Skip to main content

Rätt reningsanläggning minskar utsläppen

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 09:10 CEST

Högdalenverket utanför Stockholm är ett av Europas modernaste kraftvärmeverk som producerar el och fjärrvärme genom förbränning av avfall. Förutom att fjärrvärme är en resurssnål och miljövänlig uppvärmningsform så minskar det också bildningen av sopberg, som annars kan läcka miljöfarliga ämnen

Under 2002 beslutades det att Högdalenverket, som då hade fyra avfallspannor, skulle utökas med ännu en panna. Eftersom det bildas miljöfarliga och giftiga gaser vid förbränning av avfall är kraven på rökgasrening väldigt höga vid ett sådant bygge.

– Enkelt förklarat kan man säga att de miljöfarliga gaserna som bildas när soporna eldas duschas med vatten som då fångar upp de giftiga partiklarna. Ibland tillsätts även kalk i vattnet för att avlägsna svaveldioxid, säger Petter Bergsjö, forskningsledare för Swerea KIMAB:s polymergrupp.

Rökgasreningen genomförs i så kallade skrubbrar där rökgasen passerar innan den leds till skorstenen. Högdalenverket, som behövde två nya skrubbrar, valde att bygga dessa av glasfiberarmerad polyesterplast. De anlitade sedan en fransk leverantör som skulle hålla i byggnadsarbetet.

Men då ett flertal underleverantörer var involverade i projektet kände Högdalenverket att de behövde ta hjälp av experter för att specificera vilken typ av material de skulle välja, samt hur skarvarna skulle konstrueras för att stå emot rökgasen. De valde därför att anlita Swerea KIMAB som är mycket aktivt inom forskningen på material i förbränningsanläggningar.

– Eftersom gaserna kan vara starkt frätande måste skrubbrarna klara av väldiga påfrestningar. Det är därför mycket viktigt att materialet är tåligt och att skarvarna byggs på rätt. Annars är risken att skrubbrarna inte klarar av den aggressiva miljön, vilket kan leda till att farliga gaser släpps ut och att anläggningen blir obrukbar, säger Petter Bergsjö.

Under projektets gång var Swerea KIMAB med som rådgivare och bistod med information kring materialval och konstruktion under hela bygget och den följande installationen.

– Allting flöt på väldigt smidigt och det uppstod inga problem under byggets gång, säger Petter Bergsjö.

Den nya anläggningen togs i drift i september 2004 och idag utför Swerea KIMAB årliga kontroller av skrubbrarna.

– Vi gör statusbedömningar varje år där vi ger eventuella anvisningar kring reparationer och åtgärder som behövs för att säkerställa en tryggad och pålitlig drift. Men hittills har vi inte stött på några allvarliga problem och allt har fungerat bra. Kontrollerna genomförs mer i förebyggande syfte.

Petter Bergsjö berättar att en skrubber som byggts på rätt sätt, med rätt material, har potentialen att klara av påfrestningarna från rökgaserna i många år.

– För ett tag sedan undersökte vi Sveriges första skrubber som byggts av just glasfiberarmerad polyesterplast. Den hade då varit i drift i 30 år och fungerade fortfarande utan problem.

Högdalenverkets positiva erfarenheter av Swerea KIMAB gjorde att de även anlitade dem då de valde att byta ut sin befintliga skorsten, som tidigare var konstruerad av rostfritt stål, mot en ny byggd av glasfiberarmerad polymerplast.

– Vi anlitades på samma sätt som för skrubbrarna och bistod med rådgivning och kvalitetskontroller under tillverkningen av skorstenen. Det är ju alltid roligt när en kund väljer att anlita oss för fler uppdrag, det betyder ju att de är nöjda, avslutar Petter Bergsjö.

Fakta Högdalenverket
Högdalenverket ligger strax utanför Stockholm och är en av länets största kraftvärmeanläggningar. Genom att förbränna hushålls- och industriavfall producerar det el och fjärrvärme. Högdalenverket togs ursprungligen i drift 1970 och har sedan dess expanderat. Idag består anläggningen av fem pannor,varav fyra avfallspannor och en returbränslepanna.

Kontaktperson: Petter Bergsjö, petter.bergsjo@swerea.se, 08-674 17 82

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera