Media no image

Västerbotten som innovationsmotor

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 09:03 CEST

Västerbottens läns landsting blir den första Innovationsmotorn, i det nationella projektet Innovationsmotorer – stöd för förbättrade vårdprocesser. Syftet med satsningen är att bättre använda den kunskap och erfarenhet som finns i sjukvården, och att förbättra samverkan, för att stärka sektorns roll som motor för utveckling av nya metoder och produkter.

Projektet Innovationsmotorer, som initierats av Swedish Medtech med finansiering av Vinnovas strategiska innovationsprogram Medtech4health, vill utveckla Hälso- och sjukvården i Sverige, då vi idag riskerar att tappa mark inom sektorn - både vårdgivare och näringsliv.

”För att kunna stimulera till löpande utvecklingsarbete i vården är det viktigt att systematiskt identifiera behov och problem samt hitta konkreta möjliga lösningar på dessa. De med bäst kunskap om vårdens problem och utmaningar är vården själva, men lika väl som att ta tillvara utvecklingskraften i vården, ska utvecklingskraften hos andra parter, såsom forskare hos företag och akademi, tillgängliggöras vården och patienterna”, skriver
Anna Lefevre Skjöldebrand, vd för Swedish Medtech.

Västerbotten som Innovationsmotor
Det nationella projektet fokuseras främst på landsting med universitetssjukhus, som redan har visat på möjligheter och har förutsättningar för att vara Innovationsmotorer. Västerbottens läns landsting blir den första Innovationsmotorn, under 2017. Övriga intressenter kan inkludera professionsföreträdare, företag, myndigheter, patientföreträdare, universitet och högskolor samt politiska företrädare.

De deltagande landstingen kommer att driva ett antal delprojekt inom ramen för satsningen. Arbetet som görs ska vara verksamhetsnära och fokusera på insatser som är relevanta för vårdpersonalen och patienter. Det handlar främst om nya och innovativa metoder, arbetssätt och processer. Delprojekten finansieras av Innovationsmotorer med 50%.

I Västerbotten blir etableringen av Innovationskliniker det första delprojektet som VLL gör som Innovationsmotor.

Det långsiktiga målet för det nationella projektet Innovationsmotorer är att identifiera och utveckla en rad goda exempel som sedan kan utgöra idéspridare till andra landsting och regioner.

Kontaktperson projektet Innovationsmotorer – stöd för förbättrade vårdprocesser
Projektledare: Lena Svendsen, Swedish Medtech, lena.svendsen@swedishmedtech.se

Kontaktpersoner projekt Innovationskliniker

Projektägare: Västerbottens läns landsting, Örjan Norberg, enhetschef Innovations- och forskningsanslag, samt VD för VLL Innovation.
orjan.norberg@vll.se

Projektledare: Jenny Eklund, innovationsledare VLL Innovation.
jenny.eklund@ocpartners.se

Läs mer om projektet Innovationsmotorer

Västerbottens läns landsting blir den första Innovationsmotorn, i det nationella projektet Innovationsmotorer – stöd för förbättrade vårdprocesser. Syftet med satsningen är att bättre använda den kunskap och erfarenhet som finns i sjukvården, och att förbättra samverkan, för att stärka sektorns roll som motor för utveckling av nya metoder och produkter.

Läs vidare »
Cckwj8qw45ucwbms5xxy

Swedish Medtech Leads Health Tech Companies to the US and South Korean Markets

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2016 11:13 CET

With the help of the Central Baltic Interreg programme, Tallinn Science Park Tehnopol has launched CB Health Access project for the advancement of health tech entrepreneurship. The project will help to introduce Estonian, Finnish, Swedish and Latvian health tech companies, including e-health, medical technology and biotechnology companies, to new markets further afield.

Media no image

Stor satsning på digitalisering av vården

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2015 10:25 CET

Vinnova har genom det strategiska innovationsprogrammet MedTech4Health beviljat 10,8 miljoner kronor för ett projekt rörande digitalisering av vården. Nu samlas representanter från svensk vård och omsorg, näringsliv och myndigheter. Målet är att konstruera ett gemensamt ramverk för Sveriges informationshantering inom vården.

- Vi välkomnar Vinnovas och regeringens satsning! Projektet har som mål att skapa gemensamma strukturer som förbättrar informationsflödet inom vården. Vi vill att relevant information om en patient ska finnas tillgänglig oavsett var i vårdkedjan man befinner sig. Allt med syftet att erbjuda patienten bästa möjliga vård och höja patientsäkerheten, säger Anna Lefevre Skjöldebrand, vd för branschorganisationen Swedish Medtech och ordförande i MedTech4Health, som äger och driver projektet.

