Skip to main content

Sobi publicerar resultaten för det första kvartalet 2014

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 10:45 CEST

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) presenterade idag sitt resultat för det första kvartalet 2014. De totala intäkterna uppgick till 573,3 MSEK (528,5), en ökning med 8 procent från föregående år. Partner Products stod för höjdpunkten, med en 70-procentig tillväxt jämfört med första kvartalet förra året.

Verksamheten i korthet Q1 2014

·  Amerikanska läkemedelsmyndigheten godkände Alprolix™

·  Fas 3-studie av Kiobrina® nådde inte det primära effektmåttet

·  Cometriq™ godkändes i Europa för behandling av metastaserande medullär sköldkörtelcancer

·  Kandensiska läkemedelsmyndigheten godkände Alprolix

·  Sobi tilldelades EURORDIS Company Award 2014

Finansiell sammanfattning Q1 2014 (2013)

·  Totala intäkter uppgick till  573,3 MSEK (528,5)

·  Bruttomarginalen var 56 procent (57)

·  EBITA uppgick till -287,8 MSEK (61,2)

·  EBITA före Kiobrina-nedskrivning 37,1 MSEK

·  Likvida medel uppgick till 573,7 MSEK per balansdagen.

“Sobi inledde året med ett starkt första kvartal. Intäkterna ökade med 8 procent jämfört med föregående år och vi levererade de näst högsta kvartalsintäkterna i företagets historia. Partner Products stod för höjdpunkten under kvartalet, med en 70-procentig tillväxt jämfört med första kvartalet förra året. Våra forskningsprojekt nådde flera viktiga milstolpar under perioden, om än med varierande resultat. Vår fas-3 studie av Kiobrina nådde inte sitt primära effektmått och vår rapport återspeglar de financiella konsekvenserna av detta fullt ut,” sa Geoffrey McDonough, VD och Koncernchef. ”Strax efter kvartalets slut presenterade vi positiva resultat från fas-3 studien av Eloctate™, Kids A-LONG, tillsammans med vår partner Biogen Idec. Resultaten är ett viktigt steg för att göra en potentiell ny behandling tillgänglig för vuxna och barn med hemofili A och möjliggör en ansökan om marknadsföringstillstånd i Europa andra halvan av 2014. Vi är nöjda över att ha påbörjat egen försäljning av Orfadin i Nordamerika från och med den 1 april och vi förväntar oss att detta kommer att medföra att Orfadin återgår till normala intäktsnivåer med högre marginaler.”


Nyckeltal

Belopp i MSEK

Q1 2014

Q1 2013

Helåret 2013

Rörelsens intäkter

573,3

528,5

2 176,7

Bruttoresultat

319,7

302,9

1 284,0

Bruttomarginal

56%

57%

59%

EBITA

-287,8

61,2

211,0

EBITA före Kiobrina-nedskrivning

37,1

61,2

211,0

EBIT (Rörelseresultat)

-358,0

-3,4

-66,6

Periodens resultat

-328,7

-12,2

-93,0

---

Sobis rapport för det första kvartalet 2014 finns på http://www.sobi.com/Start-Svensk/Investerare--Media/Finansiella-Rapporter/

Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014.


Om Sobi

Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbätt-rar livet för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på inflammationssjukdomar och gene-tiska sjukdomar samt tre projekt i sen klinisk fas inom hemofili och neonatologi. Sobi marknadsför även en portfölj specia-list- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2013 till 2,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 550. Aktien (STO: SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.