Skip to main content

SWECOs årsstämma den 24 april 2006

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 17:18 CEST

Vid SWECOs årsstämma den 24 april beslutades, i enlighet med val¬be¬redningens
förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter, utan suppleanter.
Maria Borelius, Eric Douglas, Birgit Erngren, Anders Frick, Wigon Thuresson,
Mats Wäppling och Olle Nordström omvaldes och Aina Nilsson Ström nyvaldes till
ledamöter av styrelsen. Olle Nordström utsågs till styrel¬sens ordförande.

Valberedning
Stämman beslutade om nya instruktioner för valberedning inför 2007 års
års¬stämma. Beslutet innebär bland annat att styrelsens ordförande ska
samman¬kalla en valberedning bestående av en representant för envar av de minst
tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om
denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Namnen på ledamö¬terna,
tillsammans med namnen på de aktieägare som de företräder, ska offentliggöras
senast sex månader före årsstämman 2007 och baseras på de kända röstetalen
omedelbart före offentliggörandet.

Utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens
förslag, om utdelning till aktieägarna med 5,50 SEK per aktie. Avstämnings¬dag
är den 27 april och utbetalning beräknas ske den 3 maj.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av
bolags¬ordningen i huvudsak i syfte att anpassa bolagsordningen till kraven
enligt den nya aktiebolagslagen samt med anledning av inlösenförfarandet.

Återköp av egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att, före nästa årsstämma, återköpa högst fem
procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Stockholms¬börsen till
ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med
återköp är att uppnå en optimal kapitalstruktur. Återköp medför även en
möjlighet för bolaget att använda egna aktier som betalning vid eventuella
framtida företagsförvärv. SWECO AB äger för närvarande 192 600 aktier.

Överlåtelse av egna aktier
Stämman bemyndigade även styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om
överlåtelse av bolagets egna aktier. Överlåtelse får, i avvikelse från
aktieägar¬nas företrädesrätt, ske i samband med företagsförvärv och då till en
ersättning som svarar mot ett bedömt marknadsvärde. Syftet är att kunna
finansiera eventuella företagsförvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

Inlösenförfarande m m
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende inlösenför¬farande,
innefattande aktiedelning, minskning av aktiekapitalet genom indrag¬ning av
aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Beslutet innebär i
huvudsak följande:

Bolagets aktier delas upp (s.k. aktiesplit) så att varje aktie delas i två
aktier, varav en benämns inlösenaktie. Verkställighetsdag vid VPC för
genomförande av aktiedelningen är den 8 maj 2006. Därmed kommer sista dag för
handel i SWECO-aktien inklusive rätt att erhålla inlösenaktien att vara den 3
maj 2006.

Bolagets aktiekapital minskas med 42 707 175 kronor genom indragning av 1 877
815 A-aktier och 15 205 055 B-aktier (efter aktiedelning). De aktier som dras in
utgörs av aktier som efter genomförd aktiedelning enligt ovan benämns
inlösenaktier. För varje inlöst aktie utbetalas en inlösenlikvid om kontant 10
kronor. Utbetalning sker dock inte beträffande aktier som innehas av bo¬laget.
Den totala inlösenlikviden uppgår därmed till högst 170 828 700 kronor.

Bolagets aktiekapital ökas med 42 707 175 kronor genom fondemission. Det belopp
som aktiekapitalet ökas med tillförs aktiekapitalet från fritt eget kapital.
Inga nya aktier ges ut i samband med fondemissionen.

Konstituerande styrelsemöte
Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman omvaldes
Anders Frick till vice ordförande. Styrelsen beslutade också att till ledamöter
i ersättningskommittén omvälja Eric Douglas, Anders Frick samt Olle Nordström.
Styrelsen beslutade med stöd av stämmans bemyndigande att återköpa högst fem
procent av samtliga aktier i bolaget.


Wigon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO, 08-695 66 02, 0734-12 66 02
Bo Jansson, finansdirektör i SWECO, 08-695 66 06, 0734-12 66 06


SWECO är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö
och arkitektur. SWECO har 3700 anställda i åtta länder och omsatte 2005 cirka
3,4 Mdr SEK. För närvarande genomför SWECO uppdrag i cirka 45 länder runt om i
världen.
SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.