Vården och omsorgen står idag inför ett paradigmskifte. Sverige får en allt äldre befolkning samtidigt som den snabba tekniska utvecklingen gör att landets invånare ställer allt högre krav på vårdens tillgänglighet och informationsförsörjning. Utmaningen är att de digitala plattformar som finns tillgängliga i vården idag ser olika ut och är byggda för enskilda regioner, landsting och kommuner. Det skapar en flora av unika system som många gånger inte kan prata med varandra. En patient borde alltid kunna förvänta sig att läkaren har tillgång till all relevant information vid vårdmötet, så som exempelvis provresultat, röntgenutlåtanden eller journalanteckningar från andra vårdenheter, men så är det inte idag.

- Behovet av korrekt information vid rätt tillfälle är både stort och viktigt. Satsningen är därför en viktig pusselbit i vårt arbete med framtidens vård och den historiska investering vi nu gör på moderna IT-stöd, säger Daniel Forslund (FP), innovationslandstingsråd i Stockholm och ordförande för 3R-samarbetet, en av parterna i projektet.

Regeringsuppdraget som projektet finansieras genom, ”Uppdrag att genomföra insatser avseende digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg”, ska arbeta för att skapa förutsättningar för effektivare arbetsprocesser för vårdpersonalen, säkrare patientflöden och förbättrade möjligheter att leda och följa upp verksamheten samt ökad delaktighet för patienterna.

I projektet sitter bland andra Sveriges Kommuner och Landsting, branschorganisationen Swedish Medtech med representanter för medtechföretagen, eHälsomyndigheten, 3R (Stockholms läns landsting, Västra götalandsregionen, Region Skåne) samt SUSSA – landstingen (Västerbotten, Västernorrland, Örebro, Sörmland och Blekinge).

- För första gången har vi nu samlat alla relevanta aktörer, vilket skapar unika möjligheter att nå resultat, säger Anna Lefevre Skjöldebrand.

Projektet, som blivit beviljat 10,8 miljoner, drar igång omgående, delredovisas i maj 2016 och ska slutredovisas sommaren 2017.

Fotnot

3R
– består av Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne.
Sussa – består av Västerbottens läns landsting, landstingen Västernorrland, Örebro läns landsting, landstinget Sörmland och landstinget Blekinge.
Dessa två sammanslutningar utgör en unik samverkan mellan grupper av landsting som ska kravställa och upphandla en ny informationsmiljö för vården.

För mer information kontakta

Anna Lefevre Skjöldebrand, MedTech4Health/Swedish Medtech, als@swedishmedtech.se, 076-538 46 06

Reidar Gårdebäck, programdirektör, MedTech4Health, reidar.gardeback@medtech4health.se, 070-294 92 96

Mia Engman Hyrén, kommunikationsansvarig, Swedish Medtech, meh@swedishmedtech.se, 076-538 46 05

Rasmus Jonlund, pressansvarig Daniel Forslund, rasmus.jonlund@politik.sll.se, 070-737 41 83

Vinnova har genom det strategiska innovationsprogrammet MedTech4Health beviljat 10,8 miljoner kronor för ett projekt rörande digitalisering av vården. Nu samlas representanter från svensk vård och omsorg, näringsliv och myndigheter. Målet är att konstruera ett gemensamt ramverk för Sveriges informationshantering inom vården.

Läs vidare »
Media no image

Vårdförbundet har anslutit sig till samverkansreglerna för företagen och hälso- och sjukvården

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2014 15:45 CEST

Gemensamt pressmeddelande från Vårdförbundet, Swedish Medtech, LIF
och Swedish Labtech

Stockholm 2014-06-03

Vårdförbundet har beslutat att ansluta sig till överenskommelsen om samverkansregler mellan företag inom läkemedels- medicinteknik och laboratorieteknisk industri och hälso- och sjukvården. Formellt trädde Vårdförbundets överenskommelse om anslutning i kraft den 1 juni 2014.

Vårdförbundet har 112 000 medlemmar; sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor inom både offentligt och privat driven hälso- och sjukvård.

