Skip to main content

Råvattenskydd centralt i Sydvattens strategiska plan

Nyhet   •   Maj 14, 2012 13:19 CEST

- Våra råvattentäkter ska ges ett adekvat vattenskydd som motsvarar den betydelse som sjöarna har för de skånska kommunernas vattenförsörjning.

Det slår VD Jörgen Johansson fast i Sydvattens årsredovisning för 2011. Företagets nya strategiska flerårsplan har fokus på råvattenförsörjningen.

Tongivande för Sydvattens verksamhet 2011 var drifttagningen av Bolmentunneln. Det var en rigorös planering med noga övervägda och övervakade aktiviteter under en sexmånadersperiod som resulterade i en lyckad drifttagning och övergång till Bolmenvatten efter två års avstängning. Därefter vidtog intensiva efterarbeten för att i alla delar övergå till normala driftförhållanden. Under den tid som Bolmentunneln var stängd använde vi råvatten från Ringsjön. Att Ringsjövattnet är annorlunda i sin biokemiska sammansättning jämfört med Bolmenvatten märktes tydligt i vattenverkets beredningsprocesser. Det krävdes omfattande ombyggnader och omläggningar av driftrutiner för att uppnå optimala förhållanden. Uttagsrätten i Ringsjön var begränsande vilket innebar att systemet; anläggningar, utrustning och organisation fick tänjas rejält i ett kortsiktigt perspektiv för att klara försörjningen.

Underhållsarbeten fick skjutas på framtiden med hänsyn till behovet av att ha all produktionskapacitet i drift. Vi står därför med ett uppdämt underhållsbehov som vi möter de närmaste åren med intensifierade insatser. Återigen bör vi sända en tacksamhetens tanke till de som drev Bolmenprojektet under fyra decennier fram till drifttagningen 1987. Utan Bolmenvatten och Bolmentunnel hade västra Skåne saknat hållbara förutsättningar för säker dricksvattenförsörjning.

Under året har diskussioner med Ängelholms kommun resulterat i slutgiltiga ställningstaganden för kommunens delägarinträde. Arbetena med att ansluta Ängelholms kommun till Sydvattens dricksvattennät påbörjades redan vid anläggandet av den nya ledningen till Höganäs, som dimensionerades för att även klara Ängelholms behov. Överföringsledningen till Ängelholm beräknas vara färdig för drifttagning kring årsskiftet 2014/2015. Hjärtligt välkomna, Ängelholm!

Diskussioner har även förts med Båstad kommun, vilka har resulterat i en avsiktsförklaring. Under 2012 planeras för att konkretisera kommunens delägarinträde med erforderliga avtal. Sedan ägarkommunerna öppnade upp för nya delägarinträden 2004 har vid sidan av ovan nämnda kommuner, Vellinge, Bjuv, Svedala (utökat ägarskap) och Skurup anslutit sig till Sydvatten.

Styrelsen har under året beslutat att efter Båstad avvakta med ytterligare anslutningar med hänsyn till kapaciteten i vatten- verken. Den överkapacitet som tillgängliggjordes för nya delägare 2004 är med Ängelholm och Båstad i sin helhet intecknad. Resterande överkapacitet avses att utgöra säkerhetsutrymme för såväl planerade underhållsinsatser som oförutsedda händelser i produktionen.

Den strategiska utvecklingsprocess som inleddes för cirka fem år sedan i nordvästra Skåne och södra Halland har inte bara resulterat i ovan nämnda samarbeten i Skåne utan även resulterat i att Halmstad och Laholm formaliserat ett samarbete inom hela VA- verksamheten. Dessutom har Båstad inlett ett samarbete med Laholm om dricksvattenförsörjning i norra kommundelen samt anslutit sig till NSVA för samarbete med övriga fem NSVA-kommuner kring driftsfrågorna.

Företagets strategiska plan för 2005–2011 hade huvudinriktningen att öppna upp bolaget, skapa mervärden för befintliga och nya delägarkommuner samt utveckla interna styr- och arbetsprocesser. Under året har en ny strategisk flerårsplan arbetats fram med fokus på framför allt råvattenförsörjningen. Samtliga tre råvattentäkter ska ges ett adekvat vattenskydd som motsvarar förhållandena i och kring sjöarna samt den betydelse som sjöarna utgör för de skånska kommunernas vattenförsörjning. Även råvattenanläggningarna kommer att förstärkas i flera avseenden. Under perioden kommer även förutsättningarna för att utjämna och fördela råvattenresurserna i regionen att studeras.

Ett nytt kommunikationsprojekt avses att formas under 2012 för att avlösa ”Drick kranvatten” som går ner i intensitet under året.

Ansträngningarna att öka dricksvattenförsörjningens status har burit frukt. Vi fortsätter att arbeta med frågan tillsammans med Svenskt Vatten, Norrvatten, Tekniska Verken i Linköping och andra branschaktörer. Havs- och vattenmyndigheten, som har övertagit vattenfrågorna från Naturvårdsverket, har tagit initiativ till att skapa riksintressen kring större drickvattenförsörjningsanläggningar i landet. Myndigheten har även tagit initiativ till att intolka vattenförekomsterna i dessa planerade riksintressen. Riksintressefrågan är den enskilt viktigaste strategiska frågan för svensk dricksvattenförsörjning. Vi ser med spänning och tillförsikt fram emot att Bolmen-tunneln kommer att få sina självklara efterföljare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.