Pressmeddelanden

Kommunens bokslut 2014 visar stabilt resultat

2015-01-30 08:44 CET Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommuns bokslut 2014 visar ett positivt resultat på 34,4 mkr, motsvarande 1,8 %, trots den rådande ekonomiska utvecklingen i omvärlden. Resultatet är en stabil grund för utmaningar i skola, tillväxt och hållbar utveckling. Kommunens befolkning under 2014 ökade med 390 invånare eller 0,9%. Befolkningsökningen avtar därmed och Väsby växer i något lägre takt än hela Stockholmsregionen.

2015-01-28 16:07 CET Umeå kommun Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gjorde ett överskott på 14,7 miljoner kronor under 2014. Överskottet beror främst på att färre elever valt en fristående gymnasieskola samt att fler elever, både från Umeå och andra kommuner, väljer att studera i Umeå.

2015-01-28 13:00 CET Region Örebro län ​Det preliminära bokslutet för Örebro läns landsting 2014 pekar på ett överskott på 246 miljoner kronor. Av dessa är 150 miljoner kronor avsatta till framtida investeringar. - Det är helt i linje med vår budget, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Resultatet ger oss goda förutsättningar för framtida planerade satsningar.

The Amazing Society fördubblar omsättningen och växer med 75%

2015-01-05 09:30 CET The Amazing Society The Amazing Society har haft ett mycket bra 2014. Byrån som har en samlad kompetens inom sociala medier som få andra i landet fördubblade omsättningen från 2013 och har gått från åtta till fjorton anställda. 2015 ser inte ut att bli sämre.

Bokslutskommuniké PPS AB 2013-2014

2014-12-16 14:34 CET PPS AB Under en längre tid har vi fått frågor från olika håll gällande PPS ABs ekonomi och därmed också våra skolors fortsatta stabilitet. Frågor har också väckts om våra ägares långsiktighet och uthållighet. Vi väljer därför att presentera en bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2013/2014. Bokslutet blir officiellt inom kort.

2014-11-18 10:18 CET Srf konsulterna Kvaliteten på inlämnade bokslut har försämrats. Det konstaterar UC i sin senaste rapport. Anledningen är att företagen i större utsträckning valt bort att använda sig av kvalificerad hjälp vid upprättandet av boksluten. Redovisningskonsultbranschen måste bli bättre på att berätta hur de kan hjälpa och stötta företagen att uppnå de lagkrav som gäller för företagen.

2014-11-04 15:26 CET Umeå kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott har gjort ett påpekande om kommunens ekonomiska regelverk. Detta med anledning av att kommundelsnämnden i Sävar diskuterat att fördela 1 miljon kronor, som enligt prognosen blir årets överskott.

2014-10-22 10:04 CEST Trosa Delårsbokslutet för 2014 visar på en ekonomi i balans, men efter ett antal år av rekordresultat kommer nu en tid av mindre marginaler med högt ställda krav på ordning och reda i verksamheternas ekonomi.

Largestcompanies visar upp all nordisk bokslutsinformation

2014-09-25 12:17 CEST Nordic Netproducts AB Nu är all bokslutsinformation från 200 000 nordiska företag tillgänglig kostnadsfritt för alla. Besök Largestcompanies och se själv!

Berättelsen om cykelstaden Umeå

2014-06-16 15:18 CEST Umeå kommun Umeå kommun arbetar för en attraktiv och hållbar stad. Fler resor med hållbara färdsätt är viktiga och där spelar cykeln en viktig roll. Cykeln ska vara ett självklart val och tillsammans med gång-, cykel- och kollektivtrafik vara normen i staden. För att satsningarna på cykel ska bli tydliga för alla har man under våren sammanställt allt som gjorts under 2013 och tagit fram ett cykelbokslut.