Pressmeddelanden

Göteborgs Stad inför systematisk uppföljning av hemtjänst i alla 10 stadsdelar

2015-11-27 07:35 CET Diosentic Systems AB Göteborgs stad upphandlade tidigare i år en uppföljningsplattform för systematisk uppföljning av alla områden inom socialtjänsten. Göteborgs Stad inför systematisk uppföljning av hemtjänst i alla 10 stadsdelar. De har valt att använda sig av rambeslut och att uppföljning genomförs är därför av särskild vikt.

2015-11-26 08:00 CET Sunne Alla 335 trygghetstelefoner inom hemtjänsten i Sunne kommun är digitaliserade. Senaste uppgraderingen säkerställer att all teknisk utrustning som används för kommunikation mellan en användare och en larmmottagare "pratar samma språk".

2015-11-19 14:00 CET Äldrecentrum Stiftelsen Äldrecentrum har tagit fram en kunskapsöversikt som visar vilka faktorer som tydligast påverkar kvaliteten i hemtjänsten. Fokus ligger på de områden en kommun som beställare av hemtjänst kan påverka.

Arbetet med Ekonomi i balans inom Vård och omsorg fortsätter

2015-11-19 10:10 CET Örebro kommun Sedan 1 november arbetar nästan enbart fast anställd personal i Örebro kommuns hemtjänst. Personal har erbjudits arbete på andra ställen och vikarier har fasats ut. Det är resultatet av arbetet med Ekonomi i balans, ett åtagande som inleddes vårvintern 2015. Då hade det blivit uppenbart att Vård- och omsorgsförvaltningen i sin helhet skulle gå mot ett underskott på nästan 100 miljoner kr.

2015-11-17 14:37 CET Trosa I rapporten ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2015” redovisas äldres uppfattning om äldreomsorgen. Underlaget bygger på den nationella enkätundersökningen som under våren 2015 gick ut till alla personer som fyllt 65 år med hemtjänst i ordinärt boende eller boende på särskilt boende. Det goda resultatet för Trosa från tidigare år står sig – och förbättrar sig på flera områden.

Skatteparadis blev Årets Kooperativ i Sverige

2015-11-11 18:45 CET Coompanion ​Byborna fixade äldreboendet som också bekämpar arbetslöshet och utvecklar nya vårdtjänster i glesbygden. För detta har de tagit hem utmärkelsen Årets kooperativ i Sverige 2015.

Hur kan vi kvalitetssäkra framtidens hemtjänst?

2015-11-10 08:30 CET Teknologisk Institut Att styra hemtjänsten är en utmaning. Det är många delar som ska tillgodoses: implementeringen av LOV, hög kvalitet och kundernas individuella önskemål, allt samtidigt som kostnaderna inte får springa iväg. Här är konferensen som inriktar sig på hur vi genom rätt ledning kan skapa kvalitet i hemtjänsten.

Hur mycket lådvin tål hemtjänsten? Tema Riskbruk & beroende i tidningen Äldreomsorg

2015-11-04 08:27 CET Gothia Fortbildning Äldres alkoholkonsumtion, framför allt kvinnornas, ökar stadigt. Samtidigt ökar antalet skador och dödsfall som kopplas till äldres drickande. För hemtjänsten innebär det en svår balansgång mellan äldres rätt till självbestämmande och risken för att de skadar sig själva eller andra genom sitt drickande. Nya numret av tidningen Äldreomsorg lyfter frågan hur hemtjänsten ska hantera äldres riskbruk.

Förenade Care vann upphandlingen av Valkyrian och hemtjänst Söder i Tomelilla

2015-10-28 14:54 CET Förenade Care AB ​Förenade Care utökar sin verksamhet i Tomelilla kommun genom att skriva avtal om driften av Valkyrians äldreboende och hemtjänstområde Söder. Avtalet gäller 2016-02-01--2020-01-31 med möjlighet till förlängning med tre plus ytterligare tre år.

Trygg omsorg med människan i centrum - budget för 2016-2017

2015-10-09 11:32 CEST Linköpings kommun Koalition för Linköping (S, MP, FP) vill i budgeten för 2016-2017 investera i ökad trygghet och kvalitet i omsorgen. Linköpings äldre ska få mer tid för omtanke och den som vill bo kvar hemma ska få stärkta förutsättningar för att kunna göra det.