Skip to main content

Framtiden kräver ökad kapacitet

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2016 18:00 CEST

Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade under första halvåret med 5,1 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 2 724 MSEK (2 735). Periodens resultat uppgick till 413 MSEK (1 035). Resultatet 2016 påverkades av en realisationsvinst om 146 MSEK hänförligt till avyttring av Säve flygplats. Resultatet 2015 påverkades av en realisationsvinst på 820 MSEK från avyttring av fastighetsportfölj.

Passagerartillväxten vid Swedavias flygplatser var, i likhet med övriga europeiska länder, stark under perioden. Totalt hade flygplatserna 18,9 miljoner passagerare vilket motsvarar en tillväxt med 5,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet utrikespassagerare ökade med 5,9 procent medan antalet inrikespassagerare ökade med 3,6 procent.

- Vi har under perioden tagit ytterligare steg för att stärka flygplatsernas kapacitet och konkurrenskraft. Därtill har avyttringen av Säve flygplats slutförts vilket ger oss möjlighet att fullt ut fokusera på basutbudet av flygplatser i Sverige, säger Karl Wistrand, koncernchef Swedavia.

Swedavias nettoomsättning utvecklades till 2 724 MSEK (2 735). Periodens resultat blev 413 MSEK (1 035). Resultatutvecklingen påverkas dels av den starka passagerarutvecklingen men även av fastighetsavyttringar genomförda föregående år vilket inneburit minskade hyresintäkter. Samtidigt påverkades resultatet av en realisationsvinst om 146 MSEK hänförligt till avyttring av Säve flygplats. Resultatet 2015 påverkades av en realisationsvinst på 820 MSEK från avyttring av fastighetsportfölj.

Den 15 juli utsågs Jonas Abrahamsson till ny VD och koncernchef för Swedavia. Jonas Abrahamsson tillträder sin nya roll senast i januari 2017. Karl Wistrand kvarstår som tillförordnad VD fram till tillträdesdagen.

För ytterligare information, kontakta: Klas Nilsson, kommunikationsstrateg, tel. 010-10 90 100 eller press@swedavia.se

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige.

Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,5 miljarder kronor per helår och har 2 800 medarbetare.