– Våra medlemmar ansvarar för läkemedel och använder medicinteknik och laboratorieteknisk utrustning ständigt i sina professioner. Det känns väldigt bra att vi nu ansluter oss till överenskommelsen om samverkansreglerna, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

– För Swedish Medtech, LIF & Swedish Labtech har det varit ett mål att få en bred anslutning till den överenskommelse om samverkansregler som slöts med SKL i slutet av förra året, säger Anna Lefevre Skjöldebrand, vd för Swedish Medtech. Vi ser det som mycket positivt att Vårdförbundet ansluter till denna överenskommelse då de företräder viktiga yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Bakgrund:

I november 2013 slöts en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), LIF, Swedish Medtech och Swedish Labtech om gemensamma regler för hur medarbetare i hälso- och sjukvården och företag ska samverka, så att förtroendet för alla parter kan bibehållas. En sund samverkan mellan företag och hälso- och sjukvården främjar en god vård och är grundläggande för både patienternas och allmänhetens förtroende. Reglerna för samverkan är framtagna för att säkerställa en transparens, en måttfullhet i samverkan och en tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvården och företag som är verksamma inom vårdsektorn och är leverantörer till sjukvården.

För mer information kontakta:

Stefan Lundberg, Utredare, Vårdförbundet, tel: 08 14-77 66
Cecilia Sandahl, Presschef Vårdförbundet, tfn: 08-14 77 69, 070-687 32 42
Emilie Ankarcrona Smith, Manager Legal Affairs, Swedish Medtech, 08-586 246 04
Matilda Holst, Compliance Officer LIF, 08-462 3735
Ghazal Voghoui, VD, Swedish Labtech, 08-508 938 34


Vårdförbundet har beslutat att ansluta sig till överenskommelsen om samverkansregler mellan företag inom läkemedels- medicinteknik och laboratorieteknisk industri och hälso- och sjukvården. Formellt trädde Vårdförbundets överenskommelse om anslutning i kraft den 1 juni 2014.

Läs vidare »
Media no image

Nya samverkansregler har antagits

Nyheter   •   Nov 15, 2013 15:57 CET

Swedish Medtech har ingått en överenskommelse med Sveriges och Kommuner och landsting, LIF och Swedish Labtech om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

Den nya överenskommelsen beskriver bland annat hur parterna ser på produkt- och serviceinformation, sammankomster av olika slag, marknadsundersökningar, upphandling, konsultuppdrag och donationer. Nu finns gemensamma regler för alla hälso- och sjukvårdens medarbetare och företag när det gäller exempelvis kostnader, rutiner runt inbjudningar och beslut om deltagande samt måltider.

Grunden för överenskommelsen är att landstingen och kommunerna, respektive de företag som forskar, utvecklar eller producerar läkemedel, medicinteknik eller laboratorieteknik, har en ömsesidig nytta av varandra.

Överenskommelsen bygger på en samsyn och en strävan som redan tidigare har manifesterats i enskilda överenskommelser mellan hälso- och sjukvården och de organisationer som företräder industrin. Nu har alltså parterna på central nivå enats om en gemensam grundsyn.

- En väl fungerande samverkan mellan vård och industri är en av grundpelarna för de framgångar vi sett på det medicintekniska området. Vi ser att detta avtal stärker och tydliggör våra respektive roller, vilket skapar en trygghet och transparens i dialogen mellan vårdpersonal och leverantörer, säger Anna Lefevre Skjöldebrand, vd för Swedish Medtech.

Överenskommelsen träder i kraft den 1 januari 2014 och ersätter då nuvarande överenskommelse om samverkansregler, det så kallade Samverkansavtalet.

Läs mer om de nya samverkansreglerna på vår hemsida:
http://www.swedishmedtech.se/sidor/de-nya-samverkansreglerna-1.aspx


Swedish Medtech har ingått en överenskommelse med Sveriges och Kommuner och landsting, LIF och Swedish Labtech om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Överenskommelsen träder i kraft den 1 januari 2014.

Läs vidare »
Lwmcarxrpolljyop4ki9

Medtech Investment Day Award till Inerventions

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2012 15:21 CEST

Medtechbolaget Inerventions AB – med en unik helkroppsdräkt som ökar rörligheten och livskvaliteten hos stora patientgrupper – vann Medtech Investment Day Award 2012. Inerventions var det företag som bedömdes ha störst förutsättningar att lyckas på den globala marknaden av 29 lovande nordiska medtechbolag som presenterade sig under årets Medtech Investment Day Nordic i Stockholm den 13 september.

Media no image

Nordiskt samarbete lockar riskkapital till medicinteknik

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2012 11:30 CEST

Ta del av vad som är på gång inom nordisk medtech! Den 13 september arrangeras för fjärde året Medtech Investment Day Nordic i centrala Stockholm.

Dagen ger ett 30-tal innovativa företag möjlighet att möta investerare och potentiella partners för att presentera sin affärsidé.  Företagen adresserar globala behov för hälso- och sjukvården och visar under dagen innovativa produkter inom terapi, diagnostik och eHälsa.

