Pressmeddelanden

Stabil utveckling för Sparbanken Nord

2012-03-14 13:02 CET Sparbanken Nord Sparbanken Nord har under 2011 stärkt sin profil som regionens egen bank i de tio av Norrbottens fjorton kommuner. Banken delade ut cirka 4,5 miljoner kronor från FramtidsBanken till lokal och regional utveckling. Och för 2012 föreslås en avsättning till FramtidsBanken på 10 miljoner kronor. Banken fortsätter att utvecklas positivt med god utlåningskapacitet och tillgång på kapital.

2012-03-12 10:31 CET Sparbanken Skåne Färs & Frosta Sparbank fortsätter att vara en sund och stark bank som prioriterar att finnas nära kunderna. Bokslutet för 2011 visar en positiv utveckling med ett rörelseresultat på 216 Mkr. Affärsvolymen har ökat till drygt 54 Mdr, att jämföra med 53,3 Mdr 2010.

2012-03-07 14:56 CET Hässleholms kommun Fortsatt omfattande investeringar - en del av överskotten från 2011 förs över till 2012

2012-03-07 10:30 CET Sparbanken Öresund AB Sparbanken Öresund-koncernens operativa rörelseresultat för 2011 uppgick till cirka 210 miljoner kronor före engångskostnader på 100 miljoner kronor för samgåendet. Den totala affärsvolymen i banken uppgick vid utgången av året till cirka 91 miljarder kronor, vilket är en minskning med 0,4 procent. Resultatet ligger i linje med den plan som lades inför 2011.

Sten Nordin: Bokslut 2011 för Stockholm visar starka finanser trots finanskris

2012-03-06 06:10 CET Moderaterna i Stockholm Stockholms Stads bokslut för 2011 visar att stockholmarna under 2011 betalade in närmare 760 miljoner kronor mer i skatt än prognostiserat, och att stadens finanser är mycket goda. Totalt möjliggör det genom avsättningar och disposition av eget kapital investeringar för framtiden på 1,2 miljarder kronor.

2012-02-29 16:37 CET Helsingborgs stad Bokslutet för Helsingborgs stad 2011 redovisar ett underskott på minus 89 miljoner kronor. Det betyder att staden för första gången på åtta år redovisar ett underskott.

Sigtuna kommun presenterar starkt bokslut för 2011

2012-02-28 09:07 CET Sigtuna kommun I det preliminära bokslutet för 2011 redovisar Sigtuna kommun ett starkt ekonomiskt resultat på 30 miljoner kronor, 29 miljoner kronor bättre än budget. Därmed uppnås den ekonomiska målsättningen med god marginal och för elfte året i rad uppfylls lagkravet på en ekonomi i balans. Resultatet beror till stor del på att nästan samtliga nämnder och styrelser håller sig inom tilldelad budgetram.

2012-02-24 09:31 CET Sparbanksgruppen i Finland Rörelsevinst 65,4 miljoner euro, +20,4 % Kapitaltäckning 22,1 % Depositionsökning +5,2 % Ökning av bostadskrediter inkl. förmedlade krediter +6,7 % Ökning av företagskrediter inkl. förmedlade krediter +9,2 % Försäkringsbesparingar +16,1 % Ökning av Sp-Fondbolags fondkapital +1,1 % Kundantal +1,0 % Bland de bästa i kundnöjdhetsundersökningarna än en gång.

Sten Nordin: Stadens ekonomi fortsatt god

2012-02-17 06:24 CET Moderaterna i Stockholm Nu summeras Stockholms stads nämnders bokslut. Finansborgarrådet Sten Nordin konstaterar att Stockholms ekonomi är fortsatt god, även om orosmoln finns på horisonten i omvärlden. Staden har i 2012 års budget en konjunkturreserv om ekonomin skulle gå sämre. Resultatet för 2011 lägger en bra grund för ekonomin.

2012-02-13 10:29 CET Landskrona stad Landskrona stad redovisar ett sammanlagt överskott på 368 mkr för 2011. I överskottet ingår så kallade extraordinära poster på 284 mnkr och ett överskott på 84 mnkr för den ordinarie verksamheten. Sammanlagt ger det ett överskott för staden på 368 mnkr.