Pressmeddelanden

Invigning av Anna-Karin Brus konstverk Concrete Queen

2015-05-26 16:16 CEST Uppsala kommun Tisdag 3 juni 18.00 är det invigning av konstverket "Concret Queen" av konstnären Anna-Karin Brus. Vid invigningen talar ordförande i kulturnämnden Peter Gustavsson, (S), och 2:a vice ordförande i samma nämnd, Eva Edwardsson, (FP).

2015-05-22 08:00 CEST Uppsala kommun ​ Kulturnämnden beslutade 21 maj att utse Beate Hyttinen Lindgren till Uppsala kommuns Gösta Knutsson-stipendiat 2015, för arbetet med Uppsalas sverigefinska barns möjligheter att lära sig finska och utveckla sin sverigefinska identitet. Stipendiet är på 20 000 kronor och delas ut vid Kulturnattens invigning lördag 12 september.

2015-05-21 12:30 CEST Region Skåne Utgångspunkten för kulturpolitik under 2016 – 2019 är att kultur är motorn i utvecklingen av ett hållbart Skåne enligt den remissversion av kulturplanen som beslutades vid kulturnämndens möte den 21 maj. – Ett välfungerande, rikt och varierat kulturliv är en förutsättning för en hållbar utveckling av välfärdssamhället, säger kulturnämndens ordförande Torbjörn Lövendahl (S).

2015-05-18 14:30 CEST Region Skåne Kulturnämnden sammanträder torsdagen den 21 maj 2015 mellan klockan 10.00 och cirka 12.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

2015-05-07 12:28 CEST Uppsala kommun ​Kulturnämnden har gett Uppsala konstmuseum i uppdrag att hyra lokaler i Uppsala slott för café och programverksamhet för ökad service och attraktiv programverksamhet och möjligheter till nya former av samarbeten. Efter upphandling har kontrakt nu tecknats med Cajsa´s kök som kommer att driva caféet och festvåningen Vasasalen.

2015-05-05 13:15 CEST Uppsala kommun Föreningen Scenkonst Uppsala får stöd till projektet Ung scenkonst för framtidens Uppsala. Det är arbetsmarknadsnämnden och kulturnämnden som tillsammans stöder projektet med totalt 400 000 kronor. Syftet är att bidra till att unga scenkonstnärer ska få bättre anställningsbarhet. Ett resultat av projektet är en uppsättning på Reginateatern i höst.

Kulturnämnden kraftsamlar för pilgrimsleder i Västra Götaland

2015-05-04 11:00 CEST Västra Götalandsregionen, koncernavdelning kultur Intresset för att vandra är högt i Sverige och i Västra Götaland. Nu ökar Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansträngningarna för att få till en fungerande infrastruktur kring länets pilgrimsleder.

Årets konststipendiater utsedda

2015-04-27 14:30 CEST Malmö stad Den 23 april utsåg kulturnämnden årets konststipendiater. Stipendierna kommer att delas ut till sex konstnärer medan ytterligare sju kommer att få konstnärsbidrag ur Malmö stads stipendiefonder. Sammanlagt 1,6 miljoner kronor kommer att delas ut ur fonderna.

Västra Götalandsregionen satsar på internationella konstsamarbeten

2015-04-24 16:15 CEST Västra Götalandsregionen, koncernavdelning kultur Västra Götalandsregionen satsar på internationella konstresidens genom att stötta sex olika konstinstitutioner i Västra Götaland med totalt 730 000 kronor.

VGR tryggar framtiden för Göteborgs Lilla Filmfestival

2015-04-24 16:10 CEST Västra Götalandsregionen, koncernavdelning kultur Västra Götalandsregionen bidrar med en kvarts miljon kronor för att möjliggöra att Göteborgs Lilla Filmfestival kan arrangeras även 2016.