Skip to main content

Bolmentunneln och inläckande grundvatten

Nyhet   •   Okt 29, 2010 13:16 CEST

Kommentar angående åtalsanmälan från Länsstyrelsen i Kronoberg som publicerades den 13 oktober. Fredag den 29 oktober meddelade Länsstyrelsen i Skåne åtalsanmälan på samma grunder. Sydvatten finner det anmärkningsvärt att dricksvattenförsörjningen för 800 000 människor kan ifrågasättas på detta vis. Åtalsanmälan är en följd av att Miljööverdomstolen inte har beviljat prövningstillstånd, vilket innebär att Miljödomstolens dom från i februari står fast.

- Vi är mycket förvånade över beslutet att inte få prövning. Det är egendomligt att Länsstyrelsen i Kronoberg nu ska ifrågasätta de beslut som fattades på 70-talet av Vattendomstolen, numera Miljödomstolen. Det är märkligt att inte Miljööverdomstolen tog upp rättskraften i gällande domar, utan hänvisar tillbaka till länsstyrelsen, säger Jörgen Johansson, VD Sydvatten.

Tisdag eftermiddag den 12 oktober skickade Länsstyrelsen ett meddelande där länsstyrelsen överväger att förelägga bolaget att söka tillstånd för grundvattenbortledning alternativt utreda om och hur inläckaget av grundvatten till Bolmentunneln inom Kronobergs län kan upphöra eller reduceras. Där framgår dessutom att en åtalsanmälan gjorts.

- Att ha åtalsanmält oss för detta är anmärkningsvärt. Det skulle innebära att tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen, inte har uppmärksammat detta eventuella brott under de 35 år som verksamheten har pågått. De här sakerna hanterades i vattendomstolen på 1970-talet. Det har varit så naturligt att tunneln står i kontakt med sin omvärld. Vi har från begynnelsen kontrollprogram att mäta omgivande grundvatten. Det visar att domstolen vägde in detta redan på 70-talet. Markägare har fått ersättning för påverkan. Och nu ska detta prövas igen. Det är absurt, säger Jörgen Johansson.

En statlig utredning (SOU 1968:8), regeringsbeslut och domstolsbeslut på 1970-talet ligger till grund för större delen av Skånes dricksvattenförsörjning. I det första beslutet från Länsstyrelsen i Kronoberg gjordes bedömning att Sydvatten har de tillstånd som erfordras. När ärendet överklagades till Miljödomstolen lämnade den inget besked om rättskraften i gällande domar. Det var därför naturligt för Sydvatten och Länsstyrelsen att gemensamt begära prövning i Miljööverdomstolen.

Efter gårdagens meddelande från Länsstyrelsen i Kronoberg överväger Sydvatten att gå in med ansökan om tillstånd att bortleda grundvatten.

I juni 2010 förklarades Bolmentunneln som riksintresse och fick därmed ett utökad skydd och en statlig bevakning. Bolmentunneln kan därmed räknas som landets enskilt viktigaste anläggning för dricksvattenförsörjning. Det är nu länsstyrelserna i Kronoberg och Skåne som har i uppgift att se till och bevaka detta riksintresse.

Domen i Miljödomstolen

Bakgrunden till domen i Miljödomstolen den 26 februari är att Markaryd i fjol gjorde en anmälan om otillåten bortledning av grundvatten till Länsstyrelsen i Kronoberg såsom tillsynsmyndighet. Markaryd har begärt att länsstyrelsen ska ålägga Sydvatten att täta tunneln så att inget grundvatten läcker in. Länsstyrelsen har genom beslut svarat Markaryd att Sydvatten har alla tillstånd i gällande domar och är således förhindrade att ställa sådana krav på Sydvatten. Markaryd överklagade detta beslut till Miljödomstolen som i domslut den 26 februari 2010 upphävde Länsstyrelsens beslut och återförvisade ärendet till Länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Därefter begärde Länsstyrelsen i Kronoberg och Sydvatten om prövning i Miljööverdomstolen. Den 8 oktober 2010 beslutade Miljööverdomstolen att inte bevilja prövningstillstånd för överklagandet.

Bolmentunneln

Sydvatten AB bildades hösten 1966 av fem skånska kommuner med syftet att säkra kommuninvånarnas tillgång till dricksvatten. I mitten av sextiotalet föreslog en statlig utredning att Skånes vattenförsörjning borde lösas genom överföring av vatten från sjön Bolmen i Småland. Beslutet blev att bygga en tunnel för att transportera vattnet från Bolmen till Ringsjöverket i mellersta Skåne. Råvattentunneln byggdes 1975–1986 och sträcker sig 80 kilometer från Bolmens utlopp i Skeen till Äktaboden i närheten av Perstorp. Tunneln finns 30–100 meter under markytan och har en tvärsnittsyta på 9 kvadratmeter. Bolmentunneln är en av Sveriges viktigaste anläggningar för dricksvattenförsörjning. I dag är 15 kommuner med närmare 800 000 invånare beroende av Bolmentunneln för sin dricksvattenförsörjning.

Med anledning av att skyddsvärdet bedömdes som mycket omfattande lämnade länsstyrelserna i Kronoberg och Skåne, gemensamt i juni 2007, en begäran till Naturvårdsverket om att få tunneln förklarad som riksintresse. I juni 2010 riksintresseförklarades tunneln.

En riksintresseförklaring innebär att hänsyn till tunneln tas i den kommunala planeringen, översikts- och detaljplaner, så att till exempel miljöfarlig verksamhet inte placeras ovanpå tunneln. Det är alltså endast tillståndspliktig verksamhet som berörs. I de fallen kommer Bolmentunneln att vägas mot intresset för den tillståndspliktiga verksamheten. Sydvattens hydrogeologiska underlag förbättrar möjligheten till goda bedömningar i framtida ärenden.

Det skogsbruk och jordbruk som bedrivs i tunnelns närhet ser vi inte några begränsningar för. Vi känner i dag inte till någon befintlig verksamhet som påverkas av riksintresseförklaringen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera