Pressmeddelanden

2014-10-30 16:10 CET Enetjärn Natur Igår enades de fyra största svenska ekologiföretagen om att bilda Ekologiföretagen Sverige - den svenska branschorganisationen för konsultföretag inom naturmiljö och ekosystem på land och i vatten. Att verka för sunda konkurrensförhållanden och på så sätt tillhandahålla gröna jobb i en bransch med växande småföretag är en är en av de starkaste drivkrafterna bakom bildandet

Snäckor kan ge oss ledtrådar om förnanedbrytningen

2014-10-14 11:19 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Nedbrytningen av förna, dvs. nedfallna löv, kvistar etc. i skogsmark är en viktig process som bland annat påverkar näringstillgången i skogen. För att kunna förutsäga vad ett ändrat klimat kan betyda för nedbrytningen behöver man ta reda på hur olika markorganismer påverkas. Landsnäckor är bra modellarter för sådana nedbrytande organismer.

'Morfar Albert' en av de nya sorterna i tredje omgången Grönt kulturarv®-perenner!

2014-10-08 12:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

2014-10-07 16:50 CEST Cementa AB Sara Östberg och Stina Näslund vid Sveriges lantbruksuniversitet har tilldelats ett stipendium ur Janne Kempes miljöfond för examensarbete relaterat till gruvor och miljö. Stipendiet på 15 000 kr delades ut vid SveMins* årliga miljökonferens.

2014-10-07 10:10 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Bland de faktorer som påverkar hur privata skogsägare väljer att sköta sin skog så tycks avstånd till fastigheten, inkomst, yrke eller kön väga lätt i jämförelse med storleken på skogsfastigheten. Det visar en studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Umeå universitet.

48 miljoner till elva forskningsprojekt inom ekologisk produktion

2014-10-06 10:00 CEST Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Användningen av antibiotika inom djurnäringen bidrar till utvecklingen av antibiotikaresistens. I Sverige eftersträvar vi förebyggande djurhälsovård i förhoppning om att vi ska få färre sjuka djur att behandla. Använder vi mindre antibiotika inom ekologisk mjölkproduktion och i så fall varför? Lantbrukarens attityder till antibiotika har visat sig spela en stor roll.

Nordliga växtarter har minskat i södra Sverige

2014-10-06 09:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Utbredningen av nordliga växtarter som linnea, notblomster och skogskovall har minskat avsevärt i södra Sverige under andra hälften av nittonhundratalet, visar en ny forskningsstudie. Förklaringen är i första hand förändrad markanvändning och kvävenedfall.

Umepedagog och ekologilärare prisas av SLU

2014-10-05 07:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU SLU:s pedagogiska priser delades ut i samband med helgens promotionshögtid i Uppsala. Det individuella priset tilldelades Ola Lindroos på Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU Umeå och lagpriset gick till lärarlaget vid Institutionen för ekologi, SLU Uppsala.

Living Planet Report 2014: Svenskarna på tionde plats i ”värstingligan”

2014-09-30 09:57 CEST Världsnaturfonden WWF Ökad förlust av biologisk mångfald och växande fotavtryck. Den fortsatta trenden med stigande konsumtion sätter en ohållbar press på jordens naturresurser. Sverige har klättrat och finns nu med på plats 10 bland de länder som har störst ekologiskt fotavtryck per person, efter Saudiarabien, Belgien, Singapore och USA. Det avslöjar 2014 års upplaga av WWFs Living Planet Report som lanseras idag.

Fortum fick nej i Edeforsen

2014-09-25 21:38 CEST Älvräddarna Den mot vattenkraft skyddade sträckan vid Edeforsen blir framgent skyddad, menar Älvräddarna efter att mark- och miljödomstol i Östersund avslagit Fortums ansökan om att få bygga ett nytt kraftverk i Ljusnan. – Även om det var väntat, är det en befrielse att få se domslutet, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.