- Det är väldigt roligt att se att intresset växer för varje år! Söktrycket från de utställande företagen visar på att norden har en både levande och produktiv medtechindustri, säger Anna Lefevre Skjöldebrand, vd för Swedish Medtech.

Evenemanget går av stapeln på Clarion Sign Hotel i Stockholm och riktar sig till entreprenörer, investerare, företagsledare, beslutsfattare och andra med intresse för vad som är på gång inom nordisk medtech. Målet med dagen är att stimulera fler investeringar, samarbeten, fusioner och förvärv på den nordiska medtechmarknaden. Dagen bjuder på ett intressant nätverk och talarprogram varvat med företagspresentationer, paneldiskussion och möjligheten att boka enskilda partneringmöten.

 - Vi ser även ett ökat intresse från internationella investerare och stora medtechföretag i år, från bland annat Storbritannien, Frankrike, USA och Israel, säger Carl Wadell, projektledare för Medtech Investment Day Nordic.

Bland de deltagande investerarna och företagen finner vi: Johnson & Johnson Corporate Development, Boston Scientific International, Merck, NBGI Ventures, Healthcap, Neomed Management, Sunstone Capital, Inventure, Birk Venture, SEB Venture Capital, Lundbeckfonden Ventures, Industrifonden, Vaekstfonden, Investinor, Vanadis Capital, Conor Venture Partners,  Seventure Partners, and Novo Seeds.

I slutet av dagen utses en vinnare av Medtech Investment Day Award 2012. Priset går till det företag som bedöms ha bäst förutsättningar att lyckas på den globala marknaden.

 För mer information och anmälan besök www.medtechinvestmentday.com

Konferensen hålls på engelska.

Värdorganisation: Swedish Medtech

Medarrangörer: Leverandorer for Helse-Norge, Finnish Health Technology Association, Medicoindustrien, Medico Innovation, Oslo Medtech, OSKE - Health and well-being cluster programme, STING - Stockholm Innovation & Growth

Partners: UK Trade & Investment, Tekes, Medicon Valley Alliance, SwedenBio

Sponsorer: Vinnova, Etteplan, Oury Clark, Flemingsberg Science, Nordic Innovation

Mediapartners: MedTech Magazine, HMT – Helse/Medisin/Teknikk

För mer information om dagen vänligen kontakta:

Carl Wadell, projektledare, Medtech Investment Day Nordic
carl.wadell@swedishmedtech.se
, tfn: 076-538 46 11

Mia Engman Hyrén, pressansvarig, Medtech Investment Day Nordic
meh@swedishmedtech.se, tfn 076-538 46 05

Ta del av vad som är på gång inom nordisk medtech! Den 13 september arrangeras för fjärde året Medtech Investment Day Nordic i centrala Stockholm.

Läs vidare »
Gpmiiy8emzntlpso9do1w

Petrus Læstadius ny vice vd på Swedish Medtech

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2012 11:45 CEST

Petrus Læstadius börjar i augusti som vice vd på branschorganisationen Swedish Medtech.

Nchfo81psc4a8nhjt3nja

Medtech Investment Day Award till Vivoline

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2011 16:39 CEST

Medtechbolaget Vivoline Medical AB – med en unik metod som ökar antalet tillgängliga lungor för transplantation – vann Medtech Investment Day Award 2011. Vivoline var det företag som bedömdes ha störst förutsättningar att lyckas på den globala marknaden av 24 lovande nordiska medtechbolag som presenterade sig under årets MedTech Investment Day Scandinavia i Stockholm den 8 september.

Yc9sddqb6yosmnbpp03tuw

Nordisk medtech söker investeringar

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2011 09:24 CEST

Den 8 september går starten för årets Medtech Investment Day på Grand Hotel i Stockholm. Dagen ger 25 lovande medtechföretag från Sverige, Norge, Finland och Danmark möjligheten att presentera sina affärsidéer och söka samarbete i form av investeringar eller partnering.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • oazkmercnxh@swcfthedishmedtepscheh.se
  • 08-586 246 05
  • 076-538 46 05

Om Swedish Medtech

Branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige

Swedish Medtech, är branschorganisationen för medicinteknik och består av 170 medlemsföretag. Tillsammans täcker företagen ca 90 procent av den svenska hälso- och sjukvårdens behov av medicintekniska produkter och tjänster. Medicinteknik omfattar allt från tung utrustning, som röntgenappartur till mindre produkter som kanyler och förband. Även IT i vården och hjälpmedel är medicinteknik.

Adress

  • Swedish Medtech
  • Klara Norra Kyrkogata 33, Box 3601
  • 103 59 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar