Pressmeddelanden

2012-04-18 10:26 CEST Miagor Sweden AB Miagor Suite effektiviserar bokslutsarbetet och rapporteringsprocessen samt efterföljande styrelsearbete och förenklar ekonomichefens arbete. En del i ekonomichefens arbete är att göra prognoser under året. Nya funktioner i MiagorSuite ger ekonomichefen ett verktyg för att direkt i rapporten skapa prognoser.

Övik Energis bokslut för 2011

2012-04-13 09:42 CEST Övik Energi Övik Energi redovisar för 2011 ett minusresultat efter finansiella poster på 121 miljoner kronor. Resultatet har påverkats negativt av nedskrivningar på tillgångar i moderbolaget med 233 miljoner kronor. Den temperaturmässigt mycket milda avslutningen av året och låga el- och elcertifikatspriser har också påverkat resultatet negativt.

2012-03-30 09:00 CEST AFA Försäkring Till följd av den finansiella oron i euroområdet och USA var 2011 ett ogynnsamt år för försäkringsbolag med långa åtaganden. Fallande börser motverkades av fallande räntor vilket medförde att avkastningen på AFA Försäkrings tillgångar stannade på 3,4 procent (8,8), motsvarande 6,8 miljarder kronor (18,3).

Öresundskrafts resultat 2011: ett strategiskt mål har nåtts

2012-03-19 08:20 CET Öresundskraft Förbättrat resultat, ökade investeringar och fler nöjda kunder. "Vi har genomfört den strategi vi beslutade 2008 med stor uthållighet och vi har nått det ekonomiska mål vi satte, ett år före tidplanen" säger vd Anders Östlund när Öresundskraft presenterar 2011 års resultat.

Stabil utveckling för Sparbanken Nord

2012-03-14 13:02 CET Sparbanken Nord Sparbanken Nord har under 2011 stärkt sin profil som regionens egen bank i de tio av Norrbottens fjorton kommuner. Banken delade ut cirka 4,5 miljoner kronor från FramtidsBanken till lokal och regional utveckling. Och för 2012 föreslås en avsättning till FramtidsBanken på 10 miljoner kronor. Banken fortsätter att utvecklas positivt med god utlåningskapacitet och tillgång på kapital.

2012-03-12 10:31 CET Sparbanken Skåne Färs & Frosta Sparbank fortsätter att vara en sund och stark bank som prioriterar att finnas nära kunderna. Bokslutet för 2011 visar en positiv utveckling med ett rörelseresultat på 216 Mkr. Affärsvolymen har ökat till drygt 54 Mdr, att jämföra med 53,3 Mdr 2010.

2012-03-07 14:56 CET Hässleholms kommun Fortsatt omfattande investeringar - en del av överskotten från 2011 förs över till 2012

2012-03-07 10:30 CET Sparbanken Öresund AB Sparbanken Öresund-koncernens operativa rörelseresultat för 2011 uppgick till cirka 210 miljoner kronor före engångskostnader på 100 miljoner kronor för samgåendet. Den totala affärsvolymen i banken uppgick vid utgången av året till cirka 91 miljarder kronor, vilket är en minskning med 0,4 procent. Resultatet ligger i linje med den plan som lades inför 2011.

Sten Nordin: Bokslut 2011 för Stockholm visar starka finanser trots finanskris

2012-03-06 06:10 CET Moderaterna i Stockholm Stockholms Stads bokslut för 2011 visar att stockholmarna under 2011 betalade in närmare 760 miljoner kronor mer i skatt än prognostiserat, och att stadens finanser är mycket goda. Totalt möjliggör det genom avsättningar och disposition av eget kapital investeringar för framtiden på 1,2 miljarder kronor.

2012-02-29 16:37 CET Helsingborgs stad Bokslutet för Helsingborgs stad 2011 redovisar ett underskott på minus 89 miljoner kronor. Det betyder att staden för första gången på åtta år redovisar ett underskott.