Skip to main content

Nya stödregler leder till för stor andel smålägenheter

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2019 13:39 CEST

Anders Nordstrand vd och Jörgen Mark-Nielsen samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta välkomnar Finansdepartementets förslag att investeringsstöd ska kunna ges till bostäder även i områden där befolkningen inte växer. På många mindre orter finns behov av centralt belägna lägenheter som är moderna, lättskötta och tillgängliga för äldre. Däremot riktas kritik mot att stödet i storstadregionerna i huvudsak ska gå till smålägenheter.

– Det är bra att stödet nu riktas till hela landet. I dag råder stor brist på bostäder i de flesta av Sveriges kommuner. Bristen är störst i storstadsområden och på större högskoleorter som alla har en växande befolkning, men det råder bostadsbrist även på fler orter. Antalet nybyggnadsprojekt är alltför lågt. Byggandet måste öka som helhet och särskilt när det gäller hyresrätter, konstaterar Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Sveriges Allmännytta är kritisk mot förslaget att införa en särskild prioriteringsgrund för storstadsregionerna, som innebär att stödet främst riktas till smålägenheter.

– Visst behövs fler lägenheter som kan efterfrågas av ungdomar, men samtidigt behövs också större lägenheter som är lämpliga för barnfamiljer. Båda dessa behov måste tillgodoses. En stelbent rangordning utifrån kriteriet flest bostäder på given yta leder till att stödet i huvudsak kommer att gå till smålägenheter, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

Mer om Sveriges Allmännyttas remissvar
Sveriges Allmännytta anser att det är de lokala marknadernas byggande aktörer och kommunerna som har bäst koll på vilka behov och vilken efterfrågan som finns och därmed är bäst skickade att bedöma vad som är en lämplig lägenhetsfördelning i nya projekt. Staten bör därför avstå från att styra lägenhetsfördelningen på det trubbiga sätt som föreslås i promemorian. Sammantaget talar detta för att storstadsregionerna inte bör ha någon annan prioriteringsgrund än landet i övrigt.

Sveriges Allmännytta tillstyrker förslaget att stöd får lämnas om stödmottagaren förbinder sig att erbjuda kommunen att hyra fem procent av lägenheterna i projektet i syfte att underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för personer i en socialt utsatt situation som behöver en boendeinsats enligt socialtjänstlagen.

Sveriges Allmännytta är också positiv till förslaget att stöd får lämnas om stödmottagaren förbinder sig att hyra ut minst tio procent av lägenheterna i projektet till personer under 27 år. Men detta krav bör inte begränsas till projekt i storstadsregionerna. Att underlätta för ungdomar att flytta hemifrån till ett eget boende är lika viktigt över hela landet och bestämmelsen bör därför gälla alla projekt.

Här kan du läsa mer om remissyttrandet

Bakgrund
Förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande beslutades i september 2016 och i november samma år blev det blev möjligt att ansöka om investeringsstöd.

Stödet syftar enligt den remitterade promemorian till att öka byggandet samt att göra det lönsamt att bygga hyresbostäder till en i jämförelse med annan nyproduktion relativt lägre hyra i lägen där det annars inte är lönsamt att bygga, trots behovet av bostäder. Stödet har utformats för att sänka byggkostnaderna och för att detta ska komma hyresgästerna till del genom en relativt sett lägre hyra. Genom investeringsstödet ska möjligheterna att bygga öka där det bedöms finnas ett bostadsbyggnadsbehov, men där lönsamheten i dagsläget anses otillräcklig.

Detta är Sveriges Allmännytta:

Vi är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna drygt 800 000 bostäder. Företagen är lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.