbetet med andra regionala lärosäten där det finns en uppenbar SLU-nytta och där SLU kan bidra med kunskap. Arbetet avser fler yrkeshögskoleutbildningar på campus tillsammans med BYS, nya kandidatutbildningar tillsammans med Högskolan i Skövde, ny livsmedelsutbildning tillsammans med Högskolan i Väst och nya kurser tillsammans med Göteborgs universitet.
 • SLU på lång sikt utvecklar en entreprenörskapshögskola i internationell samverkan som bygger på ovan givna förslag.

SLU i Skara ingår i ett västsvenskt samarbete med starka intressenter inom lantbruks- och livsmedelssektorn. Utgångspunkten är att en stark regional struktur gynnar SLU och kan samtidigt vara förebild för och ett stöd för andra regioner.

Rapporten kommer att behandlas senare av universitetledning och rapporteras till styrelsen.

– Rapporten kom ju först i dag. Utan att ha tagit ställning till de enskilda förslagen är jag ändå imponerad av den framtidsoptimism och den vilja som finns för framtida utveckling av SLU i Skara, säger SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse.

Rapporten kommer att bli en informationspunkt vid styrelsens möte 19–20 juni men något ställningstagande till de många förslagen om vidareutveckling kan ske först i höst.  

Slutrapport lämnas idag, den 3 juni 2013, den har diarienummer ua 1.1.2013.2–98 och går att finna via följande länk;

http://www.slu.se/sv/om-slu/orter/skara/

För mer information:

Margareta.Stigson@slu.se, tel 0511-671 21, 070-535 95 80

Vanja.Sandgren@slu.se, tel 0511-671 55, 070-264 11 55

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.