Skip to main content

SWECO överlåter egna aktier

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 13:12 CEST

Styrelsen för SWECO har, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 26 april 2007, beslutat att överlåta högst 12 000 egna B-aktier till NNBK Finnmark AS. Överlåtelsen skall verkställas senast den 1 september 2007. Priset per aktie skall motsvara den per överlåtelsedagen sist noterade betalkursen för aktie av serie B i SWECO på OMX Nordiska Börs i Stockholm, med rätt och skyldighet för NNBK Finnmark AS att erlägga betalning genom kvittning mot fordran som bolaget har på SWECO.

Syftet med överlåtelsen är att aktierna skall utgöra dellikvid för SWECO-koncernens förvärv av rörelse från NNBK Finnmark AS.

SWECOs innehav i egna aktier uppgår före överlåtelsen till 1.163.000 B-aktier och 1.000.000 C-aktier, motsvarande cirka 2,5 procent av samtliga aktier i bolaget. Det totala antalet aktier i SWECO uppgår till 86.414.350, fördelat på 9.389.075 aktier av serie A, 76.025.275 aktier av serie B samt 1.000.000 aktier av serie C.


För ytterligare information kontakta:
Bo Jansson, finansdirektör i SWECO, Telefon 08-695 66 06, bo.jansson@sweco.se

Informationen är sådan som SWECO ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


SWECO är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. SWECO har 4 900 anställda i åtta länder och omsatte 2006 cirka 3,9 Mdr SEK. För närvarande genomför SWECO uppdrag i cirka 75 länder runt om i världen. SWECO är medlem på OMX Nordiska Börs i Stockholm.