Pressmeddelanden

Norrländska bäckar och sjöar avger stora mängder kol

2014-01-23 09:10 CET Umeå universitet I sin avhandling visar geovetaren Erik Lundin att nordliga bäckar och sjöar är hotspots för utsläpp av koldioxid och metan till atmosfären. Erik försvarar sina resultat vid Umeå universitet fredagen den 31 januari.

Centralbanksreformer påverkar inte alltid inflationen

2014-01-21 08:29 CET Umeå universitet Reformer som gjort centralbanker mer oberoende har inte påverkat inflationstakten i industrialiserade länder, utan verkar endast ha sänkt inflationstakten i länder med hög inflation, konstaterar Mats Landström, Umeå universitet, i sin avhandling.

2014-01-20 11:31 CET Stockholms universitet Bland samtida debattörer betraktades det tidiga 1900-talets värnpliktsarmé som en nationens skola, där män i 20-årsåldern skulle lära sig mer än vapenexercis. I en ny avhandling i historia visar Elin Malmer hur det gick till när väckelsekristna predikanter i konkurrens med andra aktörer började missionera bland de värnpliktiga, för att sprida sina normer och värden i den svenska nationen.

Simuleringar i gränslandet mellan flytande och fast fas

2014-01-15 08:40 CET Umeå universitet Granulära material såsom sand, träflis, frön, olika pulver och pellets är mycket vanliga i industriella tillverkningsprocesser. Att förstå hur dessa material beter sig under olika förhållanden är därför mycket viktigt av såväl vetenskapliga som ekonomiska skäl. Fysikern Daniel Vågberg har i sin avhandling gjort simuleringar för materialens övergång från flytande till fast fas

2014-01-13 07:13 CET Stockholms universitet I början av 1940-talet steg de utbildade hemvårdarinnorna in i de privata hemmen för att städa, laga mat och ta hand om barn. Denna specialutbildade kår är ett tidigt exempel på ett statligt subventionerat välfärdsansvar med syfte att förbättra folkhälsan och öka nativiteten, visar en ny avhandling i historia vid Stockholms universitet.

#1-2: Feministiskt Perspektiv är här för att stanna!

2014-01-10 14:53 CET Feministiskt Perspektiv I och med dagens dubbelnummer firar Feministiskt Perspektiv tre år. Tidningens chefredaktör Anna-Klara Bratt summerar, blickar framåt och konstaterar att det finns utrymme för och anledning till satsningar. 2014 blir det första, men inte det sista, valåret med en feministisk nyhetsröst. Låt superfeministåret börja!

2014-01-10 11:42 CET Södertörns högskola Den 10 januari disputerar Geir Aasmundsen vid Södertörns högskola och Göteborgs universitet med sin avhandling om pentekostalism eller pingströrelse, globalisering och samhälle i det samtida Argentina. Hans forskning blottlägger och fördjupar bilden av den protestantiska väckelserörelsen och hur den kan samverka med en sociopolitisk omvälvning.

Umeåbiologs avhandling bäst

2013-12-19 09:41 CET Umeå universitet Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien belönar Tim Horstkotte för sin doktorsavhandling med anknytning till skogs- och renbetesnäring. Priset är en summa av 15 000 kronor som delas ut av kungen vid en högtidssammankomst den 28 januari 2014 i Stockholms Stadshus.

Traditionella könsmönster styr barnens skolgång

2013-12-09 09:14 CET Umeå universitet Det är fortfarande mamma och fröken som tar det övergripande ansvaret för att allt ska fungera för barnen i skolan. Papporna och de manliga lärarna ges bara ansvar för punktinsatser. Det visar en avhandling från Umeå universitet.

Utrotning av insekter påverkar vattendrag

2013-12-05 10:06 CET Umeå universitet Biologen André Frainer visar i sin avhandling hur viktig artrikedom är för funktionen av nordliga vattenekosystem. Han försvarar sina resultat vid Umeå universitet den 6 december.