Ydwki3u3pjeuur2l1api
3c7wrpcj50lif2qngt9a

Västeråsrektor får Stora Skolledarpriset

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 10:55 CET

Hans Jakobsson, rektor på ABB:s Industrigymnasium i Västerås är mottagare av Sveriges främsta pris för skolledare, Stora Skolledarpriset. Det delades ut när Nordiska Skolledarkongressen inleddes i Göteborg på tisdagen.

Media no image
3c7wrpcj50lif2qngt9a Lvhkzelkuwwmonwwwt6d

Professionsprogram viktig reform för skolledarna

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 13:30 CET

- Förslaget om ett nationellt ramverk för att säkra skolledares och lärares kompetensutveckling och yrkesskicklighet är till stora delar mycket bra. Sveriges Skolledarförbund har drivit dessa frågor länge och jag är mycket glad över det gehör vi har fått.

Så kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, förslaget från regeringens utredare Björn Åstrand. Matz Nilsson har suttit med som expert i utredningen och har kunnat bidra med sin skolledarerfarenhet.

- Det är avgörande för undervisningens kvalitet och för skolans möjligheter att i framtiden kunna vara en attraktiv arbetsgivare, att kunna erbjuda skolledare och lärare systematisk kompetensutveckling för att utvecklas i sin profession, säger Matz Nilsson.

Utredaren har också lagt ett antal förslag med inriktning på hur skolledare ska ges ökade möjligheter att kunna fokusera på sitt kärnuppdrag - att leda den pedagogiska verksamheten i förskolan och skolan.

- Skolledarnas arbetsbelastning och breda uppdrag är en fråga som verkligen är på högkant. Skolledarnas kompetens används inte optimalt av alla arbetsgivare idag, säger Matz Nilsson.

- Det är också bra att Statskontoret får i uppdrag att se över hanteringen av anmälningar inom skolan. Mina medlemmar ger exempel på att det system vi har idag kan spåra ur och bli kontraproduktivt.

Utredarens lämnar inte några konkreta förslag kring organisation och finansiering av ramverket utan lämnar det uppdraget vidare till en annan statlig utredning.

 • Vi förutsätter att staten skjuter till pengar för att säkra systemet. Det är också viktigt att fokusera på professionsutvecklingen och inte försöka lösa alla problem kopplade till lärarbristen med de här programmen, säger Matz Nilsson.

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som organiserar drygt 7 000 biträdande förskolechefer, förskolechefer, biträdande rektorer, rektorer och förvaltningschefer.

- Förslaget om ett nationellt ramverk för att säkra skolledares och lärares kompetensutveckling och yrkesskicklighet är till stora delar mycket bra. Sveriges Skolledarförbund har drivit dessa frågor länge och jag är mycket glad över det gehör vi har fått. Så kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, förslaget från regeringens utredare Björn Åstrand.

Läs vidare »
Media no image
3c7wrpcj50lif2qngt9a Lvhkzelkuwwmonwwwt6d

Regeringen utreder styrning av gymnasieskolan - staten bör ta större ansvar

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 10:43 CET

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson välkomnar regeringens besked om en översyn av gymnasieskolans dimensionering och finansiering.

- Jag delar den problembild som regeringen formulerar, säger han. Våra medlemmar vittnar om att det inte fungerar bra idag. Och det är för yrkesutbildningarna som problemen blir tydligast.

- Jag anser att staten behöver ta en mer aktiv roll för att styra och stärka systemet, säger Matz Nilsson.

Utredningen ska också se över om det behövs tas ökad hänsyn till elevers olika behov i finansieringen. I dagsläget gäller mer eller mindre samma finansiering oavsett elevernas bakgrund. Andra utredningar har också lagt förslag om större tillgång till särskilt stöd i gymnasieskolan, något som ytterligare ökar kostnaderna för vissa skolor.

- Jag ser positivt på en sådan förändring. Vi behöver hitta vägar som minskar skillnader mellan skolor.

- Många ungdomar vill gå yrkesutbildningar och dessa förändringar kommer att leda till att fler söker. Men vi behöver också ha en bättre fungerande studie- och yrkesutbildning som kan hjälpa eleverna redan under grundskoletiden, säger Matz Nilsson.

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som organiserar drygt 7 000 biträdande förskolechefer, förskolechefer, biträdande rektorer, rektorer och förvaltningschefer.

Läs vidare »
Lzrjluanixp74sfqilo6
3c7wrpcj50lif2qngt9a

Korrigering: Kandidaterna till Stora Skolledarpriset utsedda

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2018 09:00 CET

Gyp5ffrujhtrmbzuuo8a
Vvxu6xa1flvnzewpwl77 3c7wrpcj50lif2qngt9a

Bra löneökning men ansvarsavståndet krymper

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 09:00 CET

Lönerna för skolledare ökade med 5,4 procent i genomsnitt 2017. Högst löner har skolledarna i Stockholm, i genomsnitt 57 400. I botten ligger Västerbotten, 47 200 kronor. Bäst löneutveckling har skolledarna i Blekinge haft, med 6,8 procent. Lägst ökning fick kollegerna på Gotland, med 3,8 procent. Många av förstelärarna har löner som överstiger lönerna för biträdande rektorer.

