Pressmeddelanden

2013-06-19 09:55 CEST Sparbanksstiftelsen Sjuhärad En begynnande trångboddhet på Naturbruksgymnasiet i Svenljunga har mynnat ut i ett spännande experiment om morgondagens boende. I ett möte mellan traditionell timringsteknik och senaste miljöteknik har skolan skapat en jaktstuga, som trots moderna bekvämligheter, är helt frikopplad från elnätet.

2013-05-15 08:26 CEST Uppsala universitet Hur cellerna reglerar sin egen funktion genom att ”gasa och bromsa” är viktig grundkunskap när nya smarta mediciner ska utvecklas, eller växtceller förmås att producera mer bioenergi. I en studie som publiceras i den ansedda tidskriften Nature Communications den 14 maj visar forskare vid Uppsala och Umeå universitet en modell över hur cellernas styr- och reglersystem fungerar.

2013-05-03 08:50 CEST SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Pilotanläggningen i Örnsköldsvik blir en demoanläggning för bioraffinaderi. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ska under ett år utvärdera hur den nya användningsmöjligheten tas emot av industrin, universitet och institut. Vinnova och Energimyndigheten avsätter 28 Mkr för genomförande av FoI-projekt som kan sökas av företag, institut och akademi och genomföras i anläggningen.

2013-05-02 15:51 CEST Opcon AB • Ökad omsättning +37 % med förbättrade marginaler jämfört med fjärde kvartalet 2012 • Kraftigt minskad förlust jämfört med fjärde kvartalet 2012 • Pågående besparingsprogram har gett inledande positiva effekter – beräknas sänka kostnaderna med 10-15 mkr på årsbasis

2013-04-23 16:47 CEST Opcon AB Opcons styrelse har med stöd av bemyndigande från årsstämman beslutat att genomföra en riktad nyemission av totalt 34 441 415 aktier à 0,78 kr/aktie. Emissionen riktas till Hong Kong Snowman Technology Ltd. som är ett helägt dotterbolag till Fuijan Snowman Co. Ltd, Fuzhou, Fuijan, Kina.

2013-04-23 14:59 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Svebio har lämnat remissyttrande över Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050. Utredningen syftar till att Sverige ska ha netto noll-utsläpp av växthusgaser 2050. Svebio lämnar synpunkter bland annat om hur den svenska skogen bäst ska utnyttjas för att ge klimatfördelar, och hur bioenergin kan spela en stor roll för att minska klimatutsläppen i transportsektorn och i industrin.

2013 års Jan Häckner-stipendium gick till Rolf Ljunggren på Cortus

2013-04-12 10:05 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Rolf Ljunggren, vd för Cortus Energy, tilldelades Jan Häckners bioenergistipendium på Svebios Årsmöte den 9 april. Han får utmärkelsen för att ha utvecklat en ny metod att producera ett rent biobränsle som har stor potential att kunna ersätta fossila bränslen i krävande industriella processer inom till exempel stål- och cementindustri.

2013-04-11 15:04 CEST Opcon AB Som ett led i arbetet med att ta fram och lansera en ny strategi inom bioenergi har styrelsen för energi- och miljöteknikkoncernen Opcon beslutat att avveckla de lågtemperaturtorkar för biomassa som under flera år tagit stora resurser i anspråk och som hittills dragits med omfattande lönsamhetsproblem.

2013-04-08 14:16 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Svebios anordnar Vårmöte den 9 april i Westmanska Palatset i Stockholm. Massmedia är välkomna att bevaka konferensen.

Holländskt energinätverk på besök för att ta intryck av Sverige

2013-04-04 11:44 CEST Grontmij Ett trettiotal politiker, investerare och energibolagsrepresentanter besökte nyligen Danmark och Sverige på en tre dagar lång studieresa för att lära mer om hur de båda länderna lyckats komma dit de är idag när det gäller förnyelsebar energiproduktion. Grontmij Sverige, som stod för en programpunkt, arrangerade en workshop i Malmö där deltagarna fick ta del av svenska erfarenheter inom bioenergi.