Pressmeddelanden

2015-03-27 10:24 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2015-03-27 08:00 CET Linköpings kommun Arbetet med att ta fram ett nytt funktionshinderpolitiskt program inleds när Rådet för funktionshinder och delaktighet på fredagseftermiddagen träffas för mandatperiodens första möte. I rådet möts politiker och företrädare för funktionshindersrörelsen för dialog och gemensam opinionsbildning om frågor som rör personer med funktionsnedsättning.

Bättre omsorg för människor med funktionshinder

2015-03-18 13:28 CET Örebro universitet Hur kan vi ge människor med funktionshinder bättre stöd? Hallsbergs kommun samarbetar med forskare vid Örebro universitet för att utveckla sin verksamhet. – Vår utgångspunkt är att alla människor behöver få motivation och möjligheter att utvecklas, säger Jürgen Degner, forskare i socialt arbete, som leder projektet.

2015-03-17 18:50 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2015-03-17 09:10 CET Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter Allt flera funktionsnedsatta får en kraftigt försämrad livskvalitet så länge regeringen och riksdagen vägrar att införa konventionen om mänskliga rättighete för funktionsnedsatta i den svenska lagstiftningen som man har lova FN att göra

Ny studie: Dålig hörteknik i skolan försvårar för elever med hörselnedsättning

2015-03-17 08:00 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten ​80 procent av klassrummen har dåliga akustiska egenskaper, 60 procent av hörtekniken fungerar inte som den ska, och endast 20 procent av eleverna har kontakt med hörselpedagog. Det visar en studie av hörteknik i skolor i Stockholm som Specialpedagogiska skolmyndigheten och Hörselhabiliteringen, Karolinska Universitetssjukhuset gjort, för att kartlägga situationen för elever med hörselnedsättning.

2015-03-16 11:21 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolinspektionen fördjupar sitt samarbete för att i ännu högre grad förbättra möjligheterna för landets alla elever att få en likvärdig utbildning. Det första konkreta steget inleds idag, den 16 mars, med en utbildningsdag för inspektörerna i Göteborg, den första i sitt slag.

2015-03-12 10:32 CET Handikappförbunden I Diskrimineringsombudsmannens handledning ”Lika rättigheter i skolan” står följande: ”Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och utvecklas.”. Det här ska naturligtvis gälla alla elever, med eller utan funktionsnedsättning, men hur det ska göras är inte lika självklart.

2015-03-10 14:30 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Skolor och förskolor behöver dagligen tackla utmaningar kring mångfald, inkludering och tillgänglighet. I årets upplaga av konferensen Rektor med vetande belyser vi just dessa ämnen på olika sätt. Vi tar även upp utmaningarna i samband med särskilt stöd och åtgärdsprogram samt att den nya diskrimineringslagen betraktar bristande stöd i skola och förskola som grund för diskriminering.

2015-03-03 07:00 CET Handikappförbunden Handikappförbunden välkomnar flera av Socialförsäkringsutredningens förslag, men anser att förslaget om en slopad bortre tidsgräns bör genomföras med omedelbar verkan. ”Varje dag utförsäkras människor till ekonomisk otrygghet. Det finns därför ingen tid att förlora, det här är en förändring som borde genomföras nu”, säger Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden.