Pressmeddelanden

2012-02-13 10:29 CET Landskrona stad Landskrona stad redovisar ett sammanlagt överskott på 368 mkr för 2011. I överskottet ingår så kallade extraordinära poster på 284 mnkr och ett överskott på 84 mnkr för den ordinarie verksamheten. Sammanlagt ger det ett överskott för staden på 368 mnkr.

2012-02-10 09:02 CET Stampen Media Group 2011 innebar en positiv utveckling för Stampen-gruppen, om än i hård konkurrens. Stampens intäkter ökade med 7,8 procent till MSEK 5 603. Koncernens rörelseresultat uppgick till MSEK 420 där omstruktureringskostnader om MSEK -58 och engångsposter om MSEK 201 ingick. Tidningsverksamheten uppvisade en fortsatt positiv utveckling och annonsintäkterna ökade med MSEK 88.

Nödvändigt starkt resultat för Tyresö kommun

2012-02-08 16:38 CET Tyresö kommun För femtonde året i rad presenterar Tyresö kommun ett positivt resultat. Resultatet uppgår till 94,8 miljoner kronor. Det starka resultatet om 94,8 miljoner kronor beror främst på att skatteintäkter och intäkter från utjämningssystem blev hela 39 miljoner kronor högre än budgeterat. Reavinster från markförsäljningar bidrar också till överskottet som behövs för fortsatt välfärd och förnyelse.

2012-02-08 15:09 CET Akademiska Hus Stark och solid fastighetsrörelse, förbättrat resultat och en växande projektportfölj

2012-02-07 08:54 CET Nyköpings kommun Förslaget till bokslut för 2011 för Nyköpings kommun är nu på väg fram för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

2012-02-02 21:00 CET Samhall Trenden att allt fler arbetsgivare rekryterar från Samhall håller i sig. Det skapar en högre personalgenomströmning i företaget vilket ger plats för nyrekrytering. Det är framför allt tjänsteverksamhet och uppdrag som bemannas ute hos kunderna som skapar nya jobb.

2012-02-01 14:47 CET Region Skåne Ökad tillgänglighet för patienter inom hälso- och sjukvården, fler väljer att resa med kollektivtrafiken och sjukhusen i Skåne har ökat sin produktivitet. Det visar Region Skånes bokslut för 2011.

2012-01-27 08:47 CET NCC AB Onsdagen den 1 februari offentliggörs NCC:s bokslut för räkenskapsåret 2011. Rapporten sänds ut via fax och e-post samt finns på NCC:s webbplats, www.ncc.se/ir, kring lunchtid.

Stabilt ekonomiskt resultat i Upplands Väsbys bokslut 2011.

2012-01-20 11:15 CET Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun visar ett överskott på 16 mkr, motsvarande ca 1 %, trots den rådande ekonomiska utvecklingen i omvärlden. Överskottet återinvesteras i skola och hållbar utveckling. Kommunens befolkning under 2011 ökade med 884 invånare. Befolkningsökningens storlek innebär att Väsby är en av landets mest snabbväxande kommuner.

2012-01-17 07:52 CET Klimatkontroll Klimatkontrolls resultat ökar med 186%.