Pressmeddelanden

Nya rön om bakteriella långvariga infektioner

2015-10-07 15:52 CEST Umeå universitet Kemal Avican har funnit att bakterien Y. pseudotuberculosis kan etablera en ihållande, ej symtomgivande, infektion i sitt värddjur och har studerat vilka mekanismer i bakterien som gör detta möjligt. Den nya kunskapen kan förbättra möjligheterna att bota inte bara Yersiniainfektionerutan även andra tarmsjukdomar som Salmonella, med antibiotika. Han försvarar avhandlingen vid Umeå universitet

Höftprotes bästa behandling hos äldre vid lårbenshalsbrott

2015-10-07 14:15 CEST Umeå universitet Lårbenshalsfrakturer drabbar mest äldre och är förknippat med hög dödlighet. Orsaken är oftast fall i hemmet hos personer med benskörhet och en medelålder på runt 80 år. Operation med höftledsprotes via en främre kirurgisk teknik har visat sig ge en bättre höftfunktion och färre omoperationer än fixering av benbrottet med skruvar. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet av Sebastian Mukka.

De nationella proven – en arena för likvärdighetsfrågor

2015-10-05 08:00 CEST Umeå universitet De nationella proven i år tre i matematik är inte bara ett tillfälle då skolan tar reda på vad elen kan i ämnet utan också en arena där provets likvärdighet ställs mot elevens likvärdighet. Flerspråkiga elever i behov av stöd och elever med annat modersmål än svenska i behov av stöd, tycks till följd av detta riskera att få en otillfredsställande provsituation. Det visar Anette Baggers avhandling.

Ny metod att förutsäga och hantera belastningen av onlinetjänster

2015-09-30 08:00 CEST Umeå universitet Hur gör man för att hindra att Internet går ner på grund av överbelastning? En molntjänst innebär att mer serverkapacitet kan hyras från stora datorcenter. Ahmed Hassan har tagit fram algoritmer för att automatiskt lägga till och ta bort serverresurser till en webbplats baserat på efterfrågan. Han försvarar sin avhandling vid Umeå universitet den 2 oktober.

Tonfall avgör vad du egentligen säger

2015-09-29 12:08 CEST Umeå universitet Den musikaliska sidan av språket blir ofta bortglömd i språkundervisningen, det menar Berit Aronsson i en ny doktorsavhandling vid Umeå universitet. I avhandlingen visar hon hur vi har lätt att föra över de tonfall vi använder i modersmålet när vi pratar främmande språk och att detta kan få betydelse för hur det vi säger uppfattas.

Med 3D-teknik kan konsumenten påverka produktutvecklingen

2015-09-28 13:50 CEST Umeå universitet Genom att använda 3D-printing kan produktdesigners ge konsumenten möjlighet att designa sina egna vardagsprodukter. Därigenom skapas mer meningsfulla produkter för människor och det gynnar företagen. Det är en av slutsatserna i Guido Hermans doktorsavhandling, vilken han försvarar vid Umeå universitet tisdagen den 6 oktober.

MMA-sporten: mer än bara våld och slagskämpar i en bur

2015-09-22 08:00 CEST Umeå universitet Magnus Stenius, Umeå universitet, har för sin avhandling om kampsporten Mixed Martial Arts (MMA) gjort ett treårigt etnologiskt fältarbete i Sverige och runt om i världen. Han har bedrivit deltagande observation på olika gym och lärt sig MMA genom att själv träna och gå matcher mot sparringpartners.

Offentlig upphandling som politiskt styrmedel

2015-09-17 09:54 CEST Umeå universitet Offentlig upphandling används i många länder som ett styrmedel för att uppnå politiska mål. Elon Strömbäck har i en avhandling vid Umeå universitet granskat styrmedlets potential att uppnå en bättre miljö. Bland huvudresultaten konstateras att företagens incitament att anpassa sin produktion efter specifika miljökrav är små vilket begränsar möjligheten att nå uppsatta miljömål.

Ideologisk samsyn mellan parter skapade stabil utrikespolitik i Georgien

2015-09-15 10:08 CEST Södertörns högskola Den 18 september disputerar Niklas Nilsson, doktorand vid Södertörns högskola och Uppsala universitet, i statsvetenskap med avhandlingen ”Beacon of Liberty: Role Conceptions, Crises and Stability in Georgia’s Foreign Policy, 2004-2012”. Avhandlingen utforskar förhållandet mellan en regerings utrikespolitik och dess uppfattning om sin roll i världspolitiken.

Strategier för att minska bakteriekolonisering av ytor

2015-09-14 10:51 CEST Umeå universitet De mest svårbehandlade bakteriella infektionerna är kroniska infektioner där bakterier bildat så kallade biofilmer. Biofilmer är beläggningar som skapas på en yta och består av tätt packade samhällen av bakterier omgivna av ett lager med ämnen som de själva utsöndrat. Kemisten Shoghik Hakobyan har i sin avhandling studerat vägar till att minska bakteriekoloniseringen.