Media no image

Styrkebesked från skolan

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 11:34 CET

- De förbättrade resultaten i PIRLS är ett resultat av att skolan har hittat tillbaka till sitt kunskapsfokus och arbetssätt som stärker baskunskaperna. Särskilt roligt är att förbättringen skett jämt över alla elevgrupper. Det är ett styrkebesked för skolan.

Så kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, de avsevärt förbättrade resultaten från den internationella undersökningen PIRLS. PIRLS testar fjärdeklassares läsförmåga både vad gäller faktatexter och skönlitteratur.

Resultaten visar att de svenska elevernas resultat är tillbaka på en nivå som är jämförbar med 2001. Då tillhörde Sverige de bästa länderna i världen.

Elevers tillgång till stöd i hemmet, till exempel tillgång till internet och böcker, betyder mer än utländsk bakgrund för resultaten, visar PIRLS. Ofta samvarierar dessa faktorer men det är ändå en viktig skillnad.

- Lärare, skolledare och elever kan sträcka på sig och fira idag, tycker jag, säger Matz Nilsson.
- Utmaningen nu är att avvärja den hotande lärarbristen. Välutbildade lärare är särskilt viktiga för elever med sämre stöd hemma. Vi måste lyckas bättre där för att inte riskera att den goda utvecklingskurvan bryts igen.

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som organiserar drygt 7 000 biträdande förskolechefer, förskolechefer, biträdande rektorer, rektorer och förvaltningschefer.

Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, kommenterar de senaste positiva signalerna om svenska elevers förbättrade läsförmåga. Skolan har hittat tillbaka till kunskapsfokus och arbetssätt som stärker baskunskaperna. Ett styrkebesked, säger han.

Läs vidare »
Zaelqerhpjgb7qboglqn

Matz Nilsson invald i Sacostyrelsen

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 16:00 CET

Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson blev på fredagen invald som ordinarie ledamot i Sacos styrelse. - Jag kommer att driva chefsfrågor hårt i styrelsen. Där måste Saco bli mycket skarpare, säger Matz Nilsson.

Oauri9ilcmspxrosgnw4

Nu inleder Sveriges Skolledarförbund valrörelsen 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 09:00 CET

Sveriges skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson presenterar idag skolledarnas viktigaste framtidsfrågor för bra arbetsmiljö och höga elevresultat. Skolledarnas framtidsfrågor har tagits fram genom en medlemsenkät till förbundets yrkesverksamma skolledare. Förbättringsförslagen syftar ytterst till att förbättra förutsättningarna att ge alla barn och elever en bra utbildning.

Media no image
Eloukzokn63ew716p6am

Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 12:10 CET

SKL och Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn med tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med Kommunal, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård respektive Läkare samt i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

- Vi är nöjda med att nu ha ett avtal som i större utsträckning än tidigare stödjer den praktiska tillämpningen gällande både verksamhetsutveckling och arbetsmiljöarbete. AkademikerAlliansen ser samverkan som grunden för en bra dialog mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivaren. Avtalet är dessutom bra strukturerat, pedagogiskt och synliggör tydligt nyttan med samverkan, säger Maria Andrén Bergström, vice ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation och AkademikerAlliansens representant i Arbetsmiljörådet.

I det nya avtalet görs en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. Genom att träffa ett samverkansavtal kan lokala parter ta om hand både den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen i ett och samma avtal.

Avtalet gäller från och med den 1 november 2017.

Fakta

 • Samverkansavtalet får ett nytt namn, Avtal om samverkan och arbetsmiljö.
 • Avtalet träder i kraft den 1 november 2017.
 • Avtalet tydliggör kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö.
 • Strukturen i avtalet har förenklats och avtalsinnehållet har förtydligats, bland annat vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå, arbetsplatsnivå och partsnivå.
 • Det fastslås att samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.

Kontakt:

AkademikerAlliansen; bl a Sveriges Skolledarförbund; Maria Andrén Bergström, kanslichef, 0706-746207, maria.bergstrom@skolledarna.se

Pressjour, Sveriges Kommuner och Landsting, 08-452 71 01, press@skl.se

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som organiserar drygt 7 000 förskolechefer, biträdande rektorer, rektorer och förvaltningschefer.

I det nya avtalet görs en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. Genom att träffa ett samverkansavtal kan lokala parter ta om hand både den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen i ett och samma avtal.

Läs vidare »
Yx0m2tgmvahtvhutp4av
3c7wrpcj50lif2qngt9a Eloukzokn63ew716p6am

Sveriges största pris för skolledare delas ut igen

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 09:00 CEST

Nu börjar arbetet med att utse nästa pristagare till Sveriges Stora Skolledarpris. Priset på 100 000 kronor är instiftat av Sveriges Skolledarförbund och delas ut på Nordiska Skolledarkongressen vartannat år., nu närmast i mars 2018. På söndag firas Skolledarnas dag för femte gången och arbetet med att utse nästa vinnare börjar.

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Informatör
 • ubEva.xwAhlberdng@skmvqrolcnrwlefvrvdarrrna.vchlocgase
 • 08-567 062 08
 • 0709-676208

 • Presskontakt
 • Redaktör
 • Tidningen Skolledaren
 • kerstin.weyler@skolledarna.se
 • 08-56706201
 • 0709-676201

Om Sveriges Skolledarförbund

Förbundet för chefer inom utbildningsväsendet - Sveriges viktigaste chefer

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 000 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som förskolechefer, rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet.

En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.